Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je "Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Balog nad Ipľom" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu / domov s desiatimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťou. Celkovo je v ...
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu pre UPSVR na účely Detského domova Prievidza v meste Handlová. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
B.j.7PB - PČB Staré Sedliště
Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby ...
Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce
Jedná se o výstavbu dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvkové organizace v obci Golčův Jeníkov. Jedná se o dva objekty celkem pro 10 klientů. Další CPV kód zakázky: 45215210-2
Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové ubytovací budovy T a malého návštěvního objektu N, včetně napojení na inženýrské sítě. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též demontáž a přesun stávajícího objektu obytných buněk, vybudování zpevněných ploch nových vycházkových dvorů, provizorní zásobovací cesty, provizorního vstupního a ...
Zhotovitel Komunitního domu Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení
Předmětem zakázky je novostavba komunitního domu Řepiště a s ním souvisejících zpevněných ploch. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Obytná zóna Habry - Lokalita U Hřiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace základní technické vybavenosti (ZTV) Obytné zóny v Habrech, pro budoucí výstavbu 24 rodinných domků. Obytná zóna bude ve východní části řešeného území nově napojena na stávající komunikaci III/345.
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany
Predmetom zákazky je výstavba šiestich rodinných domov a to nasledovne: Lokalita 1 výstavba štyroch rodinných domov, jeden s administratívnym zázemím a tri bez administratívneho zázemia - číslo parcely 965/7, katastrálne územie Veľké Kapušany, mesto Veľké Kapušany, Lokalita 3 výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím - číslo parcely ...
B.j. 22 PB – KoDuS Suchdol nad Odrou
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího nebytového objektu za účelem změny užívání, a to přestavbou na nájemní bytové jednotky pro účely sociálního bydlení. Změnou vznikne čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s nevyužitým půdním prostorem. Dům obsahuje ve čtyřech nadzemních podlažích celkem 22 bytových jednotek. Kromě bytů ...
18 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Michaľany
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých stavebných objektov.
Bj.10 PB-PČB Bělá nad Radbuzou
Výsledku projektu bude dosaženo tím, že v 10-ti podporovaných bytech budou ubytováni spoluobčané věkové kategorie 65+ , případně tělesně postižení plně dle pravidel MMR ČR v programu Podporované byty2019. Navrženy objekt se nachází v urbanisticky hodnotné lokalitě náměstí města Běla na Radbuzou. Objekt bytového domu navazuje na zástavbu ...
Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. „STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A JEHO PŘESTAVBA NA BYTOVÝ ...
Poptávám službu na vyhodnocení skrytých vad na nemovitosti
Poptávám službu na vyhodnocení skrytých vad na nemovitosti (dům) v Týně nad Vltavou.
17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu 17 BJ – Fr. Kupky, Dobruška, kdy jeho obsahem je výstavba bytového domu v Dobrušce s názvem „Bytový dům na p. p. č. 419 a 420“. Jedná se o objekt bytového domu se 17 bytovými jednotkami. Součástí stavby je realizace parkovacích stání, chodníků, napojení objektu na veřejnou dopravní a technickou ...
Výstavba vícepodlažních bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových bytových domů včetně jejich napojení na stávající inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu a úpravu okolního prostoru včetně terénních úprav (komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy). Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávací dokumentace.
Znojmo - rozšíření ubytovací kapacity
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové budovy ubytovny včetně napojení na inženýrské sítě. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou též zpevněné plochy nových vycházkových dvorů, strážní věž, spojovací komunikace a chodníky. Ve specifikaci dle zadávací dokumentace a jejích příloh a dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkazu ...
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka - Stavebná časť
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Inteligentné systémy a spoločná riadiaca platforma na ovládanie a synchronizáciu súboru zariadení a senzorov spočíva v dodávke inteligentného systému, dodávky technologickej časti, zapojenie a oživenie systémov riadiacej platformy, ladenie riadiacej platformy na ovládanie a synchronizáciu súboru ...
B.j.14 PB KoDuS Holasovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby. Stavba domu bude využívána k trvalému bydlení seniorů formou komunitního bydlení. V domě je 14 malých bytů (30–45 m2) pro 1-2 lidi, společenské prostory a ošetřovna. Jedná se o zastavitelnou plochu na pozemcích 394/7 a 394/8 – plocha obdélného půdorysu přesně na místě zbourané stodoly ...
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR
Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Transformace Domova Háj III. - Havlíčkův Brod - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Háj, příspěvkové organizace, v obci Havlíčkův Brod. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál
Predmetom zákazky je vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Komunitné centrum, Spišský Štiavnik
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum, Spišský Štiavnik. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu pre UPSVR na účely Detského domova Prievidza v meste Handlová. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie výstavby dvoch jednopodlažných rodinných dvojdomov v Častej a Dubovej v rámci projektu Deinštitucionalizácie DSS a ZPB MEREMA. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.