Nákup technologie BRALEP s. r.o.: nákup míchacího zařízení pro disperzní směsi
Předmětem této zakázky je dodávka následující technologie: míchací zařízení pro disperzní směsi včetně nádoby. Dodávka bude včetně dopravy, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu (včetně zkušebního provozu). Instalaci zařízení zajistí zadavatel. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Technické vybavenie na opracovanie kameňa
Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia na opracovanie kameňa - CNC obrábacieho centra, spĺňajúceho požiadavky verejného obstarávateľa špecifikované v súťažných podkladoch.
Dodávka zariadení a strojov v rámci rozšírenia a inovácie výrobného programu značky E&R JELINEK
Predmetom zákazky je dodávka zariadení a strojov v rámci rozšírenia a inovácie výrobného programu značky E&R JELINEK. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické parametre a požiadavky na špecifikáciu pre jednotlivé časti sú predmetom opisu zákazky tvoriace prílohu č.1 súťažných podkladov.
Dodávka a instalace nové technologie úpravy vstupní suroviny
Předmětem zakázky je: - dodávka a instalace nové technologie úpravy vstupní suroviny Podrobný popis plnění a technická specifikace požadovaných zařízení je uveden v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Zavedenie inovatívnych výrobných postupov v spoločnosti MARPIN, s.r.o. - technologické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Automatická plniaca linka 2. Vyfukovacie zariadenie vrátane dopravy, montáže, zapojenia zariadenia a uvedenia do prevádzky. Bližšie informáciu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – I. etapa
Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie blíže specifikované zadávací dokumentací. Zakázka je rozdělena na části, a to následujícím způsobem: Část 1 - Spojování, Část 2 - Kalicí pec I., Část 3 - Potisk čepelek, Část 4 - Brousící linka čepelek I., Část 5 - Pračka čepelek, Část 6 - Pokovení čepelek, Část 7 - Teflonovací linka a ...
V 00201A – dodávka vyfukovacího stroje
Předmětem zakázky je dodávka technologie automatického vyfukovacího vytlačovacího stroje, vhodného k výrobě dutých plastových obalů o kapacitě 1 x 25 litrů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny níže. Výkresy vyráběných kanystrů jsou součástí zadávací dokumentace a jsou uvedeny v příloze č. 3.
Stroj na výrobu sáčků na rolích z PE folií s dvojitým svárem a odtrhávací perforací
Předmět zakázky tvoří dodávka 1 ks stroje na výrobu sáčků na rolích z PE folií s dvojitým svárem a odtrhávací perforací určených především na balení ovoce a zeleniny. Předmět zakázky (respektive jeho součásti) musí být nový, dosud nepoužitý - neodepisovaný. Podrobné podklady, včetně technické specifikace předmětu zakázky, a informace ...
Strojní vybavení KASKO spol. s r.o.
Předmětem jednotlivých částí zakázky je zejména závazek vybraného účastníka odevzdat věc/věci, která/které je/jsou podrobně specifikována/specifikovány technickými podmínkami uvedenými v příloze A zadávací dokumentace, v návrhu smlouvy o plnění jednotlivých částí zakázky, umožnit zadavateli nabýt vlastnické právo k této věci/těmto věcem a splnit ...
Dodávka strojního vybavení do společnosti MERYL PLAST, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního zařízení. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na pět části: Část I. Dodávka 2 ks extruderů Část II. Dodávka 2 ks pytlovaček Část III. Dodávka soustavy multifunkčních zařízení na skládání, porcování fólií před pytlovačkami Část IV. Dodávka recyklační linky Část V. Dodávka zařízení na ...
Univerzální dokončovací stroj
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu továrně nového univerzálního dokončovacího stroje (UDS) na automobilovém podvozku, rok výroby 2017. Součástí dodávky je servisní činnost stroje.
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vakuového lisu pro 2D/3D tvarování plastů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.
Dodávka zařízení pro lisování plastů metodou tlakového lití
Předmětem výběrového řízení je dodávka strojního a technologického zařízení pro lisování plastů metodou tlakového lití do stávajícího prostoru pronajaté výrobní haly zadavatele. Nová lisovna plastů metodou tlakového lití bude sestávat ze souboru strojního a technologického vybavení, zahrnujícího 2 ks vstřikovacích lisů, 1 ks chladícího zařízení, 1 ...
Modernizace výroby - Zábojník s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka automatizovaného systému výroby betonových prefabrikátů vibračním způsobem, který zahrnuje: ? automatizované výrobní zařízení pro výrobu betonových produktů vibračním způsobem, ? odvážkový vozík pro manipulaci s hotovým výrobkem, ? formové zařízení kónus 100/90 dle DIN 4034 díl 2 (tloušťka stěny výrobku 90 ...
Indukční ohřev vahadel podvozků
Předmětem výběrového řízení je dodávka, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zařízení na indukční ohřev kyvných ramen podvozků železničních kolejových vozidel.
Rekonstrukce technologie galvanických procesů 1. etapa
dodávka rekonstrukce technologie galvanických procesů 1. etapa při dodržení podmínek zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto výběrového řízení v oddílu Seznam aktuálních zakázek na profilu zadavatele
Pořízení výrobních technologií společnosti AUTTEP, spol. s r.o. - II
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií - vodního chladícího stroje a termoformovacího stroje - blíže specifikovaných zadávací dokumentací. Zakázka je rozdělena na části, a to následujícím způsobem: Část 1 - Vodní chladící stroj a Část 2 - Termoformovací stroj.
Dodávka stroje na leštění obvodů
Předmětem zakázky je dodávka stroje na leštění obvodů dle technických požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
Dodávka leštícího stroje s přítlakem
Předmětem zakázky je dodávka leštícího stroje s přítlakem dle technických požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
Inovace procesu spojování kovových konstrukčních materiálů
Předmětem zakázky je pořízení souboru zařízení pro spojování kovových konstrukčních materiálů ve firmě VYRTYCH a.s. v procesu výroby svítidel.
Vybavení – ustavování strojů, měření vibrací, tenzometrické měření, velkoformátová tiskárna
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka vybavení pro VaV centrum společnosti EKOL, spol. s r.o., přičemž zakázka je rozdělena na části.
Dodávka brousícího stroje s přítlakem
Předmětem zakázky je dodávka brousícího stroje s přítlakem dle technických požadavků vymezených v zadávací dokumentaci.
Dodávka hydraulického ohraňovacího lisu a hydraulických tabulových nůžek
Hydraulický ohraňovací lis - 1 ks pro tvarovou úpravu plechových polotovarů; hydraulické tabulové nůžky - 1 ks. k dělení plechů. Součástí dodávky je doprava do provozovny zadavatele, zprovoznění a seřízení včetně zaškolení obsluhy.
Pořízení výrobních technologií společnosti SANS SOUCI, s.r.o.
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami. Část 1 – CNC pracoviště (dále jen „část 1“), skládající se z CNC formátovacího a řezacího stolu na sklo a CNC obráběcího centra na úpravu skla a Část 2 – Mycí a sušící zařízení s úpravnou vody (dále jen „část 2“), ...
Potlačový stroj na fóliu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka strojov súvisiacich s recykláciou NO, a to potlačový stroj na fóliu a automat na výrobu vriec. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.