ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
FTIR spektrometr s TGA Interfacem a dalším příslušenstvím
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka FTIR spektrometru (nového, nepoužívaného, originálního) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení, tj. univerzálního infračerveného FTIR analyzátoru pracujícího na principu Fourierovy transformace pro přesné stanovení chemického složení biopolymerních i syntetických ...
Modernizace technologického vybavení provozu Červená Hora, společnosti WASTE-TO-ENERGY s.r.o.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části (A, B). Dílčí část A) Drtící linka a vstupní dopravník. Dílčí část B) Velkoobjemové kontejnery – 5 ks a vysokozdvižný vozík. Poptávána jsou zařízení, která nebyla nikdy zavedena v majetku, nebyla účetně odepisována a jedná se o nová, nepoužitá zařízení. Zadavatel připouští dílčí plnění. ...
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro mezistátní provoz
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro mezistátní provoz“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení periodických vyvazovacích oprav osobních železničních vozů řady Aee140, Apee139, Bee238 a Bpee237 a to za podmínek stanovených ...
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XVIII/B
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, a to Část 46 T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný; Část 47 ...
Fluorescenční mikroskop
Fluorescenční mikroskop – 1 ks
Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do PO
Předmětem veřejné zakázky je nákup a instalace polohovacích zdravotních lůžek s příslušenstvím a aktivních antidekubitních matrací do PO. Dodáno bude 10 ks laterálních lůžek dle technické specifikace č. 1, 10 ks aktivních antidekubitních matrací dle technické specifikace č. 3 a maximální možné množství ošetřovatelských lůžek dle technické ...
Prohlídkový okruh – dodávka IT a AV techniky - část 3. veřejné zakázky Od Valdštejna k Pücklerovi
Veřejná zakázka "Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení" je rozdělena na tři části. Části veřejné zakážky č. 1 a 2 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Toto zadávací řízení se týká pouze 3. části veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. ...
Analytická ultracentrifuga 2019/0122
Analytická ultracentrifuga 2019/0122
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Vozidla II. - minibusy
nákup 2 minibusů pro přepravu televizních štábů na natáčení na základě původně zrušené 3.části 3.části OŘ - Vozidla
Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních laboratořích CZdrM - nákup III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje na měření bodu tání.
Přístroj pro genomickou a transkriptomickou analýzu s citlivostí na úrovni jediné buňky
Předmětem plnění je pořízení 1 ks přístroje pro genomickou a transkriptomickou analýzu s citlivostí na úrovni jediné buňky s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na ...
PřF/ITI – Dodávka laboratorního skla, chemikálií a kolon
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního skla, základních a speciálních chemikálií a laboratorních kolon, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
LF HK – FANTOM – Zařízení k tréninku moderních vyšetřovacích metod
Předmětem plnění veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou následující dodávky: - model lidské paže pro nácvik měření rychlosti proudění pomocí dopplerovského ultrazvuku, včetně čerpadla a pracovní kapaliny; Model k nácviku ultrazvukového vyšetřování lidského plodu v druhém trimestru - zahrnuje model lidského torsa s polohovatelnou ...
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská - dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Inovativní zobrazovací metody 2019 - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového zařízení pro inovativní zobrazovací metody dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Základní specifikace částí je uvedena takto: • Část 1: Simultánní multi-slice akvizice dat MR 3T • Část 2: Difusní zobrazení s ...
Obnova vozového parku - Zámek Štiřín
Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Pořízení nábytku vč. příslušenství pro FNO
Předmětem plnění bude dodávka nábytku vč. příslušenství pro FNO dle požadavků a specifikace uvedené v ZD. Předmět plnění je rozdělen na 9 ucelených celků.
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele. ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
Předmětem zakázky je pořízení nového chladicího zařízení zimního stadionu určeného pro zajištění dodávky chladu pro vychlazování stávající ledové plochy s cílem snížit náplně chladiva čpavku v systému ze stávajících cca 4500 kg na cca 1 400 kg a zvýšit bezpečnost provozu, vč. provedení souvisejících stavebních prací. Bližší technický a ...
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 24 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Rozšíření základní školy ve Stodu - dodávka gastro zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž gastro zařízení do ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek včetně specifikace gastro zařízení (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Poptávám náhradní rotor do elektrické sekačky
Poptávám náhradní rotor do elektrické sekačky Texas XT 1400 Combi (Black Edition) rok výroby 2010. Art. No. 900660031
Vybavení nácvikové laboratoře pro výuku technik asistované reprodukce
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení nácvikové laboratoře pro výuku technik asistované reprodukce, sestávající z komplexního dynamického multipulzního laserového systému pro mikrochirurgické výkony, invertovaného mikroskopu s příslušenstvím a objektivy 4x světlé pole, 10x NAMC a 20x NAMC, 2 kusů stereomikroskopu s příslušenstvím, ...