Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - veřejná kanalizace - I.etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace o celkové délce cca 3469 m, z toho výtlak v délce 5 m DN 100 z HDPE a zbývající DN 300 z PVC-U. Dále je předmětem plnění jedna čerpací stanice odpadních vod (ČS), výstavba dešťové kanalizace DN 500 v délce 291m a přeložka plynovodu. Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět plnění („opční ...
Troubelice - obnova zásobovacích řadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících vodovodních řadů. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování obyvatel pitnou vodou.
Kanalizácia Horná Štubňa
Výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu: Kanalizácia Horná Štubňa. Predmetom zákazky je výstavba kanalizačnej siete v obci Horná Štubňa, ktorá sa bude napájať na jestvujúcu kanalizáciu v meste Turčianske Teplice. V súčasnosti sú splaškové odpadové vody produkované v lokalite záujmového územia zachytávané v žumpách, ktoré nie sú vo ...
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy
Předmětem je vybudování nové kanalizace a objektů na ní v obci Prusinovice. Nová kanalizace je navrhována jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace. V nejnižších místech, kde není možné zajistit gravitační odvedení odpadní vody, budou na kanalizační síti osazeny čerpací stanice. Veškeré odpadní vody z obce Prusinovice budou přivedeny do ...
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
Čistá u Rakovníka - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Čistá u Rakovníka ve Středočeském kraji.
Splašková kanalizace Mrákotín
Předmětem dokumentace je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Mrákotín + prodloužení stoky M-3 + prodloužení odbočení z hlavních stok umístěných v komunikacích ve správě SÚS tak, aby bylo toto odbočení ukončeno mimo tuto komunikaci pomocí dočasné záslepky.
Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího vodovodního řadu. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování obyvatel pitnou vodou. Projektem je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu z LT DN 150 a LT DN100, v celkové délce 1857,2m. Vodovodní řad v km 0,000-1,0823 v délce 1082,3m je navržen z potrubí TLT DN150 a ...
Stříbro, lokalita Za Stadionem - 1. část - dopravní a technická infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury na severovýchodním okraji města Stříbra v prostoru jižně od Palackého ulice mezi sportovním areálem s fotbalovým hřištěm a izolovanou zástavbou v ulici K Floriánu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO 101a Úpravy na II/193, SO 101b Páteřní ...
Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích 2. etapa. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod, zpracované Ing. Petr Paluška, ČKAIT: 0400386.
Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Projektová dokumentácia stavby rieši spôsob zásobovania pitnou vodou 4 obcí nachádzajúcich sa v severovýchodnej časti okresu Prešov - Tulčík, Záhradné, Veľký Slivník, Podhorany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci. Navržený stokový systém "Velké Strany" bude ukončen v nové ČS1, která je situována na pravém břehu Lubiny. Výtlak z ČS1 bude zaústěn do stávající kanalizace průmyslové zóny Mošnov. Kanalizace navržena na území "Malé Strany" bude ukončena v nové ...
Splašková kanalizace Kostěnice
Jedná se o výstavbu kompletní splaškové kanalizační sítě v obci Kostěnice s napojením na stávající kanalizační síť v Dašicích, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod. Součástí této nové splaškové sítě jsou gravitační stoky, jedna tlaková stoka včetně vedlejších řadů a domovních čerpacích stanic, centrální čerpací stanice odpadních ...
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba komunikace a dešťové kanalizace v lokalitě a v obci Holubice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové části dešťové kanalizace a vybudování nové komunikace v nové lokalitě 14 rodinných domů v jižní části katastrálního území Holubice ve Středočeském kraji.
Jezernice - dostavba splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Jezernice. Výstavba nové splaškové kanalizace bude probíhat v páteřní komunikaci III/4377 a v místních komunikacích. Stavba je rozdělena na 3 kanalizační větve. Splašková kanalizace bude zhotovena z trub PVC DN 250 a DN 300 o celkové délce 2022 m. Při realizaci akce bude ...
Splašková kanalizace a ČOV Smrčná
Výstavba splaškové kanalizace bude probíhat v intravilánu obce Smrčná v okrese Jihlava. Kanalizace je navržena v komunikaci a jejích přilehlých prostorech. Navržená čistírna odpadních vod (ČOV) pro 415 EO, se nachází na jihozápadě obce v louce ve vlastnictví obce.
Czech Centre for Competitive Technologies C3T
Předmětem veřejné zakázky je výstavba administrativně-výrobního centra sloužícího k vývoji, výzkumu a zkoušení inovativních technologií, a to včetně dopravní a technické infrastruktury a konečných terénních a sadových úprav. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující: • administrativní budova (SO ...
IBV Záhumnie III., IV. etapa Plavecký Mikuláš
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. a)SO 12 Prístupová komunikácia a obslužné MO 6,5/40 b)SO 13 Vodovod c)SO 14 Plynovod d)SO 16 Verejné osvetlenie e)SO 17 Dažďová kanalizácia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách súťažných podkladov
Kanalizácia a ČOV - Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obciach Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša a spoločnej čistiarne odpadových vôd v obci Kráľová pri Senci.
Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pripojovacieho plynovodu a plynoinštalácie, ktoré je potrebné realizovať z dôvodu zmeny stavby pred dokončením a ku zabezpečeniu kolaudácie stavby Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií ...
Háj ve Slezsku – odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice
Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV 350 EO v obci Háj ve Slezsku.
Kovářská - Háj vodovod
Předmětem zakázky je výstavba vodovodu v celkové délce 5 742 m, který povede ze stávajícího VDJ Kovářská do VDJ Háj.
Kanalizace Hláska
Předmětem zakázky je výstavba splaškových gravitačních stok A, B, BA, C, CB, tlakové splaškové stoky CA a čerpací stanice odpadních vod v obci Liberk, místní část Hláska.
Opařany – kanalizace a ČOV Podboří
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových stok splaškové gravitační kanalizace, výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 150 EO, příjezdové komunikace k ČOV, elektrické přípojky pro ČOV v Podboří, které je místní částí obce Opařany. Po dokončení realizace díla bude kvalita odtoku z ČOV splňovat podmínky pro čištění odpadních vod dle požadavků ...