Ultrazvukový chirurgický aspirátor - 2 ks
Dodávka přístrojového vybavení, zajištění záručního a pozáručního servisu přístrojového vybavení a dodávky spotřebního materiálu k přístrojovému vybavení pro oddělení neurochirurgie.
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů II
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva.
Univerzální nosiče s příslušenstvím 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 6 kusů univerzálního nosiče a 12 druhů zimních a letních nástaveb na tyto univerzální nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným ...
Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu ...
Dodávka a instalace laboratorních přístrojů včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových laboratorních přístrojů včetně uzavření Servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a uzavření Kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu (tato smlouva bude uzavřena jen u 3. a 4. části). Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické ...
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 dle bližší specifikace uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž předmět dodávky dílčích částí je tento: Část 1: Dodávky nerezových schodů a skříní v Příloze č. 1 ZD; Část 2: Dodávky sad dílů ...
Dodávka diagnostických souprav pro vyšetřování prenatálního screeningu
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro biochemický analyzátor KRYPTOR COMPACT PLUS pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol.
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, ...
Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě s modulem měření, řiditelné 3-fázové zátěže a nezávislého přenosného zařízení pro sběr dat. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu ...
Fibrobronchoskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka fibrobronchoskopu pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
Autobusy 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzku autobusov MHD.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Výmena a doplnenie evakuačného rozhlasu v sídelnej budove SNK
Predmetom zákazky je: a) vypracovanie dokumentácie na realizáciu evakuačného rozhlasu (ďalej len ER) v sídelnej budove objednávateľa - dokumentácia vyhotovenia ER v zmysle platných predpisov a noriem pojednávajúcich o ER, - plán realizácie ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa b) realizácia ER v projektom určených ...
Veľká technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií 1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks Časť II. Stredná technika na údržbu ...
Padákový materiál s príslušenstvom
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákového materiálu a vecného príslušenstva. Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO ...
Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad
Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l(1ks) a linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l(1ks)
Poptávám pronájem mincovního turniketu na WC
Poptávka na pronájem mincovního turniketu na WC od 1.12.2019 do 20.3.2020.
Praženie, skladovanie a balenie kávy
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Praženie, skladovanie a balenie kávy Logický celok č. 2: Malé pražičky kávy Logický celok č. 3: Príprava nápoja Logický celok č. 4: Potrebné vybavenie
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev
Predmetom zákazky je nákup nového špeciálneho vozidla.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Plazmový sterilizátor
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu. Predmet zákazky je rozdelený do 12 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky ...