Poptávám montáž plastových oken
Poptávám nacenění výměny za kastlová okna,okny plastovými. Rozměr,šířka 240 cm,výška 140 cm. Trojskla,rozdělení na 3 díly,venkovní strana tmavý dub,vnitřní strana + vnitřní parapety ,bílá. Na všechny otvíry žaluzie,na jednu otvírku síť. Celkem by se jednalo o 8 oken. Předem děkuji L.Hubáček
Poptávám dodávku a montáž střešních oken Velux
Hledáme firmu pro dodání a montáž 5 ks střešních oken Velux (trojskla) v Liberci. Děkujeme za nabídky.
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Kapušanoch
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie a výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kapušany, výmena strešnej krytiny a osvetlenia.
Výmena okien - časť nájomníci
Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených (šrobovaných) okenných a dverných výplní za nové plastové (8 ks okien, 1ks balkónovej zostavy) Dodávka okien bude vrátane interiérových, horizontálnych, hliníkových žalúzií. Likvidácia starých okien a iného vzniknutého stavebného odpadu; vypratanie a upratanie po montáži.
Rekonštrukcia školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budovy, zateplenie a izolácia strechy, výmena okien a vstupných dverí a výmena dlažby na internáte Spojenej škole v Poltári.
Základná škola, Školská ul. 14, Levice - rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ výmenou okien
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia VII. ZŠ v Leviciach, a to výmenou exteriérových výplní otvorov ( Dodávka a montáž ) v blokoch A,B,C. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch/výzve na predloženie ponuky a v sprievodnej dokumentácii k nej a to najmä v projektovej dokumentácii spracovanej pre túto ...
Výmena okien a dverí
Výmena okien a dverí v zmysle priloženej špecifikácie. 1.Budova: PHM 2.Budova: Fínske domčeky montáž do drevenej konštrukcie 3.Budova: Kuchyňa 4.Budova: OBŠM nová 5.Budova: OBŠM stará 6.Budova: Sklad 7.Budova: Stolárska dielňa 8.Budova: MŠ a ZŠ 9.Budova administratívna
Výplne otvorov a vstupná kovová rampa
Premetom zákazky je výmena výplní otvorov a dodávka a montáž vstupnej kovovej rampy pre Mestskú knižnicu Sereď. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí: 1.Výplne otvorov 2.Vstupná kovová rampa Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách 1a, 1b a 1c ...
Osadenie okien a dverí, dodávka a montáž
Predmetom tejto zákazky je: uskutočnenie stavebných prác v súlade s Prílohou č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritérií a Prílohou č. 5 tejto Výzvy na predkladanie ponúk Výkaz výmer.
Študentský Domov Medická
Predmetom plánovanej zákazky je výmena okien a vchodových dverí v Školskom internáte, Medická2, 040 11 Košice. Cieľom opráv je zníženie energetickej náročnosti budovy internátu a obnova celkového vzhľadu objektu. Podrobný opis zákazky viď. v zmysle Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a na základe výkazu výmer, (ďalej len ...
Poptávám okna
Poptávám dvě okna rozměř 185cm x115 cm. Venkovní barva třešeň,vnitřní bílá.
Výmena vstupných dverí a dverí v zádverí ZŠ Karloveská 61
VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61
Výmena okien v budove prístavby
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou okien v budove prístavby Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej so sídlom Zochova 9, 811 03 Bratislava, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky.
Výmena okien v objekte AB Hnúšťa
Predmetom zákazky je realizácia výmeny okien a dverí podľa rozpisu vo výkaze výmer. Jednotlivé stavebné postupy a tipy materiálov musia byť pred samotnou realizáciou odsúhlasené objednávateľom zákazky.
Výmena okien
Predmetom zákazky je výmena okien na 4. nadzemnom podlaží budovy Polikliniky Tehelná, a.s. Typ, množstvo a rozmery okien sú definované v Prílohe č. 5 Technická špecifikácia okien Výzvy. Opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 6 Výkaz výmer a Príloha č. 7 Zmluva o dielo.
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Dodanie stavebného materiálu
Dodanie stavebného materiálu: hydroizolácie; odkvapový systém; zateplenie; strešná krytina, sanačné omietky; sadrokartón; betónové výrobky; strešné okná; doplnkové materiály.
zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C)
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C), v rozsahu: ČSO-03.300C Obvodový plášť -C ČSO-03.301C Strecha -C ČSO-03.302C Otvory okná a dvere -C ČSO-03.303C Technológie -C ČSO-03.304C Okapový chodník -C ČSO-03.305C Úprava vonkajších vstupov -C
Výmena okien na objekte č. 23 Administratívna budova
Predmetom obstarávania je výmena okien na administratívnej budove, vrátane výroby okien.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kvakovciach
Predmetom zákazky je stavebné riešenia objektu a to zateplenie fasády a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov jestvujúcej budovy obecného úradu v Kvakovciach, vrátane úprav na objekte spojených s jej zateplením.. Stavba sa bude realizovať na základe projektu a výkazu výmer projekčnej kancelárie DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25, ...
Maľovanie a vysprávky priestorov školy
Predmetom je vysprávka a maľovanie schodiska, vysprávka a maľovanie šatne, výmena 2 dverí za plastové, montáž sadrokartónovej steny. Bližší popis v bode 5 výzvy na predkladanie ponúk.
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Lysá pod Makytou
Vymení sa jedno pôvodné drevené okno za nové plastové z izolačným trojsklom. Obvodové murivo sa zabezpečí proti vzlínajúcej vlhkosti injektážou, v okolí sokla sa zrealizuje drenáž ktorá sa napojí na dažďovú kanalizáciu. Sanácia vlhkosti muriva je nevyhnutná . V prípade , že by sa nerealizovala, došlo by v budúcnosti k poškodeniu tepelnej izolácie ...
Topoľčany, Jaselské kasárne, b. č. 2,3,4,5,7 – oprava vnútorných dverí formou výmeny
Predmetom zákazky je oprava vnútorných dverí formou výmeny v objektoch Jaselských kasární Topoľčany.
Výmena okien budovy Centra pre deti a rodiny Prešov – VII. etapa
Predmetom zadávania zákazky je dodanie a montáž plastových okien vrátane príslušenstva a vysprávok okenných ostení podľa prílohy - predloženej špecifikácie (spolu 14 ks) a demontáž pôvodných drevených okien. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe špecifikácii. V prípade, že v podkladoch zákazky bude uvedený konkrétny názov výrobku ...
Polyfunkčná hala Rimavská Sobota - Protipožiarne zabezpečenie stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na Polyfunkčnej hale v Rimavskej Sobote (Zimný štadión)- z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia stavby za účelom navýšenia počtu osôb v hľadisku. Po realizácii navrhovaných stavebných úprav v halovej časti bude možné navýšenie kapacity na 2284 osôb. Navrhované stavebné úpravy: Výmena okien v ...