Motorové záchranné plavidlo
Predmetom tejto zákazky je dodávka plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, prepravu (evakuáciu) osôb, zvierat a materiálu, elimináciu ekologických havárií a iných nežiadúcich udalostí na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodňových situácií.
Servis a opravy lodných motorov a člnov
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a predpísaných technických prehliadok motorov na člnoch a člnov na sezónnu prevádzku
Servis a opravy lodných motorov a člnov
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a predpísaných technických prehliadok motorov na člnoch a člnov na sezónnu prevádzku
Plávajúci pontónový systém II
Predmetom zákazky je zostavenie a dodanie plávajúceho pontónového pontónového systému pre účely vykonania technických a vzorkovacích prác v rámci schváleného projektu: ,,Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaži 4 - ŠGÚDŠ" financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výstupom realizácie zákazky je plne funkčný ...
Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy zejména podponorové části plavidla, a to po jeho vytažení z vody na lodním výtahu. Oprava všech zdeformovaných, opotřebených či jinak poškozených částí plavidla, oprava vázacích i kotevních vrátků, výměna lan, zřízení manlochů pro vizuální kontrolu a drenážování vodotěsných prostor boků ...
Čln s vybavením pre medzinárodný projekt Optimalizácia vodných stavov na Morave
Nákup člna s príslušenstvom pre účely monitorovania vodných stavov rieky Moravy po uskutočnení opatrení na ich optimalizáciu.
Nákup lodí a veslařských vleků pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské lodě s příslušenstvím (dále jen „poptávané lodě“) a vleků na přepravu veslařských lodí dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 až 3 a nedílnou součást této zadávací dokumentace.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami, včetně kompletního vybavení kormidelny se všemi zařízeními a včetně protikorozní ochrany lodního tělesa. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím ...
Závodní lodě
Dodání závodních lodí pro reprezentaci ČR dle přiložené zadávací dokumentace.
Rekonstrukce osobní motorové lodi ARNOŠT z Pardubic
Předmětem plnění veřejné zakázky Rekonstrukce osobní motorové lodi „ARNOŠT z Pardubic“ je provedení kompletní rekonstrukce osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic v souladu se specifikací požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a její znovuuvedení do provozu podle současně platné legislativy.
Příslušenství bojových člunů a suché obleky
dodávka předních dokormidlovacích zařízení, suchých obleků pro obsluhu, suchých žáruvzdorných obleků, pracovních potápěčských obleků a lehkých bojových potápěčských obleků
Nákup hlídkového člunu
Nákup hlídkové člunu. Plavidlo je určeno k plnění úkolů v rámci bezpečnostních sborů a složek IZS jako plavidlo dohledové, pátrací, záchranářské a potápěčské. Je určeno k celoročnímu, intenzivnímu a v jednotlivých případech až k extrémnímu provozu na vnitrozemských vodních cestách. Je využíváno jako plavidlo určené k dohledu nad plavebním ...
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím uvedením do provozu a zajištění všech technických a ...
Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v dodávce plovoucího zařízení v rámci realizace projektu "Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk".
Rekonštrukcia remorkéra
Rekonštrukcia remorkéra typu Muflon BD Tekov na úrovni generálnej opravy. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe číslo 1 súťažných podkladov (opis predmetu zákazky) a prílohe číslo 2 súťažných podkladov (návrh zmluvy).
Samovýsypné nesamohybné tlačné člny
Nákup dvoch kusov samovýsypných nesamohybných tlačných člnov, ktoré budú prioritne slúžiť na nakládku jemného sedimentu zo zdrže Hrušov a ich prepravu a vyloženie do sútoku starého a nového Dunaja.
Servisní plavidla Praha, Slapy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Závodní lodě
Dodání závodních lodí dle specifikace výzvy.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními Předměte plnění veřejné zakázky je vybavení podle výkresové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek ...
Poptávám pramici
Poptávám pramici Parma 300 GREEN.
Inspekční plavidlo ŘVC ČR - inovativní technologie s alternativním pohonem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání plavidla splňující parametry a specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.
Bunker Supply Vessels Prague, Slapy, Orlík - Building Specification
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Nákup lodí pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 až 3 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Nákup Inšpekčných plavidiel - kabinových lodí
Predmetom zákazky je zabezpečiť pre Dopravný úrad, Prístavná 10, 821 09 Bratislava - divíziu vnútrozemskej plavby štátny odborný dozor (ŠOD) Bratislava nákup inšpekčných plavidiel v rámci divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu, ktorej činnosť je taxatívne uvedená v ust. § 39 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a ...