Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění trvalého dohledu nad provozem Městského kamerového systému hl. m. Prahy včetně podávání zpráv o jeho stavu, preventivní průběžné údržbě (čištění, kontroly, testování, nastavení technických parametrů zařízení systému), provádění revizí k zabezpečení nepřetržité ...

Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně

Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně

Účelem této Veřejné zakázky je zajištění dodávek, resp. instalaci moderních technologií pro zlepšení výběru parkovného, zvýšení účinnosti kontroly, nové platební metody za parkování.

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 sestav na sběr biometrických dat o lesních porostech.

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů

Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů

Předmětem této veřejné zakázky je dodání zpráv a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, zjištěných monitoringem metodou automatických čidel. Veřejná zakázka bude probíhat v režimu rámcové dohody uzavřené na dobu 3 let ode dne jejího podpisu minimálně se dvěma uchazeči. Dílčí plnění budou ...

Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek

Dodávka třídicích systémů pro zpracování bankovek

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory pro tyto systémy. Počet strojů a jejich směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks bankovek) ročně. Součástí předmětu ...

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany.

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město a ORP Česká Třebová.

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Registratúrne stredisko UKF v Nitre - poplachový systém narušenia a elektrická požiarna signalizáci

Predmetom zákazky je doplnenie a rozšírenie už jestvujúceho systému PSN a systému EPS v objekte ŠD UKF Nitra v priestoroch registratúrneho strediska. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky.

Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města

Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) rozšíření varovného informačního systému, lokálního výstražného systému a doplnění změn a přidaných prvků v dPP města a ORP České Budějovice 2) servisní činnost na systém VIS a přenosové části LVS na dobu 5 let. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Nemocniční informační systém pro KNL

Nemocniční informační systém pro KNL

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Krajské nemocnice Liberec, a. s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.

Speciální monitorovací vozidlo

Speciální monitorovací vozidlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního monitorovacího vozidla (termovize)

Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361

Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361

Predmetom zákazky je dodanie vlakového zabezpečovača ETCS (European Train Control System) Level 2 do 9 ks hnacích koľajových vozidiel (ďalej len "HKV") radu 361 s následnou možnou opciou do ďalších 12 ks HKV radu 361, vrátane jeho inštalácie v súlade s internými predpismi obstarávateľa, s aktuálne platnými príslušnými vyhláškami UIC, technickými ...

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ

Uskutočnenie odborných prehliadok pravidelnej údržby, skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu a školenia užívateľov pre autonómne dýchacie prístroje (ďalej len ADP) evakuačné dýchacie prístroje a evakuačné sady, ochranné protichemické obleky pretlakové a podtlakové, detekčné prístroje a ich kalibrácie (justáže), kontrolné a ...

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech - opakované řízení

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech - opakované řízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování automatického parkovacího zařízení a úschovy jízdných kol, který je řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě, včetně montáže a související stavební práce v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Pokladní terminál bude rozšířen o čtečku In Karet Českých ...

Testovací systémy pro HiL testy V

Testovací systémy pro HiL testy V

Předmětem zakázky je dodávka testovacího systému dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu

Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 sad pro dálkové sledování pohybu a teritoriálního chování kopytníků s možností dálkového stahování dat.

Testovací systémy pro HiL testy IV

Testovací systémy pro HiL testy IV

Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Zajištění dodávky 15 ks přenosných zařízení pro stopovou detekci chemických látek - drog a výbušnin

Zajištění dodávky 15 ks přenosných zařízení pro stopovou detekci chemických látek - drog a výbušnin

Předmětem veřejné zakázky je dodání 15-ti kusů elektronického zařízení pro stopovou detekci drog a výbušnin (dále jen „Zařízení“) do místa plnění včetně softwarové podpory po dobu trvání záruky, základní sady spotřebního materiálu a zaškolení obsluhy. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 38546000-4 Systém pro detekci ...

Dodání rentgenových zařízení

Dodání rentgenových zařízení

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek rentgenových zařízení specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace (dále též jako „RTG“) spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného systému

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného systému

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Litvínov zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a městských částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo ...

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 40 ks náramků do vody na monitorování plaveckých stylů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

FTK – 3D skener nohou

FTK – 3D skener nohou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro 3D skenování nohou. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

(záznamy 76/100 z 2140)  strana 4 / 86