Zpracování geometrických plánů, pasportů a další geodetické služby
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na části ve smyslu § 101 ZZVZ. Část A Geodetické plány a pasporty staveb; Část B Geodetické práce na tramvajových tratích; Část C Geodetické práce pro fungování správce ochranného pásma metra a pro provoz a službu Stavby a tratě.
D3 0312/I, 0312/II, SSÚD Kaplice - realizace představebního HG monitoringu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění představebního hydrogeologického monitoringu (povrchových a podzemních vod), staveb D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, D3 SSÚD Kaplice, D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice. Zpracování hydrogeologického monitoringu je součástí požadavků Závazného stanoviska EIA vydaného MŽP dne 14. 01. ...
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování pilotního projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Nového Strašecí (dále jen „JPÚ“) a vyhodnocení navržených prvků plánu společných zařízení z pohledu nových principů pozemkových úprav a vymezení základních postupů pro novou metodiku k provádění pozemkových úprav, ...
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování ...
KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Žihobce, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ s upřesněním přídělů do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí ...
Návštěvnické středisko  Dům přírody Českého krasu, Koněprusy II
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO KRASU, KONĚPRUSY II“ je novostavba návštěvnického střediska Dům přírody Českého krasu a altánu, úpravy venkovních ploch, opěrné stěny, schodiště před vstupem do jeskyní, nové areálové rozvody NN, vodovodu, kanalizace včetně jímky, retenční a ...
Geodetické podklady pro projekt RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v navrhovaném pásu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak ...
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2022
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, včetně jeho poboček.
Komplexní pozemkové úpravy Kostelany nad Moravou a Nedakonice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelany nad Moravou v rozsahu 280 ha a v katastrálním území Nedakonice v rozsahu 640 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, veřejné osvětlení, rozvoj ...
D7 Chlumčany, zkapacitnění - realizace GT monitoringu
Geotechnický monitoring v rámci realizace stavby "D7 Chlumčany, zkapacitnění" v rozsahu: monitorovací vrty, zřízení sledovacích bodů, monitoring sesuvného území dotčeného plánovanou výstavbou. Monitoring bude realizován ve 3. etapách (předstihový, v průběhu stavby, v záruční době).
Sliač - vybudovanie stojiska stred – SZ a PD
Vypracovanie stavebného zámeru, dokumentácie odhadu nákladov typu B (TBCE), projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti, inžiniersko-geologického prieskumu, polohopisného a výškopisného zamerania a zamerania inžinierskych sietí.
Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun
Předmětem zakázky je zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně zpracování oznámení dle § 6 a dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stavby "Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun", dále zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického ...
Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti
• podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; • analýza rizik pro populaci a ekosystémy; • studie proveditelnosti sanačního zásahu; • na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu
Táto zákazka je rozdelená na dve samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1 Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov. Priebežné vyhotovenie a dodanie geodetických prác podľa jednotlivých objednávok služieb, ...
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, realizace geotechnického a hydrogeologického monitoringu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického a hydrogeologického monitoringu během realizace stavby (část A) úseku "D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží" a dále po jejím dokončení (část B). Práce budou prováděny dle Projektu geotechnického a hydrogeologického monitoringu stavby "D3 0311 Třebonín - Kalice nádraží" v souladu s ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radešín u Martiněvsi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
KoPÚ v k.ú. Petrovice u Měčína
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrovice u Měčína, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Díl bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu ...
Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění výsledků stávajících pozorování - průzkumů za účelem vytvoření matematického modelu proudění podzemní vody, jehož cílem je vyhodnotit vliv stavby Stupeň Přelouč II, variant - A1, A2, A7, C2 na režim proudění podzemních vod a poskytnutí dostatečných podkladů pro zpracování prováděcí dokumentace záměru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice a Hrzín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čeňovice a v katastrálním území Hrzín, okres Benešov, Středočeský kraj, včetně souvisejících geodetických prací a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k. ú. Hrzín. Výsledky pozemkové úpravy budou ...
KoPÚ v k.ú. Vítkov u Sokolova, Otročín, Poseč a Tisová u Otročína
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč, Poseč a Tisová u Otročína, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...