Upgrade a navýšení kapacity stávající SAXS kamery

Upgrade a navýšení kapacity stávající SAXS kamery

Předmětem veřejné zakázky je dodávka upgrade stávající SAXS kamery Rigaku Bio-SAXS 1000 ve dvou funkčních/výkonostních parametrech a to: upgrade stávající RTG optiky „Confocal Max-Flux (CMF) SAXS“ za optiku s přinejmenším dvojnásobným optickým výkonem (kritériem optického výkonu = fyzikálního parametru tok/„flux“ RTG fotonů bude elektrický proud ...

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb (dále také jen „servis“) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Přehled částí veřejné zakázky Část 1: Dodávka a implementace NIS včetně zajištění servisních služeb Část 2: Dodávka a implementace LIS včetně ...

Hmotnostně selektivní detektor s příslušenstvím

Hmotnostně selektivní detektor s příslušenstvím

Dodávka Hmotnostně selektivního detektoru s příslušenstvím (dále jen „detektor“), typu tandemového kvadrupolového hmotnostního analyzátoru v lineárním uspořádání, který musí být plně kompatibilní s jednotkou Alliance ze systému Quattro Premier.

Univerzální indentační nanomechanický zkušební stroj

Univerzální indentační nanomechanický zkušební stroj

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nanomechanického zkušebního stroje pracujícího v rozsahu velmi malých a malých sil (silový rozsah minimálně do 1000 mN v tahu i tlaku). Přístroj bude používán k měření tvrdosti, scratch testu, tření, opotřebení (wear) a měření profilu povrchu.

Elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky

Elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky

Dodávka nového universálního lineárně-torzního elektrodynamického stroje pro únavové zkoušky.

Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně

Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně

Účelem této Veřejné zakázky je zajištění dodávek, resp. instalaci moderních technologií pro zlepšení výběru parkovného, zvýšení účinnosti kontroly, nové platební metody za parkování.

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R (bike and ride) v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hodoníně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém (automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol), který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům ...

Germaniový detektor s mechanickým chlazením - 2

Germaniový detektor s mechanickým chlazením - 2

Předmětem zakázky je: 1) Dodávka kompaktního koaxiálního germaniového detektoru s mechanickým chlazením pro stacionární průmyslové využití. Základní parametry: HPGe detektor (FWHM lepší než 2,5 keV, relativní účinnost vyšší než 40 % pro Co-60) pro průmyslové využití, libovolně polohovatelný, mechanicky chlazený (Stirling cycle), se zálohovací ...

Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - etapa I.

Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - etapa I.

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení je novostavba objektu automatu (samostatný, bezobslužný systém) na parkování jízdních kol a úprava veřejného prostranství přilehlého prostoru přednádraží.

Modernizace tomografických zařízení

Modernizace tomografických zařízení

Předmětem zakázky je modernizace přístrojového vybavení laboratoře vybudované v roce 2012, která je nutná pro zajištění špičkové kvality výstupů, rozšíření oblasti použití techniky počítačové tomografie v aplikovaném i základním výzkumu a udržení konkurence-schopnosti laboratoře v mezinárodním měřítku. Cílem modernizace je zlepšit schopnost 3D ...

Tělové simulátory pro LF MU 2017

Tělové simulátory pro LF MU 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových tělových simulátorů pro potřeby příslušných pracovišť LF MU, podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace, tj. návrhu smlouvy a jeho přílohách. Podrobnou definici a vymezení předmětu plnění této veřejné ...

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro silniční tunely v intravilánu města Brna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby řízení tunelového provozu, zahrnující zejména: - Zajištění nepřetržitého provozu funkčního centralizovaného dohledového pracoviště komunikujícího v režimu on-line s lokálními velíny jednotlivých silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna a současně zajišťujícího on-line přenosy dat mezi ...

Zajištění vyjmenovaných servisních a údržbových činností silničních tunelů v Brně

Zajištění vyjmenovaných servisních a údržbových činností silničních tunelů v Brně

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění servisu, údržby a poruchové služby technologického a softwarového vybavení a stavebně technické části silničních tunelů v intravilánu Statutárního města Brna. Místem plnění jsou příslušné části silnic I/23 a I/42 v intravilánu SMB, v rozsahu Pisáreckého tunelu, tunelu ...

