Oprava součástek a montážních jednotek TV 3-117
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Odbavovací zařízení IDOL - PAD sever
Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 70 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 11 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA – 1 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (slovy jednoho) kusu nové kontejnerové elektrocentrály 400 kVA (dále také „KEC“), která je určena pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy KEC v místech plnění ...
Atomic Layer Deposition - Systém pro depozici atomárních vrstev
Dodávka systému ALD pro účely projektu Fyzika pevných látek pro 21. století, kde bude využit jako „společný přístroj“ pro všechny výzkumné programy projektu. ALD bude sloužit jako modulární depoziční systém pro kontrolovanou depozici atomárně tenkých vrstev pro výzkum a vývoj nových materiálů a součástek v nanoelektronice, optoelektronice, optice ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v ...
Kancelářská technika a zařízení - nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 - Specifikace a ...
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Automobily pro VP 2019
Předmětem veřejné zakázky je nákup 16 kusů automobilů osobních kategorie M1 s typem karoserie SUV a 10 kusů automobilů osobních kategorie M1-G s typem karoserie off-road v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) - 2d) zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a nočních nebo jídelních stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
Sterilizátory pro oční operační sály v Masarykově nemocnici
Předmětem této veřejné zakázky jsou 2ks sterilizátorů pro oční operační sály v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s.
Dodávka nábytku pro Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
Transportní defibrilátory
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 7 kusů nových transportních defibrilátorů dle specifikace uvedené na profilu zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP – opakované vyhlášení II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř (4) ks letecké monitorovací techniky - dronů podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Dodávka sanitních vozidel
Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
Nákup 40 ks autobusů kategorie Md+
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 40 kusů autobusů kategorie Md+, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Nákup 20 ks autobusů kategorie Md
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 20 kusů autobusů kategorie Md, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Zdravotnická technika pro gynekologické oddělení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a zdravotnické technologie se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců,dodávka nového nábytku a sedacího nábytku pro gynekologické oddělení.
Restaurování parních lokomotiv
Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorských a souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství ve vztahu ke třem historickým parním lokomotivám dochovaným v depozitářích zadavatele, a to za účelem jejich uvedení do historicky relevantního, vystavovatelného stavu, v některých případech přímo do plně provozuschopného stavu. ...
FZŠ - Telnice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Telnice. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH Telnice, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: ...
Dodávka městských autobusů v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 33 ks kloubových nízkopodlažních autobusů a dodávka až 51 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů. Všechny autobusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1a ZD – Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních autobusů a v příloze č.1b ZD - ...
Dodávka resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 149 kusů resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem (dále jen „Zařízení“) a poskytnutí souvisejícího plnění, zejména školení v obsluze a základech první pomoci. Zařízení a související plnění bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu ...
Poptáváme dodávku stroje pro výrobu mezistěn ze včelího vosku
Poptávám dodávku 1ks plně automatického stroje vč. příslušenství pro výrobu mezistěn ze včelího vosku.
Stroj pro úpravu běžeckých stop – sněžná rolba
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sněžné rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tras.