Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku a Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku

Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku a Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku

Předmětem veřejné zakázky je modernizace zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (kompostárny) a výstavba sběrného dvoru odpadů pro okolní části města Písek. Zařízení bude sloužit ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO).

Výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu  ZP MV ČR s hodnocením nabídek

Výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu ZP MV ČR s hodnocením nabídek

Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1. 7. 2012 na dobu 21 měsíců u odběrného místa U Výstaviště 17, 170 42 Praha 7 – Holešovice pro velkoodběr v předpokládaném rozsahu 333 MWh z hladiny 22 kV (VO) a s ...

Projekt obnovení energie strojů, Rusko

Projekt obnovení energie strojů, Rusko

Hledám zájemce o spoluúčast na projektu mechanismu obnovení energie autonomních strojů budoucnosti, který je schopen vytvořit účinnost větší než 1 a mít téměř věčnou životnost stroje. Nepotřebuje chlazení, nepoužívá paliva, ale jen mazivo, nepotřebuje žádné filtry a je schopen pracovat "otevřeně" pod zemí, pod vodou, v plynné atmosféře a v ...

Svratka II- přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie

Svratka II- přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky s názvem „Svratka II - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) - 26,370 (Rajhrad - Holasice)„ spočívající ve ...

Bečva - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy

Bečva - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy

Předmětem plnění nadlimitní VZ je kompletní obstarání všech prací souvisejících s plněním předmětu zakázky "Bečva - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř.km 42,000 (Teplice nad Bečvou) až ř.km 57,000 (Lhotka nad Bečvou)" spočívající ve zpracování studie proveditelnosti staveb pro ...

Dyje - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity

Dyje - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity

Předmětem plnění nadlimitní VZ je kompletní obstarání všech prací souvisejících s plněním předmětu zakázky "Dyje - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 69,500 (ústí Jevišovky) až ř.km 83,600 (Hevlín)" spočívající ve zpracování studie proveditelnosti souboru ...

Dodávky sdružených služeb elektrické energie pro období 01.01.2012 – 31.12.2013

Dodávky sdružených služeb elektrické energie pro období 01.01.2012 – 31.12.2013

fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele oprávněnému zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu ...

ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou

ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Ronov nad Doubravou. Všechny splaškové vody budou odváděny prostřednictvím kanalizační sítě na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod ve městě Ronov nad Doubravou. Kanalizace je navržena gravitační v celkové délce 7 780 metrů, která se skládá z ...

Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém CZT v obci Nemila, Bosna a Hercegovina

Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém CZT v obci Nemila, Bosna a Hercegovina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, dodávky a technická asistence vedoucí k snížení znečištění ovzduší v obci Nemila. Za tímto účelem budou realizovány následující specifické okruhy činností:vypracování studie proveditelnosti projektu CZT se zaměřením na dostupnost biomasy, vypracování realizačního projektu technologické části, výstavba ...

Kanalizace obce Mutkov

Kanalizace obce Mutkov

Jedná se o vybudování ČOV a kanalizační sítě v obci.

Dodávky zemního plynu a elektrické energie

Dodávky zemního plynu a elektrické energie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a elektrické energie zadvateli.

Pára - Tvrdého

Pára - Tvrdého

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla ve formě páry pro objekty MU Tvrdého 5/7.

Rekultivace skládky Hrachovec

Rekultivace skládky Hrachovec

Předmět veřejné zakázky je Rekultivace skládky Hrachovec dle projekové dokumentace zpracované Ing. Rostislavem Svobodou. Předmět veřejné zakázky se skládá z následujících stavební objektů : SO 101 Příprava území; SO 102 Hrubé terenní úpravy; SO 103 Technická rekultivace skládky; SO 104 Biologická rekultivace skládky; SO 106 Záchytné příkopy; SO ...

MVE Klášterský mlýn – technologická část

MVE Klášterský mlýn – technologická část

Předmětem plnění je dodávka kompletní technologické části Malé vodní elektrárny Klášterský mlýn, umístěné na řece Otavě, vtokový objekt v ř.km 107,880, k.ú. Klášterský Mlýn I. Montáž technologie proběhne ve spolupráci s dodavatelem stavební části a podle připravenosti stavební části. Součástí dodávky je i transport technologie na místo stavby, ...

MVE Doudlevce– stavební část

MVE Doudlevce– stavební část

Předmětem plnění je kompletní zhotovení stavební části malé vodní elektrárny Doudlevce, umístěné na řece Radbuze v ř. km 4,905, levý břeh, k. ú. Doudlevce, pozemky p.č. 890 a 810/1, město Plzeň, Plzeňský kraj, Česká republika.

Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj

Rozvoj odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj

Předmětem VZ je: -Vypracování komplexní projektové dokumentace pro vybudování a provoz budoucí regionální skládky odpadů(RSO), tj. identifikace nejvhodnější lokality pro umístění nové RSO a vypracování proj. dokumentace v rozsahu, umožňujícím čerpání úvěru Světové banky pro vlastní výstavbu RSO, návrh technického řešení RSO, studie proveditelnosti ...

Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže v k. ú. Vinary u Vysokého Mýta na podzemní vody

Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže v k. ú. Vinary u Vysokého Mýta na podzemní vody

Předmětem plnění zakázky je realizace průzkumných prací a zpracování analýzy rizik v k.ú. Vinary u Vysokého Mýta na podzemní vody, CHOPAV Východočeská křídla a vodní tok Loučná

Provozování tepelných zařízení VFN v Praze

Provozování tepelných zařízení VFN v Praze

Předmětem veřejné zakázky je provozování tepelného hospodářství garantující jeho dlouhodobou provozní spolehlivost a úspornost. Konkrétně jde o zajištění dodávek tepelné energie ve formě páry, topné vody a teplé vody (dále jen TUV) pro vytápění, vzduchotechnická zařízení a technologickou spotřebu VFN v Praze. Součástí veřejné zakázky je také ...

Řešení energetického centra sportovního areálu

Řešení energetického centra sportovního areálu

Předmětem plnění zakázky je vyřešení zajištění zásobování teplem a elektřinou vybraných objektů v areálu Sportovního ostrova Ludvíka Daňka, ulice Mlýnská, Blansko.

Rekultivace skládky odpadů Popovice Libec

Rekultivace skládky odpadů Popovice Libec

rekultivace skládky odpadů Popovice Libec

Poptávám domácí větrnou elektrárnu

Poptávám domácí větrnou elektrárnu

Chtěli bychom zabudovat domácí větrnou elektrárnu na stožár u domu. Než se zabuduje zjistit zda by vše vyhovovalo . To znamená změřit sílu větru jaká by byla úspora .poslat informace jak po stránce funkčnosti a taky finančně jak by to vyšlo.Záruka a návratnost.

Dodávka elektrické energie - město Frenštát pod Radhoštěm

Dodávka elektrické energie - město Frenštát pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst jednotlivých zadavatelů sdružených pro zadání této veřejné zakázky oprávněnému zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb.

Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro město Jindřichův Hradec

Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro město Jindřichův Hradec

Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb v době od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v předpokládaném rozsahu 551,34 MWh z hladiny 22 kV pro velkoodběr (VO) a 3 205,49 MWh z hladiny 0,4 kV pro maloodběr (MO) v množstvích silové elektřiny a převzetí odpovědnosti ...

Rekultivace skládky S-OO3 Martinice, plocha č. 2

Rekultivace skládky S-OO3 Martinice, plocha č. 2

Rekultivace skládky S - OO3 Martinice je členěna do následujících částí (SO): SO 001 - Technická rekultivace SO 002 - Biologická rekultivace SO 004 - Odplynění skládky

Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů

Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace projektu „Humanizace zajištěných nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostrava“. Účelem projektu je provedení náhrady stávajících nadzemních prvků starých důlních děl a odplyňovacích vrtů, včetně jejich oplocení, novými - architektonicky ztvárněnými prvky ...

(záznamy 251/275 z 721)  strana 11 / 29