Endoskopy pro urologické oddělení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka flexibilního video-ureterorenoskopu a flexibilního ureterorenoskopu pro urologické oddělení Pardubické nemocnice. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se ...
Hlinsko - třídící linka
Předmětem plnění zadávané VZ je dodávka třídící linky do areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, Hlinsko, která umožní zpracování papíru a plastu a ve svém důsledku přispěje ke zkvalitnění nakládání s komunálními odpady. Třídící linka sestává z 5ti základních částí: • Příjmový řetězový dopravník • Třídící kabina s obslužnými ...
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka koagulace pro NPK a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
Předmětem veřejné zakázky je obnova národní kulturní památky (budova Winternitzových automatických mlýnů byla nařízením vlády ČR ze dne 28. května 2014 prohlášena za národní kulturní památku) včetně realizace inženýrských sítí. Jedná se o budování nových výstavních prostor, depozitářů a prostor pro práci s veřejností, sociálního a technického ...
Poptáváme dodání hřídelí
Dobrý den, prosím o zpracování poptávky na dodání hřídelí dle specifikací níže a v příloze. Prosím o zaslání nabídky obrábění včetně materiálu (obě položky v nabídce musí být uvedeny zvlášť). Č. artiklu Název Materiál Pozn. Dávka Roční mn. XXXX-00001-001 round steel 1.0577 D 180 hot rolled 1.0577 Válcováno za tepla 1 / ...
Mamograf
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mamografu. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení ...
Výměna vzduchu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Zabezpečení výměny vzduchu ve sportpovní hale - 3000m3/h prostředdnictvím 3 rekuperačních jednotek
Dodávka modelů - Simulovaný pacient IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Dodávka použitého zájezdového autobusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvounápravového dvoudvéřového zájezdového autobusu určeného pro dálkovou přepravu osob (dále jen „zájezdový autobus“) s úpravou pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění. Účastník zadávacího řízení je oprávněn nabídnout použitý zájezdový autobus s první registrací nejdříve od ledna 2013 a maximálně s 250 ...
Dodávka RTG přístroje s C-ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – zdravotnického prostředku – RTG přístroje s C-ramenem pro pracoviště zadavatele RTG odd. Chrudimské nemocnice dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) se záruční lhůtou v délce min. 36 měsíců. ...
ZŠ Červená Voda – dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Dodávka stroje na zpracování netkaných textilií
Dodávka stroje na zpracování netkaných či obdobných textilií.
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
NPK, a.s. - zajištění servisu SPECT/CT výrobce Siemens v Chrudimské nemocnici
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu zdravotnických prostředků-pracovní stanice SPECT/CT skener typ SYMBIA Intevo Excel a pracovní stanice SYMBIA.net výrobce Siemens k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a dle o zákona ...
Trenažér chůze pro dětské pacienty
Předmětem dodávky je přístroj - zdravotnický prostředek popsaný v technickém popisu se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č. 1 s názvem „Technický popis ...
Poptávám výrobu kruhových desek stolů
Poptávám výrobu 2 ks kruhových desek stolu, dřevotříska s dýhou dekor světlý dub, tl. 20 mm, okraj olemován.
HL Luže – Košumberk – doplnění a obnovení robotického vybavení
Předmět zadávané nadlimitní VZ rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 5 částí, přičemž se jedná o dodávku zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a zařízení se zárukou min. 36 měsíců v tomto rozsahu: • část 1 VZ - „senzomotorická stimulace horní končetiny – rehabilitační rukavice“ 1 ks • část 2 VZ - „přístroj pro funkční ...
Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Poptávám zapůjčení bubnové sekačky
Potřebuji si zapůjčit bubnovou sekačku na posekání vysoké trávy na zahradě. Půjčovna může být z oblasti Pardubic, Holic nebo Hradce Králové.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim
Poptáváme tabletový systém pro výdej stravy
Poptáváme tabletový systém pro výdej a přepravu naservírované stravy uvnitř budovy (90 ks), vč. transportních vozíků pro tablety a nádob na přepravu jídla mezi budovami (z kuchyně do výdejny).
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála ...
Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace – konektivita
Dodávka hardware a software vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory objektů tří základních škol: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí; ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla; ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika-  dataprojektory, displeje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení – dataprojektorů, displejů a příslušenství k nim.
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - dodávka stavebních prací a strukturovaná kabeláž
Provedení stavebních úprav objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic za účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektů a bezbariérové užívání staveb v zájmových částech objektů, především komunikačních ploch a WC, a dále rekonstrukce či nové vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetů, provedení ...