Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - hloubení jámy a geologický průzkum a následná údržba hloubené jámy po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Realizace údržby průzkumné štoly v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Ražba štoly byla realizována v období 05/2014 - 11/2015 (úsek 0 - 850 m) a 10/2016 - 01/2017 (rozšíření v úseku 0 - 180 m) a její údržba končí v 03/2018. Zadávací dokumentace předpokládá období provozu a údržby štoly ...

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Pořízení dat mobilního mapování hlavního města Prahy

Pořízení dat mobilního mapování hlavního města Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení dat mobilního mapování. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění poskytnutí služeb pro zpřístupnění pořízených dat mobilního mapování na období do konce roku 2020

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.

Pořízení leteckých snímků, zpracování barevného ortofota

Pořízení leteckých snímků, zpracování barevného ortofota

Pořízení barevných leteckých snímků na celém území Prahy ve vegetačním a mimovegetačním období v letech 2017, 2018 a 2019. Dále zpracování barevného ortofota. Pořízení tříkanálových snímků ve falešných barvách (false colour) nezaostřené PAN obrazem. Pořízení dat digitálního modelu.

Modernizace pohyblivých schodů 256 – 258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu

Modernizace pohyblivých schodů 256 – 258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: a) modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-256-613-1-258; b) rekonstrukce vestibulu c) vyhotovení projektové dokumentace realizační, projednání a odsouhlasení objednatelem d) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, projednání a odsouhlasení ...

Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer

Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer

Předmětem veřejné zakázky je (ve vztahu ke skládce Motol): a) vypracování analýzy rizik tj. provedení průzkumných a geologických prací a s nimi související projektová a inženýrská činnost. Na analýzu rizika bude navazovat b) studie proveditelnosti, která technicky i finančně posoudí varianty řešení sanace a doporučí preferovanou variantu. Na ...

ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu

ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu

Výstavba nového pavilonu Základní školy Novoborská o třech nadzemních podlažích, který bude navazovat na stávající prostory školy propojením v každém patře. Předmětem plnění veřejné zakázky bude rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického vytyčení stavby a geometrického zaměření stavby vč zhotovení geometrického plánu.

Využití zahraničních zkušeností při umísťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Využití zahraničních zkušeností při umísťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním uchazečem podle § 89 zákona k uspokojení potřeb veřejného zadavatele formou poskytování expertní podpory, která povede k transparentnímu, věrohodnému a obhajitelnému výběru místa pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR (dále jen HÚ) takovým způsobem, aby došlo k optimalizaci ...

ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu

ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu

Výstavba nového __ podlažního pavilonu Základní školy Novoborská, který bude navazovat na stávající prostory školy propojením v každém patře. Předmětem plnění veřejné zakázky bude rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického vytyčení stavby a geometrického zaměření stavby vč zhotovení geometrického plánu.

Využití zahraničních zkušeností při umísťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Využití zahraničních zkušeností při umísťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním uchazečem podle § 89 zákona k uspokojení potřeb veřejného zadavatele formou poskytování expertní podpory, která povede k transparentnímu, věrohodnému a obhajitelnému výběru místa pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR (dále jen HÚ) takovým způsobem, aby došlo k optimalizaci ...

Utilization of foreign experience in the siting process for a deep geological repository for radioac

Utilization of foreign experience in the siting process for a deep geological repository for radioac

The purpose of the present public contract shall be the conclusion of a Framework Agreement with one Tenderer under § 89 of the Act to satisfy the Contracting Authority’s needs in terms of the provision of expert support for the transparent, credible and justifiable selection of a site for a deep geological repository for radioactive waste in the ...

Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO

Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO

Cílem předmětných prací je získání geologických, strukturních, hydrogeologických, geochemických, geomechanických a geofyzikálních dat a jejich interpretace tak, aby byla využitelná pro bezpečnostní posouzení, na základě nichž bude postupně snižován počet lokalit vedoucí k výběru optimální lokality jak z hlediska dlouhodobé bezpečnosti uložení VJP ...

Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO

Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO

Cílem předmětných prací je získání geologických, strukturních, hydrogeologických, geochemických, geomechanických a geofyzikálních dat a jejich interpretace tak, aby byla využitelná pro bezpečnostní posouzení, na základě nichž bude postupně snižován počet lokalit vedoucí k výběru optimální lokality jak z hlediska dlouhodobé bezpečnosti uložení VJP ...

Rámcová smlouva na GTP (2016)

Rámcová smlouva na GTP (2016)

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování stavebních prací na realizaci geologických průzkumů staveb pozemních komunikací.

Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG

Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG

Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích.

Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.

RTT Vršovická

RTT Vršovická

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vršovická v Praze. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati; b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž ...

Poptávám výškové zaměření stavby

Poptávám výškové zaměření stavby

Poptávám výškové zaměření - polohopis pro projektování stavby rodinného domu ve vektorech (dvg, dxf) pozemku o velikosti cca 700 m2 v kú Praha 12-Točná, ul. pod Čihadlem.Prosím o možný termín realizace a cenu poptávané činnosti.

(záznamy 1/25 z 168)  strana 1 / 7