CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Stavebné práce - Šarišské Dravce – Úprava podkrovia zdravotného strediska na nájomné byty
Predmetom zákazky je úprava podkrovia zdravotného strediska na nájomné bytyv obci Šarišské Dravce. Projekt rieši zmenu stavby, ktorej účelom je vytvorenie piatich bytových jednotiek v pôjdnom priestore už zrealizovaného polyfunkčného objektu
Nájomné bývanie Uľany nad Žitavou
Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie zhotovenia diela Výstavby nájomných domov. Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria zväzky 3 a 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha- t.j. ...
Bytové domy Jánošíkova
Členenie stavby: SO 01 Bytový dom 8- bytových jednotiek SO 02 Bytový dom 8 bytových jednotiek SO 03 Bytový dom 8 bytových jednotiek SO 04 Prípojka NN SO 05 Prípojka vodovodu SO 06 Prípojka kanalizácie SO 07 Spevnené plochy a parkovanie SO 08 Sadové úpravy SO 09 Verejné osvetlenie Stavba pozostáva z piatich stavebných objektov. Hlavnou ...
Výstavba novej materskej školy v obci Soľ 1
Predmetom zákazky je výstavba objektu novej Materskej školy v obci Soľ. Stavba je situovaná na parcelách 1285/56, 1285/57, 1285/58, 1285/59, 1285/61, 1285/62, 1285/63 a 1285/64. Objekt bude samostatná stavba na hranici medzi intravilánom a extravilánom obce. Objekt bude dvojpodlažný, so sedlovou strechou, nepodpivničený. Vstup je z ...
Novostavba bytového domu 19 b.j. s príslušenstvom v obci Staškov na parcele CKN 111/1
Predmetom projektu je stavba bytového domu v obci Staškov. Riešený objekt sa nachádza na parcelách číslo 23, 111/1, 2830/25, 2830/26. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Staškov. V okolí sa nachádza zástavba bytových domov. Pozemok, na ktorom je situovaná novostavba má nepravidelný tvar, ktorý sa od hlavnej prístupovej komunikácie ...
Stavebné práce na špecializovanom zariadení pre autistov - Bezpečný prístav
Predmetom zákazky sú stavbené práce pri rekonštukcii bodovy kde budú vytvorené priestory pre pobytovú formu 6 detí s autizmom.Stavbené práce pozostávajú z: stavebné úpravy jestvujúcej budovy pre využívanie špecializovaného zariadenia pre autistov úpravu svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, demontáž a montáž jestvujúcich svietidiel na ...
MŠ Lysá pod Makytou
Predmetom stavebných prác je realizácia prístavby jedálne materskej školy v obci Lysá pod Makytou. Na streche objektu bude umiestnené fotovoltické zariadenie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Novostavba materskej školy v obci Vrakúň s vytvorením 24 nových miest
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Novostavba materskej školy v obci Vrakúň s vytvorením 24 nových miest". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu ...
Novostavba nájomných bytov 12 b.j., Čajkov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 12 B.J., ČAJKOV
Sabinov, ul. Mlynská – 8 b.j. nájomný bytový dom B2
Predmetom obstarávania je 8 b.j. nájomný bytový dom B2 ul. Mlynská. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO 01 Bytový dom B2 SO 02 Kanalizačná prípojka SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Odstavné plochy SO 06 Spevnené plochy SO 07 Odberné el. zariadenie Predmetné územie v zmysle územného plánu ...
Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o. lokalita Na Vinici, Semily
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba občanského vybavení pro poskytování sociálních služeb v podobě asistovaného bydlení pro handicapované klienty ve 4 domácnostech. Rozsah stavebních objektů dle stavebního povolení: příprava území, výstavba vlastního objektu, gabionové opěrné stěny, altán, oplocení, vsakovací objekty, komunikace a ...
Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podľa uznesenia mestského zastupiteľstva v Kolárove, predmetom verejného obstarania bude nájomný bytový dom 2x24 b.j. (2 budovy s 24 bytovými jednotkami). Financovanie bude zabezpečené prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB). Verejný obstarávateľ bude v predmetnom verejnom obstarávaní postupovať formou Naprojektuj a ...
Novostavba obecných nájomných bytov v obci Čata
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V OBCI ČATA Novostavba sa má realizovať v centrálnej časti obce Čata. Pozemok je mierne svahovitý a nezastavaný. Jestvujúce vedľajšie komunikácie ho obklopujú z dvoch strán- z južnej a východnej. Zo západnej strany pozemok hraničí sčasti aj ...
Novostavba bytových domů - 15 bytů - v obci Rozvadov
Jedná se o novou stavbu 3 bytových domů, v každém domě je navrženo 5 bytů 3 byty o velikosti 3+1 a 2 byty o velikosti 3+kk (v podkroví).Dále budou vybudovány přístupové chodníčky, přípojky IS.Domy budou založeny na základových železobetonových pasech.Zastřešení sedlovými střechami s vikýři, které budou tvořeny vázaným krovem, krytina z betonových ...
Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající výstavbě nové budovy Domova pro seniory Liptál a v rekonstrukci části stávající budovy. Obě budovy budou propojeny spojovacím krčkem do jednoho komplexu.
Bytový dom na Budovateľskej ulici
Predmetom zákazky je výstavba 13 nových bytov, parkoviska a vybudovanie miesta pre kontajnery na komunálny a separovaný odpad. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO-00 Búracie práce SO-01 Bytový dom SO-02 Spevnené plochy SO-03 Stojisko pre nádoby na odpad SO-04 Napojenie na inžinierske siete
Vytvorenie Komunitného centra pre Rómov vo Svidníku
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh novostavby komunitného centra. Stavba je jednopodlažná. Nový objekt bude pozostávať z dvoch nadzemných podlaží s hlavný vstupom, orientovaným na juhovýchodnej strane. Stavba je bez podpivničenia. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh montovanej stavby pozostávajúcej z oceľových ...
Nájomný bytový dom – 12 b.j. v obci Krivany
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu s 12 bytovými jednotkami v obci Krivany.
Zariadenie pre seniorov - stavebná práca
Predmetom zákazky je vybudovanie zariadenia pre seniorov.
CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k vybudovaniu nového objektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, denného centra pre seniorov, denného stacionára, ďalej aj CIZS. Tento nový objekt sa vybuduje na mieste pôvodného objektu pre seniorov v meste, ktorý sa musel zo statických dôvodov v uplynulom období asanovať. ...
Materská škola Nové Košariská
Predmetom plánovanej zákazky je výstavba materskej školy Nové Košariská. Navrhovaný objekt spolu s areálom bude slúžiť ako materská škola, čo je v súlade s územným plánom obce. V ňom je predmetná oblasť definovaná ako regulačný blok BOV, ktorej hlavnou funkciou je bývanie v rodinných alebo bytových domoch a občianska vybavenosť. Objekt svojou ...
Zámek Nová Horka dobudování infrastruktury a zázemí muzeum pro veřejnost III
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Zámek Nová Horka dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III), a to vybudování přístavby pokladny, ubytovacích jednotek pro návštěvníky, nové příjezdové komunikace a parkoviště, úprava areálových zpevněných ploch a zámeckého parteru, zámeckého parku a památkově chráněné ohradní zdi vč. ...
Rekonstrukce a přístavba části týdenního stacionáře v objektu Smolkova 566/4, Praha 4 - Kamýk
Rekonstrukce a dostavba se týká části pavilónu č. 3. Cílem je zkvalitnění životních podmínek pro 5 osob s mentálním a kombinovaným postižením týdenního stacionáře. Prostor bude rozšířen a bezbariérově upraven.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Obci Leles
výstavba voľne stojacej novostavby Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Plánovaná stavba je dvojpodlažného a trojpodlažného murovaného objektu založeného na rovinatom teréne. Pôdoris objektu je členitý max rozmeru 16,07 x 32,50 m.