Změna účelu užívání ze základní školy na byty pro seniory, stavební úprava a přístavba terasy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy staré základní školy na byty pro seniory, její stavební úprava a přístavba nekryté terasy, nové části kanalizační přípojky. Jedná se o vybudování 11 bytů pro seniory vč. zázemí. Objekt bude bezbariérově přístupný vč. všech realizovaných bytů. Objekt bude celkově zateplen. Proběhne výměna poškozených ...
Parkovací dům Benešov
Jedná se o novostavbu parkovacího domu. Objekty jsou navrženy v hmotách přirozeně zapadajících do stávající rostlé zástavby, nevybočující z charakteristického rázu města Benešov (uliční čára, výšková hladina zástavby atd.). Okolní domy kolem ulice Nádražní jsou shodné výšky (případně mají hřeben ještě výše). Jedná se o zastavěnou část obce, při ...
Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie B C-307 Tokajská, Nitra + TV
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je realizácia výstavby nájomných bytov v lokalite Diely III v mestskej časti Klokočina v Nitre. Nájomný dom je navrhnutý ako 6 podlažný zo zvýšeným 1NP , bez suterénu. V 1NP je navrhovaná domová a technická vybavenosť domu a tri ...
Komunitní dům pro seniory Hrabová
Předmětem veřejné zakázky je vybudování objektu komunitního domu pro seniory v obci Hrabová. Jedná se o dvoupodlažní objekt zahrnující 12 bytových jednotek kategorie 1+KK a nezbytné společné doplňkové zázemí.
Pečovatelský dům – B.j. 10 PB - PČB Opočnice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového domu s pečovatelskou službou v obci Opočnice. Jednopodlažní budova se sedlovou střechou s deseti bezbariérovými bytovými jednotkami a jedním sociálním bytem.
Novostavba domova sociálnych služieb Selice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s vybudovaním domova sociálnych služieb vrátane príslušnej infraštruktúry podľa vypracovaného projektu a podmienok vydaného stavebného povolenia. Stavba pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 Domov sociálnych služieb SO 02 Prípojka a areálový rozvod splaškovej kanalizácie SO 03 ...
Komunitní dům seniorů, T. G. Masaryka 11/31, Svitavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření komunitního domu seniorů ze stávajícího objektu Domova na rozcestí na ulici T. G. Masaryka ve Svitavách. Jedná se zejména o změnu dispozice jednotlivých podlaží objektu. Cílem projektu je vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro ...
Zhotovitel Mateřské školy
Předmětem zakázky je novostavba mateřské školy na ulici Bažanova v MO Hrabová, k.ú. Hrabová, včetně napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum MO v blízkosti úřadu MO hrabová. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci stávajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, ...
Výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá
Predmetom zákazky je výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá - SO 10 - OBJEKT CIZS. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý ...
Výstavba DPS Betlímek
Předmětem veřejné zakázky je novostavba domu s pečovatelskou službou s celkem 16 nájemními byty, společnými prostorami, komerčním prostorem a povrchovým parkingem. Novostavba bude situována při východní straně ulice U Starého mlýna v zastavěném území Praha – Uhříněves na pozemcích parc. č. 189/2, 192, 193 a 189/3 na místě stavby odstraněné v r. ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná Rekonštrukcia a prístavba.
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce
Předmětem zakázky je výstavba třech objektů pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Nové Město na Moravě. Jedná se o tři objekty celkem pro 12 klientů - 2x domácnost pro 6 klientů a jeden objekt určený pro denní aktivity.
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Žďár nad Sázavou. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II
Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále. Stavby budou realizovány v rámci třech projektů, a to konkrétně: • Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále (dále jen „DOZP SAGAPO“) • Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále (dále jen ...
Zhotovení stavby – Domov pro seniory Bučovice
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení novostavby domova pro seniory na pozemku parc.č. 1402/1 v k.ú. a obci Bučovice, který je ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví města Bučovice a ve vlastnictví České republiky (nyní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) – blíže viz příloha č. 3 zadávací ...
B.j. 11 PB – PČB Dubňany
Jedná se o novostavbu bytového domu, který obsahuje celkem 11 bytových jednotek a společné prostory. Součásti stavby je výstavba zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci. Stavba bude sloužit jako bytový dům pro bezbariérové užívání s pečovatelskými byty, určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci.
Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na pozemcích parc. č.: 1928/1, 1931/1, 1931/3, 1931/4, 1960/1, 1960/20, 1960/21, 1960/22, 1960/23, 3569 a v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala společnost KOHL Architekti ...
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace nové budovy Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, výstavba budovy a poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu. Projekt tedy bude realizován metodou dodávky tzv. Design&Build, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za ...
Transformace Domova Barevný svět II
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Novostavba domu Čtyřlístek II. etapa, lokalita: Ostrava – Svinov I, p.č. 3461/1, 530/57“ v k.ú. Svinov, obec Ostrava, realizace stavby „Novostavba domu Čtyřlístek II. etapa, lokalita: Ostrava – Svinov II, p.č. 242/1“ v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a realizace stavby „Novostavba domu ...
Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Dom seniorov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to provedení celkové rekonstrukce objektu a všech bytových jednotek, vč. půdní vestavby a doplnění výtahu. Objekt bude určen pro sociální bydlení. Projektová dokumentace se tedy zabývá především celkovou rekonstrukcí všech stávajících podlaží, půdní vestavbou a přístavbou výtahu ve dvoře. ...
Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících objektů za účelem vybudování domů pro sociální účely v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou a Heřmanice a výstavba 1 novostavby domu pro sociální účely v katastrálním území Hrušov. Bližší vymezení předmětu plnění je obsaženo v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu pre UPSVR na účely Detského domova Prievidza v meste Handlová. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota
Predmetom zákazky je revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota.
Řešení statické dopravy - vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba parkoviště včetně stavebních úprav dvou sjezdů a přístupových chodníků, které bude osvětleno veřejným osvětlením. Součástí stavby je odvodnění – dešťová kanalizace včetně vsakovacího podzemního objektu a výsadba stromů, založení trávníkových ploch a osazení městského mobiliáře.