Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronických součástek určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady 471, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace. Rámcová smlouva kupní se uzavírá na ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových jednotek řady 814
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodické obnovy motorových jednotek řady 814 v majetku Objednatele dle specifikace prací uvedených v Příloze č. 1 _ zadávací dokumentace v závazném vzoru Rámcové dohody o dílo. Obnova bude provedena u 184 motorových jednotek, z toho řada 814.0 _ 97 obnov v rozsahu R1, 62 obnov v rozsahu R2, řada 814.2 _ ...
Nákup elektrických jednotiek
Predmetom zákazky je nákup dvojsystémových elektrických (3 kV DC, 25 kV, 50Hz) jednotiek (ďalej len EJ) na rýchlosť 160 km/hod., s rozchodom 1 435 mm s minimálnou obsaditeľnosťou 300 miest na sedenie . Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ. EJ bude zabezpečovať regionálnu dopravu. EJ musia v rozsahu a v kvalite ...
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 dle bližší specifikace uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž předmět dodávky dílčích částí je tento: Část 1: Dodávky nerezových schodů a skříní v Příloze č. 1 ZD; Část 2: Dodávky sad dílů ...
KS 40- Opravy, ošetrenia a revízie lokomotív
Predmetom zákazky je vykonávanie pozáručných opráv lokomotív, revízii lokomotív, technických prehliadok lokomotív a generálnych opráv lokomotív.
Repase a opravy trakčních výzbrojí tram 14T a 15T a jejich komponentů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka repase a opravy trakčních výzbrojí tram 14T a 15T a jejich komponentů v rozsahu a za podmínek odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „seznam agregátů k repasím a opravám“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu ...
Opravy trakčních výzbrojí a statických měničů - II
Předmětem VZ je zajištění oprav trakčních výzbrojí TV Progress a statických měničů pro tramvaje.
Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při úpravách povrchů kolejových vozidel včetně dodávek materiálů potřebných pro realizaci. Materiály potřebnými pro realizaci se rozumí zejména barvy, laky, tužidla, plniče, spotřební materiál a všechny další materiály potřebné pro realizaci prací v požadované kvalitě. ...
Dodávky lepených izolovaných styků 2020-2022
dodávky izolovaných lepených styků („LIS“) z nových kolejnic třídy oceli R260 tvaru R65, 49E1 a 60E2, čtyřděrových a šestiděrových, včetně asymetrických, a to s tepelně upravenou hlavou v oblasti izolační vložky a bez tepelně upravené hlavy, pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí. Drezíny se dvěma čelními stanovišti, bude určeno pro provoz na drahách celostátních, regionálních a vlečkách o rozchodu 1435 mm, vybavené specifickými diagnostickými systémy pro měření geometrie polohy koleje. ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických jednotek řady 471
Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických jednotek řady 471 a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Na základě rámcové dohody vzešlé ze zadávacího řízení lze garantovat realizaci 42 ks obnov v rozsahu R1, 5 ks obnov v ...
Změna zavěšení hnacího soustrojí SHV řady MVTV 2.3
Snížení celkových vibrací ve vnitřním prostoru 7 ks speciálních hnacích vozidel (dále jen SHV) pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MVTV 2.3.
Implementace trakčního systému 25 kV/50 Hz v devíti lokomotivách řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní implementaci trakčního systému 25 kV/50 Hz do devíti drážních hnacích vozidlech zadavatele řady 162 (typ 99E1) (dále jen "Lokomotivy") a jejich uvedení do shodného technického stavu s typem 69E5 včetně změn schváleného typu. Lokomotivy budou po implementaci označeny řadou 362. ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o dílo je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP Východ v návaznosti na ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Hlavní město Praha, Středočeský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Liberecký, Královéhradecký
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kra
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ.
Opravy dvojkolí hnacích vozidel
Účelem veřejné zakázky s názvem Opravy dvojkolí hnacích vozidel je uzavření smluv o dílo s vybraným dodavatelem pro každou část veřejné zakázky samostatně a to na provedení opravy dvojkolí hnacích vozidel.Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí.
Implementace trakčního systému 25 kV/50 Hz v devíti lokomotivách řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní implementaci trakčního systému 25 kV/50 Hz do devíti drážních hnacích vozidlech zadavatele řady 162 (typ 99E1) (dále jen "Lokomotivy") a jejich uvedení do shodného technického stavu s typem 69E5 včetně změn schváleného typu. Lokomotivy budou po implementaci označeny řadou ...
Nájem elektrických interoperabilních lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h
Účelem veřejné zakázky s názvem Nájem elektrických interoperabilních lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a to na nájem až 50 ks elektrických interoperabilních lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h včetně jejich údržby formou Full - Service.
Rámcová dohoda na hlavní opravy (PH) řídících vozů Bfhpvee295 a ABfhpvee395 s podvozky GP 200
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou (72 měsíců) nebo do dodání celkového plnění dle Rámcové dohody na provedení hlavních oprav řídících vozů Bfhpvee295 a ABfhpvee395 s podvozky GP 200 v předpokládaném počtu 34 ks (31 ks Bfhpvee295 a 3 ks ABfhpvee395). V současné době ...
Rámcová dohoda na hlavní opravy osobních železničních vozů pro rychlost 200 km/hod
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na hlavní opravy (PH) osobních železničních vozů pro rychlost 200 km/hod s podvozky SGP 300“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení periodických hlavních oprav osobních železničních vozů řady Ampz143, Ampz146, Bmz241, Bmz245 a WRmz815 a to za ...
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace