Snížení energetické náročnosti ZŠ, Železnická 460, Jičín - instalace VZT v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně ZŠ Železnická za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
Snížení energetické náročnosti MŠ Máj, Jičín - instalace vzduchotechniky v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně MŠ Máj za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...
MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vykurovania, elektroinštalácie a ZTI v budove MŠ Limbová Žilina.
22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.
Rekonstrukce kulturního a spolkového domu v Týnci nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu Tyršova č. p. 79, Týnec nad Labem za účelem zlepšení technické infrastruktury objektu k lepšímu využití pro volnočasové aktivity. Jedná se o samostatně stojící dům z 20. - 30. let minulého století. Objekt není památkově chráněnou stavbou a nachází se těsně za hranicí městské ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...
Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba
Predmetom zákazky je vybudovanie prístavby k Materskej škole v obci Kráľová nad Váhom, ktorá pozostáva podľa rozpočtu z nasledovných objektov: SO-01 Architektúra - statika SO-02 Zdravotechnika SO-03 Vykurovanie SO-04 Elektroinštalácia SO-05 Kanalizácia prípojka SO-06 Odvodenie zo strechy SO-07 Požiarna ochrana SO-08 Rekonštrukcia - ...
Realizace instalačních a realizačních služeb - rámcová dohoda
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a třemi dodavateli vybranými v rámci tohoto zadávacího řízení, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na realizaci instalačních a architektonických služeb v oboru silnoproud, slaboproud a vzduchotechnika.
Poptávám servis klimatizace
Potřebuji servis klimatizace LG, zdá se mi, že ne úplně dobře topí.
Obnova interiéru ŠD Námestie mládeže 2, Prešov-II.etapa
Projektová dokumentácia rieši stavebné práce v objekte ŠD na Námestí mládeže 2. Budova pozostáva z 2 výškovo odlišných celkov. Predmetom zákazky je obnova interiéru v časti "A", ktorá má 5 nadzemných a jedno podzemné podlažie. Obnova bude pozostávať z komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok, ...
Modernizácia zverinca
Predmetom zákazky je úprava dispozície zverinca pri zachovaní účelu využitia v objekte NÚRCH. V súčasnosti riešený priestor slúži totožnému využitiu ako aj po navrhovaných dispozičných zmenách v rámci modernizácie objektu. Zmeny dispozície budú zahŕňať vybúranie časti súčasných nosných a deliacich konštrukcií, podhľadov a odstránenie nášľapných ...
Servis a údržba kompletu VZT na T12
Cílem této zakázky je výběr poskytovatele pravidelné údržby, kontrolních a servisních prací a oprav na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na adrese Technická 12, 616 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných prohlídkách 2x za rok, a to včetně ...
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Komunitné centrum – Obec Jelka, dostavba
Predmetom zákazky je dobudovanie novostavby komunitného centra v Obci Jelka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 01Architektúra -stavebná časť ,statika 02Zdravotechnika 03Ústredné vykurovanie 04Elektroinštalácia 05Fotovoltalická elektráreň 06Vzduchotechnika 07Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI 08Doprava 09SO-02 ...
FN Motol - Provádění kvalifikačních měření čistých prostor, technologického zařízení
Předmětem plnění je pravidelné provádění kvalifikačních měření čistých prostor a servisu vzduchotechniky pro čisté prostory.
Modernizace operačních sálů - PCHO 4. NP
Předmětem VZ je modernizace operačních sálů ve 4.NP v Pavilonu chirurgických oborů (budova A). V rámci modernizace dojde ke zkvalitnění stávajících operačních sálů, které budou nově obloženy čistou vestavbou z plechových stěn a podhledů, budou provedeny nové rozvody instalací a doplněny nové podhledy a provedeny nové podlahy. V rámci rekonstrukce ...
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zázemí u stávající tělocvičny ZŠ Ovčárecká, Kolín. Dispoziční změny se týkají šaten pro sportovce a jejich sociálního zázemí. Jedná se o změnu části stávající dispozice a stavební úpravy v celém zázemí. Vstup do nové dispozice šaten bude v jihovýchodní fasádě upraven - přesunut a stávající otvor zazděn. ...
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory energií
zateplení stávajících zděných fasád, odstranění části střešního souvrství a provedení nového souvrství s tepelnou izolací, výměnu většiny stávajících výplní otvorů. Projekt dále řeší rekonstrukci stávající otopné soustavy, doplnění vzduchotechniky a rekuperace do učebního pavilonu. Z hlediska elektroinstalace je uvažováno s drobnou úpravou v rámci ...
Klimatizace, Německo
Potřebuji klimatizaci pro 5 pokojů cca 200m2 včetně zimní zahrady v rodinném domě včetně montáže. 09423 Gelenau,Deutschland Heiko Cieslok, 015205166666
Výměna chladící jednotky vody pro vzduchotechniku OSTRAVAR ARÉNY
Předmětem zakázky je dodání a výměna chladicí jednotky vody pro vzduchotechniku umístěné ve sportovní hale Zadavatele (Ostravar Aréně) za účelem zvýšení regulačního rozsahu chladicího výkonu stávajícího systému čímž dojde k úsporám elektrické energie pro pohon jednotek na chlazení vody. Podrobně je předmět zakázky popsán v technické specifikaci, ...
Poptávám klimatizační práce
Mám byt 2+1 být je ve 3 patře pod půdou. Rád bych umístil stropní klimatizací do středu bytu. Prosím o nacenění realizace. Předem děkuji Marek Ondra
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v budovách ÚMG
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka na zajištění servisních služeb v místě plnění (v budovách Zadavatele, v areálu ústavů Akademie věd, na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4). Předmětem plnění je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a v pravidelném provádění běžné údržby v ...
Doplnění chlazení kancelářských prostor na pobočce VoZP ČR Brno
Předmětem plnění této veřejné zakázky instalace nových chladících zařízení do kancelářských prostor VoZP ČR Brno, a to v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo - Technická zpráva chlazení.