Rámcová dohoda na Vyvazovací opravy stupňů R1, R2 a R3 osobních železničních vozů 26,4m
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Na základě Rámcové dohody o dílo budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení vyvazovací opravy ve stupni obnovy R1, nebo R2, nebo R3 osobních železničních vozů řady Bdmpee253, Bdmtee263, Bdmtee265, Bdmtee266, ...
Dodávka soupravy etalonových tárovacích vozů
Předmětem zakázky je dodávka soupravy dvou etalonových tárovacích vozů určených k zatěžování, zkoušení a ověřování automatických a neautomatických mostových vah pro kolejová vozidla. Souprava tárovacích vozů musí dosahovat minimální celkové hmotnosti 140 t. (dále jen „souprava“). Souprava nemusí být nová. Předmět veřejné zakázky je blíže ...
Rámcová dohoda na modernizaci motorových lokomotiv ř. 742
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na modernizaci motorových lokomotiv ř. 742 v předpokládaném počtu 14 ks. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Rámcové dohody, jenž tvoří přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bbdgmee236 v předpokládaném počtu 63 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bdmpee233 v předpokládaném počtu 38 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bdpee231 v předpokládaném počtu 61 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady ABpee347 v předpokládaném počtu 15 ks.
Technické zhodnocení tramvají
Předmětem veřejné zakázky je: a.zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 41 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě; b.dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do ...
Provedení modernizace vybraných hnacích vozidel řady 742 a dodávka a instalace mobilní části ETCS
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v modernizaci lokomotiv řady 742 (dále jen „modernizace Lokomotivy“ nebo „Lokomotivy“) včetně osazení modernizovaných lokomotiv zabezpečovačem ETCS, tj. včetně komplexní dodávky a instalace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě ...
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku gelových akumulátorů pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
Súprava turistického vláčika a 2 vozňov
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný turistický vláčik, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy (rušeň) a dvoch vozňov.
Rámcová dohoda na modernizaci 16 osobních železničních vozů řady Bdmtee
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace (včetně provedení vyvazovací opravy PVY a případných souvisejících opravárenských prací (SOP) a změn schváleného stavu (ZSS)) až 16 ks osobních železničních vozů řady Bdmtee (modernizace vozů Bdmtee 275 a 281 na vozy Bdmtee 267 - s oddílem pro vlakovou četu a Bdmtee 268 - bez oddílu pro vlakovou ...
ASPO - Železniční cisternové vozy na PHM pro AČR - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks železničních cisternových vozů.
Osazení zajišťovacího systému pro práci ve výškách na vozidlech MVTV 2 a MVTV 2.3
Zajištění bezpečnosti zaměstnanců při práci ve výškách na 65 speciálních hnacích vozidlech pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MVTV 2 a MVTV 2.3 (dále jen SHV). Bezpečnost musí být zajištěna pomocí systému zachycení pádu splňující požadavky normy ČSN EN 795 a ČSN EN 363.
Rámcová dohoda - dodávky dvojkolí
Účelem rámcové dohody je zabezpečení výroby a dodávky hnacích dvojkolí pro speciální hnací vozidla MUV 69 vyrobená dle TPP 01-72 a výroby a dodávky běžného dvojkolí pro speciální vozidla PV a PVK vyrobená dle TP 01-76 a TP 02-76 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka dvojkolí, jejich bližší technická specifikace je uvedena v příloze ...
Vybavení drážního vozidla 753 612-1 jednotkou ETCS
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do hnacího drážního vozidla řady 753.6 (dále jen „Lokomotivy“) specifikovaného v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Příloha č.6_Průkazy ...
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy řady Bt
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav v rozsahu R2 vozů řady Bdt 262, Bdtee286, Bdtee 287, Btee 285 v předpokládaném počtu 20 ks. Jde o uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu od nabytí její účinnosti nebo do dodání celkového plnění dle smlouvy
Rámcová dohoda na Vyvazovací opravy osobních železničních vozů s podvozky Görlitz V
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 60 měsíců od nabytí její účinnosti nebo končí dodáním veškerého plnění podle Rámcové dohody o dílo, na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení vyvazovacích oprav osobních železničních vozů s podvozky ...
Pravidelné technické kontroly a opravy poštovních vozů železničních řady Postw, typ 8-511 a Gbkkqs
Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových vozů řady 809/810 v rozsahu R1 a R2
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o dílo, na jejímž základě budou vybranému dodavateli pro každou jednotlivou část veřejné zakázky zadány jednotlivé zakázky na provedení periodických obnov motorových vozů řady 809/810 v rozsahu R1 a R2 v předpokládaném počtu 150 obnov.
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických lokomotiv řady 362
Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybranými dodavateli na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických lokomotiv řady 362, a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Na základě rámcových dohody vzešlých ze zadávacího řízení lze předpokládat realizaci 30 ks obnov v rozsahu R1, 30 ...
Rámcová dohoda na hlavní opravy (PH) řídících vozů Bfhpvee295 a ABfhpvee395 s podvozky GP 200
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou (54 měsíců) nebo do dodání celkového plnění dle Rámcové dohody na provedení hlavních oprav řídících vozů Bfhpvee295 a ABfhpvee395 s podvozky GP 200 v předpokládaném počtu 30 ks (29 ks Bfhpvee295 a 1 ks ABfhpvee395).
Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1
Účelem veřejné zakázky s názvem „Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy sady hnacích podvozku (dále též „Sada podvozků“ nebo „SP“) elektrických jednotek 471, sada podvozků obsahuje jeden přední hnací podvozek, jeden zadní ...
Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, specializovaná údržba
Předmětem plnění je provedení pravidelných servisních revizí, revizí REV, oprav a specializované údržby P2.
Oprava kolejových vozidel traťové mechanizace
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách traťové mechanizace, která se používá v provozu metra. Jedná se o opravy kolejových vozidel - lokomotiv řady 797.8 - přívěsných vozů typu PV - nákladního vozu typu SA - řídícího vozu typu RV 10 - speciálních vozíků metra typu SVM ...