Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4 II
Předmětem této opakované veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Lasery pro kvantovou spektroskopii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v ...
Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“)pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných ...
Traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze.č.2 zadávací dokumentace
Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
Dodávka 3 ks rypadlo - nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo – nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a nočních nebo jídelních stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
Dodávka sanitních vozidel
Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů a dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1a ZD – Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních autobusů a v příloze č.1b ZD - ...
Poptáváme dodávku stroje pro výrobu mezistěn ze včelího vosku
Poptávám dodávku 1ks plně automatického stroje vč. příslušenství pro výrobu mezistěn ze včelího vosku.
Nízkošumový laser s modulací výkonu pro chlazení nanočástic
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nízkošumového laseru s modulací výkonu pro chlazení nanočástic. Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1550 nm, kde jsou nejcitlivější ...
Servisní služby pro PET/CT Siemens Biograph mCT 64 Flow
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb zdravotnického prostředku – přístroje PET/CT Siemens Biograph mCT 64 Flow, v konfiguraci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Vzor servisní smlouvy), a za podmínek uvedených v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor servisní smlouvy) a v Příloze č. 5 (Vzor smlouvy o vzdáleném přístupu).
Elektrodynamický stroj pro mechanické,  zejména nízkocyklové únavové zkoušky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je elektrodynamický stroj pro mechanické, zejména nízkocyklové únavové zkoušky, tj. dodávka nového universálního elektrodynamického stroje s lineárním motorem, který představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění mechanických a ...
Dodávka iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka Iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/MS) a kapalinového chromatografu s DAD a FL detektorem (HPLC) pro zadavatele. Přístroj bude splňovat požadavky stanovené platnými právními předpisy České republiky a ČSN.
Hrudní stentgrafty pro léčbu aortální disekce
Hrudní stengraft je určen pro Stanford typu A, komplexní disekce Stanford typu B, extenzivních aortálních aneuryzmat a chronických extenzivních aortálních disekcí
Anesteziologické přístroje II
PŘEDMĚT Předmětem veřejné zakázky s názvem „Anesteziologické přístroje II.“ je dodávka 5 ks anesteziologických přístrojů a 2 ks monitorů hloubky vědomí včetně spotřebního materiálu (na dobu neurčitou) pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu ...
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části – opakované řízení III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu dílců z masivního dřeva, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek. Všechna zařízení budou sloužit pro pravidelnou výuku a realizaci výsledků závěrečných prací. Od nového vybavení se očekává zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení ...
Pikosekundový pulzní laserový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pikosekundového pulzního laserového zdroje pro standardní snímání i pro FLIM excitaci zadavateli. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Poptávám dodávku technologie na výrobu piva
Poptávám dodávku a montáž technologie na výrobu piva pro hotelový mini pivovar.
Kontejner hasicí kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hašení (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Stomatologické soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů stomatologických souprav včetně 8 kusů stomatologických ordinačních židlí.
Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem (ICP/MS-HPLC) pro zadavatele.