Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) a letecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sa rozprestiera ...
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022
Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky ...
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ křídlo
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotního, dálkově řízeného systému (UAV), typ křídlo.
Nákup lietadiel pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline
Predmetom zákazky je: Nákup 2 ks nových celokovových jednomotorových piestových dolnokrídlých lietadiel. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Generálna oprava dvoch hlavných motorov vrtuľníka
Predmetom zákazky je Generálna oprava dvoch hlavných motorov typu TV3-117VM na vrtuľník Mi-8AMT (Mi-171)
Bezpilotní letadlo vybavené optickým senzorem
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 4 ks dronů – bezpilotních letadel vybavených optickým senzorem. Součástí dodávky bude i příslušenství k těmto dronům.
Nákup vrtulníku lehké hmotnostní kategorie v policejním provedení a speciálním vybavením
Dodávka vrtulníku lehké hmotnostní kategorie v policejním provedení a speciálním vybavením, včetně zabezpečení výcviku 4 pilotů a 4 osob technického personálu.
Dodávka materiálu pro projekt TL-5000
Předmětem plnění je dodávka různých materiálů určených k výrobě letounu v rámci projektu TL-5000. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 zákona na 6 samostatných částí (A – F).
Vyrovnávací rotor vrtuľníka Mi-8AMT (Mi-171)
Predmetom zákazky je nákup nového vyrovnávacieho rotora vrtuľníka Mil MI-8AMT (MI-171) s novými listami ako staticky a dynamicky vyvážený komplet s dokumentáciou a atestom.
Laboratorní pracoviště pro výuku, zařízení pro simulaci zjednodušené dynamiky bezpilotního prostředků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka experimentálního zařízení s pevnou základnou pro simulaci zjednodušené dynamiky bezpilotního prostředku ve třech nezávislých osách s aktivním systémem pro vyvozování externích poruch řízení. Zadavatel požaduje dodání shora uvedeného experimentálního zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci ...
KMT letecké techniky - nákup
Předmětem VZ je dodávka technického a technologického a pozemního vybavení s příslušenstvím, které bude určeno pro zajištění provozu letecké tecniky Armády České republiky a školení personálu inženýrsko-letecké služby.
Údržba letounu Cessna 560XL
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA, včetně dvou proudových pohonných jednotek na letounu.
PřF/CRH - Bezpilotní vrtulník s leteckým skenerem
Předmětem zakázky je dodávka bezpilotního vrtulníku s leteckým skenerem s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také kompletace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.
PřF -  bezpilotní letadlo se závěsem pro různé typy kamer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu zařízení pro letecké snímkování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...
Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla
Dodávky spotřebního materiálu pro leteckou techniku AČR formou postupných dílčích plnění na základě objednávek dle databází LCM nebo IPC, které jsou součástí provozní technické dokumentace letounů, za účelem zajištění materiálu pro provoz a provádění údržby.
Nájem letecké techniky
Předmětem nájmu jsou 4 vrtulníky, typově schválené, letově způsobilé, určené pro výcvikové a kondiční lety pilotů, včetně zaškolení pozemního personálu a pilotů instruktorů. Zakázka je zadávána v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 187.
Pořízení BLP a jejich příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7 ks ostrých bezpilotních leteckých prostředků (dále jen „BLP“) (plně vybavených), 7 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků (bez výbavy pro policejní činnost), 2 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků do vnitřních prostor. K plnohodnotnému provozu BLP je současně nutné pořídit: 5 ks ...
Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka UAV (Unmanned Aerial Vehicle) pro nesení vědeckých měřících přístrojů (které nejsou součástí dodávky) pro projekt CRREAT. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu a dokumentace specifických dílů, které jsou vyrobené pro daný typ ...
Flying test bed – Round 2
Předmětem veřejné zakázky je nákup experimentálního letadla, které bude splňovat stanovené technické podmínky. Dále bude provedena modifikace spočívající ve výměně jednoho z jeho motorů za experimentální motor dodaný zadavatelem. Následně budou provedeny testovacích letové operace v rozsahu do 180 testovacích letových hodin. Dodavatel bude ...
Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla
Dodávka spotřebního materiálu pro transportní a dopravní letadla provozovaných Armádou České republiky formou postupných dílčích plnění dle databází LCM (List of Consumable Materials) nebo IPC (Illustrated Parts Catalogue), které jsou součástí provozní technické dokumentace k letadlům, za účelem zajištění materiálu pro provoz a provádění údržby.
Vícestranná rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídky na dílčí veřejnou zakázku v souladu s rámcovou dohodou.
Dodávka dvou nových letadel vybavených FIS včetně údržby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou letadel vybavených FIS, výcvik, údržba těchto letadel po dobu záruční lhůty nebo 3000 letových hodin, CAMO a údržba FIS na 20 let.
Zvýšenie navigačnej výkonnosti kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW
Predmetom obstarávania je dodanie pre verejného obstarávateľa diela spočívajúceho vo vypracovaní návrhu a následne v samotnom vykonaní modernizácie navigačného vybavenia kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW v správe verejného obstarávateľa (ďalej len kalibračné lietadlo) z dôvodu splnenia kritérií RNP 1 (požadovaná navigačná výkonnosť) navigačnej ...
Flying test bed
Předmětem veřejné zakázky je nákup experimentálního letadla, které bude splňovat stanovené technické podmínky. Dále bude provedena modifikace spočívající ve výměně jednoho z jeho motorů za experimentální motor dodaný zadavatelem. Následně budou provedeny testovacích letové operace v rozsahu do 180 testovacích letových hodin. Dodavatel bude ...
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je provedení letecké aplikace vápnitého dolomitu na vybrané, imisemi poškozené lesní porosty v oblasti Krušných hor v dávce 3 tuny na 1 hektar s použitím letecké techniky za účelem úpravy půdních poměrů a zlepšení zdravotního stavu ošetřených porostů. Leteckou technikou jsou myšleny buď ...