Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice I. a II. etapa
Realizace staveb „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice I. etapa“ a „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice, II. etapa“ v k. ú. Koblov, obec Ostrava. Jedná se o vybudování oddílné stokové soustavy, čerpací stanice splaškových vod ČS Antošovická s výtlakem vod 1526,36m a navýšení kapacity čistírny odpadních vod (dále jen “ČOV“) Koblov z 425EO na ...
Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. etapa, část I
Jedná se o rekonstrukci stávajících stok jednotné kanalizace z betonového potrubí a potrubí PVC kruhového profilu DN 150 – 500 a výstavbu nových stok jednotné a splaškové kanalizace umístěných v místních komunikacích a v ulici 1. Května (komunikace II. třídy ve správě SSMSK). Výstavba kanalizace bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Součástí ...
Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice". Účelem navrhované stavby je neškodné odvedení a vyčistění odpadních vod, produkovaných z jednotlivých nemovitostí v obci Velké Heraltice. Jedná o čistě ekologickou stavbu, jejímž cílem je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění ...
Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom – nové vyhlášení
Předmětem projektu je vybudování kanalizace (gravitační kanalizace a výtlak), vč. veřejných částí kanalizačních přípojek a ČOV v obci Velká Polom.
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících služeb, a to výstavba splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek. Konkrétně se jedná o: a) kanalizaci místní část Skalice, kde je navržena gravitační kanalizace v délce 16 703 m, 5 ks čerpacích stanic odpadních vod (ČS), 1 763 m výtlaků a 1441,5 m odboček pro ...
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí, která zajistí transport odpadních vod do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS-A za účelem zajištění důsledné likvidace odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, místních částí Vlčovice ...
Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1-Š3
Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače „D“ v úseku šachet Š1-Š3, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. Rekonstrukce spočívá v komplexním odbourání degradovaného vnitřního betonového ostění sběrače s následným vystrojením profilu sklolaminátovými troubami SKL DN2600, SN10000 a výplní meziprostoru betonem. Současně bude provedena sanace šachet Š2 a ...
Písek, hospodaření se srážkovými vodami
Předmětem zakázky je výstavba kanalizační stoky a retenční nádrže v obci Písek. Kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod z lokality nad Základní školou, z areálu Základní školy a zástavby mezi silnicí č. III/01149 a řekou Olše. Retenční nádrž bude sloužit k akumulaci dešťových vod a využívána pro požární a jiné technické účely.
Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava
Realizace staveb „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, uličních vpustí a dešťových svodů, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné ...
Kanalizace a ČOV Milíkov, II. stavba - Dědina
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Milíkov.
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa
Výstavba II. etapy kanalizace obce Stará Ves nad Ondřejnicí v délce 12,74 km.
Komorní Lhotka – odkanalizování části obce za školou a u kostela
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Komorní Lhotka o délce 2121 m.
Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov
Předmětem veřejné zakázky je stavba nové oddílné kanalizace Václavova, místní částí města Zábřeh, výstavba čistírny odpadních vod pro 750 EO a stavbu vodovodu Václavov, místní částí města Zábřeh, která zajistí její zásobování pitnou vodou.
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické, objekt IO-03 Trasa teplovodního vedení
Jedná se vybudování přeložky sekundárních rozvodů teplovodu a teplé vody s cirkulací (čtyřtrubkový rozvod) okolo budovy č.p. 411 na parc. č. 646 k.ú. Poruba, která má nahradit stávající trasu potrubí, vedenou vnitřkem budovy č.p. 411 na parc. č. 630 v Ostravě - Porubě. Současně bude přivedena nová přípojka ÚT a TV (čtyřtrubkový rozvod) pro objekt ...
Odkanalizování jižní části Svinova
Předmětem plnění je realizace stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“, která spočívá v obnově stávající jednotné kanalizace a vodovodních řadů, které budou sloužit pro veřejnou potřebu. Cílem prací je výstavba kanalizačních stok a vodovodních řadů v k.ú. Svinov – konkrétně výstavba kanalizačních stok A, A-5, B, A1-A3, A-3-1, A-4, C o ...
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností SHB, akciová společnost, IČO: ...
Rekonstrukce stávajících ČOV v k.ú. Horní Město
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících COV 1 a COV 2, výstavba výtlačných řadů a připojovací kanalizace a čerpací stanice ČS1 a ČS 2.
Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1.etapa
Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která umožní připojení dalších sběračů splaškové kanalizace v dané lokalitě. Jedná se o 1. etapu realizace.
Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Darkovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod a oddílné splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Darkovice.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace
Realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné kanalizace a provedení souvislé údržby místních komunikací ...
Parkoviště P5 Centrál – stavební část
V rámci stavby dojde k vybudování parkoviště s celkovou kapacitou 458 stání (z toho 10 vyhrazených pro ZTP a 5 pro elektromobily) včetně dešťové kanalizace a vsakování. Kolmá stání mají rozměr (2,5 x 5,0) m. Krajní kolmá stání mají rozměr (2,75 x 5,0) m. Vyhrazená kolmá stání ZTP mají rozměr (3,5 resp. 3,75 x 5) m. Dále je navržena šířková úprava ...
Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích
Předmětem veřejné zakázky je přístavba tělocvičny, která se nachází v k. ú. Palkovice na pozemcích p. č. 1627, 1628. Stavbou bude provedena přístavba ke stávajícímu objektu sportovní haly včetně jejího propojení se stávající sportovní halou. Součástí předmětu díla jsou i stavební úpravy stávajícího objektu, napojení na veřejnou dopravní a ...
ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v Klimkovicích, městské části Josefovice.
Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova ve městě Orlová (SO 01) a nových zpevněných ploch - komunikací, jak pro pěší tak pro motorová vozidla pro potřeby obsluhy a údržby areálu (SO 02).