Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: Provozní úsek I.D pražského metra
3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla při realizaci stavby: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „Stavba“) a dále pak pasportizace stavu budov, sítí a objektů se Stavbou souvisejících. Blíže viz ZD a její ...
Průzkumné práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky jejichž předmětem bude zejména: a) zajištění přípravy a realizaci akcí zadavatele z hlediska průzkumů a diagnostiky vodovodní a kanalizační sítě, b) projektování a provádění geologického, geotechnického ...
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní na Zlíchově
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nádražní v úseku Nádražní v městské části Praha-Smíchov a v ulici Na Zlíchově v městské části Praha-Hlubočepy (dále jen „dílo“). Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových ...
Spořilovská - zakrytí, Praha 4 – DUR, IČ UR, průzkumy a ostatní práce
Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění inženýrské činnosti (IČ UR) a provedení předběžného geotechnického průzkumu na novostavbu částečného zakrytí komunikace Spořilovské.
Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací – předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „geotechnický průzkum“) v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2017 společností SATRA, spol. s r.o., pod číslem zakázky 1383/17-100, spočívajících v provedení předběžného ...
Komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s realizací geotechnického monitoringu stávajících objektů včetně dotčené části trasy metra C a monitoring raženého díla v průběhu výstavby a po dobu dvou let po dokončení pro geologický průzkum výstavby I. D metra v Praze. Předmětem veřejné zakázky je geotechnický monitoring ...
Ortofotomapy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ortofotomapy ČR.
Dodávky inventarizačních prací a služeb
Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst Část 1 - zajištění dodávky realizačních inventarizačních prací podle závazné metodiky NIKM Část 2 - zajištění dodávky služeb funkce administrátora SEKM pro inventarizaci v rámci projektu NIKM Část 3 - zajištění dodávky služby externí kontroly ...
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD1b“, a to v rozsahu popsaném v zadávacích podmínkách
Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „VO-OL“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - hloubení jámy a geologický průzkum a následná údržba hloubené jámy po dobu 2 let.
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.
Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum
Realizace údržby průzkumné štoly v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Ražba štoly byla realizována v období 05/2014 - 11/2015 (úsek 0 - 850 m) a 10/2016 - 01/2017 (rozšíření v úseku 0 - 180 m) a její údržba končí v 03/2018. Zadávací dokumentace předpokládá období provozu a údržby štoly ...
Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...
Pořízení dat mobilního mapování hlavního města Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení dat mobilního mapování. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění poskytnutí služeb pro zpřístupnění pořízených dat mobilního mapování na období do konce roku 2020
Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.
Pořízení leteckých snímků, zpracování barevného ortofota
Pořízení barevných leteckých snímků na celém území Prahy ve vegetačním a mimovegetačním období v letech 2017, 2018 a 2019. Dále zpracování barevného ortofota. Pořízení tříkanálových snímků ve falešných barvách (false colour) nezaostřené PAN obrazem. Pořízení dat digitálního modelu.
Modernizace pohyblivých schodů 256 – 258 ve stanici Karlovo náměstí, modernizace vestibulu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: a) modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí, ev. č. 613-1-256-613-1-258; b) rekonstrukce vestibulu c) vyhotovení projektové dokumentace realizační, projednání a odsouhlasení objednatelem d) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, projednání a odsouhlasení ...
Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer
Předmětem veřejné zakázky je (ve vztahu ke skládce Motol): a) vypracování analýzy rizik tj. provedení průzkumných a geologických prací a s nimi související projektová a inženýrská činnost. Na analýzu rizika bude navazovat b) studie proveditelnosti, která technicky i finančně posoudí varianty řešení sanace a doporučí preferovanou variantu. Na ...