Automatický defibrilátor
Predmetom tejto zákazky je dodávanie zdravotníckych prístrojov pre potreby MO SR.
Rehabilitační vybavení
Dodání rehabilitačních přístrojů dle specifikace výzvy.
CT simulátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového CT simulátoru včetně příslušenství a provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty.
Technologické zariadenie na výrobu LNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technologického zariadenia na výrobu LNG.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a strojního vybavení pro uvedenou společnost. Zakázka je rozdělena na 7 částí, a to: Část 1 pol.č. 1 kolový nakladač – CPV 34144710-8 Část 2 pol.č. 2 hydraulická manipulační ruka CPV 42418000 - 9 Část 3 pol.č. 3 vysokozdvižný vozík CPV 41415110 - 2 Část 4 pol.č. 4a kontejnery o objemu min. 37m3 ...
Hardvér
Predmetom zákazky je: - hardvér, - softvér, - inštalácia, odskúšanie a predvedenia tovaru v mieste plnenia, - technická podpora výrobcu počas štyroch rokov odo dňa dodania konkrétneho tovaru, - odvoz a likvidácia odpadu, - doprava zariadení.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Kapušany
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení ...
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivé pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Poptávám měření prachu a chemických látek
Chtěla jsem se zeptat, kolik by stálo udělat: měření prachu a chemických látek. Děkuji.
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
Zariadenie na montáž a dobíjanie krúžkov na dvojkolesia
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky nového poloautomatizovaného zariadenia na dobíjanie resp. dotláčenie (lisovanie za tepla) labyrintových resp. oporných krúžkov a vnútorných ložiskových krúžkov na čape dvojkolesia s príslušenstvom do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v časti B súťažných podkladov
Elektrodynamický stroj pro mechanické,  zejména nízkocyklové únavové zkoušky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je elektrodynamický stroj pro mechanické, zejména nízkocyklové únavové zkoušky, tj. dodávka nového universálního elektrodynamického stroje s lineárním motorem, který představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění mechanických a ...
Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic
Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
Vybavení spektroskopického pracoviště pro specializované praktikum
Předmětem zakázky je nákup kompaktního spektroskopického analyzátoru pro polovodičový detektor pro spektroskopické pracoviště specializovaného praktika na KF FJFI. Analyzátor musí být kompatibilní s detektorem Ortec HPGe GEM50P4-83, který je již na pracovišti zadavatele pořízen a musí obsahovat zdroj napájení pro detektor a předzesilovač.
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Dodávka PC klastru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC klastru pro Přírodovědeckou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, o sestavu pro kryogenní fixaci vzorku a následné zpracování a manipulaci se vzorkem. Podrobný technický popis systému je uveden v příloze č. 2 kupní smlouvy, která je uveřejněná na adrese profilu zadavatele
Dodávky přijímačů HDO s baterií
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Přijímačů HDO s baterií vč. příslušenství pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024.
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
RCPTM – stolní RTG difraktometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně funkčního stolního RTG difraktometru (dále jen „zařízení“) včetně dále definovaného příslušenství. Jedná se o zařízení určené pro materiálový výzkum, především pro rutinní strukturní a fázovou charakterizaci (tzn. kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu) vzorků nanomateriálů a pevných látek. Přístroj ...
Servis a odborná údržba SPECT
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Elektrická zařízení - metalografická pila, metalografická bruska, elektrolytická leštička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka • metalografické pily, • metalografické brusky a • elektrolytické leštičky / leptačky. (dále jen „elektrická zařízení“). Zadavatel požaduje dodání elektrických zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna ...
Etalony a měřící zařízení pro metrologické laboratoře AČR - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojů a etalonů v metrologických laboratořích AČR. Veřejná zakázka je rozdělena na 19 částí: část veřejné zakázky č. 1 - Multifunkční kalibrátor elektrických veličin část veřejné zakázky č. 2 - Elektronický teploměr část veřejné zakázky č. 3 - Souprava kalibrátorů bezdotykových teploměrů - černé ...
Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235
Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro nové odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady a pro sdílenou učebnu informatiky a robotiky ve Střední škole informatiky a služeb, obojí ve Dvoře Králové nad Labem.