Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0
Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu ...
Samosběry
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii potřebných pro léčbu pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od počátku ...
Dodávka čipových karet
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem.
Pohonné jednotky modulárních manipulátorů včetně řídicích jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 18 ks elektrických pohonných jednotek pro modulární manipulátory včetně řídicích jednotek. Budou dodány 3 výkonové úrovně pohonných jednotek, vždy po 6ti kusech. Blíže viz zadávací dokumentace.
Elektropuls
pořízení univerzálního testovacího stroje - elektropulsu
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku
Předmětem je v každé části veřejné zakázky dodávka zdravotnických přístrojů/zdravotnického přístroje včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 6. části veřejné zakázky je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu.
Infrastruktury – ZŠO Gajdošova, ZŠO Gen. Píky, ZŠO Nádražní – IT a konektivita
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace IT vybavení a vnitřní konektivity v objektech 3 základních škol v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o: a) Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace - Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava, b) Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková ...
Nástrojové, instrumentační, vizitní a víceúčelové vozíky - dodávka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojových, instrumentačních, vizitních a víceúčelových vozíků. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí.
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se o následující položky: • 3D tiskárny • 3D skenery • 3D projektor • 3D kamery • PC pracovní stanice s monitorem • Termokamera • Software pro 3D modelování • Brýle pro virtuální realitu. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a ...
FZŠ - Bohuslavice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ĆSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Dodávka dvou kompaktorů
Jedná se o dodávku dvou kompaktorů, jednoho nového a jednoho použitého. Každý stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 8.000 tun za rok.
Zdravotnické vozíky dodávka
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka zdravotnických vozíků v předpokládaném rozsahu a potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení zařízení potřebného k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na ...
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Průběžné dodávky endostaplerů
Předmětem je v každé části veřejné zakázky zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků – endostaplerů, které slouží k řezání a mechanickému sešití či zasvorkování operované tkáně v miniinvazivní i otevřené chirurgii, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. ...
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem realizace veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra (dále také jen „IVC“) Třinec, Ostrava - Jih a Nošovice. Rozsah prováděných servisních ...
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2018, 2019), nepoužitých přístrojů - Přístroj RTG – mobilní – 2 ks, pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 Zadávací dokumentace
Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve“ jsou pravidelné dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve pro Hemotalogicko-transfúzní oddělení SNO na dobu neurčitou vč. bezplatné zápůjčky, resp. výpůjčky 2 ks ...
Dodávka endoskopické techniky včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu
Ve všech částech veřejné zakázky je předmětem dodávka zdravotnických přístrojů. V částech č. 1.; 2., 4.; 5.; 6. a 9. část je dále předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 9. části je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu.
Zimní údržba a očista města Studénky
Předmětem zakázky je zajištění služeb pro město Studénka spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků, schodišť, autobusových a vlakových zastávek a dalších specifikovaných ploch města. Součástí poskytování služeb je i zajištění očisty města jako celku.
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Matrace, antidekubitní podložky a noční stolky do zdravotnictví - dodávka
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka matrací, antidekubitních podložek a nočních stolků.
Nákup ICT vybavení – Pro-OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro jednotlivé fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v ...
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky - ambulance
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku dle seznamu přístrojů (příloha č. 1 ZD).