B.j. 10 PB - KoDuS Dymokury
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, montáže a dodávky v rámci realizace stavby Komunitní dům seniorů Dymokury, spočívající ve stavebních úpravách objektu, kde je navrženo 10 nových bytů. V 1.NP je navrženo 5 bytů (garsonek) + společenská místnost. Ve 2.NP je navrženo 5 bytů (garsonek) a společné prostory - prádelna a sušárna. Nové byty ...
Výstavba 8 nájomných bytov v obci Sečianky
Predmetom zákazky sú stavebné práce, vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie pozemku pre príjazdovú komunikáciu a inžinierska činnosť spojená s výstavbou 8-ich obecných nájomných bytov bežného štandardu situovaných do objektu troch rodinných domov v obci Sečianky. Predmet zákazky bude následne tvoriť predmet kúpy jednotlivých nájomných ...
Bytový dom 1x9BJ Radošina, etapa II., Objekt B
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Bytový dom 1x9BJ Radošina, etapa II., Objekt B. Predmetom zákazky sú stavebné práce, vo veci výstavby jedného bytového domu s celkovým maximálnym počtom 9 b.j. Bytový dom ako aj každý z ich bytov vrátane technickej infraštruktúry musí vyhovovať požiadavkám na poskytnutie dotácie na kúpu bytu v ...
B.j. 19  PB-PČB Chýnov
Cílem projektu je výstavba 19-ti bytových jednotek s podporou programu Ministerstva pro místní rozvoj -program Podporované byty. Projektová dokumentace řeší výstavbu 20-ti bytových jednotek s navrhovanou maximální obsazeností objektu 26 osob. Bytové jednotky budou sloužit pro trvalé bydlení nájemníků. Každý byt je navržen s vlastním ...
Nájomný bytový dom 2 x 9 b.j. Malý Horeš
Predmetom zákazky je realizácia Projektu výstavby Nájomného bytového domu 2 x 9 b.j Malý Horeš
Prístavba a prestavba materskej školy
Predmetom zákazky je prístavba a prestavba Materskej školy, nachádzajúcej sa v centre obce Veľké Úľany. Riešená prístavba materskej školy je pristavaná k objektu existujúcej materskej školy. Účelom navrhovanej prístavby je získanie nových prevádzkových priestorov pre výchovu a starostlivosť o deti predškolského veku, nakoľko existujúca budova MŠ ...
Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou. Stavba je riešená konštrukčne ako samostatný objekt. Jedná sa o klasickú murovanú stavbu na betónových základových pásoch. Obvodový plášť je riešený ako sendvič s kontaktným zatepľovacím systémom. Na zateplenie použitý EPS polystyrén o hr. 16 cm. V priestore zapusteného ...
Výstavba novej materskej školy Beňadovo
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v obci Beňadovo, t.j. vytvorenie ucelených priestorov pre materskú školu, v areáli, ktorý je situovaný v centre obce s príjazdovou miestnou komunikáciou (Časť č. 1) a prístavba železobetónovej rampy pre bezbariérový vstup do 1. NP Materskej školy Beňadovo, realizovaná pre účely materskej školy (Časť č. ...
Výstavba MŠ na ulici Kpt. Nálepku, Lipany
Predmetom zákazky je realizácia projektu je výstavba VÝSTAVBA MŠ NA ULICI KPT. NÁLEPKU, LIPANY
Výstavba novej materskej školy Beňadovo
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v obci Beňadovo, t.j. vytvorenie ucelených priestorov pre materskú školu, v areáli, ktorý je situovaný v centre obce s príjazdovou miestnou komunikáciou (Časť č. 1) a prístavba železobetónovej rampy pre bezbariérový vstup do 1. NP Materskej školy Beňadovo, realizovaná pre účely materskej školy (Časť č. ...
B.j. 19  PB-PČB Chýnov
Jedná se výstavbu 19-ti bytových jednotek podporovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu Podporované byty . Celkem však má dům 20 bytových jednotek + jeden nebytový prostor. Jedná se o klasickou zděnou technologii. Podrobnosti jsou uvedeny ve volně přístupné v projektové dokumentaci umístěné na Profilu zadavatele ...
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na nezastavanom pozemku. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami, existujúci objekt rodinného domu bude zbúraný. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II
Rekonstrukce objektu Domova se zvláštním režimem Terezín. Jedná se o objekt Pražská, který je určen k poskytování sociálních služeb klientům Domova, nachází se cca 30 m od hlavní budovy a není v tuto chvíli využíván pro špatný technický stav. Předmětem rekonstrukce je zejména změna dispozic, výměna instalací, výměna povrchových úprav, oprava ...
Prestavba a nadstavba materskej školy vo Vikartovciach
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prestavba a nadstavba materskej školy vo Vikartovciach ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum - týdenní stacionář
Předmětem plnění jsou stavební úpravy a přístavba objektu Autis Centra na adrese Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice. Ve stávajícím objektu „Pavilonu B“ na parcele č. 2143/4, k. ú. České Budějovice 3 jsou nově navržené stavební úpravy. V místě stávající spojovací chodby (parc. č. 2143/6) bude provedena přístavba k „pavilonu B“, čímž dojde k ...
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice
Predmetom zákazky je Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava-Klobušice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč
Predmetom zákazky je výstavba dvoch rodinných domov v oplotenom areáli pre UPSVR na účely Detského domova Holíč. Prvá novostavba je v lokalite Ul. Budovateľská, druhá novostavba je v lokalite Ul. Gagarínová. Podrobné špecifikácie diela sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Opatovce nad Nitrou
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím, ktorý je samostatne stojaci, prízemný, murovaný, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, so šikmou valbovou strešnou konštrukciou, so strešnou krytinou škridlovou páleného alebo betónového typu. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
B. j. 20 PB - PČB Krásné Pole
Předmětem stavby je novostavba bytového domu pro seniory v Krásném Poli.
Bytový dům č. p. 462 - Zahradní ulice
Předmětem veřejné zakázky je realizace výstavby nových bytových jednotek v bývalé provozní budově zemědělského družstva.
Výstavba Waldorfské mateřské školy v Olomouci
Předmět veřejné zakázky je výstavba objektu mateřské školy včetně nezbytného venkovního zázemí. Předmět zakázky tvoří realizace souboru staveb v členění do těchto stavebních objektů: • SO 02 - Mateřská škola • SO 13 - Chodník, kolmá stání a komunikace v ulici u školy prof. Vejdovského • SO 14.1 - Vnitroareálové chodníky, venkovní schody, opěrné ...
Výstavba zariadenia pre seniorov v obci Pusté Úľany
Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a v projektovej dokumentácii. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1 007 426,46 EUR bez DPH. Časť 1 Výstavba zariadenia pre ...
Zariadenie sociálnych služieb Turzovka
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác za účelom vytvorenia podmienok na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb Projekt pre realizáciu stavby rieši zámer investora na novostavbu objektu zariadenia sociálnych služieb. Riešený objekt leží v meste Turzovka, okres Čadca, je situovaný v zastavanom území mesta ...
Dom seniorov Perennis
Predmetom zákazky je výstavba dvoch objektov novostavieb domu seniorov v meste Galanta. Objekty sú navrhnuté ako prízemné (bez podpivničenia) každý s dvomi bytovými jednotkami, technicko-hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. V rámci jednej bytovej jednotky budú vytvorené miestnosti pre podporované bývanie s kapacitou ...