Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella
Stavba sa nachádza na území okresu Banská Štiavnica, katastrálne územie Štiavnické Bane, na pozemkoch p. č. EKN 4964, 4982, 4930, 5006/2. Jedná sa o obnovu národnej kultúrnej pamiatky opevnenie mestské bašta na parcela CKN č. 1440, katastrálne územie Štiavnické Bane, ktorá sa nachádza na území Pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane. Projekt ...
Rekonštrukcia a dobudovanie zážitkového penziónu Jánošíkov Dvor
Stavebné práce budú pozostávať z výmeny zdegradovanej strešnej krytiny (bez zásahu do nosných konštrukcií krovov) ako aj zateplenia obvodových stien v interiéri dreveníc D2 - Matej a D3 - Juraj, ďalej z vybudovania novostavby wellness - pivných kúpeľov a zo vstavby pece tradičného typu v objekte D3 - Juraj, to všetko v areáli zážitkového penziónu ...
Stavebné úpravy synagóga Brezno
Predmetom zákazky sú stavebné práce na národnej kultúrnej pamiatke: -Odvodnenie základov -Rekonštrukcia obvodového plášťa -Odstránenie omietok, nahradenie novými -Odstránenie drevenej konštrukcie strechy -Odstránenie okien a dverí nahradenie novými + nové parapety z vonkajšej strany -Elektrické podlahové vykurovanie -Vytvorenie sociálnych ...
Rekonstrukce střech na bytových domech ulice Houbalova 1-11 lichá čísla, Brno-Líšeň
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce střech bytových domů na ulici Houbalova 1-11 v Brně-Líšni. Střechy dlouhodobě vykazují zatékání do konstrukcí a nefunkčnost parotěsnící vrstvy. Je navržen nový způsob zateplení, provedení parotěsnící vrstvy a použití vhodnějších tašek na zakrytí střešního pláště. Způsob provedení ...
Poptávám  střešní práce
Výměna střešní krytiny 60 m2, včetně oplechování a tesařských prací.
Wilcsekova kúria – premena zemianskej kúrie na mestské múzeum
Predmetom verejného obstarávania je implementácia projektu s názvom Wilcsekova kúria premena zemianskej kúrie na mestské múzeum číslo projektu NFP22130120116, realizovaný prostredníctvom Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho ...
Vykonávanie stavebných úprav na objektoch Žilinskej univerzity
Predmetom zákazky je vykonávanie stavebných úprav na objektoch Žilinskej univerzity podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa v možnom rozsahu popisu nižšie uvedených položiek: - zemné práce - lešenie - bežné stavebné práce - búranie a podchycovanie konštrukcií - opravy a údržba - komunikácie pozemné - plochy a úprava územia - ...
Výhľadňa a prístrešky
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
Rekonštrukcia budovy na kultúrny dom – I. etapa
Rekonštrukcia strechy oprava krovu, výmena strašnej krytiny a klampiarskych konštrukcií, zateplenie stropnej konštrukcie.
Sociální služby Uherské Hradište, p.o. - OZP Uherský Brod - oprava střechy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce strešní konstrukce spočívající ve výměně části krovu (odhadovaná výměra 30% prvků krovu) o průřezu 100/140 mm, provedení nového bednění v celé ploše střechy, provedení tepelné izolace a nová pokrývka.
Obstaranie vybavenia Klingáč
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a inštalácia samonosnej terasy so slnečníkom a dodanie a montáž vybavenia kuchyne. Predmet zákazky sa delí na 2 logické celky.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení TUKE
zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úprava povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie a práce búranie, presun hmôt, izolácie proti vode a vlhkosti, predmety, ústredné kúrenie, vykurovacie telesá, konštrukcie tesárske, klampiarske, stolárske, kovové, drevostavby, podlahy z dlaždíc, podlahy povlakové, dokončovacie práce ...
Sociální služby Uherské Hradište, p.o. - OZP Uherský Brod - oprava střechy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce strešní konstrukce spočívající ve výměně části krovu (odhadovaná výměra 30% prvků krovu) o průřezu 100/140 mm, provedení nového bednění v celé ploše střechy, provedení tepelné izolace a nová pokrývka.
