VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GDDI
Předmětem plnění veřejné zakázky je geodetická kontrolní činnost při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
Poptáváme geodetické služby
Poptáváme geodetické služby. Dobrý den, byla jsem pověřena spolumajiteli rodinného domku v Kralicích nad Oslavou k zajištění geodetického zaměření staveb na pozemku st. 138 (LV 209) k.ú. Kralice nad Oslavou, z důvodu narovnání faktického stavu a zápisu v katastru nemovitostí. Jedná se o přestavovaný domek a garáž s platným stavebním povolením ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vápenná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Účelem realizace veřejné zakázky je pořídit datový obsah digitální technické mapy na území Kraje Vysočina takovou formou pořizování dat (konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické požadavky a aby pro DTM KV byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou ...
Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnost
Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o ...
Okres Bratislava I+III+IV
Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy ...
Poskytnutí služeb technického dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt DTM ČR ve ZK
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky, je dohled nad včasným, kvalitním a správným pořízením dat v rámci realizace SoD část ZPS a DI a SoD část TI, které vzešly z veřejné zakázky na zhotovitele „Pořízení dat základní prostorové situace a dopravní infrastruktury, včetně potřebných podkladů pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském ...
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím: • konsolidace dat obcí/měst Jihočeského kraje, které mají/provozují digitální technickou mapu obce (ZPS, TI, DI)1, • konsolidace dat ZPS od významných správců TI a DI2, kteří působí na území ...
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod v rozsahu 678 ha
Komplexní pozemkové úpravy Blatná
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Blatná a navazujících částech sousedních katastrálních území Blatenka, Skaličany a Tchořovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malšice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Přerova a v k.ú. Prusínky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pavlovice u Přerova a Prusínky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubnice pod Ralskem
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dubnice pod Ralskem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 1360 ha.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je doplnění díla s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 214/2017-362 ze dne 3.10.2019 a rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav č.j.: SPU 168633/2020 ze dne 11.6.2020 a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Číhalín a na ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mezná u Soběslavi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Zlukov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buková u Nížkova, k.ú. Špinov a k.ú. Nížkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Buková u Nížkova, Špinov a Nížkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou ...
KoPÚ Bohuslav u Poutnova, Popovice u Poutnova a Poutnov
Předmětem plnění je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bohuslav u Poutnova vč. navazujících částí katastrálního území Mnichov u Mariánských Lázní a katastrálního území Poutnov, vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Popovice u Poutnova vč. navazující části katastrálního území Poutnov a vypracování návrhu ...
KoPÚ v k.ú. Radkovice u Měčína - upřesnění přídělů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů (dále jen „KoPÚ UP“) v katastrálním území Radkovice u Měčína, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Hydrogeologický vrt MVDD-8
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace hydrogeologického průzkumného vrtu, pro následné sledování nástupu hladiny podzemní vody po ukončení těžby černého uhlí v kladenského pánvi. Jedná se o monitorovací objekt rozšiřující stávající monitorovací síť hydrogeologických vrtů MVDD-1 až MVDD-7, které byly určeny rozhodnutím k zajištění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sběř, k.ú. Hrobičany a k.ú. Velešice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláčkou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Sběř je 400 ha. Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov
Zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a následné vytyčování nových pozemků. Plocha upravovaného území KoPÚ Zásada byla stanovena na 287 ha. Celková délka ...
Služby související s hlubinným průzkumným vrtem
Předmětem této veřejné zakázky na služby je provádění geologické služby: technického dozoru (dále jen „geologické služby“) v rámci vyhledávacího“ hydrogeologického průzkumu v lokalitě Janské Lázně s cílem ověřit možnosti jímání termální vody v lázeňském místě o fyzikálních, fyzikálně chemických a chemických parametrech vhodných pro ...
Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skuhrov nad Bělou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
KoPÚ Mšeno
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Mšeno včetně částí k. ú. Libovice a Sedlec u Mšena, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...