Dodávka systému na automatické zpracování a vyhodnocení fluorescenčních skel – ÚIA – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace systému na automatizované zpracování a vyhodnocení fluorescenčních skel pro Ústav imunologie a alergologie (ÚIA) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje ...
Diagnostika pro stanovení proteinů v biologickém materiálu - ÚIA - 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení imunoglobulinů a jiných proteinů v biologickém materiálu (séru, plazmě, exudátu) v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. ZD. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k ...
Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické techniky a přístrojů za účelem modernizace jednotlivých pracovišť Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Součástí předmětu plnění u všech částí VZ je doprava na místo plnění, odborná instalace na zadavatelem požadované místo v ...
Klatovská nemocnice – radiodiagnostické oddělení – pozáruční servis
Předmětem plnění VZ je provádění úplného a kompletního pozáručního servisu zdravotnických přístrojů (zařízení), radiodiagnostického oddělení Klatovské nemocnice a.s., k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických přístrojů z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce, požadavků zadavatele a dle zákona č. 268/2014 ...
Dodávka liposukčního přístroje včetně spotřebního materiálu 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) liposukčního přístroje s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Oddělení plastické chirurgie (OPCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu ...
Vývoj portálového frézovacího stroje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb vývoje portálového frézovacího stroje. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části: Část I. – Vývoj portálového frézovacího stroje Část II. – Vývoj frézovacích hlav a zkušební a zabíhací stolice Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Spotřební materiál pro intervenční radiologii 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky balónkových katétrů, stentů, protektivního zařízení ke karotickému stentingu, kaválních filtrů, embolilzačních částic, inflačního zařízení, zařízení k uzavření místa vpichu, žilního port-katétrové systému, zaváděcího systému pro periferní a nevaskulární intervence, trombotického systému periferního, ...
ZZS Plzeňského kraje - sanitní vozidlo - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Součástí dodávky jsou také zdravotnické přístroje a vybavení.
Inovativní zobrazovací metody 2019 - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového zařízení pro inovativní zobrazovací metody dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Základní specifikace částí je uvedena takto: • Část 1: Simultánní multi-slice akvizice dat MR 3T • Část 2: Difusní zobrazení s ...
Rozšíření základní školy ve Stodu - dodávka gastro zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž gastro zařízení do ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek včetně specifikace gastro zařízení (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Dodávka telemanipulačního/robotického operačního systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) chirurgického telemanipulačního operačního systému s příslušenstvím dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci Fakultní nemocnici Plzeň, včetně následného provádění pozáručního servisního zabezpečení v rozsahu dále specifikovaném po dobu předpokládané životnosti ...
FN Plzeň - Dodávka a montáž kompresorů vč. souvisejících úprav
Předmětem díla je dodávka a montáž bezmazných kompresorů, včetně souvisejících stavebních úprav, dle požadavků zadavatele, uvedených v technologické specifikaci kompresorové stanice Lochotín a technologické specifikaci kompresorové stanice Bory, kterou zpracovala společnost LMGAS s.r.o., Modřecká 1112, 572 01 Polička a v projektové dokumentaci ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Rokycany
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Rokycany zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšené ...
Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská - Pyrotechnický průzkum
Provedení pyrotechnického průzkumu dle zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „ZOZ“), jako komplexu geofyzikálních a pyrotechnických metod, včetně vzájemného ověřování zjištěných nehomogenit u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Dodávka elektrochirurgických generátorů II – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace ...
Dodávka stomatologických souprav 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 15 ks nových (nikoliv repasovaných) stomatologických souprav dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Stomatologickou kliniku (STOM) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let).
Klimatizace rektorátu ZČU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) venkovních kompresorových a kondenzačních chladících jednotek jako tepelná čerpadla, VRV systém s větveným rozvodem chladiva, 67 vnitřních jednotek dle specifikace v projektové dokumentaci zpracované ve 12/2017 vč. výkazu výměr, rozvod chladiva, odvod kondenzátu, elektroinstalace a příprava měření a ...
Zajištění úklidu města, zimní údržby a sekání travnatých ploch v Přešticích, Skočicích, Žerovicích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu města, zimní údržby a sekání travnatých ploch v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a Zastávce.
Inovativní zobrazovací metody 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového zařízení pro inovativní zobrazovací metody dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Základní specifikace částí je uvedena takto: • Část 1: Simultánní multi-slice akvizice dat MR 3T • Část 2: Difusní zobrazení s ...
Dodávky očních implantátů a spotřebního materiálu k očním operacím 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k očním operacím a očních implantátů – nitroočních čoček preloadovaných v injekčním systému po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dodávka nemocničních lůžek 2019 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) lůžkového vybavení (nemocničních lůžek a pacientských stolků) pro vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci Základní specifikace částí je uvedena takto: • Část 1: Lůžko standardní (elektrické) + pacientský ...
Zimní údržba místních komunikací, běžné úklidy chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství
Předmětem plnění jsou činnosti spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, běžných úklidech chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství a zajištění jarních a podzimních výhrabů na území MO Plzeň 1.
Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace) pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3), ...
FIND - přístrojové vybavení 2
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu laboratorního vybavení pro vědecké, výzkumné a výukové účely.