Dodávka dokumentových skenerů pro resort MPSV
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou dodávky 4 druhů dokumentových skenerů určených pro skenování velkého objemu dokumentů a zajištění postupné digitalizace písemností resortu, resp. zapojených subjektů resortního systému centralizovaného zadávání, a to po dobu 2 let plnění smlouvy.
Revitalizácia zdroja tepla
Predmetom zákazky je : 1.časť : Revitalizácia a obnova existujúceho zdroja tepla TC Galandia využívajúceho čiastočne tepelne využitú geotermálnu vodu vo výmenníkoch tepla a prostredníctvom tepelných čerpadiel. Predmetom riešenia je je úprava výmenníkov tepla, náhrada jestvujúcich tepelných čerpadiel za nové účinnejšie jednotky, dodávka a ...
ČVUT-CIIRC: Laserový skenovací konfokální mikroskop
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu mobilního digitálního mikroskopu pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2a, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), ...
MoVI-FAI – Univerzální trhací stroj do 50 kN
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka univerzálního trhacího stroje do 50kN pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
ČVUT-CIIRC: Stroj pro mikroobránění laserem
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku stroje pro mikroobrábění laserem pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a v Příloze č. 2a, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“), které ...
Laboratorní pracoviště pro výuku - ukázka vibrací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nezávislého stanoviště, respektive laboratorní úlohy pro laboratorní výuku na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Zadavatel požaduje dodání laboratorní úlohy ukázka vibrací (022). Požadavky Zadavatele na laboratorní úlohu jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 ...
MIS meteorologický informační systém
Dodávka a zajištění provozu komplexního meteorologického informačního systému pro podporu výkonu a kontroly zimní údržby komunikací.
Dodávka diagnostik/reagencií a spotřebního materiálu pro hematologická vyšetření
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro hematologická vyšetření po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hematologického analyzátoru včetně příslušenství pro oddělení klinické hematologie v nemocnici Liberec.
LF UPOL – Menší masivně paralelní sekvenátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka menšího masivně paralelního sekvenátoru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace.
FN Motol - Dodávky mikrokatétrů pro měření FFR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup mikrokatétrů pro měření FFR pro potřeby Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a to po dobu 48 měsíců.
Dodávka iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka Iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/MS) a kapalinového chromatografu s DAD a FL detektorem (HPLC) pro zadavatele. Přístroj bude splňovat požadavky stanovené platnými právními předpisy České republiky a ČSN.
UTB – Rozšíření stávajícího spektrometru o frekvenční rozsah
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího impedančního spektrometru s teplotní regulací o měření v RF oblasti pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky pro rok 2019 a 2020
Průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v letech 2019 a 2020. Blíže viz. zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na nákup tiskáren
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázekzadávaných v DNS je dodávka tiskáren dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky.
Špeciálne technologické čistiace vozidlo
Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov Špeciálnych technologických čistiacich vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Klimatizační jednotky SSHMP - Korunní 98 a Kundratka 19
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace klimatizačních jednotek pro kanceláře zadavatele na adrese sídla zadavatele, budova č. 2 a pro kanceláře, zasedací místnosti a recepci ZZSHMP na adrese Korunní 98, 101 00 Praha 10 - Vinohrady. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pravidelný a záruční servis klimatizačních jednotek dle ...
Servisní podpora letounů L-410
Komplexní servisní podpora letounů L-410 provozovaných AČR spočívající v údržbových pracích na dracích letunů L-410.
Dodávky kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Dodávka : Zariadenie na manipuláciu1 ks
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku
Předmětem je v každé části veřejné zakázky dodávka zdravotnických přístrojů/zdravotnického přístroje včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 6. části veřejné zakázky je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu.
Soustruhy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů soustruhů dle technické specifikace.
Dodávky frézek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka frézek dle technické specifikace.
4osé obráběcí centrum s robotem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4osého obráběcího centra s robotem dle technické specifikace.
Mikrovlnný plazmatický depoziční systém s fokusovanou plasmou a PVD & PE CVD depoziční zařízení
Předmětem zakázky je dodávka: a) Mikrovlnného plazmatického depozičního systému s fokusovanou plazmou. Zařízení musí být nové, plně funkční a musí obsahovat všechny potřebné součásti. Bude používáno pro chemickou depozici z par za asistence mikrovlnně buzeného plazmatu tenkých diamantových vrstev na rovinných substrátech v průměru do 4 palců z ...
Dodávka komponentů plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.