Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 4. etapa
Predmetom zákazky je realizácia 4. etapy, ktorá je zároveň poslednou etapou prístavby a rekonštrukcie priestorov budúceho zariadenia pre seniorov v obci Hažlín. Zákazka je z hľadiska ekonomickej efektívnosti rozdelená na dve časti: 1.Časť Stavebné práce 2.Časť Energetický kontrakting V rámci 1. časti zákazky bude vybraný dodávateľ stavebných ...
Dům s malými byty Beroun
Předmětem zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení pod názvem „Dům s malými byty Beroun“ je: 1. fáze : zpracování projektové dokumentace ve stupních uvedených ve smlouvě o dílo, poskytnutí související obstaravatelské činnosti, projektových a inženýrských služeb; 2. fáze : vypracování podrobného ...
ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba Zariadenia pre seniorov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade, ak v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude ...
Domov pro každého - modulární domy pro Město Pečky
Předmětem plnění veřejné zakázky je nalezení kvalitního architektonického a urbanistického řešení pro výstavbu vzorového modulárního ubytování pro osoby v bytové nouzi včetně integrace tohoto objektu (objektů) pro ubytování do zadavatelem zvolené lokality v Pečkách. Navrhovaný objekt (objekty) má zajistit bydlení pro až 24 osob v 6 ...
Prestavba existujúcej stavby na bytový dom 2
Predmetom zákazky Prestavba existujúcej stavby na bytový dom je dodanie služby a stavebných prác v zmysle naprojektuj a postav.
Prestavba existujúcej stavby na bytový dom s počtom bytov 11 2
Predmetom zákazky Prestavba existujúcej stavby na bytový dom s počtom bytov 11 je dodanie služby a stavebných prác v zmysle naprojektuj a postav.
Novostavba bytového domu a rekonstrukce s přístavbou kulturního domu v Dolním Dvořišti
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě bytového domu se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím na pozemcích p.č. 2156, 2147 a 110/1 a dále stavební úpravy a přístavba kulturního domu č.p. 40 na pozemcích p.č. 19/1 a 2156 v k.ú. Dolní Dvořiště, který na bytový dům navazuje. Část plnění veřejné zakázky ...
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích
Předmětem veřejné zakázky je výstavba domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích.
Prestavba ŠRZ Drienok – 1.etapa – penzión Drienok
Predmetom zákazky je prestavba ubytovacieho zariadenia v obci Mošovce, okres Turčianske Teplice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov. Súťažné podklady sú dostupné: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446275
Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení - Lokalita Radlická
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je spolupráce vítězného dodavatele se zadavatelem na projektu Dostupného družstevního bydlení, a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Pečovatelské byty a mateřská škola Horní Jirčany
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba objektu s pečovatelskými byty a objektu mateřské školy. Objekt s pečovatelskými byty je rozdělen do dvou hmot (třípodlažní a dvoupodlažní) spojených jednopodlažním krčkem. Obě části mají chodbové dispozice s jednostranně orientovanými byty, tak aby byly dodrženy požadavky na oslunění a hygienické ...
Výstavba Domova pro seniory, Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je výstavba domova pro seniory včetně účelové propojovací komunikace. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na nezastavanom pozemku. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Městský dům Za Papírnou
Předmětem soutěže je novostavba městského bytového domu. Pozemek pro nový městský dům se nachází v ulici Za Papírnou, parc. č. 291,292, k. ú. Holešovice o celkové rozloze 783m2 na nároží ulic Železničářů a Za Papírnou v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice či vlakové zastávky Praha Holešovice zastávka. Lokalita se nachází ve specifické ...
Bytové domy Varatka - prestupné bývanie
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: BYTOVÉ DOMY VARATKA - PRESTUPNÉ BÝVANIE , v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch.
Nájomný Bytový dom LIKAVKA
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe obytnej budovy. Súčasťou predmetu zákazky (stavby) je aj výstavba prístupovej komunikácie spolu s parkovacími plochami a inžinierskymi sieťami. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia.
Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Dostavba a prestavba zariadenia pre seniorov
Navrhovaný objekt Zariadenia pre seniorov bude realizovaný ako prestavba pôvodného objektu a prístavba nového objektu na dlhodobo aktívne nevyužívanej ploche investora /obce Moravský Svätý Ján/. Je navrhnutý v rozsahu voľného disponibilného územia pozemkov stavebníka, s nutnosťou realizácie asanácií pôvodných mobilných buniek avšak bez nutnosti ...
Stavebné práce pre projekt CDR Dedina Mládeže 2
Predmetom zákazky je výstavba dvoch rodinných domov ( jeden s administratívnym zázemím a jeden bez administratívneho zázemia). Rodinné domy sú samostatne stojacie, prízemné, murované objekty so zateplením, bez podpivničenia, zastrešené šikmou strešnou konštrukciou so škridlovou strešnou krytinou. Priestory sú navrhnuté v súlade s Vyhláškou MZ SR ...
Domov pro seniory Praha - Petrovice
Předmětem plnění je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb za účelem přístavby ke stávajícímu objektu a stavební úpravy objektu č.p. 328 na ul. Jakobiho, Praha 10 - Petrovice, č.parc. 432/58, 432/59 k.ú. Petrovice, obec Praha, se změnou v užívání objektu na Domov pro seniory.
Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa
Predmetom zákazky sú: a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného ...
ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba Zariadenia pre seniorov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobný popis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade, ak v projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer bude uvedený odkaz ...
Bytový dům - Kašperské hory v Besední ulici
Předmětem veřejné zakázky je novostavba dvou bytových domů po 10 - ti bytových jednotkách (stavební objekt „A“, stavební objekt „B“), o půdorysných rozměrech 13,36 x 17,41 metru a výšky hřebene sedlové střechy 15,45 metru nad rovinou podlahy 1.NP objektu byt. domu, včetně úpravy přilehlých ploch (chodníky příjezdová komunikace a parkovací stání) a ...
Domov seniorů Hrádek nad Nisou, domov se zvláštním režimem
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě budovy Domova seniorů - domov se zvláštním režimem v Hrádku nad Nisou. Projekt je koncipován jako pasivně plusová budova. Projekt je řešen včetně přilehlého pozemku a zpevněných ploch a návaznosti na okolí. Objekt má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží.
Výstavba Domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín II
Demolice stávajících objektů a novostavba Domova pro seniory v areálu bývalého denního stacionáře Bobelovka.