Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření střednědobých strategických dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého ...

Spracovanie a dodávka Akčného plánu trvalo udržateľnej energie

Spracovanie a dodávka Akčného plánu trvalo udržateľnej energie

Predmetom zákazky je spracovanie a dodávka Akčného plánu trvalo udržateľnej energie v súlade s pokynmi na spracovanie v rámci dokumentov Dohovoru primátorov a starostov, ktorého súčasťou je vyhotovenie energetickej bilancie mesta, emisnej inventúry, analýz a návrhov opatrení v jednotlivých sektoroch: budovy, doprava, verejné osvetlenie, centrálne ...

Centrum zpracování biologických odpadů pro SMOJ - Dodávka

Centrum zpracování biologických odpadů pro SMOJ - Dodávka

Cílem záměru je vybudování kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, vznikajících na území jednotlivých členů (obcí a měst) Sdružení měst a obcí Jesenicka s projektovanou kapacitou 5 500 t ročně.

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Jedná se o zařízení, které tvoří kompletní technologickou linku pro zpracování biologických odpadů, která jsou dimenzována na roční projektovanou kapacitou 4,5 tis. t a navazují na stavební část kompostárny.

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ...

Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu

Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu

Predmetom zákazky je vypracovanie priebehu akcie „Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu“. Z tohto hľadiska spoločným cieľom 13 obcí, ktorí sú členom zduženia, je prispieť k ochrane prírodných hodnôt prostredníctvom odstraňovania skládok menšieho rozsahu v znečistených prihraničných oblastiach a vytvoriť koordinovanejšie aktivity ochrany prírody v ...

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy

Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy

Předmětem zakázky je vybudování mechanicko-biologické úpravny odpadů v areálu zadavatele. V rámci provozu linky bude docházet ke zpracování odpadů produkovaných v zájmovém území v množství 40.000 t za rok, z toho min. 33 000 t budou tvořit směsné komunální odpady. Spalitelná frakce z MBÚ bude dodávána externím odběratelům jako druhotný ...

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Předmětem zadávacího řízení je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – zhotovitel stavby

SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody – zhotovitel stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Zpracování podkladů a návrhů národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje

Zpracování podkladů a návrhů národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje

Účelem a předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje.Zhotovitel se zavazuje zpracovat podklady a návrhy Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje podle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí podle § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých ...

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba

Poptávám realizaci FVE

Poptávám realizaci FVE

Sháním firmu pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Pokud chcete, pošlu Vám údaje potřebné k nabídce. Jedná se o provedení na střechu, a výkon 30KW. Realizace v prvním čtvrtletí 2013. Děkuji

Předmětem veřejné zakázky  je především vypracování studie

Předmětem veřejné zakázky je především vypracování studie

Předmětem veřejné zakázky je především vypracování studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření - v lokalitě Kobeřice zaměřených na: - úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu - realizaci opatření podporujících tlumivý rozliv podní v nivách formou biotechnických opatření - zvýšení retenční ...

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí zahrnující kompletní obnovu stávajícího uhelného zdroje, spočívající v nahrazení dvou práškových uhelných kotlů o výkonu 65 t/h dvěma novými kotli se spalováním ve fluidním loži (stacionárním či cirkulujícím) nebo se spalováním v tlakovém fluidním loži či spalováním na ...

Snížení emisí NOx ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s. kotel K3 a K4 - IT-90-14-00411, IT-90-14-00412

Snížení emisí NOx ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s. kotel K3 a K4 - IT-90-14-00411, IT-90-14-00412

Dodávka, montáž a provozní ověření kompletního systému pro snížení emisí NOx pod limitní hodnotu do stávajícího zařízení B3 a B4 EPC včetně provedení úprav na stávajícím zařízení, nastavení a seřízení systému.

Mechanismus obnovení energie, Ukrajina

Mechanismus obnovení energie, Ukrajina

Hledám zájemce o spoluúčast na projektu mechanismu obnovení energie autonomních strojů budoucnosti, který je schopen vytvořit účinnost větší než 1 a mít téměř věčnou životnost stroje. Nepotřebuje chlazení, nepoužívá paliva, ale jen mazivo, nepotřebuje žádné filtry a je schopen pracovat "otevřeně" pod zemí, pod vodou, v plynné atmosféře a v ...

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem - Dodávka

Jedná se o zařízení, které tvoří kompletní technologickou linku pro zpracování biologických odpadů, která jsou dimenzována na roční projektovanou kapacitou 4,5 tis. t a navazují na stavební část kompostárny.

Centrum zpracování biolog. dopadů pro SMOJ - Dodávka

Centrum zpracování biolog. dopadů pro SMOJ - Dodávka

Cílem záměru je vybudování kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, vznikajících na území jednotlivých členů (obcí a měst) Sdružení měst a obcí Jesenicka s projektovanou kapacitou 5 500 t ročně.

FN u sv. Anny v Brně - Instalace solárních kolektorů – DRO Nový Lískovec

FN u sv. Anny v Brně - Instalace solárních kolektorů – DRO Nový Lískovec

Realizace solárních kolektorů vč. úpravy technologie, vytápění, MaR a úprav hromosvodové soustavy statická úprava střešní konstrukce a úprava kotelny. Celkový energetický zisk ze solární soustavy Qss = 103 374kWh/rok. Podrobný popis současného stavebně – technického stavu, rozsah dodávek a prací je popsán a řešen v projektové dokumentaci, která je ...

Oprava a údržba retenčných nádrží

Oprava a údržba retenčných nádrží

Oprava a údržba retenčných nádrží (ďalej len RN) v správe Národnej diaľničnej spoločnosti spočíva v odsatí a odvozu vody, v odsatí a odvozu kalu, výmena tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stien s odmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v ...

Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší

Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší

Předmětem plnění je obnova části systému imisního monitoringu statutárního města Brna spočívající v obměně a doplnění technického vybavení šesti monitorovacích stanic.

Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce

Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce

Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení do prevádzky.

FN u sv. Anny v Brně - Instalace solárních kolektorů – DRO Nový Lískovec

FN u sv. Anny v Brně - Instalace solárních kolektorů – DRO Nový Lískovec

Realizace solárních kolektorů vč. úpravy technologie, vytápění, MaR a úprav hromosvodové soustavy statická úprava střešní konstrukce a úprava kotelny. Podrobný popis současného stavebně – technického stavu, rozsah dodávek a prací je popsán a řešen v projektové dokumentaci, která je podkladem pro zpracování nabídky.

Súbor LC Liptovská Teplička, Benkovo

Súbor LC Liptovská Teplička, Benkovo

Predmetom obstarávania je vyhotovenie 3 ks Programov starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre súbor lesných celkov (LC), s názvom ´Súbor LC Liptovská Teplička, Benkovo´ a obsahom LC: Lesy Benkovo- štátne, na území LHC Benkovo, Neštátne lesy na LHC Benkovo,Liptovská Teplička, na území LHC Benkovo a LHC Liptovská Teplička a LPS Liptovská Teplička, na ...

Súbor LC Zboj

Súbor LC Zboj

Predmetom obstarávania je vyhotovenie 2 ks Programov starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre súbor lesných celkov (LC), s názvom ´Súbor LC Zboj´ a obsahom LC: Lesy LPM Zboj, na území LHC Zboj a Neštátne lesy na LHC Ulič, Zboj, na území LHC Ulič, LHC Zboj, LHC Topoľa, a LHC Starina, v zmysle § 41 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v zn. nesk. ...

(záznamy 26/50 z 721)  strana 2 / 29