CZ.1.02/1.1.00/08.02131, Modernizace ČOV Studená

CZ.1.02/1.1.00/08.02131, Modernizace ČOV Studená

Předmětem plnění je přestavba a modernizace stávající centrální čistírny odpadních vod, která byla do trvalého provozu uvedena v roce 1980. Stávající čistírna odpadních vod bude modernizována na kapacitu 5 200 EO. Realizace zakázky bude probíhat za plného nebo částečného provozu stávající ČOV.

Hledáme dodavatele fotovoltaických článků ,e-aukce

Hledáme dodavatele fotovoltaických článků ,e-aukce

Hledáme dodavatele fotovoltaických článků 1. Administrátor (realizátor) e-aukce Tendromat.cz s.r.o. Slavíkova 6142/18d, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 28594762, DIČ: CZ28594762 Zast.: Žaneta Doubková, administrátor e-aukcí Telefon: 558 271 563, 774 300 858, E-mail: info@tendromat.cz Web: www.tendromat.cz, Facebook: ...

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovic

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovic

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice – vrty NP 546 a NP 805“.Cílem této veřejné zakázky je opakovaná likvidace (relikvidace) hlubinných průzkumných vrtů NP 546 a NP 805, jejichž likvidace byla provedena nedostatečně. Oba vrty jsou ...

Poptávám projekci v oblasti solární energie

Poptávám projekci v oblasti solární energie

Poptávám firmu, která by navrhla a realizovala využití solární energie (vytápění, výroba elektrické energie) pro rodinný dům s plochou střechou (cca. 200m čtverečních).

Fotovoltaický systém I.- 2

Fotovoltaický systém I.- 2

část A) Fotovoltaická instalace Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie, podpůrných zařízení fotovoltaického systému, instalací, konstrukcí a příslušenství nutného pro jeho provoz dle specifikace. Součástí dodávky je i montáž všech specifikovaných součástí fotovoltaického ...

Kanalizace a ČOV Veselá, vodovod Veselá

Kanalizace a ČOV Veselá, vodovod Veselá

Výstavba nových kanalizačních stok, čistírny odpadních vod, dílčích vodovodních řadů a automatické tlakové stanice pro obec Veselá. Splašková síť je v celém rozsahu navržena jako gravitační. Součástí výstavby kanal. sítě budou také dílčí úseky kanal. přípojek od uliční stoky za obrubník nebo hranu komunikací. V rámci plánované výstavby nových ...

Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích

Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku vlastního toku Dolního Labe. ...

Instalace solárních soustav na objektech sociální péče a jídelny ZŠ pro MČ Praha 10

Instalace solárních soustav na objektech sociální péče a jídelny ZŠ pro MČ Praha 10

Předmětem plnění této veřejné zakázky je montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody, která bude instalována na objektech sociální péče – LDN Vršovice, jídelna ZŠ U Roháčových Kasáren, DPS Sámova a DPS Zvonková – MČ Praha 10. Konkrétně se jedná o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, které budou ...

Platforma pro sběr a správu výstupních dat  povodňového mapování - realizace

Platforma pro sběr a správu výstupních dat povodňového mapování - realizace

Předmětem zakázky je: 1. Realizace datového skladu výstupních dat povodňového mapování podle požadavků dokumentace 2. Vývoj nástrojů a prostředí pro publikaci výstupů na internetu 3. Testování a ladění funkcí jednotlivých komponent na reálných datech 4. Tvorba dokumentace výsledného produktu včetně uživatelského manuálu

Stavební stroje a zařízení, Indie

Stavební stroje a zařízení, Indie

Chtěli bychom navázat spolupráci s českými firmami z oboru infrastruktury (silnice / dálnice, přístavy, železnice atd.), hornictví, zemědělství, telekomunikací a obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, vodní) v Indii, Africe, na Středním východě. Základní síla naší firmy FP (Four Pillars) je projektové řízení infrastruktury a dobývání / ...

Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru

Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru

Vypracovanie štúdie pre identifikáciu stretov záujmov medzi sústavou NATURA 2000 a dopravnou infraštruktúrou.

Čištění nádrží CTR 2 - rámcová smlouva

Čištění nádrží CTR 2 - rámcová smlouva

Předmětem veřejné zakázky je stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude čištění jednotlivých velkokapacitních nádrží na ropu v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves, jehož je zadavatel vlastníkem a provozovatelem.

