Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka a instalace regálového systému - pojízdných a stacionárních archivačních policových regálů včetně dopravy do nově vybudovaného depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech realizovaného v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních ...
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.
Dodávka 12 nových nízkoemisních a nízkopodlažních autobusů pro DPKV v letech 2020 až 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových nízkopodlažních autobusů (do délky 12,3 m), vhodných pro provoz meziměstské dopravy v Karlovarském kraji a 5 ks nových nízkopodlažních autobusů městských (do délky 7,5 – 8 m), vhodných (pro MHD) v Karlových Varech a v Ostrově (dále jen společně též „vozidla“ či též „autobusy“ nebo „dodávky“). ...
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XVIII/B
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, a to Část 46 T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný; Část 47 ...
Digitální mikroskop
Dodávka digitálního mikroskopu pro realizaci projektu. Konkrétně se jedná o dodávku mikroskopu a softwaru splňujícího dále popsanou technickou specifikací, včetně zprovoznění potřebné hardwarové a softwarové infrastruktury pro provoz. Součástí předmětu výběrového řízení je rovněž instalace zařízení, jejich zprovoznění, záruční servis a zaškolení ...
Dodávky zařízení pro Chebský Kovošrot, spol. s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávky dvou strojů, univerzálního granulátoru a univerzálního nožového mlýnu, včetně periférií příslušných pro oba stroje. Stroje jsou určeny pro kabely, koncovky kabelů (200V a 400V), jističe, kabelové spoje apod. Univerzální granulátor Jedná se o jedno rotorový drtič s elektrickým pohonem pomocí klínových řemenů a ...
Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 13
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Fototerapeutické lampy, určené pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 40
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Chladících boxů, určených pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.
Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 11 A
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Nebulizátorů (s ohřevem), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.
Stroj pro úpravu běžeckých stop – sněžná rolba
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sněžné rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tras.
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
Předmětem plnění je koncepční řešení instalace dálkově odečítaných elektronických poměrových měřidel a indikátorů rozdělovačů topných nákladů pro měření a rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla, jejich servisování, provádění odečtů a rozúčtování nákladů za dané zúčtovací období konečným spotřebitelům v bytech a nebytových prostorách ve ...
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2019 – 10/2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění letní a zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary, včetně vypracování plánu zimní údržby, a to dle požadavků stanovených v ZD a jejich přílohách. Blíže viz ZD a její přílohy.
Systémy pro regulaci parkování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka regulace parkování na vybraných parkovištích v Karlových Varech. Součástí řešení je realizace parkovacích a dohledových systémů parkovišť a integrace parkovišť s Centrálním dispečerským systémem (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání ...
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks monitorů/defibrilátorů s 1 ks externího simulátoru a 8 ks plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy. Veřejná zakázka je rozdělena na části: část A. Dodávka transportních ...
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.
přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin a to snížením výstupní koncentrace emisí oxidů síry (SOX) a TZL za odsířením práškového granulačního kotle K9 o jmenovitém parním výkonu 330 t/h ve společnosti Elektrárna Tisová a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ zahrnujíce ...
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Velitelský automobil se speciální výbavou
Dodávka 1 ks velitelského automobilu se speciální výbavou v technickém provedení stanoveném přílohou č.1 zadávacích podmínek.
Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks automatických externích defibrilátorů (AED) a 2 ks tréninkových automatických defibrilátorů v rámci realizace projektu Časná defibrilace v Karlovarském kraji Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.
SOTES Sokolov spol. s r.o. – Dodávka vozidel pro svoz odpadu
Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu do 26 tun včetně nástavby a vyklápěče a jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu do 18 tun včetně nástavby a vyklápěče. Vozidla pro svoz odpadu musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v Příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 tabulka Technická ...
Kosení travních porostů oblast II Cheb
Jedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) v oblasti II Cheb strojním, resp. ručním sečením. Řídí se z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění, vyhláškou Ministerstva dopravy ...
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Dodání 4 ks nákladních automobilů N3 včetně sypacích nástaveb
dodávka 4 ks nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D. Provoz kuchyně je nutné obnovit a vybavit novými stroji a nerezovým vybavením (varnými bloky, chladícími a mrazicími boxy, myčkou, ohřívacími vozíky, zařízeními pro přípravu ...