Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
DPS Bedřichovická
Předmětem veřejné zakázky je provedení novostavby domu s pečovatelskou službou složeného ze dvou objektů A a B, s celkem čtrnácti byty. Objekt A bude třípodlažní, přístupný z ulice Bedřichovická i společného atria - zahrady a vznikne v něm celkem osm bytů, z nichž čtyři byty o vel. 2+kk budou určeny pro seniory a čtyři byty o vel. 1+kk budou ...
Poptávám výstavbu rodinného domu
Stavba zděného rodinného domu (popř. dřevostavby). RD o zastavěné ploše 7,9x10,9m, střecha polovalbová, krytina plech. Začátek realizace srpen 2021 popř. dle dohody.
3x Bytový dom  – 28 b.j. – Zlaté Klasy
Predmetom zákazky je výstavba 3 ks bytového domu s technickou vybavenosťou celkom s 28 bytovými jednotkami, ktorý bude predmetom kúpy zo strany verejného obstarávateľa. Zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a inžiniersku činnosť súvisiacu vydaním územného rozhodnutia, stavebného ...
Kolovraty - dostupné bydlení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky ke zhotovení stavby dostupného bydlení. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine"(Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo ...
Obecné nájomné byty
Predmetom zákazky je výstavba 8x dvojdomov s obecnými nájomnými bytmi v dvoch alternatívach v Obci Slovenské Ďarmoty. Stavba musí spĺňať požiadavky na poskytnutie dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a požiadavky na poskytnutie úveru na kúpu bytu bežného štandardu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 v aktuálnom znení. Predmet zákazky bude ...
Novostavba nájomných bytov 2x12 b.j. Medveďov - 1. Etapa 1x12 b.j.
Stručný opis zákazky : Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytov v obci Medveďov. V rámci 1.etapy je riešený 1 objekt bytového domu- 12 b.j. Bytové domy budú samostatne stojace objekty na rovinatom pozemku dopravne napojené na miestnu komunikáciu. Pozemky sú vo vlastníctve uchádzača. Konštrukčne bude bytový dom navrhnutý ako jeden dilatačný ...
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na nezastavanom pozemku. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Novostavba BD s podporovanými byty v obci Dubné
Jedná se o soubor staveb - první je novostavba - 22 bytových jednotek o velikosti do 50 m2, druhou stavbou je veřejná místní komunikace s živičným povrchem. třetí stavbou je veřejná kanalizace - výtlak PED 63 a čtvrtou stavbou je veřejné osvětlení u komunikace
Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku p.č. 977 v k.ú. Zábrdovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce domu na ulici Vranovská č. p. 365/1a v k. ú. Zábrdovice na bytový dům. V domě bude vybudováno celkem dvacet bytů, z toho osm startovacích bytů o dispozicích 1+kk, čtyři bezbariérové byty pro vozíčkáře o dispozicích 1+kk a osm bytů pro seniory v režimu domu s pečovatelskou službou o ...
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na nezastavanom pozemku. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na nezastavanom pozemku. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prestupné bývanie - Luník IX
Predmetom zákazky je vybudovanie prestupného bývania v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01.01Bytový dom SO 01.02Bytový dom SO 01.03Bytový dom SO 01.04Bytový dom SO 02Verejné spevnené plochy SO 03Vodovodná prípojka SO 04Kanalizačná prípojka SO 05Dažďová kanalizácia SO 06Elektrická prípojka SO 07Areálové osvetlenie SO 08Terénne a sadové ...
Dom Nádeje Zavar
Predmetom je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu: Dom Nádeje Zavar Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Novostavba domova dôchodcov
Predmetom zákazky je novostavba domova dôchodcov a príslušnej infraštruktúry. Domov bude slúžiť pre bývanie seniorov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele Zariadenie pre seniorov a denný stacionár na základe projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracoval Ing.arch. Juraj Císar - architektonický ateliér ORANT Nitra, Župné námestie 1 Nitra, autorizovaný architekt v SKA 0729AA. Jedná sa o výstavbu nového stavebného objektu zariadenia ...
Prestupné bývanie - Luník IX
Predmetom zákazky je vybudovanie prestupného bývania v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01.01Bytový dom SO 01.02Bytový dom SO 01.03Bytový dom SO 01.04Bytový dom SO 02Verejné spevnené plochy SO 03Vodovodná prípojka SO 04Kanalizačná prípojka SO 05Dažďová kanalizácia SO 06Elektrická prípojka SO 07Areálové osvetlenie SO 08Terénne a ...
Domov Bez zámků Tuchořice - Výstavba nového objektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového dvoupodlažního, nepodsklepeného objektu v prostorovém tvarovém řešení odpovídající okolní zástavbě v uzavřeném areálu. Umístění objektu je navrženo v místě původně stojícího hospodářského objektu a objektu teletníku. Stavba je navržena s valbovými střechami a s poměrně členitým tvarem půdorysu a ...
Nájomné byty v počte 5 bytov
Predmetom zákazky Nájomné byty v počte 5 bytov je dodanie služby a stavebných prác v zmysle naprojektuj a postav. Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto ...
Nájomný bytový dom č. 2, ulica Plavisko
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe obytnej budovy. Súčasťou predmetu zákazky (stavby) je aj výstavba prístupovej komunikácie spolu s parkovacími plochami a inžinierskymi sieťami. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia.
Nájomný bytový dom č. 3, ulica Plavisko
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe obytnej budovy. Súčasťou predmetu zákazky (stavby) je aj výstavba prístupovej komunikácie spolu s parkovacími plochami a inžinierskymi sieťami. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia.
Zariadenie pre seniorov Smižany
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na objekte zariadenia pre seniorov v obci Smižany Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači v projektovej dokumentácií, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
Zariadenie pre seniorov - edenis HETTEN
Predmetom zákazky je zhotovenie Diela: Zariadenie pre seniorov podľa PD a výkazu výmer.
Zariadenie sociálnych služieb - Píla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác Zariadenie sociálnych služieb - Píla. Miestom plnenia je Obec Píla, Píla 24, 966 81 Žarnovica. Jedná sa o existujúcu budovu základnej školy súp. č. 24 s priľahlým pozemkom je vo vlastníctve obce. Pozemok sa nachádza v centre obce Píla, v katastrálnom území Píla. Navrhovaný objekt svojou ...