Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
Investiční akce řeší komplexní revitalizaci stávajících osmi bytových domů v lokalitě ulice Okružní, vybudování nových půdních vestaveb bytových domů, nové přípojky inženýrských sítí a vybudování dvou nových výměníkových stanic pro centrální zásobování řešené lokality teplem. Užívání bytových domů se rekonstrukcí nezmění, dále budu domy sloužit ...
Obec Hukvaldy - Splašková kanalizace, II. etapa
Výstavba II. etapy splaškové kanalizace v obci Hukvaldy v délce cca 6,65 km.
Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky
Předmětem této veřejné zakázky je odkanalizování celé obce Darkovičky s napojením do stávající jednotné kanalizace, která ústí na ČOV Hlučín. Čistění odpadních vod bude zajištěno na městské ČOV Hlučín, která má dostatečnou kapacitu na likvidaci odpadních vod z celé řešené oblasti. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí ...
Hasičská zbrojnice v Bělé
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu hasičské zbrojnice vč. opravy a zvětšení manipulační plochy, napojení na rozvod vody, napojení na dešťovou kanalizaci, přeložky plynové přípojky, vybudování elektroinstalací, přeložky obecní dešťové kanalizace a další. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a ...
Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku“ arch. č. MMO10D002, zpracované v 04/2012, včetně revize z 04/2020, společností Báňské projekty Ostrava, a.s., se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841“, která je přílohou č. 3 ZD.
Zdroj a úpravna pitné vody v obci Jakartovice, místní část Deštné
Předmětem zakázky jsou stavební práce na doplnění úpravy vody do stávajícího systému zásobování pitnou vodou v obci Jakartovice, místní části Deštné. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy stávajícího vodojemu, včetně nového technologického vystrojení. Dále bude provedena nová stavba úpravy vody s akumulační a kalovou jímkou. Technologie ...
Kanalizace a ČOV Sosnová
Předmětem projektu je výstavba nové veřejné oddílné splaškové kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek a výstavbu nové obecní čistírny odpadních vod pro 450 EO v obci Sosnová.
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
Předmětem zakázky je výstavba nového parkovacího domu, rekonstrukce a prodloužení ul. Skladištní a výstavbu nového parkoviště. Součástí díla je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, odvodnění ploch novými uličními vpustěmi, přeložky stávajících inženýrských sítí a oplocení.
Dopravní a tech. infrastr. pro výstavbu RD, k.ú. Spálov II.etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., se sídlem Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČO:03692485. Blíže viz zadávací dokumentace.
Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci. Navržený stokový systém "Velké Strany" bude ukončen v nové ČS1, která je situována na pravém břehu Lubiny. Výtlak z ČS1 bude zaústěn do stávající kanalizace průmyslové zóny Mošnov. Kanalizace navržena na území "Malé Strany" bude ukončena v nové ...
Háj ve Slezsku – odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice
Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV 350 EO v obci Háj ve Slezsku.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice I. a II. etapa
Realizace staveb „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice I. etapa“ a „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice, II. etapa“ v k. ú. Koblov, obec Ostrava. Jedná se o vybudování oddílné stokové soustavy, čerpací stanice splaškových vod ČS Antošovická s výtlakem vod 1526,36m a navýšení kapacity čistírny odpadních vod (dále jen “ČOV“) Koblov z 425EO na ...
Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I
Jedná se o rekonstrukci stávajících stok jednotné kanalizace z betonového potrubí a potrubí PVC kruhového profilu DN 150 – 500 a výstavbu nových stok jednotné a splaškové kanalizace umístěných v místních komunikacích a v ulici 1. Května (komunikace II. třídy ve správě SSMSK). Výstavba kanalizace bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Součástí ...
Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice". Účelem navrhované stavby je neškodné odvedení a vyčistění odpadních vod, produkovaných z jednotlivých nemovitostí v obci Velké Heraltice. Jedná o čistě ekologickou stavbu, jejímž cílem je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění ...
Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom – nové vyhlášení
Předmětem projektu je vybudování kanalizace (gravitační kanalizace a výtlak), vč. veřejných částí kanalizačních přípojek a ČOV v obci Velká Polom.
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících služeb, a to výstavba splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek. Konkrétně se jedná o: a) kanalizaci místní část Skalice, kde je navržena gravitační kanalizace v délce 16 703 m, 5 ks čerpacích stanic odpadních vod (ČS), 1 763 m výtlaků a 1441,5 m odboček pro ...
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí, která zajistí transport odpadních vod do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS-A za účelem zajištění důsledné likvidace odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, místních částí Vlčovice ...
Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1-Š3
Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače „D“ v úseku šachet Š1-Š3, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. Rekonstrukce spočívá v komplexním odbourání degradovaného vnitřního betonového ostění sběrače s následným vystrojením profilu sklolaminátovými troubami SKL DN2600, SN10000 a výplní meziprostoru betonem. Současně bude provedena sanace šachet Š2 a ...
Písek, hospodaření se srážkovými vodami
Předmětem zakázky je výstavba kanalizační stoky a retenční nádrže v obci Písek. Kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod z lokality nad Základní školou, z areálu Základní školy a zástavby mezi silnicí č. III/01149 a řekou Olše. Retenční nádrž bude sloužit k akumulaci dešťových vod a využívána pro požární a jiné technické účely.
Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava
Realizace staveb „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, uličních vpustí a dešťových svodů, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné ...
Kanalizace a ČOV Milíkov, II. stavba - Dědina
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Milíkov.
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa
Výstavba II. etapy kanalizace obce Stará Ves nad Ondřejnicí v délce 12,74 km.
Komorní Lhotka – odkanalizování části obce za školou a u kostela
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Komorní Lhotka o délce 2121 m.
Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov
Předmětem veřejné zakázky je stavba nové oddílné kanalizace Václavova, místní částí města Zábřeh, výstavba čistírny odpadních vod pro 750 EO a stavbu vodovodu Václavov, místní částí města Zábřeh, která zajistí její zásobování pitnou vodou.