Nákup inovatívnej technológie pre spoločnosť SPORT SERVICE, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie technológii: - Hydraulický miešač na gumený granulát a zavážací vozík na materiál, - Plnoautomatický Paver, elektrická nahrievacia skrinka s dvoma hladítkami a valec s elektrickým nahrievaním, - Striekač a dvojvrtuľové miešadlo, - Elektrocentrála mobilná na vozíku
Zariadenie na spracovanie kalu a jeho zástavba do mobilného kontajneru
Zariadenie na spracovanie kalu a jeho zástavba do mobilného kontajneru
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP
Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.
Laserové řezačky
Dvě nové laserové řezačky pro digitální laboratoř zadavatele – projekt FabLab a Mobilní FabLab.
Obstaranie vstrekovacieho lisu
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. Súťažných podkladov (ďalej len SP).
Dodávka strojov na výrobu voskových dielov
Predmetnom zákazky je dodanie strojov na výrobu voskových dielov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách
CVD systém pro modifikaci a růst materiálů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového, plně funkčního kompletního mikrovlnného plazmového systému dle specifikace uvedené v rámci ZD.
Automatický horizontálny kartónovací stroj
"Predmetom projektu je obstaranie technológií, ktoré sa delí na 2 časti: časť č. - 1ks automatického horizontálneho kartónovacieho stroja a časť č.2 - 1 ks automatického vertikálneho kartónovacieho stroja podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti Kablex s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia v rámci projektu Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti Kablex s.r.o. a to nasledovne: 1. Umývačka na báze nanotechnológie (1 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti HS Technik, spol. s r.o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 8 logických celkov a to : 1. Striekací box 2. Manipulátor na uchytenie a rotáciu rotačných súčiastok 3. Otočný stôl na uchytenie súčiastky v horizontálnej polohe 4. Robot na obsluhu striekacieho zariadenia 5. Zariadenie na termický nástrek plazmovou technológiou 6. ...
Zavedenie inteligentnej inovácie v HESTA, spol. s r.o.
Jedná sa obstaranie inovatívnych technológií v oblasti automatizácie výroby okien a dverí. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. 1. časť pedmetu zákazky: Nárezové centrá. Predmet tejto časti zákazky pozostáva z dodávky 1kus Nárezové centrum krídiel a 1 kus Nárezové centrum rámov. 2. časť predmetu zákazky: Kovacie centrum. Podrobné ...
Nákup technológií pre Zlieváreň SEZ Krompachy
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks briketovacieho licu, 1 ks otryskávacieho stroja a 1 ks zariadenia na výrobu jadier podľa priloženej technickej špecifikácie.
Strojní vybavení KASKO spol. s r.o. - 2018
Předmětem zakázky je zejména závazek vybraného účastníka odevzdat věci, které jsou podrobně specifikovány technickými podmínkami uvedenými v příloze A zadávací dokumentace, v návrhu smlouvy o plnění předmětu zakázky, umožnit zadavateli nabýt vlastnické právo k těmto věcem a splnit další s tím související závazky uvedené ve smlouvě.
Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA.
Cielom projektu je automatizovaná výroba kuchynských pracovných dosák z kameňa, konglomerovaného kameňa, slinuté keramiky a podobných materiálov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
PVD depozice tenkých vrstev
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zařízení umožňujícího samostatnou přípravu tenkých kovových a dielektrických vrstev metodou PVD a přípravu struktur záznamem do fotorezistu pro aplikace v oblastech plazmoniky, interferenčních optických filtrů, fotovoltaiky, spinových laserů, THz ...
Zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev extruzí na povrchy výrobků z plastů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev extruzí na povrchy výrobků z plastů“ (dále jen „zařízení“). CPV kód: 42900000-5 - Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky ...
Nákup speciálního stroje na odstraňování gumy a barev z povrchu zpevněných letištních ploch
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodávky zařízení na odstraňování gumy a barev ze vzletové a přistávací dráhy a z pojezdové dráhy (dále jen „Zařízení“), včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů, a to po dobu 8 let od dodání Zařízení.
Výroba tuhých alternatívnych palív technológiou vysokorýchlostného mletia
Vonkajšie zásobníky vstupných odpadov s posuvným dnom (počet ks 4) Prihrňovací šnek (počet ks 1) Separačná linka (počet ks 1) Hviezdicový triedič vyseparovaného komunálneho odpadu (počet ks 1) Dopravníky, násypky a elevátor - súbor (počet ks 1) Zdroj tepla - kogeneračná jednotka s teplovodným výmenníkom (počet ks 1) Pásová sušička drviny ...
Dodávka rolby
Dodávka rolby pro úpravu ledové plochy pro ZS v Hradci Králové, záruční a pozáruční servis
Dodávka komponent ke klasifikaci surovin
Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na sedm částí, a to na ...
Dodávka komponent pro rozdružování materiálů
Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na čtyři části, a to na ...
Implementácia inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobe plastových okien a dverí. Zdôvodnenie objektívnej neoddeliteľnosti obstarávaných tovarov: Obstarávané tovary predmetu zákazky neobsahujú žiadne vnútorné logické celky z funkčného hľadiska, a teda logicky sú nedeliteľné. Rozsah ...
Vstrekovacie lisy s príslušenstvom a perifériami vrátane chladenia
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie v oblasti výroby plastových výliskov určených pre kozmetický, potravinársky, farmaceutický a automobilový priemysel. 1.Servohydraulický vstrekovací stroj 1 vrátane príslušenstva a periférií Uzatváracia sila: min. 4500 kN Vstrekovacia jednotka (požadovaný teoretický objem dávky): min 1060 ...
Tlakový lejací stroj
Predmetom zákazky je nákup 2 ks tlakových lejacích strojov 13 000 - 16 000 kN na výrobu odliatkov z hliníkových zliatin vrátane dopravy, montáže zariadenia uvedením zariadenia do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor