Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy (příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vpusti a přípojky vpustí, rozvod vedení NN, přeložka vzdušného vedení NN a VN, veřejné osvětlení, ...
Výstavba splaškové kanalizace v obci Dnešice, místní část Černotín
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, služby a dodávky ke zhotovení díla „Výstavba splaškové kanalizace v obci Dnešice, místní část Černotín“. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu „A“ s názvem „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ a na projektu „B“ s názvem „Předslav – odkanalizování“. Rozsah stavebních prací včetně podrobnějších a bližších informací o předmětu ...
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Odkanalizování obce Střelice
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem „Odkanalizování obce Střelice“. Účelem stavebních prací je zajistit odkanalizování obce Střelice oddílnou gravitační splaškovou kanalizací a následně prostřednictvím tlakové kanalizace na ...
Odkanalizování obce Střelice
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem „Odkanalizování obce Střelice“. Účelem stavebních prací je zajistit odkanalizování obce Střelice oddílnou gravitační splaškovou kanalizací a následně prostřednictvím tlakové kanalizace na ...
Retenční nádrž Vinice
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, konkrétně výstavbu nové retenční nádrže Vinice včetně propojovacích stok, výstavbu nové odlehčovací komory a zkapacitnění stávající spojné šachty. Zároveň jsou v rámci stavby rušené úseky stávajících stok a vodovodu. Součástí výstavby jsou i doplňkové objekty vodohospodářské stavby, a to výstavba nové rozvodny a ...
Rekonstrukce kanalizace obce Česká Kubice
Předmětem je rekonstrukce stávající kanalizační sítě, gravitační kanalizace, z kameniny, která je dle provedených průzkumů mezi dílčími šachtami v havarijním stavu. Předmětem stavebních prací bude realizace odstranění stávajícího kanalizačního potrubí a jeho výměny za nové potrubí z kameniny.
Obytná zóna na Daníčkách II. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Daníčky v Nepomuku; stavba je členěna na stavební objekty: komunikace, kanalizace a vodovod, veřejné osvětlení, chráničky pro optické kabely, STL plynovod a přípojky
Odkanalizování Koterova
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívajících ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního ...
Kadešice - vodovod
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části obce Žihobce - Kadešice. Na trase bude umístěna 2x automatická tlaková stanice pro zajištění dostatečného tlaku. Celkem bude vybudováno 2 027 m vodovodních řadů. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části vodovodních přípojek.
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů, a to v obci a k.ú. ...
Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV
Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.
Kanalizace v obci Přestavlky
výstavba nové kanalizační sítě splaškové kanalizace s čerpací jímkou , výtlakem a čištěním splaškových vod na ČOV v sousední obci
II/186 Průtah Plánice
Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.
II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova - Stará cesta a rekonstrukce mostu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a ...
Kanalizace a ČOV obce Ledce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.
Manětín - ČOV a kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové (oddílné) kanalizace v délce cca 7 760 m (včetně cca 1 000 m odboček), cca 850 m výtlačných řadů a vybudování nové mechanicko-biologické ČOV pro 1 950 EO. Součástí splaškové kanalizace je 5 ks čerpacích stanic (ČS) a 3 odlehčovací komory. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu závazku – rozšíření ...
Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní
Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace stavebního díla „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ v k.ú. Plánice včetně zajištění kolaudačního souhlasu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov
Předmět zakázky: obecní centrální ČOV a oddílná splašková kanalizace s vyústěním vyčištěné odpadní vody do řeky Mže. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je též stavební povolení k ...
Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky A, A1, B, H
kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO
Hradec – obytná zóna za MŠ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění infrastruktury pro novou zónu pro 40 RD v katastrálním území Hradec u Stoda.
III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice
Rekonstrukce průtahu s novou konstrukcí vozovky silnic III/1804 v obci Horní Bříza, ulice Tovární. Výstavba chodníků a vjezdů ke stávajícím nemovitostem, oboustranné autobusové zastávky, výstavba parkovacích míst, odvodnění vozovky, součástí stavby je obnova vodovodu a kanalizace, úprava vegetace.