Intenzifikace úpravny vody Meziboří

Intenzifikace úpravny vody Meziboří

Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru a doplnění a modernizaci chemického hospodářství.Součástí je rekonstr. akumulace upravené vody 4 x 2125m3 a čerpací stanice Meziboří. Součástí je rovněž celková stavební rekonstrukce ...

Fotovoltaický systém I.- 2

Fotovoltaický systém I.- 2

část A) Fotovoltaická instalace Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie, podpůrných zařízení fotovoltaického systému, instalací, konstrukcí a příslušenství nutného pro jeho provoz dle specifikace. Součástí dodávky je i montáž všech specifikovaných součástí fotovoltaického ...

Nákup veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu

Nákup veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu

Predmetom zákazky je dodávka 1 320 ks ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu a 20 ks veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu.

Tajov - ochrana pred povodňami

Tajov - ochrana pred povodňami

Predmetom zákazky je protipovodňová ochrana v obci Tajov na vodných tokoch Tajovského a Kordíckého potoka. Celková dľžka úpravy vodných tokov je 2538 m.

Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí z Prioritní osy 1, oblast podpory 1.3.1.. Vybrané úseky toků oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje, které ...

Dodávky tepelné energie do sítě MBP Vysoké Mýto

Dodávky tepelné energie do sítě MBP Vysoké Mýto

Dodávka tepelné energie do rozvodné sítě Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. s přípojným výkonem 447 kWtep a 684 kWtep

Revitalizace slepého ramene Ohře v Počedělicích

Revitalizace slepého ramene Ohře v Počedělicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova biotopu slepého ramene jeho odbahněním. Současně je cílem projektu obnovení a zabezpečení průtočnosti koryta slepého ramene při zvýšených průtocích v souladu s Operačním programem Životní prostředí ČR.

Snížení rizika povodní – Rozšíření varovného informačního systému a digitální povodňová mapa

Snížení rizika povodní – Rozšíření varovného informačního systému a digitální povodňová mapa

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.Předmětem I. části je rozšíření a zkvalitnění stávajícího varovného a informačního systému města Uherské Hradiště, zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny a množství srážek pro včasné varování ...

V 000317 - Vybudování koncového zařízení pro likvidaci odplynu z nové výroby EDN

V 000317 - Vybudování koncového zařízení pro likvidaci odplynu z nové výroby EDN

Předmětem plnění této zakázky je vybudování koncového zařízení pro likvidaci odplynu z nové výroby EDN a z dalších výrob za účelem dosažení emisních limitů platných od roku 2015. Podrobněji je předmět zakázky specifikován v Zadávací dokumentaci.

Projekt obnovení energie, Ukrajina

Projekt obnovení energie, Ukrajina

Hledám zájemce o spoluúčast na projektu mechanismu obnovení energie autonomních strojů budoucnosti, který je schopen vytvořit účinnost větší než 1 a mít téměř věčnou životnost stroje. Nepotřebuje chlazení, nepoužívá paliva, ale jen mazivo, nepotřebuje žádné filtry a je schopen pracovat "otevřeně" pod zemí, pod vodou, v plynné atmosféře a v ...

Poptávám dodání fotovoltaické elektrárny

Poptávám dodání fotovoltaické elektrárny

Poptávám dodání FV elektrárny. - nominální výkon FV elektrárny - cca 6,5 kWp - sklon střechy (plechová) - 5° - orientace - JJV Plocha střechy: - cca 90 m2 Termín: - dohodou Prosím o vypracování cenové a termínové nabídky. Profil zákazníka: soukromá osoba ze Zlínského kraje Děkujeme za nabídku.

Instalace solárních soustav na objektech sociální péče a jídelny ZŠ pro MČ Praha 10

Instalace solárních soustav na objektech sociální péče a jídelny ZŠ pro MČ Praha 10

Předmětem plnění této veřejné zakázky je montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody, která bude instalována na objektech sociální péče – LDN Vršovice, jídelna ZŠ U Roháčových Kasáren, DPS Sámova a DPS Zvonková – MČ Praha 10. Konkrétně se jedná o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, které budou ...

Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod

Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod

Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí a v důsledku toho zamezeni další dotace zjištěných polutantů do saturované zóny horninového prostředí a podzemních vod.

(záznamy 176/200 z 721)  strana 8 / 29