Poptávám instalaci FV článků

Poptávám instalaci FV článků

Měl bych zájem o instalaci fotovoltaických článků na můj obchod , rozměr střechy je 15 m * 30 m Podmínka : kompletní vyřízení veškeré dokumentace a povolení . Prosím o cenové nabídky Děkuji S pozdravem Čouka František

Centrum zpracování biologických odpadů pro SMOJ - Dodávka

Centrum zpracování biologických odpadů pro SMOJ - Dodávka

Cílem záměru je vybudování kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, vznikajících na území jednotlivých členů (obcí a měst) Sdružení měst a obcí Jesenicka s projektovanou kapacitou 5 500 t ročně.

Centrum zpracování biolog. dopadů pro SMOJ - Dodávka

Centrum zpracování biolog. dopadů pro SMOJ - Dodávka

Cílem záměru je vybudování kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, vznikajících na území jednotlivých členů (obcí a měst) Sdružení měst a obcí Jesenicka s projektovanou kapacitou 5 500 t ročně.

Rekultivace staré skládky v Supíkovicích

Rekultivace staré skládky v Supíkovicích

Realizací rekultivace skládky dojde zejména k : - Terénní úpravy, - Odvodnění skládky, - Těsnění skládky, - Drenážní vrstva, - Technická rekultivace, - Biologická rekultivace

Poptávám cenovou nabídku na FVE

Poptávám cenovou nabídku na FVE

Poptávám kompletní cenu fotovoltaické elektrárny o výkonu do 30 kWp na střešní konstrukci.

Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky

Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky

Předmětem je realizace sanace staré ekologické zátěže na lokalitě Litovel – Nasobůrky, kde do prostoru bývalého těžebního prostoru cihlářských hlín byl od poloviny 20. Století neřízeně navážen odpad. Práce obsahují doprůzkum lokality, zpracování projektu nápravných opatření – realizačního projektu včetně inženýrské činnosti (IČ) a realizace sanace ...

Městys Drahany – ČOV a stoková síť

Městys Drahany – ČOV a stoková síť

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod (v jižní části Drahan u lesa směr vojenský újezd) a splaškové stokové sítě v Drahanech v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Splašková stoková síť bude tvořena čerpací stanici a stokami gravitační a tlakové kanalizace. Čištění odpadních vod bude probíhat na nové ČOV ...

FARMAK, a.s. Olomouc sanace staré ekologické zátěže II. ETAPA

FARMAK, a.s. Olomouc sanace staré ekologické zátěže II. ETAPA

Cílem veřejné zakázky je odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti FARMAK, a.s. Hlavním cílem je zajistit či odstranit zařízení, která jsou, nebo v budoucnu mohou být v areálu FARMAK, a.s. zdrojem dotací závadných látek do horninového prostředí a podzemních vod a sanačními pracemi dosáhnout pro oblast ...

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Říkovice u Přerova - dodatečné služby

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Říkovice u Přerova - dodatečné služby

Dodatečné služby spočívají v navýšení měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území (navýšení o 11 MJ u dílčí položky vyšetření hranic a 39 MJ u položky stabilizace plastovou značkou).

Kanalizace obce Mutkov

Kanalizace obce Mutkov

Jedná se o vybudování ČOV a kanalizační sítě v obci.

Poptávám domácí větrnou elektrárnu

Poptávám domácí větrnou elektrárnu

Chtěli bychom zabudovat domácí větrnou elektrárnu na stožár u domu. Než se zabuduje zjistit zda by vše vyhovovalo . To znamená změřit sílu větru jaká by byla úspora .poslat informace jak po stránce funkčnosti a taky finančně jak by to vyšlo.Záruka a návratnost.

Intenzifikace centrální ČOV ve Zlatých Horách

Intenzifikace centrální ČOV ve Zlatých Horách

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací definovaných v příloze č. 3 zákona spočívající ve zhotovení stavby, související projektové a inženýrské činnosti a poskytnutí dodávek technologií nezbytných k provedení veřejné zakázky: „Intenzifikace centrální ČOV ve Zlatých Horách“ tj. úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních ...

