Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, Ul.17.novembra 13, Prešov
Predmetom zákazky sú bloky A, C a D budovy študentského domova Prešovskej univerzity nachádzajúcej sa na ulici 17. novembra 13 v Prešove. Bloky A a C plnia funkciu študentského domova a blok D funkciu jedálne. Navrhované stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií, ani nemenia dispozíciu objektu. Cieľom projektu je dosiahnutie ...
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy sv.Dominika Sávia Machulince
Stavebné úpravy budovy Základnej školy pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, zateplenia strechy, výmeny okien a dverí, úpravy klampiarskych a naväzujúcich konštrukcií a komplexnej rekonštrukcie vykurovania. Zámena 1 kotla na zemný plyn za moderný, kondenzačný. Predmetný jestvujúci objekt Základnej školy je murovaný, zhotovený z tehál plných ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Čoltovo
Zmena dokončenej stavby mení dispozičné riešenie hygienických zariadení, vymenia sa výplne otvorov- vnútorné dvere a vymení sa strešná krytina. Pôvodne riešená valbová strecha ostáva, bude sa meniť latovanie a krytina strechy.
Zastrešenie terasy domu smútku
Jestvujúca terasa domu smútku nie je krytá žiadnou konštrukciou. Na jej technickom stave sa odrážajú negatívne vplyvy klimatického zaťaženia. K ochrane technického stavu terasy a k ochrane smútiacich pri smútočných obradoch, je navrhnuté drevené zastrešenie terasy podľa požiadaviek investora.
Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Pucov
Predmet zákazky rieši konštrukčné nedostatky z hľadiska poškodenej krytiny strechy a následnému zatekaniu vody do drevených konštrukčných prvkov strechy a vnútorných priestorov, čím sa poškodzujú. Opravou sa zjednoduší konštrukcia krovu a vytvoria sa priestory pre následné možné využitie v zmysle platných STN, vyhlášok a predpisov. Projekt rieši ...
Švošovská drevenica, Švošov
Stavba je riešená ako jednopodlažný objekt bez suterénu. Stavba je montovaný objekt, ktorý je momentálne umiestnený na inej parcele v obci a tento projekt rieši demontáž a následné zmontovanie drevenej konštrukcie domu. Strop prízemia, ako aj všetky stropy a všetky konštrukcie sú tvorené pôvodnými drevenými konštrukciami - trámami. Strešná ...
Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica
Predmetom zákazky je vybudovanie prístrešku pri obecnom úrade. Ďalší opis predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii k tejto stavbe, ktorá tvorí prílohu D. súťažnych podkladov. Verejny obstarávateľ poskytuje projektovú dokumentáciu nachádzajúcu sa v prílohe D. súťažnych podkladov, ktorá je pre všetkych záujemcov a uchádzačov ...
Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia - Zemplínska nová Ves
Podrobný opis predmetu zákazky, popis prác, funkčná a technická špecifikácia a technické parametre obstarávaného predmetu zákazky, ktoré požaduje verejný obstarávateľ vykonať a realizovať ako Dielo tvorí v celom rozsahu predmet zákazky . Je uvedený bližšie v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a prílohe č.1 súťažných podkladov, ...
Rozšírenie kapacít MŠ Pucov
Predmet zákazky rieši nedostatočné kapacity objektu prestavbou nevyužívaného pôvodného bytu na triedu so zázemím pre žiakov MŠ v zmysle platných STN, vyhlášok a predpisov. Navrhovaná prestavba podkrovia z bytu na triedu so zázemím pre škôlku vyrieši požiadavku na ďalšiu samostatnú triedu so spálňou a hygienickým zázemím pre škôlkarov. Stavebné ...
Dřevěný letohrádek, Rakousko
Poptávám dřevěný letohrádek.
Rekonštrukcia striech objektov v areáli NŽ Breziny
Predmetné obstarávanie zahŕňa rekonštrukciu striech štyroch objektov v areáli Národného žrebčína Topoľčianky, š.p., časť Breziny podľa vypracovanej dokumentácie stavby a výkazov výmer
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Drienovo
Stavba existujúceho kultúrneho domu, vznikla postupným pristavovaním pôvodného dvojpriestorového tradičného domu viacerými prístavbami. Objekt bol zväčšovaný postupne najprv pristavaním pódia so zázemím, neskôr bola pristavaná jedálenská časť na severe a ako posledná bola pristavaná časť, v ktorej sa nachádza výdajňa jedál a sklady. Vznikla takto ...
Poptávám rekonstrukci chaty
Poptávám šikovného řemeslníka (tesař, truhlář, sadrokartonář trochu zedník, obkladač) na rekonstrukci chaty cca 21m2. Vytvořit ze stavajícího balkonu další místnost a tím pádem prodloužit a zvednout o cca 50cm stávající střechu. Dále udělat nějáké obklady na toaletě a dostavět menší stěnu z Ytongu. Dále zateplit a namontovat sádrokarton v podk. ...
