Geodetické služby vrámci SR
Predmetom zákazky je poskytovanie geodetických služieb na vyhotovenie geometrických plánov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, geometrických plánov za účelom rozdelenia parciel, geometrických plánov za účelom vyznačenia vecného bremena a iných geometrických plánov a s tým súvisiacich služieb na základe požiadaviek verejného ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dalovy a katastrálním území Teplýšovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Výstavba skladov soli
Predmetom zákazky je vybudovanie skladov soli v areáli SC KSK strediska Rožňava a Spišská Nová Ves (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane spracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v prípade potreby spracovanie výrobnej dokumentácie (VTD) a geodetických prác ...
KoPÚ Žežice u Chuderova
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žežice u Chuderova, včetně veškerých nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí včetně DKM. Výměra KoPÚ Žežice u ...
Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací ve Středočeském kraji, a to s max. 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel účastníkům Rámcové dohody ...
KoPÚ Radešín u Lipové a Libov
Zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radešín u Lipové a v části k.ú. Chuderov a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Libov (dále jen "KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu operátu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru ...
Vybudování základní vytyčovací sítě stavby D6 Petrohrad - Lubenec
Předmětem veřejné zakázky je realizace bodů základní vytyčovací sítě, pro jednoznačnou definici polohového a výškového rámce stavby"D6 Petrohrad - Lubenec", provedené odborně způsobilými osobami a ověřeny ÚOZI podle vytyčovacích výkresů dokumentace v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice a Nové Dvory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ouběnice u Dobříše a katastrálním území Nové Dvory u Dobříše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně ...
Geodeticko-kartografická činnosť, 2023-2025
Zákazka pozostáva z poskytnutia Geodeticko-kartografickej činnosti v súlade so zákonom 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, a v súlade s vyhláškou 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 162/1995 Z. z.,. Predstavuje výkon služieb geodeta ...
DNS Architektonické a inžinierske služby
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na ...
Rámcová dohoda - Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun
Předmětem rámcové dohody je realizace komplexních geotechnických průzkumu Stavby. Práce zahrnují zejména zhotovení vrtných prací, hydrogeologických vrtů, polních zkoušek, laboratorních zkoušek a geofyzikálního průzkumu a vyhodnocení provedeného geotechnického průzkumu. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších ...
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy v okresoch Bratislava I., III. a IV.
Predmetom mapovania budú plochy zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy ...
Realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav
Predmetom zákazky je realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav. Jednoduché pozemkové úpravy budú vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídlením Osada, v k.ú Vtáčkovce, okres: Košice - okolie. Podrobný popis realizácie predmetu zákazky tvorí samostatnú prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk ...
Geodetické a kartografické práce
Predmetom zákazky je vykonávanie komplexných geodetických a kartografických prác, majetkovoprávneho vysporiadania, ako aj ďalších plnení definovaných v Opise predmetu zákazky, v súvislosti s prípravou projektu významnej investície investičného projektu Strategické územie Valaliky.
Geodetické podklady pro projekt stavby RS1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš
Geodetické práce, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v Rozsahu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak v Rozsahu zaměřit veškeré napojení a křížení silnic a dálnic, ...
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Damnice
Upřesnění hranic pozemků v k. ú. Damnice včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Bečva, Vodní dílo Skalička - předprojektová příprava, technické řešení
Zajištění předprojektové přípravy vodního díla Skalička. Jako podklad technického řešení nádrže bude zároveň vypracován geologický a hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření, podrobné studie vodohospodářského řešení nádrže, matematický model navrhovaných objektů VD a další dílčí studie, posudky a odborné práce.
Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku
Zjištění inženýrskogeologických průzkumů pro stanovení aktuálního stavu zemních těles nestabilních úseků trati. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Dvorecký most; geotechnický monitoring
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění geotechnického monitoringu v průběhu provádění výstavby tramvajového mostu spojujícího Smíchov a Podolí včetně obou předpolí mostu, lávky pro cyklisty, opěrné zdi a dalších souvisejících stavební objektů.
Sanácia environmentálnej záťaže vrátane posanačnej analýzy rizika znečisteného územia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, ...
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Kněžská
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dvou návrhu jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Kněžská a v k.ú. Šachotín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ...
Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov
Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 6-tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 6-tich prieskumných vrtov podľa projektov geologických úloh v nasledujúcich obciach: Hostovice, Čukalovce, Jalová, Nová Sedlica, Runina, Ruský Potok Cieľom ...
Vybudovanie nových hydrogeologických vrtov
Predmetom zákazky je vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizáciu súvisiacich technických prác na miestach, kde je potvrdená environmentálna záťaž v obci Predajná v Banskobystrickom kraji.
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Obyčtov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...