Poptávám geodetické práce
Dobrý den, potřebují vyměřit část lesa v katastru Veverské Knínice - č.pozemku 1006/6.
Geodetické zmapovanie územia mesta Trebišov
Súčasťou projektu bude aj geodetické zmapovanie územia mesta, priestorovej polohy objektov a pasportizácie. Všetky získané dáta musia byť vytvorené v štandardnom formáte pre účely automatického importu do ISVS Centrálna GIS platforma na integráciu priestorových dát. Dodávateľ udelí v zmysle zmluvy územne a časovo neobmedzenú licenciu pre ...
Geodetické služby
Predmetom plánovaného výberu dodávateľa je zameranie a vyhotovenie technicko geodetickej dokumentácie v rozsahu: - porealizačné zameranie VVN, VN, NN elektrického vedenia, optického vedenia a vedenia verejného osvetlenia, nadzemného a podzemného v analógovej a digitálnej forme - Spracovanie dgn - pozdĺžny profil VVN, VN elektrického vedenia ...
Rozhľadňa Veľký Tribeč Kovarce – PD + IČ
Rozhľadňa Veľký Tribeč Kovarce PD + IČ (ÚR) Predmetom zákazky bude: Polohopisno výškopisné geodetické zameranie: Polohopisno výškopisné geodetické zameranie riešenej lokality. Podklad na hektárovej sieti s hustotou bodového poľa podľa lokálnych podmienok min. 5 m. Vypracovaný elaborát bude zahŕňať grafickú a textovú časť v papierovej ...
Geodetické zmapovanie územia mesta mobilným mapovacím systémom MMS
Predmet zákazky sa člení na nasledujúce časti: Časť 1 Geodetické zmapovanie územia mesta mobilným mapovacím systémom MMS, vrátane postprocessingu a spracovania dát Časť 2 Centrálna GIS platforma na integráciu priestorových dát. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Dodanie družicových snímok pre výkon kontroly metódou diaľkového prieskumu trhu
Zabezpečenie družicových snímok ako podklad pre výkon kontrol metódou diaľkového prieskumu Zeme v zmysle opisu predmetu zákazky.
Rekonštrukcia mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M6993 (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou na ceste III/3739 podľa schválenej projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, Divízia Prešov, Jarková 28, 080 01 Prešov vrátane: -vypracovania dokumentácie skutočného realizovania ...
Geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia
Predmetom zákazky je: a) Geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia pomocou laserového skenovania vo vegetačnom období. Pre účely splnenia predmetu zákazky poskytne dodávateľ výsledky nasledovných meraní: Aktuálne mobilné mapové dielo mesta Trstená, 360° snímky Kontinuálne nedeštruktívne meranie a vyhodnotenie ...
Poptávám zhotovení geometrického plánu domu po dokončení stavby
Dobrý den, potřebuji geometrický plán domu po dokončení stavby- podklad pro kolaudaci. Děkuji za nabídku.
Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec – projektová dokumentácia
Predmetom zadania je spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie administratívnej budovy a budovy skladov. Objekty budú slúžiť výlučne ako škola v prírode a vzdelávacie centrum, nebudú však slúžiť ako návštevnícke či informačné centrum pre návštevníkov. Nepočíta sa ani s umiestnením obchodu so suvenírmi, ...
Komplexní pozemkové úpravy Kamenice u Dobrého
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Kamenice u Dobrého a malé navazující části k. ú. Sudín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Geofyzikálny prieskum v oblasti Šurany
Predmetom zákazky je uskutočnenie geofyzikálneho prieskumu v dvoch lokalitách, a to v pripravovanom priemyselnom parku s názvom Šurany Industrial Park a v pripravovanom priemyselnom parku s názvom Záborské Industrial Park. Predmetné geofyzikálne prieskumy pozostávajú z nasledovných činností: a) prípravné práce - Príprava a kalibrácia aparatúr, ...
Geodetické služby vrámci SR
Predmetom zákazky je poskytovanie geodetických služieb na vyhotovenie geometrických plánov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, geometrických plánov za účelom rozdelenia parciel, geometrických plánov za účelom vyznačenia vecného bremena a iných geometrických plánov a s tým súvisiacich služieb na základe požiadaviek verejného ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dalovy a katastrálním území Teplýšovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Výstavba skladov soli
Predmetom zákazky je vybudovanie skladov soli v areáli SC KSK strediska Rožňava a Spišská Nová Ves (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane spracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v prípade potreby spracovanie výrobnej dokumentácie (VTD) a geodetických prác ...
KoPÚ Žežice u Chuderova
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žežice u Chuderova, včetně veškerých nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí včetně DKM. Výměra KoPÚ Žežice u ...
Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací ve Středočeském kraji, a to s max. 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel účastníkům Rámcové dohody ...
KoPÚ Radešín u Lipové a Libov
Zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radešín u Lipové a v části k.ú. Chuderov a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Libov (dále jen "KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu operátu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru ...
Vybudování základní vytyčovací sítě stavby D6 Petrohrad - Lubenec
Předmětem veřejné zakázky je realizace bodů základní vytyčovací sítě, pro jednoznačnou definici polohového a výškového rámce stavby"D6 Petrohrad - Lubenec", provedené odborně způsobilými osobami a ověřeny ÚOZI podle vytyčovacích výkresů dokumentace v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ouběnice a Nové Dvory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ouběnice u Dobříše a katastrálním území Nové Dvory u Dobříše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Hala pro deponaci silničních vozidel ve vozovně Střešovice - zajištění zhotovitele stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících výstavbě nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice, tedy zejména a) výstavba nové haly pro deponaci silničních vozidel JHV ve vozovně Střešovice; b) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby o konkrétní technické řešení, včetně ...
Geodeticko-kartografická činnosť, 2023-2025
Zákazka pozostáva z poskytnutia Geodeticko-kartografickej činnosti v súlade so zákonom 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, a v súlade s vyhláškou 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 162/1995 Z. z.,. Predstavuje výkon služieb geodeta ...
DNS Architektonické a inžinierske služby
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na ...
Rámcová dohoda - Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun
Předmětem rámcové dohody je realizace komplexních geotechnických průzkumu Stavby. Práce zahrnují zejména zhotovení vrtných prací, hydrogeologických vrtů, polních zkoušek, laboratorních zkoušek a geofyzikálního průzkumu a vyhodnocení provedeného geotechnického průzkumu. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších ...
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy v okresoch Bratislava I., III. a IV.
Predmetom mapovania budú plochy zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy ...