Opravy dvojkolesí HKV a DDm
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej aj ako "HKV") rôznych radov a dvojkolesí osobných vozňov ďalej aj ako "OV") radu DDm ÖBB pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.
Kontrolní a dohlédací činnost a běžná údržba na kolejišti vleček
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění kontrolní a dohlédací činnosti a běžné údržby na kolejišti vleček elektráren ČEZ, a.s. a EGT, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. ...
Dodanie a inštalácia trenažérov hnacích koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie a nainštalovanie 1 ks kabínového trenažéra rušňovodiča, 5 ks mobilných trenažérov rušňovodiča v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií vrátane služieb a náležitostí potrebných na realizáciu predmetu zákazky bližšie uvedených v súťažných podkladoch. Dodané trenažéry a ich implementácia musia v rozsahu a v ...
Dodávka a montáž zkušebního lisu na podvozky ŽKV pro ČD, a.s., OCÚ střed, KC Vršovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového technického zařízení zkušebního lisu na podvozky železničních kolejových vozidel, a to včetně stavební připravenosti. Zadavatel specifikuje předmět plnění v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo., (dále jen „Lis“). Stavební dokumentace objektu zadavatele, kam má být zařízení umístěno, v rozsahu ...
Repase rámů a kolébek podvozků tramvají 15T
Předmětem Veřejné zakázky jsou služby - repase rámů a kolébek podvozků tramvají 15T spočívající v úpravách rámů při poškození otvorů pro primární vypružení a zvětšení otvorů pro odvod nečistot v rámu podvozku za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, odpovídající Ceníku - ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 749
Předmětem veřejné zakázky je periodická obnova v rozsahu R2 motorových lokomotiv řady 749
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 794
Předmětem zakázky je provedení periodických obnov v rozsahu R2 u 12 ks motorových lokomotiv řady 794 s ohledem na zajištění plynulosti osobní dopravy.
Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek hydrodynamických H750M pro řadu 854
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek hydrodynamických H750M pro řadu 854“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy hydrodynamické převodovky H 750 M 0-18-8300-086 včetně hydrodynamického měniče č. ...
22-049 H.M. - opravy a revize železničních kotlových vozů
Předmětem VZ je: a) provádění zákonných revizí až 65 ks železničních kotlových vozů (dále též „ŽKV“) typové řady „ZAS“, z toho 59 ŽKV s kapacitou 60 m3 a 6 ŽKV s kapacitou 40 m3, b) provádění oprav závad ŽKV zjištěných při revizích, c) provádění oprav závad vzniklých při běžném provozu ŽKV, d) poskytování služeb mobilního servisu, e) vypaření a ...
Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodání 1 kusu nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem.
Náhradné diely na výhybky a výhybkové konštrukcie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru obstarávateľovi, podľa jeho potreby a na základe jeho písomných objednávok, s názvom Náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa. Uvedený predmet je rozdelený, avšak nie je možné predmet deliť v rámci ponuky, do nasledovných kategórií : ...
Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
Předmětem zakázky je převzetí 6 ks skříní tramvají - 3 kusů skříní tramvají T3R.PLF (bez podvozků) a 3 kusů skříní tramvají T3R.PV (bez podvozků) - provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli.
Upgrade ETCS lokomotiv řady 383 dle Baseline 3, systémová verze 3.4
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce - upgrade ETCS lokomotiv Siemens Vectron, varianty A01, UIC čísel 91 54 7 383 050-2, 91 54 7 383 051-0 a 91 54 7 383 052-8.
Nájem motorových jednotek DMU140
Předmětem veřejné zakázky je nájem 21 ks provozuschopných částečně nízkopodlažních motorových jednotek s kapacitou minimálně 135 sedících cestujících (dále „jednotka“ či „jednotky“ či „motorové jednotky“) k dočasnému užívání zadavatelem za úplatu, a to za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 1 a č. 6 této ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdového obložení a špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdového obložení (dále také jen „BO“) pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou a brzdových ...
Rámcová dohoda na Hlavní obnovy lůžkových vozů řady WLABmz826
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo podle § 131 Zákona, jejíž závazný vzor tvoří přílohu Zadávací dokumentace, na základě které budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení hlavních obnov stupně R3 osobních lůžkových vozů řady WLABmz826. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem, jehož nabídka bude v ...
Nákup a dodání železničních výhybek a náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky dle bližší technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nákup brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - nákup brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - nákup brzdových klátikov kovo keramických: - typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných v počte 3 680 ks, 3. časť - nákup brzdových klátikov kompozitových: - typ JURID 796 - typ J 857 alebo ...
Opravy spalovacích motorů TEDOM TD 242 RH TA 25
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě které budou provedeny opravy 48 ks spalovacích motorů TEDOM TD 242 RH TA 25 pro motorové jednotky řady 814 a 842. Součástí předmětu plnění jsou i související opravné práce.
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 749
Předmětem veřejné zakázky je periodická obnova v rozsahu R2 motorových lokomotiv řady 749
Dvoucestné speciální montážní vozidlo s teleskopickou pracovní plošinou - 2 ks
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových dvoucestných speciálních montážních vozidel s teleskopickou pracovní plošinou dle technické specifikace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace k užívání vozidel
Dílčí oprava a zprovoznění souboru čtyřosých osobních železničních vozů ocelové stavby typu UIC Y
Předmětem veřejné zakázky je renovace pěti osobních železničních vozů a jejich uvedení do provozního stavu umožňujícího přepravu cestujících. Veřejná zakázka pro každý z pěti železničních vozů se skládá ze tří fází.
Rámcová dohoda na obnovy podvozků jednotek ř. 460 v rozsahu R1
Předmětem je uzavření Rámcové dohody na obnovu sad podvozků jednotek ř. 460 v rozsahu R1. Každá sada se skládá ze dvou hnacích a dvou běžných podvozků.
Zrychlení a dosazení WTB na lokomotivu 163.062-3
Předmětem veřejné zakázky je uzavřením rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení úpravy Zrychlení a dosazení WTB na lokomotivu 163.062-3.
Dodávky zánovních elektrických interoperabilních lokomotiv pro ČD Cargo, a.s.
Zadavatel poptává zánovní elektrické interoperabilní lokomotivy dle specifikace uvedené v oznámení.