Bytový dom so 16 BJ - ulica  M. R. Štefánika
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác, ktorých výsledkom bude bytový dom na ulici M. R. Štefánika v obci Močenok. Stavba pozostáva z bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16-timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Objekt bude zastrešený plochou strechou. Plánovaný bytový dom bude ...
Novostavba nájomných bytov, Obeckov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Novostavba nájomných bytov, Obeckov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov.
Novostavba mateřské školy Loučeň
Předmětem veřejné zakázky je novostavba mateřské školy v městysu Loučeň na par. č. 239P17 v k.ú. Loučeň ve Středočeském kraji. Mateřská škola se skládá ze tří samostatných tříd (část A, B a C) o kapacitě 25 žáků. Stavba je jednopodlažní. Střecha je plochá s extenzivní zelení.
Prestavba objektu súp.č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, Zariadenia pre seniorov s kapacitou 40 lôžok a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. a) c) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) , na parcelách C- KN č.62,63,64 v katastrálnom území mesta Stará Turá, v okrese Nové Mesto nad ...
Domov u rybníka Víceměřice - pavilon DZR
Předmětem zakázky je výstavba nového objektu Domova u rybníka - pavilonu se zvláštním režimem, včetně napojení na technickou infrastrukturu. Pavilon je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní objekt ve tvaru H s valbovou střechou. Základové konstrukce železobetonové pasy budou provedeny na vrtaných železobetonových pilotách. Nosná konstrukce 1.NP ...
Viacúčelové zariadenie pre mládež v obci Stráne pod Tatrami
Predmetom tejto zákazky je VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Nájomný bytový dom 2 x 16 b.j. Ludanice
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia, s návrhom všetkých bilancií bytových domov a vizualizácií, vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie), ...
Pavlačový bytový dom v obci Hronovce – 22 B.J.
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytových domov s 22 bytovými jednotkami v znení zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom o dotáciach. Navrhovaný bytový dom sa skladá z bytového domu ...
Bytové domy na ul. Kalinčiakova
Predmetom zákazky sú stavebné práce - novostavba troch bytových domov A, B, C, v ktorých bude umiestnených 70 bytových jednotiek (A-18bj), (B-26 bj), ), (C 26bj) so súvisiacimi inžinierskymi sieťami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Bydlení pro seniory v obci Čistá
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového bytového domu seniorů v obci Čistá. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován v projektové dokumentaci s názvem „NOVOSTAVBA KODUS V ČISTÉ“ vypracované Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem, firma Atelier KK architekti s.r.o., IČO 065 41 496, místem podnikání Trstěnice u Litomyšle ...
Novostavba nájomných bytov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Novostavba nájomných bytov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vyšný Slavkov – Nájomný bytový dom 6BJ
Predmetom zákazky Vyšný Slavkov Nájomný bytový dom 6BJ je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu so šiestimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa ...
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající dvoupodlažní budovy a provedení nové 6ti podlažní přístavby k této budově. Ve dvou nadzemních podlažích budou umístěny pobytové místnosti domova pro seniory, v dalších podlažích budou pobytové místnosti pro domov se zvláštním režimem. Součástí stavby jsou navazující ...
Bytový dom 11 B.J.
Predmet zákazky s názvom Bytový dom 11 B.J. je stavba nájomného bytového domu dvojpodlažný nepodpivničený objekt pričom v 1. nadzemnom podlaží je situovaných 6 bytov, v 2. nadzemnom podlaží 5 bytov. Zákazka sa skladá z: Architektonickej štúdie vizualizácie projektu, projektu pre stavebné povolenie, projektu technickej vybavenosti, zabezpečenie ...
Výstavba bytového domu
Projekt rieši prestavbu nefunkčného objektu - základná škola na bytový dom so šiestimi bytovými jednotkami. Stavba rieši nasledovný stavebný objekt : SO 01 Bytový dom.
Realizácia stavby - Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj
Predmetom zákazky je realizácia výstavby objektov pre centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré bude situované v mestskej časti Podháj. Jedná sa o ubytovacie zariadenie, v ktorom sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby (celoročná, týždenná alebo denná) pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre ...
Bytový dom s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
Výstavba bytového domu s nájomnými bytmi nižšieho štandardu v obci Rakúsy.
Zlepšovanie kvality bývania v obci Pavlovce nad Uhom, ulica Kukov – 1. etapa
Predmetom riešenia je obytná skupina prenajímateľných rodinných domov pozostávajúca z troch sekcií A, B, C po 3-och stavbách RD v radovej zástavbe v počte A 6 bj., B 7 bj., C - 6 b.j. Predmetom zákazky v 1. etape sú sekcia A a B. Jeden RD bude pozostávať z dvoch (troch) bytových jednotiek o rozlohe do 60 m typ a a 50 m - typ b. Súbor stavieb ...
Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom  - výstavba materskej školy v Selciach
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch. Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA ...
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce
Předmět veřejné zakázky tvoří novostavba objektu rodinného domu v obci Věž, který je určen pro poskytování pobytových sociálních služeb klientům Domova ve Věži, p.o. Kraje Vysočina. CPV kódy: 45215200-9, 45215210-2.
Nadstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom + technická vybavenosť Hrabušice_2021
Predmetom zákazky sú stavebné práce k realizácii nadstavby 8 nájomných bytov nad zdravotným strediskom vrátane technickej vybavenosti pre obec Hrabušice. Nadstavba nad zdravotným strediskom sa bude realizovať v priebehu 1 roka spolu s nutnou technickou vybavenosťou v rokoch 2021-2022. Objekt zdravotného strediska je vo vlastníctve Obce ...
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa
Predmetom zákazky je prestavba a dostavba rodinného domu na zariadenie služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, prestavba existujúcich objektov a novostavba navrhované prístrešku. Jedná sa o samostatne stojací stavebný objekt, dvojpodlažný, bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v ...
Novostavba MŠ v Boťanoch - Opakovanie
Navrhovaná budova materskej školy je navrhnutá na pozemku pri ulici Kvetná v obci Boťany na parcele číslo 571. Navrhovaná budova materskej školy je jednopodlažná. Hlavný vstup je orientovaný z južnej strany, vedľajšie vstupy sú orientované z južnej a západnej strany. Pôdorys navrhovanej stavby materskej školy je obdĺžnikového pôdorysu. V riešenej ...
Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín
Předmětem veřejné zakázky je přestavba stávajícího čtyřpodlažního objektu na bytový dům s celkem 39 malometrážními byty (2 + kk) s potřebným skladovým a technickým zázemím. Hlavní vstup do objektu zůstává zachován, bude doplněn krytou rampou tak, aby byl umožněn bezbariérový vstup. Dojde k vybudování únikového schodiště, výtahové šachty s trakčním ...
Krásna Lúka – Nájomný bytový dom 8BJ
Predmetom zákazky Krásna Lúka Nájomný bytový dom 8BJ je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami s dvoma hlavnými vchodmi bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej ...