PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová příprava vodního díla Kryry. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Jedná se o studie, posudky, hydrotechnický návrh konstrukcí, matematický model navrhovaných objektů, specifikaci požadavků na další průzkumy a další související činnosti, včetně geodetického zaměření a ...
Hrušov HCHZ - Projekt sanace
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologických Geotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala příslušné hygienické požadavky a byla připravena k výstavbě průmyslových objektů dle dále ...
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 2 Vlčkovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vlčkovice (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 1 Těchonín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Těchonín (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice
Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice. Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické práce.
Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné
2.5Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 20 - tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 17-tich prieskumných vrtov do hĺbky 50 m resp. 100 m v nasledujúcich obciach: Pčoliné, Hostovice Osadné, Čukalovce Parihuzovce, Topoľa, Príslop, Kolbasov, Ruský ...
Dodatečné práce pro dokončení KoPÚ Budeč
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zapracování změn návrhu a dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Budeč, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Budeč u ...
Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica
Predmetom zákazky sú stavebné práce s názvom: "Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica", podľa projektovej dokumentácie GEOTECHNIK SK, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina, pod názvom: Rekonštrukcia MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica (ďalej len projektová dokumentácia). Súčasťou predmetu zákazky je taktiež ...
MVE Hořín -  IG a HG průzkum, DSP, DVZ
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průzkumné práce, projektové práce, inženýrská činnost pro plánovanou výstavbu MVE Hořín navazující na vydané územní rozhodnutí. Nová MVE Hořín je situována vedle stávajících plavebních komor v Hoříně na laterálním plavebním kanále Vraňany, Hořín. V nové MVE bude instalována jedna Kaplanova přímoproudá turbína ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v k.ú. Kunratice u České Kamenice - 556 ha; včetně zpracování PSZ a nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Nadštandardné súčasti programov starostlivosti o lesy
Vyhotovenie a poskytovanie digitálnych a analógových tematických mapových a textových výstupov pre lesné celky v obhospodarovaní LESOV SR, š.p. z programov starostlivosti o lesy pre potreby štátneho podniku a jeho organizačných jednotiek za účelom zabezpečenia hospodárenia v lesoch.
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Smlouva“) na zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, zajištění souhlasných prohlášení, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení ...
Projektová dokumentace pro Areál technicko hygienické údržby Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu Areál technicko hygienické údržby Olomouc (dále „stavba“). Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zajištění vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně ...
Dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK
Predmetom zákazky je dodanie bodovej vrstvy polôh stromov v systéme S-JTSK s polohovou presnosťou v 3. triede presnosti s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické činnosti v rozsahu § 6 písmena a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. pre potrebu spracovania týchto dát ako vklad do DTM (digitálna ...
Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 stoka H2 Běchovická
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je geotechnický monitoring stavby č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 stoka H2 Běchovická.
Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina
Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze; zpracování dokumentace vodního díla (pasportu); podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci; zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem
Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností v geodézii, kontroly kvality staveb
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, je provádění služeb technické asistence, činností v geodézii a v diagnostice vozovek (včetně podloží vozovky) a mostních objekt v Pardubickém kraji.
Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) ...
Výzkumné a vývojové práce v oblasti architektury, hydrogeologie a energetiky
Předmětem plnění veřejné zakázky budou výzkumné a vývojové práce v různých oborech. Součástí prací bude též tvorba posudků a stanovisek v určených oblastech. Práce směřují k vytvoření funkčního projektu energeticky a vodohospodářsky soběstačného rodinného domu.
I/9 Svor - geotechnický a geodetický monitoring
Analýzou plánovaných úseků výstavby dálnic a silnic I. třídy a jejich možného ohrožení svahovými deformacemi byla tato akce vyhodnocena jako potencionální sesuvné území. Obvod stavby prochází přes dočasně uklidněné svahové deformace různého stáří, kde nelze vyloučit reaktivaci sesuvných pohybů v důsledku stavební činnosti. Podrobný GTP možnost ...
Komplexní pozemková úprava Rudíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rudíkov a na části katastrálních území Hroznatín, Vlčatín a Trnava u Třebíče, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice a v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Košetice a v katastrálním území Martinice u Onšova a části kat. území Chyšná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...