OPŽP_realizace úspor energie - ÚO PCR Uherské Hradiště
Kompletní zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, vč. výměny výplní otvorů v objektu ÚO PČR Uherské Hradiště a budovy Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti, ul. Velehradská třída 1217.
OPŽP_realizace úspor energie - ÚO PCR Uherské Hradiště
Kompletní zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, vč. výměny výplní otvorů v objektu ÚO PČR Uherské Hradiště a budovy Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti, ul. Velehradská třída 1217.
Rekonštrukcia budovy a areálu Prvého Slovenského gymnázia - NKP v Revúcej s výstavbou podkrovia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu počas ktorej sa zrealizuje výmena drevených podláh, výmena vstupných dverí do podchodu ako aj nové dlažby v podchode s úpravou pre imobilných, zrealizuje sa nové schodisko do podkrovia. V jestvujúcom podkrovnom priestore sa zrealizuje nový drevený strop staticky nezávislý od pôvodných väzníc krovu s ...
Výhľadňa a prístrešky
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne
Predmetom zákazky sú stavebné činnosti na národnej kultúrnej pamiatke : rekonštrukcia strechy, oprava dreveného krovu a výmena klampiarskych prvkov. Po rekonštrukcii strechy a základnej údržbe interiérových priestorov oboch podlaží budovy sa táto sprístupní verejnosti ako exponát typického vojenské ubytovacieho priestoru. Bližšia špecifikácia je ...
Poptávám pokládku střešní krytiny
Poptávám dodání a pokládku krytiny z asfaltového střešního šindele na stávající lepenkovou střechu. Střecha je ve tvaru čtyřstěnného jehlanu výšky cca 1 m. Lokalita: Kosičky, okres Hradec Králové. Termín provedení: Dle domluvy. Materiál: Asfaltový střešní šindel. Množství, počet, rozměry: jehlan: a x b x v = 3.8 x 2.8 x 1 m; S=cca 22 ...
Poptávám výrobu vodního kola
Poptávám výrobu vodního kola na horní vodu. Průměr kola cca 3,5m, šířka 0,8m. Materiál dřevo . Hřídel ale kovová. Bude upřesněno s dodavatelem.
Výmena strešnej krytiny na objekte SPB LS, ul. Hlavná 920, Hnúšťa
Predmetom zákazky je demontáž časti strešnej krytiny z azbestocementových vlnitých tabúľ na objekte SPB LS, ul. Hlavná 920, Hnúšťa, úprava jestvujúcej konštrukcie krovu - latovania, dodávka a montáž novej krytiny z povrchovo upraveného tvarovaného pozinkovaného plechu, úprava podbitia strechy, demontáž a montáž bleskozvodu, klampiarskych ...
Oprava střešního pláště a půdní vestavba východního křídla objektu MFF UK
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s opravou střešního pláště a půdní vestavbou východního křídla památkově chráněného objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oprava střešního pláště objektu Poslední oprava a přestavba objektu ...
Zámek Kozel, jízdárna – obnova krovu, stropu a střechy, požárně bezpečnostní opatření
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební práce při rekonstrukci a obnově střešního pláště budovy jízdárny v areálu NKP Zámek Kozel. Plánované stavební práce lze rozdělit do dvou částí: 1. část: Stavební úpravy stropu, krovu a střechy jízdárny, 2. část: Požárně bezpečnostní opatření Stavební úpravy stropu, krovu a ...
Vyhliadková veža
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce v rámci projektu Vyhliadková veža v rozsahu priložených výkazov výmer, projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a realizačnej projektovej dokumentácie.
Rozárium
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vstupního objektu s bránou, který je napojen z ulice 17. listopadu v Olomouci schody a bezbariérovou rampou. Vstupní objekt je dřevostavba, v níž bude umístěno infocentrum. Na něj je napojena dřevěná pergola, popnutá růžemi s info panely a lavicemi. Povrch je navržen z MZK, navazující travnaté plochy jsou ...