Dodávka komory pro konstantní klimatické zkoušky

Dodávka komory pro konstantní klimatické zkoušky

kompletní dodávka komory pro konstantní klimatické zkoušky s příslušenstvím pro potřeby výzkumně-vývojového centra pro účely testování vzorků v různých klimatických podmínkách - podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci

Poptávám kapesní detektor hořlavých plynů

Poptávám kapesní detektor hořlavých plynů

Poptávám kapesní detektor hořlavých plynů.

Pacientský monitorovací systém

Pacientský monitorovací systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pacientského monitorovacího systému pro Interní kardiologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno,

Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna

Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna

Předmětem veřejné zakázky je řešení tzv. statické části dopravy v centrální historické části města Brna, která zahrnuje zejména: kamerový systém, systém automatického rozpoznání registračních značek, parkovací automaty na úhradu parkovného, bariérový systém atd., vč. potřebné stavební předpřípravy, inženýringu a projekce. Součástí projektu je i ...

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a s tím související práce a služby systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území 9 obcí - Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice, Vnorovy, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Lužice, Mikulčice a poskytnutí služby - vypracování digitálního povodňového plánu obcí a dodávka varovného ...

Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna

Systém regulace parkování v historickém jádru města Brna

Předmětem veřejné zakázky je řešení tzv. statické části dopravy v centrální historické části města Brna, která zahrnuje zejména: kamerový systém, systém automatického rozpoznání registračních značek, parkovací automaty na úhradu parkovného, bariérový systém atd., vč. potřebné stavební předpřípravy, inženýringu a projekce. Součástí projektu je i ...

SU1 Běleč II výměna klapek DN 1400 a DN 800, technologický monitoring a dálkové ovládání, EZS

SU1 Běleč II výměna klapek DN 1400 a DN 800, technologický monitoring a dálkové ovládání, EZS

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla s názvem: SU1 Běleč II výměna klapek DN 1400 a DN 800, technologický monitoring a dálkové ovládání, EZS“ v rozsahu a podle rozpočtu, projektu a smlouvy. Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací, dodávek a činností, které jsou uvedeny ve smlouvě.

KS Brno-Husova-rekonstrukce elektro, datových a telefonních rozvodů-1.etapa

KS Brno-Husova-rekonstrukce elektro, datových a telefonních rozvodů-1.etapa

Odstranění současného nevyhovujícího technického stavu elektroinstalací a zabezpečení tzv. „staré“ budovy Krajského soudu v Brně, Husova 15 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: 1.Stavebně montážní práce: 1a) Zařízení silnoproudé elektrotechniky a ...

Dodávka technologií pro monitoring a trasování kanalizačního potrubí

Dodávka technologií pro monitoring a trasování kanalizačního potrubí

Předmětem jsou dodávky spočívající v pořízení nových technologií pro monitoring a trasování kanalizačního potrubí. Dodávka je blíže specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace.

Přijímač GPS a synchronizační jednotka

Přijímač GPS a synchronizační jednotka

Předmětem této zakázky je dodávka přijímače GPS a synchronizační jednotky pro CMC 256plus. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím generátorem Omicron CMC 256plus. Minimální požadavky: přesnost +-100ns, podpora PTP Power profile protokolu dle IEEE 1588-2008 / IEEE C37.238-2011, napájení využívající PoE dle IEEE 802.3af, spotřeba do 2W, rozsah ...

Přijímač GPS a synchronizační jednotka

Přijímač GPS a synchronizační jednotka

Předmětem této zakázky je dodávka přijímače GPS a synchronizační jednotky pro CMC 256plus. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím generátorem Omicron CMC 256plus. Minimální požadavky: přesnost +-100ns, podpora PTP Power profile protokolu dle IEEE 1588-2008 / IEEE C37.238-2011, napájení využívající PoE dle IEEE 802.3af, spotřeba do 2W, rozsah ...

Kamerové řetězy

Kamerové řetězy

Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka 7 studiových kamerových řetězů včetně příslušenství (tj. kamer, kamerových jednotek, ovládacích panelů, propojovacích kabelů atd.) v období od 1.3.2016 do 28.2.2017. Předmětné plnění je dále blíže specifikováno v zadávacích podmínkách.

(záznamy 1/25 z 147)  strana 1 / 6