Rekonštrukcia maštale
Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukčné práce na existujúcej budove maštale pozostávajúce najmä z: Práce a dodávky HSV Zemné práce Zvislé a kompletné konštrukcie Vodorovné konštrukcie Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Ostatné konštrukcie a práce-búranie Presun hmôt HSV Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a ...
Komunitné centrum
Stavebné úpravy jednopodlažného objektu, ktorý je podpivničený s valbovou strechou bez využitia priestoru krovu. Stavebnými úpravami sa zvýši štandard vybavenia jestvujúceho objektu, hygienické zázemie a technické vybavenie pre plnohodnotnú funkčnosť komunitného centra obce Reľov. Skutkový stav Jestvujúci objekt je jednopodlažný s valbovou ...
Obecný úrad v obci Včelince
Predmetom zákazky je riešenie obnovy obaľovacej konštrukcie obecného úradu (zateplenie budovy) výmenu podláh v jednotlivých miestnostiach, výstavbu nového komínového telesa, výmenu výplne otvorov a výmenu krovnej konštrukcie spolu s výmenou krytiny a nové vykurovanie s kotlom na pelety.
Rekonštrukcia kultúrneho domu Rakovo
Na začiatku, v rámci búracích prác sa odstráni jestvujúca poškodená strešná krytina z pozinkovaných plechových šablón resp. z falcovaného pozinkovaného plechu. Zdemontujú sa žľaby a zvody. Odstráni sa jestvujúci poškodený drevený krov vrátane pomúrnic. Po vybúraní dreveného krovu sa vybúra aj posledný rad tehál. Následne sa z dreveného trámového ...
Rekonštrukcia kultúrneho domu a revitalizácia verejného priestranstva v obci Chanava
Projektová dokumentácia rieši výmenu strešnej konštrukcie a vytvorenie hygienických priestorov vo vnútri kultúrneho domu, ostatné priestory sa nemenia. Vykurovanie lokálne elektrickými vykurovacími telesami. Elektrická inštalácia v riešených priestoroch bude nová. Príprava teplej úžitkovej vody bude v bojleri. Odvod splaškových vôd bude do novej ...
Stavebné práce na sklade zeleniny a poľnohospodárskych výrobkov
Predmetom zákazky sú stavebné práce na sklade zeleniny a poľnohospodárskych výrobkov ako napríklad: zemné práce, zakladanie, zvislé konštrukcie, elektronštalácia, vodorovné konštrukcie, konštrukcie doplnkové kovové , konštrukcie- drevostavby atďd. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a ...
Viacúčelová spoločenská budova v obci Štrkovec
Predmetom zákazky je objekt: SO 01 Kultúrny dom Objekt je pôdorysného tvaru L, hlavný vstup do budovy je orientovaný na západnú stranu. Objekt má dve nadzemné podlažia a čiastočne jedno podzemné podlažie. Projektová dokumentácia rieši zastrešenie objektu priemyselne vyrábanými drevenými priehradovými väzníkmi sedlového tvaru s lisovanými ...
Rekonštrukcia kultúrneho domu Dubinné
Z hľadiska účelovej funkcie objekt slúži ako polyfunkčné zariadenie v ktorom sa nachádza administratívna časť - Obecný úrad, spoločenská miestnosť určená pre dorastajúcu mládež a kultúrna sála pre usporiadanie svadieb a obchodná časť- predstavuje obchodnú nájomnú jednotku. Všetky tieto priestory majú svoje nevyhnutné prevádzkové zázemie. Dôvodom ...
Revitalizácia obce Tehla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu kultúry s areálom v obci Tehla, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č.298 a 299 v katastrálnom území Tehla a vybudovanie Multifunkčného areálu na pozemku č. 158,159 k.ú. Tehla. Komunikačný prístup k objektu je aj pre potreby výstavby po miestnej komunikácii. Pozemok kultúrneho domu je na rovine, pozemok pre ...
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Lipovany
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Lipovany. Súčasťou rekonštrukcie bude rekonštrukcia strechy obecného úradu kompletnou výmenou znehodnotenej krytiny za novú krytinu z oceľového pozinkovaného plechu s lakoplastovou úpravou vrátane nového latovania, nových klampiarskych prvkov a zosilnenia, resp. výmeny poškodených drevených trámov ...
Úprava verejných priestranstiev v obci Svinica
Podrobný popis prác, špecifikácia prác, technické požiadavky a podmienky plnenia predmetu zákazky ktoré požaduje verejný obstarávateľ vykonať a realizovať je bližšie uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách - v prílohe č.1, ktorú tvorí projektová dokumentácia č.2741/2015 Úprava verejných priestranstiev v obci Svinica, - výkaze - výmer ...
Rekonštrukcia kultúrneho domu Podlužany
Projekt rieši rekonštrukciu kultúrneho domu za účelom skvalitnenia prevádzky. Navrhuje rekonštrukcie strechy, výmenu zostávajúcich pôvodných okien, v sále oddelenie priestorov na samostatné využitie