Dodávka diagnostických souprav pro vyšetřování prenatálního screeningu
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 24 měsíců jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro biochemický analyzátor KRYPTOR COMPACT PLUS pro potřeby Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol.
Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na zajištění dodávek kancelářského materiálu v obvyklém sortimentu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, apod.), vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové dohody, ...
Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě s modulem měření, řiditelné 3-fázové zátěže a nezávislého přenosného zařízení pro sběr dat. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu ...
Fibrobronchoskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka fibrobronchoskopu pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
Autobusy 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzku autobusov MHD.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Výmena a doplnenie evakuačného rozhlasu v sídelnej budove SNK
Predmetom zákazky je: a) vypracovanie dokumentácie na realizáciu evakuačného rozhlasu (ďalej len ER) v sídelnej budove objednávateľa - dokumentácia vyhotovenia ER v zmysle platných predpisov a noriem pojednávajúcich o ER, - plán realizácie ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa b) realizácia ER v projektom určených ...
Veľká technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií 1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks Časť II. Stredná technika na údržbu ...
Padákový materiál s príslušenstvom
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákového materiálu a vecného príslušenstva. Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO ...
Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad
Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l(1ks) a linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l(1ks)
Poptávám pronájem mincovního turniketu na WC
Poptávka na pronájem mincovního turniketu na WC od 1.12.2019 do 20.3.2020.
Praženie, skladovanie a balenie kávy
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Praženie, skladovanie a balenie kávy Logický celok č. 2: Malé pražičky kávy Logický celok č. 3: Príprava nápoja Logický celok č. 4: Potrebné vybavenie
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev
Predmetom zákazky je nákup nového špeciálneho vozidla.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Plazmový sterilizátor
Predmetom zákazky je dodanie Plazmového sterilizátora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.
Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu. Predmet zákazky je rozdelený do 12 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky ...
LF UPOL – systém rezonance povrchových plazmonů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka biosenzorového systému založeného na fenoménu rezonance povrchových plazmonů (SPR) pro monitorování biomolekulových interakcí v reálném čase bez nutnosti značení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. ...
Dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do společnosti W.P.E.a.s.
(1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do provozovny firmy W.P.E. a.s., na adresu Šámalova 14, 250 82 Horoušany. Předmět zakázky – části zakázky: A. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ I. B. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ II. C. Dodávka Komponentů pro ...
Automatizovaný systém pro přípravu a komplexní charakterizaci suspenzí a emulzí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizovaného systému pro přípravu a komplexní charakterizaci suspenzí a emulzí.
Třídičky bankovek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky třídiček bankovek. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle typu třídiček bankovek. Část 1 - třídičky bankovek typu A Část 2 - třídičky bankovek typu B Zadavatel předpokládá uzavření dvou smluv (tj. pro každý typ třídičky bankovek bude uzavřena samostatná smlouva). Každá bude uzavřena s jedním ...
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 redundantních řídících prvků (dále kontroler) v módu vysoké dostupnosti s licencí na alespoň 300 kusů bezdrátových přípojných bodů (dále AP). Tyto prvky budou řídit stávající přístupové body bezdrátové sítě.
Dodávka 23 ks SOS hlásek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III
Předmětem zakázky je dodávka vybavení laboratoří. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v příloze č. 3 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III - první část - dodávka vybavení učebny fyziky a příloze č. 4 zadávací dokumentace ...