3 ks RTG-C ramena
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v části 1 až 3 této veřejné zakázky.
Systém pro diagnostiku a inspekci průmyslového výrobku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového zařízení, které provede elektrickou diagnostiku a optickou inspekci elektroniky na desce plošného spoje (PCB). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti modulu a zaškolení obsluhy pro minimálně 2 osoby.
2 ks elektroencefalografu vč. příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných 3 ks elektroencefalografů - spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 31. výzvy IROP - Zvýšení kvality návazné péče.
6 ks anesteziologického přístroje
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných 6 ks anesteziologických přístrojů - spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 31. výzvy IROP - Zvýšení kvality návazné péče.
Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová
Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému sloužícího k současnému zvukovému informování obyvatelstva dané lokality. Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje - Část 2: Skiagrafický RTG přístroj
Skiagrafický RTG přístroj + příslušenství dále specifikovaný v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně 6letého pozáručního servisu.
Nákup osobních vozidel
Předmětem plnění je dodávka osobních vozidel pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Dodávka spotřebního materiálu vč. 10 ks pulzních oxymetrů pro měření oxymetrie
Předmětem plnění je dodávka 10 ks pulzních oxymetrů pro měření oxymetrie pro Oddělení neonatologie s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k dodaným pulzním oxymetrům. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávky spinálních implantátů vč. preparačních nástrojů
předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spinálních implantátů vč. preparačních nástrojů. Dodávky předmětu plnění budou probíhat prostřednictvím konsignačního skladu, který bude umístěn a provozován na pracovišti Neurochirurgické Kliniky FN Ostrava;
Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem, stereotaktickou jednotkou, mamografickou pracovní stanicí, včetně 6letého pozáručního servisu, vše blíže popsané v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 - Minimální technické podmínky pro RDG oddělení zadavatele.
Dodávka a instalace laboratorních přístrojů včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových laboratorních přístrojů včetně uzavření Servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a uzavření Kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu (tato smlouva bude uzavřena jen u 3. a 4. části). Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické ...
Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě s modulem měření, řiditelné 3-fázové zátěže a nezávislého přenosného zařízení pro sběr dat. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu ...
Přístroj pro genomickou a transkriptomickou analýzu s citlivostí na úrovni jediné buňky
Předmětem plnění je pořízení 1 ks přístroje pro genomickou a transkriptomickou analýzu s citlivostí na úrovni jediné buňky s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na ...
Pořízení nábytku vč. příslušenství pro FNO
Předmětem plnění bude dodávka nábytku vč. příslušenství pro FNO dle požadavků a specifikace uvedené v ZD. Předmět plnění je rozdělen na 9 ucelených celků.
Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
Předmětem zakázky je pořízení nového chladicího zařízení zimního stadionu určeného pro zajištění dodávky chladu pro vychlazování stávající ledové plochy s cílem snížit náplně chladiva čpavku v systému ze stávajících cca 4500 kg na cca 1 400 kg a zvýšit bezpečnost provozu, vč. provedení souvisejících stavebních prací. Bližší technický a ...
Výkresové díly pro projekt EVO2
Předmětem plnění této zakázky jsou dodávky dílů pro projekt EVO2 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy - Technická specifikace a ceník. Množství uvedené v zadávací dokumentaci a v rámcové dohodě má pouze informativní a rámcový charakter, nicméně odráží reálné potřeby zadavatele. Z důvodů uvedených v předcházející větě tedy zadavatel ...
Výpůjčka 2 ks mobilních separátorů krevních buněk a dodávky specifického spotřebního materiálu
1) Pravidelné dodávky odběrových setů (včetně antikoagulačních a konzervačních roztoků) na výrobu níže uvedeného počtu odběrů (roční spotřeba): a) Deleukotizované erytrocyty (2 TU) – 400 ks b) Erytrocyty bez buffy-coatu (2 TU) – 150 ks c) Deleukotizované trombocyty – 30 ks d) Plazma k terapii – 100 ks e) Plazma k frakcionaci – 600 ks včetně ...
Doplnění a obnova endoskopického vybavení Interní kliniky FN Ostrava
Předmětem plnění je dodávka nových souborů / systémů zdravotnické technologie (ZT) - endoskopické věže s příslušenstvím, videokolonoskopy, videoduodenoskop a radiální ultrasonografický videogastroskop - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k ...
Tonery 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních tonerů vyrobených výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení, do kterých jsou tonery náplně určeny.
Dodávka 2 ks nových montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávky – TEP kyčelního kloubu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních zdravotnických materiálů, zdravotnických prostředků – náhrad kyčelních kloubů v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Smlouva bude uzavřena na dobu 3 let od počátku účinnosti smlouvy, s finančním limitem, který ...
Servis angiografického RTG systému Allura Xper FD10 C po dobu 3 let
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na pozáruční servis a údržbu angiografického RTG systému Allura Xper FD10 C, který je majetkem zadavatele. Smlouva bude uzavřena na dobu 3 let. Rozložení plateb bude do měsíčních paušálních splátek.
Preventivní údržba a servisní zabezpečení provozu potrubní pošty systému Sumetzberger
Předmětem plnění je zajištění preventivní údržby a servisního zabezpečení provozu potrubní pošty systému Sumetzberger pro nově rozšířené části systému v objektech FN Ostrava, tzn. zajištění veškerých služeb vedoucích k plnému servisnímu zabezpečení rozšířené části systému potrubní pošty Sumetrzberger. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací ...
Sety specializovaných instrumentárií pořizované v rámci projektu 5. výzvy v IROP
Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - setů specializovaných operačních instrumentárií a přístrojového vybavení sálu - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a v případě 4. části veřejné zakázky je předmětem plnění rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb ...
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla. Další požadavky na součásti předmětu ...