Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, specializovaná údržba
Předmětem plnění je provedení pravidelných servisních revizí, revizí REV, oprav a specializované údržby P2.
Oprava kolejových vozidel traťové mechanizace
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách traťové mechanizace, která se používá v provozu metra. Jedná se o opravy kolejových vozidel - lokomotiv řady 797.8 - přívěsných vozů typu PV - nákladního vozu typu SA - řídícího vozu typu RV 10 - speciálních vozíků metra typu SVM ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických jednotek řady 440, 640, 650, 660 a 661
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 60 měsíců od nabytí její účinnosti nebo končí dodáním veškerého plnění podle Rámcové dohody o dílo, na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení periodických obnov elektrických jednotek řady 440, 640, ...
Motorové univerzální vozíky včetně palubní části ETCS
Je dodávka 50 ks motorových univerzálních vozíků pro údržbu železniční dopravní cesty včetně palubní části ETCS, dle technických požadavků zadavatele.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu určitou, a to 18 měsíců od nabytí její účinnosti nebo dodáním veškerého plnění dle rámcové dohody a na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řad Apee139, Aee140, Bpee237 a Bee238 v ...
Restaurování parní lokomotivy Conrad Vorlauf s tendrem
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historické parní lokomotivy 411.019 „Conrad Vorlauf“ s tendrem 410.072 s cílem uvést tuto lokomotivu do vystavovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru s tím, že její technický ...
Dodávka 40m obousměrných a jednosměrných tramvají v letech 2024 - 2030
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 24 ks 40 metrových obousměrných a jednosměrných tramvají splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...
Modernizace motorových jednotek RS1
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 22 motorových jednotek označovaných jako RS1 ve vlastnictví zadavatele v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.).
Rámcová dohoda na opravy podvozků ŽKV řady 242
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na opravy podvozků lokomotiv řady 242 v předpokládaném počtu 10 párů podvozků řady 242
Rámcová dohoda na opravy podvozků ŽKV řady 362
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na opravy podvozků lokomotiv řady 362 v předpokládaném počtu 14 párů podvozků řady 362
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových jednotek řady 814
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona,s vybraným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky na provedení periodických obnov motorových jednotek řady 814. Předmět veřejné zakázky je pro každou část veřejné zakázky blíže a podrobněji specifikován v závazném vzoru Rámcové dohody a jeho přílohách
Nákup tlmičov
Nákup nových tlmičov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ako ŽKV), v počte, v prevedení a rozsahu, vrátane sprievodnej dokumentácie, bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Oprava násilného poškození elektrické jednotky 471.052
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle Smlouvy o dílo. Na základě Smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení bude zajištěna oprava násilně poškozené výše uvedené motorového jednotky po mimořádné události. Maximální opravná doba je 6 ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ.
Implementace trakčního systému 25 kV/50 Hz v devíti lokomotivách řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní implementaci trakčního systému 25 kV/50 Hz do devíti drážních hnacích vozidlech zadavatele řady 162 (typ 99E1) (dále jen "Lokomotivy") a jejich uvedení do shodného technického stavu s typem 69E5 včetně změn schváleného typu. Lokomotivy budou po implementaci označeny řadou 362. ...
Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbářských (především střední prohlídky) a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu
Predmetom zákazky je nákup ucelených dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu (ďalej len DMJ) s rozchodom 1435 mm, s nízkopodlažným riešením konštrukcie. DMJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len TSI) pre konvenčné vlaky, európskymi normami (ďalej len EN), predpismi a ...
Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu
Predmetom zákazky je nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu na Slovensku. Maximálna prevádzková rýchlosť 160km/h , napájací systém 25 kV/50Hz, s rozchodom 1 435 mm s minimálnou obsaditeľnosťou 530 miest v druhej triede a 30 miest v 1.triede. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ. EJ musia v ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických lokomotiv řady 362
Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických lokomotiv řady 362, a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Je předpokládána realizaci 30 ks obnov v rozsahu R1, 30 ks obnov v rozsahu R2 a 30 ks obnov v rozsahu R3 dle ...
Oprava dvojkolesí
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí vozňov, autovozňov resp. dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
Modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy
Predmetom zákazky je modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee vyrobených v rokoch 1989/1990 vo VEB Waggonbau Bautzen pôvodné označenie Bymee, ktoré sa majú modernizovať na 6 ks klimatizovaných osobných vozňov 1. a 2. triedy určených pre regionálnu dopravu a na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch s možnosťou opcie na ďalšie 3 ks osobných ...
Dodávka diagnostického vozidla nezávislé trakce
Dodávka nového speciálního hnacího vozidla nezávislé trakce pro diagnostiku ETCS a pro zajištění jízd diagnostických prostředků Správy železnic(tažené vozy), dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické specifikace), dále jen „vozidlo“. Zadavatel požaduje zcela nové vozidlo a vylučuje z ...
Dodávka elektrické vícesytémové lokomotivy pro zajištění výkonů diagnostiky ŽDC
Dodávka elektrické vícesytémové lokomotivy pro zajištění výkonů diagnostiky železniční dopravní cesty, homologované na rychlost 200 km/h, určené a schválené pro provoz a nasazení České republice (CZ), v Německu (DE), Rakousku (AT), , Slovensku (SK), Polsku (PL) a Maďarsku (HU) dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 ...
Oprava podvozků tramvají 15T
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy podvozků tramvají 15T provozované Zadavatelem při dodržení všech obecně závazných předpisů a podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Bližší technické vymezení jednotlivých prováděných oprav včetně jejich rozsahu je součástí Přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace. Další specifikace a ...
Oprava ŽKV 814.221-8, 014.011 a 814.222-6 po MU
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle Smlouvy o dílo. Na základě Smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení bude zajištěna oprava násilně poškozené výše uvedené motorového jednotky po mimořádné události. Dne 21. 02. 2020 došlo na ...