HW vybavení Point One – II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro prostory podnikatelského inkubátoru Point One. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. HW vybavení Předmětem plnění této části je dodávka HW vybavení pro podnikatelský inkubátor Point One. Ad b. Tiskárny Předmětem plnění této části je ...
Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Predmetom zákazky je komplexná dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v členení: Por.č. 1; Germicídny žiarič; 8 ks; Por.č. 2; Prístroj na vyšetrenie zraku; 1 ks; Por.č. 3; Osobná váha s výškomerom; 3 ks; Por.č. 4; Resuscitačný set; 4 ks; Por.č. 5; EKG prístroj ; 3 ks; Por.č. 6; ...
Výstavba rozhledny pod Holednou
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové konstrukce rozhledny.
Odolov - TOEL 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. TOEL musí splňovat jakostní parametry a podmínky specifikované ...
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů pro letecké motory
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídek
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT a AVT
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ICT a AVT techniky a splnění dalších s tím souvisejících závazků
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Embolizační spirály odpoutatelné neurointervenční
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky embolizačních spirál odpoutatelných neurointervenčních.
Angiografická linka pro elektrofyziologické operační sály
Dodávka angiografického kompletu pro intervenční kardiologii včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Na Homolce
3 ks RTG-C ramena
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v části 1 až 3 této veřejné zakázky.
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která ...
Endoskopy pro urologické oddělení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka flexibilního video-ureterorenoskopu a flexibilního ureterorenoskopu pro urologické oddělení Pardubické nemocnice. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se ...
Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica ...
Systém pro diagnostiku a inspekci průmyslového výrobku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového zařízení, které provede elektrickou diagnostiku a optickou inspekci elektroniky na desce plošného spoje (PCB). Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti modulu a zaškolení obsluhy pro minimálně 2 osoby.
PřF – Kontrolní elektronika pro detekci kvantových stavů iontů
Předmětem veřejné zakázky je elektronické kontrolní zařízení umožňující přesnou kontrolu experimentální aparatury zaměřené na prostorovou lokalizaci, chlazení a manipulaci stavů atomárních iontů pro experimenty studující interakci záření a látky a optickou frekvenční metrologii. Zařízení bude sloužit k přesné pulzní kontrole optických svazků ...
Dodávky mikrokatetrů pro zobrazování a embolizace
Předmětem plnění této VZ, jsou průběžné dodávky mikrokatetrů pro zobrazování a embolizace, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Zařízení pro polní měření hluku a vibrací a testování materiálů
Předmětem zakázky je dodávka specializovaných zařízení, určených speciálně pro kombinované měření a analýzy hluku a vibrací v průmyslu. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 2 části v souladu s § 35 ZZVZ. Část A: Modulární analyzátor pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu. Část B: Sada pro akustickou charakterizaci ...
Obnova gastrotechnologie stravovacích provozů ČVUT v Praze - opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup gastrotechnologie pro stravovací provozy Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Jedná se zejména o elektrické konvektomaty, elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem, elektrické kotle, elektrickou fritézu, nářezový nástroj, myčku nádobí, chladicí box odpadový a bateriový čistící stroj na ...
Hlinsko - třídící linka
Předmětem plnění zadávané VZ je dodávka třídící linky do areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, Hlinsko, která umožní zpracování papíru a plastu a ve svém důsledku přispěje ke zkvalitnění nakládání s komunálními odpady. Třídící linka sestává z 5ti základních částí: • Příjmový řetězový dopravník • Třídící kabina s obslužnými ...
Cévní protézy
Cévní protézy
Aparatura pro elektrickou charakterizaci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury pro komplexní elektrickou charakterizaci polovodičových součástek. Pomocí tohoto vybavení se budou analyzovat parametry polovodičových součástek. Součástí aparatury bude: 1. Modulární řídící jednotka 2. I-V středně výkonný zdrojově-měřící modul 3. I-V vysoce výkonný zdrojově-měřící ...
FN Motol – Provádění kvalifikačního měření čistých prostor včetně technologických zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelné provádění kvalifikačního měření čistých prostor, technologického zařízení a provádění servisu vzduchotechniky (VZT) instalovaných v definovaných čistých prostorech FN Motol.
Dalekohledy a brýle pro noční vidění
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dalekohledů a brýlí pro noční vidění pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Intervenční kardiologie II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele.
Dodávka systému na automatické zpracování a vyhodnocení fluorescenčních skel – ÚIA – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace systému na automatizované zpracování a vyhodnocení fluorescenčních skel pro Ústav imunologie a alergologie (ÚIA) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje ...