Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to v případě části A laboratorního nábytku a sanitárního vybavení, v případě části B kancelářského nábytku a v případě části C sedacího nábytku. Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, ...
Kompostáreň Veľké Kapušany – technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Veľké Kapušany. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe súťažných podkladov. Predmetom zákazky je: -Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu -Mobilná kompostáreň -Nakladač - kolesový manipulátor -Traktor pre Bio ...
Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a ...
Dodávka mobilních přístrojů pro akutní očistu krve včetně spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2 ks mobilních přístrojů pro akutní očistu krve dle kupní smlouvy a dále opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu: jednorázových setů s filtrem k dodaným přístrojům po dobu 48 měsíců na základě rámcové kupní smlouvy.
ZZS Středočeského kraje - transportní defibrilátory - 2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 4 kusů nových transportních defibrilátorů dle specifikace uvedené na profilu zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro multikanálové pipety Mettler Toledo - rozděleno na 6 částí.
Defibrilátor pro infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks defibrilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Spektrální průtokový cytometr
Předmětem zakázky je dodávka spektrálního průtokového cytometru pro polychromatickou průtokovou cytometrii pro Oddělení imunologie ÚHKT, včetně příslušenství a dále poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji po dobu 48 měsíců po skončení záruční doby.
Poptávám ocejchování obchodní váhy
Poptávám ocejchování obchodní váhy. Váha CAS ER Plus.
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Nosič kontajnerov", Časť 4 - Logický celok č. 4: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú ...
Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Chirurgický telemanipulátor 2 ks, vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu v počte 2ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Pravidelné servisné prehliadky, kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meteorologických meracích senzoroch a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Pravidelné servisné práce a kalibrácie zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na týchto meracích ...
Dodávka a instalace kartonovací linky blistrů
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kartonovací linky blistrů. Jedná se o automatické balení tablet do finální prodejní podoby, tzn. blistrování a následné zabalení do skládaček včetně vložení příbalového letáku.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštrukúry - traktory s prídavnými zariadeniami
Predmetom zákazky je dodávka traktorov s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
LF HK – Centrifugy
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky centrifug pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.
Obměna čističky za účelem snížení prašnosti
dodávka technologie čištění (čistička, dopravní cesty) včetně souvisejících stavebních prací
Interiérové vybavení nové budovy ZŠ Zdice
Předmětem veřejné zakázky je vybavení interiéru pro novou budovu ZŠ Žižkova ve Zdicích dle specifikace uvedené ve SVAZKU 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže.
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mycích a dezinfekčních automatů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmět veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologický analyzátor IH-500, včetně zápůjčky 1ks kompatibilního imunohematologického analyzátoru s IH-500 pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...