Oprava náprav s prevodovkami pre električky ČKD
Predmetom zákazky je celková oprava a dosiahnutie predĺženej garantovanej životnosti náprav s prevodovkami oproti súčasnému stavu a zlepšenie ekologických vlastností prevodoviek zamedzenie úniku oleja a zníženie hlučnosti prevodov. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 dle bližší specifikace uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž předmět dodávky dílčích částí je tento: Část 1: Dodávky nerezových schodů a skříní v Příloze č. 1 ZD; Část 2: Dodávky sad dílů ...
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro mezistátní provoz
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro mezistátní provoz“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení periodických vyvazovacích oprav osobních železničních vozů řady Aee140, Apee139, Bee238 a Bpee237 a to za podmínek stanovených ...
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 24 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Dodávka nízkopodlažních skříní pro modernizaci vozů T3R.P
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, jejímž předmětem budou dodávky hrubé stavby až 65 ks tramvajových skříní jako výměnných dílů pro modernizaci tramvajových vozů T3R.P zadavatele.
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro vnitrostátní provoz
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro vnitrostátní provoz“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení periodických vyvazovacích oprav osobních železničních vozů řady Aee 145, Aee 152, Bee 272 a Bee 273 a to za podmínek ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod, na základě nichž budou uzavírány zakázky na (i) výrobu a dodávky až celkem 182 osobních železničních vozů s rychlostí nejméně 230 km/h umožňujících spojení do netrakční pevné soupravy s tlakotěsnými mezivozovými přechody, plně způsobilých k provozu na železničních tratích normálního rozchodu ...
Opravy spaľovacích motorov
Opravy spaľovacích motorov typu Man, ČKD, Mercedes, Caterpillar, Tedom, používaných v koľajových hnacích vozidlách spolu s príp. dodaním náhradných dielov a/alebo servisných záručných prehliadok spaľovacích motorov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávky tramvajových kol BTG1 repasovaných na vozy 15T For City
Předmětem veřejné zakázky je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Zadavatel předpokládá, že za dobu účinnosti rámcové dohody od dodavatele v rámci plnění odebere cca 1 200 kusů repasovaných kol.
Vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných vozidiel
Vykonávanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) je vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravu vydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľa Nariadenia ...
Úprava lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70
Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 v předpokládaném množství 6 ks a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Smlouvy o dílo. Úprava protokolu WTB pro dieselovou trakci spočívá v úpravě ...
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee
Předmětem Veřejné zakázky jsou úpravy vozidel řady Bdmtee. Zadavatel předpokládá revitalizaci kolejových vozidel, a to v rozsahu celkového max. požadovaného počtu 47 vozidel.Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky je rovněž zpracování projektu konstrukčních úprav.
Repase komponentů trakční výzbroje T3R.P pro novou instalaci na T3R.PLF
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka komponentů trakční výzbroje T3R.P pro novou instalaci na T3R.PLF a provedení jejich repase v rozsahu a za podmínek odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „komponenty trakční výzbroje“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném ...
Dodávky tramvajových kotoučových elektromechanických brzd
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka tramvajových kotoučových elektromechanických brzd odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „kotoučové brzdy“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov
Nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov do železničných koľajových vozidiel podľa potreby obstarávateľa.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Opravy bŕzd a častí bŕzd
Predmetom zákazky sú opravy bŕzd a častí bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká ...
Brzdy a časti bŕzd
Predmetom zákazky sú brzdy a časti bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká ...
Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice, včetně uvedení zařízení do provozu. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek pantografových sběračů a náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8.
Opravy a revize lokotraktorů Správy
Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 2 ks hnacích drážních vozidel (dále též „HDV“) typu 742 a 730 včetně zajištění prolongace průkazu způsobilosti HDV a jejich určeného technického zařízení u Drážního úřadu v Praze, b) oprav závad HDV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu HDV.
Restaurování parních lokomotiv
Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorských a souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství ve vztahu ke třem historickým parním lokomotivám dochovaným v depozitářích zadavatele, a to za účelem jejich uvedení do historicky relevantního, vystavovatelného stavu, v některých případech přímo do plně provozuschopného stavu. ...
Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV
Predmetom zákazky s názvom "Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV" je: (I) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; (II) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; (III) vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; (IV) vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a ...
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Kontroly a servis lokotraktorů ČEPRO, a.s. , 2019  -  2023
A. provádění pravidelných technických kontrol lokotraktorů a event. nepravidelných (mimořádných) kontrol; B. servisní práce pro odstraňování vad, zjištěných během prohlídek i během nepravidelných kontrol; C. operativní servis lokotraktorů