Dodávkové technologické automobily
Predmetom zákazky je nákup nových dodávkových technologických vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 skříňových vozidel a výroba a instalace speciální vestavby do nákladového prostoru, pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení, polepů a radiostanic. U ...
ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového speciálního sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 pro přepravu pacientů a to i bariatrických v intenzivní péči z místa mimořádné události, které bude zároveň připravené na ...
Autobus M3 pro Agenturu služeb vč. servisu
Dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky. Součástí předmětu plnění bude i zabezpečení komplexních servisních služeb (tzn. pravidelné servisní prohlídky, běžné opravy, asistenční služby, ...
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu ...
Autobusy 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzku autobusov MHD.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
ZZS Plzeňského kraje - sanitní vozidlo - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Součástí dodávky jsou také zdravotnické přístroje a vybavení.
Dodávka 12 nových nízkoemisních a nízkopodlažních autobusů pro DPKV v letech 2020 až 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových nízkopodlažních autobusů (do délky 12,3 m), vhodných pro provoz meziměstské dopravy v Karlovarském kraji a 5 ks nových nízkopodlažních autobusů městských (do délky 7,5 – 8 m), vhodných (pro MHD) v Karlových Varech a v Ostrově (dále jen společně též „vozidla“ či též „autobusy“ nebo „dodávky“). ...
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Vozidla II. - minibusy
nákup 2 minibusů pro přepravu televizních štábů na natáčení na základě původně zrušené 3.části 3.části OŘ - Vozidla
Obnova vozového parku - Zámek Štiřín
Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Dodávka 2 ks nových montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Nákup autobusů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka čtyř autobusů v rámci obměny stávajících vozidel dle technických specifikací uvedených v příloze Zadávací dokumentace (dále též jako „Vozidla“) spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů, a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Policajný automobil s viditeľnou súpravou
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časť so súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Univerzálny dokončovací stroj
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozku s pohonom 6x6. Stroj je určený na : -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových ...
Nákup autobusu formou lízingu
Predmetom zákazky je nákup autobusu na lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda - Dodávka přípojných vozidel
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přípojných vozidel. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Nákup 20 ks autobusů kategorie Kb+
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 20 kusů nízkopodlažních velkokapacitních kloubových autobusů Kb+ v délce min. 20,5 m, a to dle požadavků zadavatele. Předmětem sektorové veřejné zakázky je dále: a) dodání 5 sad hardware a software pro diagnostiku závad autobusů b) podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a informačního systému ...
Dodávka trolejbusů v roce 2020
Dodávka celkem 5 ks plně nízkopodlažních trolejbusů pro městskou hromadnou přepravu osob
Dodávka použitého zájezdového autobusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvounápravového dvoudvéřového zájezdového autobusu určeného pro dálkovou přepravu osob (dále jen „zájezdový autobus“) s úpravou pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění. Účastník zadávacího řízení je oprávněn nabídnout použitý zájezdový autobus s první registrací nejdříve od ledna 2013 a maximálně s 250 ...
Automobily do těžkého terénu - policejní speciály
3ks - automobilů do těžkého terénu - policejní speciály