Dodávka holmiového laseru včetně vláken – UROL – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) operačního holmiového laseru s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Urologickou kliniku (UROL) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu plnění ...
Manipulační technika pro Speciální síly AČR
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení. Zadávací řízení je rozděleno na 3 části (v dalším textu uváděny jako Část A, Část B a Část C).
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun – Část č. 1: Vybavení hardwarem
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení hardwarem ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Doplnění endoskopické techniky na gastroenterologii NNH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace endoskopické techniky na gastroenterologii v Nemocnici Na Homolce
Kontejner hasicí kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hašení (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem.
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Servis a odborná údržba laboratorních přístrojů
Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Skupina zariadení A
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné ...
Dodávka dvou kompaktorů
Jedná se o dodávku dvou kompaktorů, jednoho nového a jednoho použitého. Každý stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 8.000 tun za rok.
Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Komárno s.r.o. - Lôžka
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Lôžka, stoly a svetlá. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) ...
Klimatizačné zariadenia do  objektov VšZP I. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako aj realizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejného obstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz ...
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v ...
Zdravotnické vozíky dodávka
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka zdravotnických vozíků v předpokládaném rozsahu a potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
vybavení odborných učeben Základní školy v Borotíně (dodávka výpočetní techniky, zajištění konektivity, dodávka nábytku a stínící techniky)
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Zobrazovacia technika. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Oxygenátory s příslušenstvím 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů kapilárního nebo membranosního typu s hadicovým setem a příslušenstvím po dobu 4 let dle následující základní specifikace: Část Název části Předpokládaný roční počet kusů Předpokládaný roční objem 1 Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu ...
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Počítačová tomografia. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Prístrojové vybavenie operačných sál
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Prístrojové vybavenie operačných sál. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Monitor, anestézia, ventilátor
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
ŠVZ - Autobus
Dodávka jednoho (1) ks autobusu pro přepravu osob podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem - Část B - stolový nábytek
Předmětem veřejné zakázky na výrobu a dodávku stolového nábytku jsou kancelářské stoly a jejich stolové sestavy vč. stolů jednacích, stolů do kavárny, či venkovních na terasu. Kancelářské/ pracovní stoly jsou tvořeny kovovou podnoží typu U spojené příčnými kovovými traverzami nesoucími pracovní foliovanou desku o tl. 25mm s 1,5 mm ABS hranou. ...