Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění

Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění

Předmětem veřejné zakázky je (a) výstavba nového nakládacího místa tříděného uhlí formou celopláštěného nakládacího zásobníku s nakládkou na nákladní automobily; (b) Předmětná stavba přenáší stávající provoz nakládky tříděného uhlí na kamióny do vhodných prostorů s průmyslovou zástavbou, tj. mezi západní hranici oplocení areálu NZ 660 MW ČEZ, ...

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Ekologizace energetického zdroje - úspora energií (turbína)

Ekologizace energetického zdroje - úspora energií (turbína)

Předmětem zakázky je dodávka a instalace parního turbogenerátoru včetně vyvedení elektrického výkonu.

Poptávám provzdušňovací systém  ASEKO pro ČOV

Poptávám provzdušňovací systém ASEKO pro ČOV

provzdušňovací systém aktivace ASEKO pro 2 x ČOV AS-VARIOcomp 40 - návrh + podmínky Rozměry aktivace: 2,05 m x 0,85 m Hloubka vody H = 2,10 m užitečný objem V AN = 3,66 m3 množství splaškových OV Q24 = 5,0 m3/d; Q max = 8,0 m3/d Maximální znečištění: BSK5 = 3,2 kg/d CHSK = 6,4 kg/d NL = 2,93 kg/d N-NH4 = 0,8 kg/d hladina aktivace je od ...

Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary

Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“, zpracovaného státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem Správa uranových ložisek, ul. 28. října 184, 261 13 Příbram, v letech 2010 - 2011, který řeší finální tvar povrchu a navazující sanační vrstvy odkaliště KIV/E v lokalitě ...

Poptávám cenovou nabídku na FVE

Poptávám cenovou nabídku na FVE

Poptávám kompletní cenu fotovoltaické elektrárny o výkonu do 30 kWp na střešní konstrukci.

Dodávka elektřiny pro město Tábor a jeho příspěvkové organizace

Dodávka elektřiny pro město Tábor a jeho příspěvkové organizace

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických ...

Relikvidace vrtu Lužice 50

Relikvidace vrtu Lužice 50

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem provedení opakované likvidace nedostatečně zlikvidovaného vrtu Lužice 50, který se nachází v katastrálním území Lužice u Hodonína. Předmětné stavební práce povedou k odstranění starých ekologických zátěží v oblasti, která dlouhodobě slouží k zemědělským a rekreačním účelům, ...

Poptávám fotovoltaickou elektrárnu na klíč na RD

Poptávám fotovoltaickou elektrárnu na klíč na RD

Dobrý den. Chtěl bych realizovat fotovoltaickou elektrárnu na klíč na RD. Sklon střechy je 25-30 stupňu, Střecha je plechová, orientovaná na západ / východ. Jedná se o řadový dům, takže není žádné stínění. Velikost střechy je přibližně 2x 9x6 Jedná se o RD - zelený bonus. Předem děkuji za nabídky včetně DpH.

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Jaslovské Bohunice

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Jaslovské Bohunice

Stavba Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV Jaslovské Bohunice je ekologická vodná stavba, má charakter rekonštrukcie a intenzifikácie. Zahŕňa v sebe dodávku nového strojno-technologického zariadenia a intenzifikáciu kalového hospodárstva jestvujúcej ČOV dobudovaním stupňa odvodnenia kalu.

Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání s odpady

Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro nakládání s odpady

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek a provedení stavebních prací a souvisejících úprav, které spočívají především ve vybudování Integrovaného centra pro nakládání s odpady v lokalitě stávající skládky EKOLOGIE s.r.o. v katastrálním území Rynholec. Bude se jednat o vybudování linky mechanicko – biologické úpravy komunálních odpadů. V ...

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá Boleslav

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša

Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša

Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty na vybrané zložky životného prostredia pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení do prevádzky.

Sanace skládky Dolní Lipka

Sanace skládky Dolní Lipka

Předmětem této zakázky je provedení sanačních prací v lokalitě bývalé skládky Dolní Lipka, katastrální území Králíky. Zasažené území je znečištěné zejména ropnými produkty a těžkými kovy. V rámci sanačního zásahu bude nutné vybudovat hydraulickou bariéru a následně provést soldifikaci materiálu v kalovém poli. Za současného hydraulického čerpání ...

Výběr dodavatele elektrické energie

Výběr dodavatele elektrické energie

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek silové elektrické energie v režimu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie (dále jen „Smlouva“) do odběrných míst zadavatele na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Blíže viz. ZD.

Obnovitelná energie, Bangladéš

Obnovitelná energie, Bangladéš

Hledáme obchodní partnery v odvětví obnovitelné energie.

Zhodnocovanie a likvidácia odpadových kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd

Zhodnocovanie a likvidácia odpadových kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd

Predmetom postupu zadávania zákazky je výber poskytovateľa služieb prepravy a prevzatia odpadov produktov z čistenia komunálnych odpadových vôd na následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. Špecifikácia odpadov: - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme) kat.č. 19 08 05 - biologický odpad - zhrabky z hrablíc kat.č. 19 ...

Hlbinné úložisko - výber lokality 1. etapa

Hlbinné úložisko - výber lokality 1. etapa

Predmetom zákazky je pokračovanie prác na vývoji Hlbinného úložiska, ktoré zahŕňa vypracovanie: Komplexné prehodnotenie doteraz vykonaných prác v projekte vývoja HÚ a zhodnotenie ich výsledkov, vrátane zhrnutia dosiahnutých výsledkov v rámci medzinárodných aktivít v predmetnej oblasti ; Návrh vnútroštátneho programu pre nakladanie s vyhoretým ...

Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro město Fulnek

Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro město Fulnek

Předmětem veřejné zakázky v DNS je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele oprávněnému zákazníkovi (dále jen „zadavatel“) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku.

Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla

Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby při zabezpečení provozu vybraných tepelných zařízení v rozsahu provádění obsluhy, údržby a nezbytných provozních činností u jednotlivých technologických souborů.

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s Bioplynovou stanicí

Předmět veřejné zakázky zahrnuj: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.

Solární energie, Indie

Solární energie, Indie

Jsme indická obchodní společnost. Hledáme dodavatele / výrobce / investora pro výrobu solární energie v Indii. Indie má stále rostoucí spotřebu energie.

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl

Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření na kontaminovaném území k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl. Na skládku byly v minulosti vyváženy a deponovány odpady z výroby syntetického ethylvanilinu. Uložený odpad tekutého charakteru prosakoval postupně stěnami kalových polí a dnem ...

(záznamy 76/100 z 721)  strana 4 / 29