Mikrovlnný plazmatický depoziční systém s fokusovanou plasmou
Předmětem zakázky je dodávka mikrovlnného plazmatického depozičního systému s fokusovanou plazmou. Zařízení musí být plně funkční a musí obsahovat všechny potřebné součásti. Bude používáno pro chemickou depozici z par za asistence mikrovlnně buzeného plazmatu tenkých diamantových vrstev na rovinných substrátech v průměru do 4 palců z plazmatu ...
Fluorescenční Elispot reader
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum. Fluorescenční ELISPOT reader včetně osobního počítače a analytického softwaru.
Mobilní simulátory k výcviku posluchačů řidičských kurzů II
Předmětem je pořízení mobilních simulátorů nárazu a převrácení vozidla za účelem výcviku posluchačů řidičských kurzů
Chromatografy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks chromatografů pro zajištění provozu služební laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1: Vysokoúčinná proteinová kapalinová chromatografie Část 2: Purifikační systém na bázi středotlaké ...
Nákup multifunkčního zařízení do polygrafie MF včetně servisní podpory po dobu 5 let
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání 1 (jednoho) kusu Multifunkční tiskárny, jejíž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 3 ZD, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v Závazném návrhu smlouvy, a dále poskytování servisně-materiálového plnění a dalších služeb po celou dobu smlouvy na Veřejnou zakázku.
DSZO – dodávka nízkopodlažních městských autobusů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž obsahem bude sjednání podmínek pro dodávku nových 7 ks plně nízkopodlažních městských autobusů v délce 11 až 13 m a 1 ks částečně nebo plně nízkopodlažního městského autobusu s úpravou pro výuku autoškoly, tedy vzdělávání uchazečů o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné ...
UP CR - pořízení VS pro pracoviště NSD Praha
Pořízení vyvolávacích systému pro 5 kontaktních pracovišť v Praze
Technické zajištění provozu volebních pracovišť
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je technické zajištění provozu objednatelem definovaných volebních pracovišť během přípravy a zpracování voleb. Součástí plnění je poskytnutí zpracovatelských sestav, jejich rozvoz, instalace, konfigurace, servis, následný svoz a především zajištění provozu. Podrobná specifikace předmětu veřejné ...
Rekonstrukce operačních sálů - technologie a vybavení pevně spojené se stavbou nemocnice Přerov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést rekonstrukci operačních sálů vč. dodávky, instalace a uvedení do provozu požadovaných zdravotnických prostředků pevně spojených s konstrukci budovy, a to podle projektové dokumentace zpracované firmou M&B eProjekce s.r.o, Čechova 106/2a, Přerov, IČ: 29453968.
Zajištění imunohematologických vyšetření pro Transfuzní oddělení FN HK
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého kontrolního a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění imunohematologických vyšetření v požadovaném rozsahu, struktuře a provozní době pracovišť zadavatele, včetně bezplatné výpůjčky minimálně 2 nových plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění ...
Servis MR Ingenia 1,5 T
Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na: NMR - Nukleární magnetická rezonance Ingenia 1,5 T, výr. č. 70369 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – ICRC - MR. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
Dodávka HW a SW včetně instalace v rámci dotačního programu ICT a sdílené služby
Dodávka HW a SW včetně instalace v rámci dotačního programu ICT a sdílené služby - budování a modernizace datových center, výzva IV., projekt Datové centrum ve firmě KOMA MODULAR. Přesný popis předmětu plnění je uveden v příloze č.2.
Nákup a dodání mobilních zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hardware - tabletů a dokovacích stanic pro ně, jakož i poskytnutí souvisejících plnění.
Malotraktor - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 14 kusů malotraktorů dvounápravových s příslušenstvím za účelem doplnění techniky určené pro údržbu venkovních prostorů (i v polních podmínkách) a zvýšení manipulačních schopností s materiálem na zpevněném i nezpevněném povrchu.
Štípací automat
Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení mobilního štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo.
2 ks elektroencefalografu vč. příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných 3 ks elektroencefalografů - spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 31. výzvy IROP - Zvýšení kvality návazné péče.
Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů včetně stavebních úprav
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů (dále též „Regálové systémy“), v objektu Ministerstva financí na adrese Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň, požadované činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Závazného návrhu kupní smlouvy (dále též „Závazný návrh kupní smlouvy“, nebo „smlouva“) a také ...
6 ks anesteziologického přístroje
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných 6 ks anesteziologických přístrojů - spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 31. výzvy IROP - Zvýšení kvality návazné péče.
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka koagulace pro NPK a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.
Nákup CNC obráběcího centra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového horizontálního obráběcího CNC centra 5-ti osého včetně příslušenství. Součástí zařízení je kompletní technická dokumentace k zařízení a technické podmínky, zároveň je součástí dodacích podmínek návod k obsluze a údržbě a dále předávací protokol vystavený prodávajícím, instalace, zprovoznění zaškolení a ...
Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické techniky a přístrojů za účelem modernizace jednotlivých pracovišť Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Součástí předmětu plnění u všech částí VZ je doprava na místo plnění, odborná instalace na zadavatelem požadované místo v ...
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.