LF HK – Centrifugy
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky centrifug pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.
Odolov - TOEL 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. TOEL musí splňovat jakostní parametry a podmínky specifikované ...
Rozšíření závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 40 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Trubková závlaha bude tvořená trubními rozvody umístěnými na povrchu zavlažovaného pozemku. K trubkovým rozvodům budou připojeny postřikovače, které zajistí rovnoměrnou zálivku zavlažovaného pozemku. Jdetaké o pořízení kapkové ...
Zajištění imunohematologických vyšetření pro Transfuzní oddělení FN HK
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého kontrolního a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění imunohematologických vyšetření v požadovaném rozsahu, struktuře a provozní době pracovišť zadavatele, včetně bezplatné výpůjčky minimálně 2 nových plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění ...
EFSA-CDN - Pultový freezer na -150 °C
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího přístroje pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové: pultový freezer na -150 °C.
LF HK – CORE FACILITIES –  Veterinární biochemický analyzátor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka veterinárního biochemického analyzátoru pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, ...
Tlačné čluny, oprava plavidel
Oprava 3 tlačných člunů. Bližší specifikace viz zadávací podmínky.
Vybavení ONN pro návaznou péči – Průtokový cytometr
Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – Průtokový cytometr“, je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého laboratorního diagnostického přístroje – průtokového cytometru, s příslušenstvím, do Oblastní nemocnice Náchod, oddělení klinické mikrobiologie (dále též také „zboží či ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Markvartice – VDJ a rozšíření vodovodu Skuřina - Hřmenín
Předmětem je vystrojení vrtu SKU – 1 a vybudování vodovodu, vodojemu (2 x 15m3), úpravny vody a čerpacích stanic pro místní části Skuřina a Hřmenín obce Markvartice včetně osazení technologie.
LF HK – Přístroj pro ultrasonografické vyšetření a analyzační software
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka přístroje pro ultrasonografické vyšetření a software pro zpracování a pokročilé analýzy zobrazovacích metod. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového ...
Endoskopické věže včetně poskytování záručního a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou pro dodané zdravotnické prostředky.
Liquid scintillation counter pro detekci alfa, beta i gama záření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Liquid scintillation counter (beta spektrometru) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 ...
Modernizace technologického vybavení provozu Červená Hora, společnosti WASTE-TO-ENERGY s.r.o.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části (A, B). Dílčí část A) Drtící linka a vstupní dopravník. Dílčí část B) Velkoobjemové kontejnery – 5 ks a vysokozdvižný vozík. Poptávána jsou zařízení, která nebyla nikdy zavedena v majetku, nebyla účetně odepisována a jedná se o nová, nepoužitá zařízení. Zadavatel připouští dílčí plnění. ...
LF HK – FANTOM – Zařízení k tréninku moderních vyšetřovacích metod
Předmětem plnění veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou následující dodávky: - model lidské paže pro nácvik měření rychlosti proudění pomocí dopplerovského ultrazvuku, včetně čerpadla a pracovní kapaliny; Model k nácviku ultrazvukového vyšetřování lidského plodu v druhém trimestru - zahrnuje model lidského torsa s polohovatelnou ...
Fakoemulsifikační přístroj včetně dodávek spotřebního materiálu a zajištění servisu
Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje Infinity pro přední oční segment zakoupeného v roce 2009 na oční klinice v sídle zadavatele. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.
Vybavení ONN pro návaznou péči – lůžka JIP vč. matrace
Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – lůžka JIP vč. matrace“ je dodávka 2 ks lůžek pro intenzivní péči vč. pasivních a aktivních antidekubitních matrací (dále jen „zboží“), pro oddělení intenzivní péče na chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. Jedná se o elektricky polohovatelná lůžka s ...
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie“je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, nerepasovaného, dosud nepoužitého 1 ks zdravotnického přístroje (dále jen „ZP“) pro endoskopické centrum Oblastní nemocnice Náchod a.s..Jedná se o komplexní systém pro monitorování, záznam a ...
Robotické zařízení pro nácvik a obnovu chůze
Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze do Oblastní nemocnice Jičín a.s.
EFSA - CDN – Klimatizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
EFSA - CDN – Kompresor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompresoru související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Výstavba FVE Březhrad – 499,52 KWP
Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 499,52 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude primárně určena pro vlastní spotřebu.
ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště
Předmětem je dodávka nábytku odborných učeben ZŠ České Meziříčí.