Zajištění dodávek tepla pro SŠZe Přerov

Zajištění dodávek tepla pro SŠZe Přerov

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tepla o sjednaných hodnotách ze zařízení uchazeče do zařízení zadavatele. Podmínky pro dodávky tepla se vztahují i na dodávku teplé vody (TV), není-li ujednáno jinak.

Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody

Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody

Kompletní dodávka, instalace a zprovoznění solárního systému s panely umístěnými na sedlové střeše objektu B Odborného léčebného ústavu v Pasece. Kolektory se upevní na střechu typovými prvky. Solární systém bude přes akumulační nádrže napojen na stávající rozvody teplé vody. Odbyt tepla vyrobený ze solárních kolektorů bude celoročně zajištěn ...

Kanalizace a ČOV Bohdíkov – stavební práce

Kanalizace a ČOV Bohdíkov – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle tendrové dokumentace vypracované společností VZ Projekt - Ing. Vladimír Zouhar, Pod Senovou 2751/46b, 78701 Šumperk, IČO: 65127714. Stavba je členěna na objekty: SO 01 – kanalizace splašková SO 02 – čerpací jímky SO 03 – ČOV Čistírna odpadních vod SO 04 – Přípojky a přívod NN – SOUČÁST OBJEKTU SO ...

Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s.

Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s.

Odstranění historického znečištění omezeně rozpustnými organickými látkami v ohniscích znečištění zemin v areálu bývalého provozu impregnace dřeva provedením sanace lokality Mostního obvodu ČD a.s., Brodek u Přerova. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je mj. zejména: Odstranění ohnisek historického znečištění zemin a navážek impregnačními ...

Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s.

Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s.

Odstranění historického znečištění omezeně rozpustnými organickými látkami v ohniscích znečištění zemin v areálu bývalého provozu impregnace dřeva provedením sanace lokality Mostního obvodu ČD a.s., Brodek u Přerova. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je mj. zejména: Odstranění ohnisek historického znečištění zemin a navážek impregnačními ...

Pořízení technologie kompostování v obci Oskava

Pořízení technologie kompostování v obci Oskava

Pořízení vybavení mobilní kompostovací stanice pro zajištění sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Centrální dodávka silové elektrické energie pro obec Libina, její příspěvkové organizace a právnické

Centrální dodávka silové elektrické energie pro obec Libina, její příspěvkové organizace a právnické

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele elektrické energie pro centrálního zadavatele, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má obec 100 % podíl, tzn. fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů

Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody

Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody

Kompletní dodávka, instalace a zprovoznění solárního systému s panely umístěnými na sedlové střeše objektu B Odborného léčebného ústavu v Pasece. Kolektory se upevní na střechu typovými prvky. Solární systém bude přes akumulační nádrže napojen na stávající rozvody teplé vody. Odbyt tepla vyrobený ze solárních kolektorů bude celoročně zajištěn ...

Obec Vysočany- ČOV a stoková síť- výběr dodavatele stavby

Obec Vysočany- ČOV a stoková síť- výběr dodavatele stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky je odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Vysočany a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Úsov - kanalizace a ČOV

Úsov - kanalizace a ČOV

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poptávám domácí ČOV

Poptávám domácí ČOV

Poptávám domací čistírnu odpadních vod pro 1 až 6 osob.

Pořízení technologie kompostování v obci Oskava

Pořízení technologie kompostování v obci Oskava

Pořízení vybavení mobilní kompostovací stanice pro zajištění sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Řízená skládka komunálních odpadů Medlov - III. etapa

Řízená skládka komunálních odpadů Medlov - III. etapa

Předmětem zakázky je realizace projektu s názvem „Řízená skládka TKO Medlov – III. etapa“, která plynule navazuje na vybudovanou a provozovanou řízenou skládku odpadů S-OO3, I. a II. etapa s dostatečným technickým zázemím. Budovaná skládka bude zařazena do skupiny S – ostatní odpad, označení S-OO3. Je určená pro odpady kategorie ostatní odpad, ...

(záznamy 1/25 z 31)  strana 1 / 2