Stroj pro úpravu běžeckých stop – sněžná rolba
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sněžné rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tras.
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
Předmětem plnění je koncepční řešení instalace dálkově odečítaných elektronických poměrových měřidel a indikátorů rozdělovačů topných nákladů pro měření a rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla, jejich servisování, provádění odečtů a rozúčtování nákladů za dané zúčtovací období konečným spotřebitelům v bytech a nebytových prostorách ve ...
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Letní a zimní údržba místních komunikací na území města Karlovy Vary v období 11/2019 – 10/2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění letní a zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Karlovy Vary, včetně vypracování plánu zimní údržby, a to dle požadavků stanovených v ZD a jejich přílohách. Blíže viz ZD a její přílohy.
Systémy pro regulaci parkování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka regulace parkování na vybraných parkovištích v Karlových Varech. Součástí řešení je realizace parkovacích a dohledových systémů parkovišť a integrace parkovišť s Centrálním dispečerským systémem (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání ...
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks monitorů/defibrilátorů s 1 ks externího simulátoru a 8 ks plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy. Veřejná zakázka je rozdělena na části: část A. Dodávka transportních ...
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.
přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin a to snížením výstupní koncentrace emisí oxidů síry (SOX) a TZL za odsířením práškového granulačního kotle K9 o jmenovitém parním výkonu 330 t/h ve společnosti Elektrárna Tisová a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ zahrnujíce ...
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Velitelský automobil se speciální výbavou
Dodávka 1 ks velitelského automobilu se speciální výbavou v technickém provedení stanoveném přílohou č.1 zadávacích podmínek.
Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks automatických externích defibrilátorů (AED) a 2 ks tréninkových automatických defibrilátorů v rámci realizace projektu Časná defibrilace v Karlovarském kraji Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy.
SOTES Sokolov spol. s r.o. – Dodávka vozidel pro svoz odpadu
Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu do 26 tun včetně nástavby a vyklápěče a jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu do 18 tun včetně nástavby a vyklápěče. Vozidla pro svoz odpadu musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v Příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 tabulka Technická ...
Kosení travních porostů oblast II Cheb
Jedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) v oblasti II Cheb strojním, resp. ručním sečením. Řídí se z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění, vyhláškou Ministerstva dopravy ...
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Poptávám kalibraci vytvrzovací a popouštěcí pece
Dodání 4 ks nákladních automobilů N3 včetně sypacích nástaveb
dodávka 4 ks nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D. Provoz kuchyně je nutné obnovit a vybavit novými stroji a nerezovým vybavením (varnými bloky, chladícími a mrazicími boxy, myčkou, ohřívacími vozíky, zařízeními pro přípravu ...
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů – KrP v Karlových Varech
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, (včetně jejich dopravy), rozmístění a instalace, licence, dodávky softwaru, uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa instalace v budovách zadavatele v Karlovarském kraji v místech plnění veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené ...
Nákup IT 2018 II
Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí. Každý účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se myslí celá příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze jednu nabídku, souhrnně pro všechny části. Předmětem plnění veřejné ...
Poptávám náhradní vak do domácí vodárny
Poptávám náhradní vak do domácí vodárny EXTOL model 414250.
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D a související stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně a jídelny v 1. a 2. NP objektu Lidická 590/38 v katastrálním území Drahovice. Více viz popis jednotlivých částí veřejné zakázky.
Hygienický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Montánní kulturní dědictví - Vybavení expozice knihovny latinské školy
Předmětem Části 1 je vybavení expozice knihovny latinské školy vitrínami, skříněmi (knihovnami), informačními panely a nábytkem, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr (Příloha č. 4/1). Předmětem dodávek je výroba, instalace a uvedení zařízení do provozu. Předmětem Části 2 je vybavení expozice knihovny latinské ...