Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie 7 ks dopravných prostriedkov - motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz služobných psov.
Cisternová automobilová striekačka
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Cisternová automobilová striekačka v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 3 výzvy na predkladanie ponúk. Predmetom zákazky je aj doprava na miesto dodania, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie tovaru.
Špeciálne terénne hasičské vozidlo CAS 30 6x6
Vozidlo bude primárne určené na likvidáciu požiarov v dopadových plochách strelníc vojenského obvodu v ťažkom piesočnatom teréne s lesným porastom a nespevnenými plochami. Vozidlo musí byť bezpečné, s dostatočným výkonom čerpacieho agregátu a musí obsahovať dostatok hasiacich látok na úspešný zásah hasičskej jednotky. Musí byť starostlivo urobený ...
Obnova satelitného voza DSNG1
Predmetom obstarávania je vybudovanie redundantného HD DSNG prenosového satelitného voza, pre potreby RTVS. Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie nových technológií a inštalácie použitých zariadení verejného obstarávateľa do nového vozidla, ktoré je vo vlastníctve verejného obstarávateľa. Súčasťou realizácie diela sú aj inštalačne a ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním kolesového traktora vrátane traktorového prívesu, traktorovej kosačky, štiepkovača, teleskopického nakladača, unimobunky a váhy. Cieľom je nákup techniky potrebnej na nakladanie s odpadmi ...
Nákup autobusov s CNG pohonom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - autobusy s CNG pohonom pre obstarávateľa Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poskytovanie servisných služieb na autobusy
Poskytovanie servisných služieb na autobusy
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň  - súprava turistického vyhliadkového vláčika
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - novej nepoužívanej súpravy turistického vyhliadkového vláčika s platnou homologizáciou na pohyb po verejných komunikáciách počas celého roka
Nákup mikrobusu pre poskytovanie sociálnych služieb v Tvrdošovciach 2023
Predmetom zákazky je nákup 1 ks nového motorového vozidla mikrobusu za účelom prepravy osôb a poskytovania sociálnych služieb pre odkázaných občanov obce Tvrdošovce.
Sanitné vozidlá RZP a RLP
Nákup sanitných vozidiel RZP v počte 45 kusov a RLP v počte 20 kusov pre potreby ZZS BA a ZS KE. Predmetom zákazky je aj ich zástavba. Bližší Opis predmetu zákazky je uvedený v časti E Súťažných podkladov a v časti D Obchodné podmienky.
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek, vše v rozsahu specifikovaném částí zadávací dokumentace: „Vymezení základních technických podmínek“.
Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 15 ks nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon, délky do 19 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace. ...
Minibus
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 1 kusu minibusu. Podrobná specifikace je popsána v Příloze č. 4 (Technické podmínky pro minibus) zadávací dokumentace.
Sanitní vůz na finanční leasing
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 sanitního vozidla formou finančního leasingu (úvěru) pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel a technického vozidla dle specifikace uvedené zadavatelem.
Nákup sanitních vozidel 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR
Nákup elektrobusů pro MHD Frýdek-Místek 2023
Dodávka 12 ks městských nízkopodlažních (LF) elektrobusů délkové kategorie 11,5-13 m, 3 dveře, s dodáním do 12 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.
Dodávka deseti trolejbusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka deseti parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností plnohodnotného alternativního napájení z akumulátoru energie, s příslušenstvím a souvisejícími službami.
Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2).
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň - súprava turistického vyhliadkového vláčika
Predmetom zákazky je dodanie tovaru novej nepoužívanej súpravy turistického vyhliadkového vláčika s platnou homologizáciou na pohyb po verejných komunikáciách počas celého roka
Požární vozidlo CAS 20 S2Z pro JSDH města Vyškova
Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na pořízení jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „Z“ (základním pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro JSDH města Vyškova, a to v rozsahu a ...
Mikrobus devítimístný 4 x 2
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového mikrobusu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále poskytnutí servisních (garančních) služeb k tomuto mikrobusu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kúpa vyhliadkového autobusu
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nízkopodlažného (dvojnápravového) mestského autobusu s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 22 cestujúcich a dĺžkou maximálne 8,0 metra, ktorý bude slúžiť ako turistický vyhliadkový autobus a prispeje tým k rozvoju cestovného ruchu v meste Prešov a priľahlom regióne.
Provádění servisu a oprav motorových vozidel, nákladní, busy, mikrobusy na období 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu a oprav (dále jen „servis“) 326 ks vozidel - služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) na pracovištích poskytovatele. Konkrétně se jedná o tyto typy SDP: nákladní automobily skříňové do 3,5 tuny, nákladní automobily skříňové nad 3,5 tuny, autobusy do 30 osob, osobní automobily ...
Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Předmětem zadávacího řízení Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky specializovaných vozidel pro svoz odpadu Část 1 Nákladní vozidlo valník s hydraulickým čelem Část 2 Speciální vozidlo Abroll hákový nosič kontejnerů Část 3 2 x Speciální vozidlo pro svoz hákový nosič kontejnerů