Rekonštrukcia pieskovačov električiek Škoda 29T/30T
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pieskovačov vozidiel Škoda 29T/30T. Bližšie informácie v SP.
Sada CZEJN 3014M-18/400/24, Skříň VN PS3-16, Skříň NN PS 407
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Dvojkolesia pre ŽKV
Predmetom zákazky je nákup nových dvojkolesí pre železničné koľajové vozidlá (ďalej len ŽKV) - pre hnacie vozidlá resp. jednotky radu 051, 071, 951, 971, DMJ 861, 361, 660 a pre osobné vozne typ 450.3 a 429.3. Dvojkolesia musia byť v zhode s príslušnými technickými normami EN, STN, TNŽ, vyhláškami UIC, smernicami, v súlade so zák. č. 513/2009 ...
Renovace podvozků tramvají T3 a KT8
Předmětem VZ jsou renovace podvozků tramvají T3 a KT8 na základě průběžných objednávek k Rámcové dohodě. Jedná se o svářečské práce, tj. renovace rámů T3 a KT8, renovace pevných kolébek podvozků vozů KT8, renovaci otočných kolébek podvozků vozů KT8 a renovaci kolébek podvozků vozů T3
Dodávky náhradních dílů pro tramvaje - převodové skříně stěračů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů k převodovým skříním stěračů tramvají za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Závazný návrh rámcové dohody“), odpovídající ceníku - seznamu náhradních dílů s uvedením ceny, který je ...
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Rámcová dohoda na Vyvazovací opravy stupňů R1, R2 a R3 osobních železničních vozů 24,5m
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Na základě Rámcové dohody o dílo budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení vyvazovací opravy ve stupni obnovy R1, nebo R2, nebo R3 osobních železničních vozů řady Bdt279, Bdt280 a Btee289. Zadavatel předpokládá ...
Zajištění pravidelných technických kontrol a oprav poštovních vozů železničních řady Postw, typ 8-51
Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.
Súprava turistického vláčika a 2 vozňov
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný turistický vláčik, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy (rušeň) a dvoch vozňov.
Opravy trakčných transformátorov a tlmiviek
Opravy trakčných transformátorov a trakčných tlmiviek používaných v železničných hnacích vozidlách. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Údržba a oprava kolejových vozidel 2022-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění údržbářských a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rámcová dohoda na Vyvazovací opravy stupňů R1, R2 a R3 osobních železničních vozů 26,4m
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Na základě Rámcové dohody o dílo budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení vyvazovací opravy ve stupni obnovy R1, nebo R2, nebo R3 osobních železničních vozů řady Bdmpee253, Bdmtee263, Bdmtee265, Bdmtee266, ...
Dodávka soupravy etalonových tárovacích vozů
Předmětem zakázky je dodávka soupravy dvou etalonových tárovacích vozů určených k zatěžování, zkoušení a ověřování automatických a neautomatických mostových vah pro kolejová vozidla. Souprava tárovacích vozů musí dosahovat minimální celkové hmotnosti 140 t. (dále jen „souprava“). Souprava nemusí být nová. Předmět veřejné zakázky je blíže ...
Rámcová dohoda na modernizaci motorových lokomotiv ř. 742
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na modernizaci motorových lokomotiv ř. 742 v předpokládaném počtu 14 ks. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Rámcové dohody, jenž tvoří přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bbdgmee236 v předpokládaném počtu 63 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bdmpee233 v předpokládaném počtu 38 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bdpee231 v předpokládaném počtu 61 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady ABpee347 v předpokládaném počtu 15 ks.
Technické zhodnocení tramvají
Předmětem veřejné zakázky je: a.zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 41 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě; b.dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do ...
Provedení modernizace vybraných hnacích vozidel řady 742 a dodávka a instalace mobilní části ETCS
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v modernizaci lokomotiv řady 742 (dále jen „modernizace Lokomotivy“ nebo „Lokomotivy“) včetně osazení modernizovaných lokomotiv zabezpečovačem ETCS, tj. včetně komplexní dodávky a instalace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě ...
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku gelových akumulátorů pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
Súprava turistického vláčika a 2 vozňov
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný turistický vláčik, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy (rušeň) a dvoch vozňov.
Rámcová dohoda na modernizaci 16 osobních železničních vozů řady Bdmtee
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace (včetně provedení vyvazovací opravy PVY a případných souvisejících opravárenských prací (SOP) a změn schváleného stavu (ZSS)) až 16 ks osobních železničních vozů řady Bdmtee (modernizace vozů Bdmtee 275 a 281 na vozy Bdmtee 267 - s oddílem pro vlakovou četu a Bdmtee 268 - bez oddílu pro vlakovou ...
ASPO - Železniční cisternové vozy na PHM pro AČR - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks železničních cisternových vozů.
Osazení zajišťovacího systému pro práci ve výškách na vozidlech MVTV 2 a MVTV 2.3
Zajištění bezpečnosti zaměstnanců při práci ve výškách na 65 speciálních hnacích vozidlech pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MVTV 2 a MVTV 2.3 (dále jen SHV). Bezpečnost musí být zajištěna pomocí systému zachycení pádu splňující požadavky normy ČSN EN 795 a ČSN EN 363.