Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrabětice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrabětice

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrabětice, včetně nezbytných geodetických prací, v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků jednoduchých pozemkových úprav - mapa DKM. Návrh pozemkových úprav bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do KN. Předpokládaná výměra pozemků v obvodu pozemkové ...

Pravdepodobné environmentálne záťaže 1.1 až 1. 7

Pravdepodobné environmentálne záťaže 1.1 až 1. 7

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobný geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 55 prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika ...

Zámek Veltrusy  - Obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště

Zámek Veltrusy - Obnova po povodních – cesty, ohrazení, parkoviště

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace pozemních komunikací a ohrazení obory v areálu Veltruského parku, poškozeného povodní, který je registrovaný jako Národní kulturní památka. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci parkoviště. Součástí předmětu plnění je poskytnutí souvisejících geodetických prací.

Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi

Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa.“ Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci Projekt č.35/3 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Vyhodnocení stability ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři Studně; k.ú. Vír a k.ú. Hrdá Ves; k.ú. Milasín

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři Studně; k.ú. Vír a k.ú. Hrdá Ves; k.ú. Milasín

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tři Studně, k.ú. Vír, k.ú. Hrdá Ves, k.ú. Milasín, k.ú. Český Herálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany (předpokládaný rozsah 455 ha) včetně změn katastrálních hranic, nezbytných zeměměřických činností v třídě přesnosti určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Verměřovice a částí přilehlých k.ú. Dolní Čermná a Petrovice u Lanškrouna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Zpracování Přípravné dokumentace (PD) v celém rozsahu stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 2.stavba Blažovice - Vyškov“ včetně veškerých potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.). Zpracování bude provedeno na základě schválené SP ...

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice

•Předmětem zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD) včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Modernizace trati Brno – Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice“. ZP bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění •PD, dokumentace k územnímu řízení, bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, ...

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

Tato zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a osy D35 a dalších silničních objektů a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených službou, kácení mimolesní zeleně, sejmutí kulturních vrstev (ornice a podornice), odtěžení zemin pod kulturními vrstvami v tloušťkách do celkové mocnosti sejmutí kulturních vrstev a zemin 60 cm, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Úsov-město, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o ...

Poptávám geodetické práce

Poptávám geodetické práce

Poptávám zpracování geometrického plánu pozemku.

Komplexní pozemková úprava Budkov

Komplexní pozemková úprava Budkov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Budkov (dále k. ú.), (předpokládaný rozsah 1274 ha), ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění.

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

D35 (R35) Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum

Tato zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a osy D35 a dalších silničních objektů a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených službou, kácení mimolesní zeleně, sejmutí kulturních vrstev (ornice a podornice), odtěžení zemin pod kulturními vrstvami v tloušťkách do celkové mocnosti sejmutí kulturních vrstev a zemin 60 cm, ...

Projektová dokumentace –  Odvodnění Sokolovské, Zahradní, V Doubí včetně komunikací

Projektová dokumentace – Odvodnění Sokolovské, Zahradní, V Doubí včetně komunikací

Projektová dokumentace pro výstavbu Odvodnění Sokolovské, Zahradní, V Doubí včetně rekonstrukcí komunikací v k. ú. Říčany – Radošovice. Předmětem zakázky je provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně včetně výkazu ...

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby “Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Modernizace trati Brno – Přerov” ve variantě M2. ZP bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, včetně příloh. PD, dokumentace k ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov

Zpracování Přípravné dokumentace (PD) v celém rozsahu stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 2.stavba Blažovice - Vyškov“ včetně veškerých potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.). Zpracování bude provedeno na základě schválené SP ...

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice

Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov-Nezamyslice

•Předmětem zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD) včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Modernizace trati Brno – Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice“. ZP bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění •PD, dokumentace k územnímu řízení, bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

(záznamy 201/225 z 1956)  strana 9 / 79