Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec
Vybudování nové splaškové kanalizace, která řeší odvedení splaškových vod produkovaných v zástavbě obce Vrbatův Kostelec a přivedení tohoto organického znečištění k likvidaci na nové čistírně odpadních vod. Součástí díla je provedení gravitačních splaškových přípojek od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.
Cehnice – kanalizace a ČOV
novostavba čistírny odpadních vod vyústěné do stávající vodoteče, včetně navazující jednotné kanalizační stoky a ostatních úseků nově budované kanalizace pro ucelení stávajícího systému odvodnění obce, vodovodní přípojky pro areál ČOV, zpevněných ploch a oplocení ČOV
Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice - napojení na ÚV Trojice
Výstavba vodovodu, kterým budou napojeny obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora – Sázava s vodním zdrojem ÚV Trojice. Napojení bude provedeno z přivaděče DN 250 do Sázavy mezi lokalitami Bláto a Chmeliště. Po trase přívodního vodovodního řadu do Ratají nad Sázavou bude současně zřízen vodovod v obci ...
Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa
Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu „Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice – I. etapa“. Předmětem stavebních prací je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 47 nových rodinných domů. Jedná se o stavbu na nezastavěném území. V rámci stavby dojde k vybudování ...
Poptávám realizaci inženýrských sítí a komunikace pro SVJ
Poptávám vybudování IS a komunikace dle projektové dokumentace v místě Znojmo. Zadavatel společenství vlastníků.
Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu
Zakázka řeší společný výběr dodavatele stavebních prací pro 2 dotační projekty: – Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007248 - Chlum u Třeboně – doplnění vodovodu, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007280. Projekt řeší výstavbu splaškové stoky kanalizace a vodovodních ...
Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince. Stavba zahrnuje doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování neodkanalizované části Městyse Jince, dolní části Běřína a nové odkanalizování obce Rejkovice. Stavební objekty řešené ...
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě Mexiko
Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické ...
Vysoká - Strážnice, Střednice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace, připojení nemovitostí a ČOV s kapacitou 550 EO. Systém splaškové kanalizace je navržen jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace s jednou přečerpávací stanicí. Celková délka gravitačních stok je 3 258,0 m, celková délka výtlaku je 135,0 m a celková délka hlavních ...
Hamry nad Sázavou - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Hamry nad Sázavou v délce cca 14 286 m, z toho cca 8 490 m kanalizačních stok, cca 3 802 m výtlaku, cca 1 727 m odboček pro domovní přípojky, 235 m tlakové kanalizace, cca 31 m podružné tl. kanalizace a 6 ks ČS. Bližší informace jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Splašková kanalizace Bezděčín a intenzifikace ČOV Batelov
odkanalizování splaškových odpadních vod ze zástavby v obci Bezděčín novou splaškovou kanalizací do jímky čerpací stanice a jejich čerpání čerpací stanicí dále kanalizací splaškovou tlakovou – výtlakem z ČS do stávající kanalizace splaškové gravitační v městysi Batelov, která dále pokračuje do ČOV Batelov a intenzifikace stávající ČOV, která ...
Jahodná kanalizácia
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
Cejle - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Cejle v délce cca 4 546,5 m, z toho cca 4 041 m kanalizačních stok, cca 505 m výtlaku, cca 790 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 495 EO. Součástí jsou i související práce a činnosti popsané v zadávací dokumentaci. Bližší podrobnosti jsou v zadávací ...
Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodojemu, který zajistí větší akumulaci pitné vody pro obec Hněvotín. Postaven bude vedle stávajícího vodojemu, který bude po vybudování nového odstraněn. Součástí projektu je také napojení nového vodojemu na stávající inženýrské sítě obce Hněvotín. Bližší technický a technologický popis jednotlivých ...
Kanalizace a ČOV v obci Senorady
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, která má po své realizaci zajistit odvedení splaškových vod z obce Senorady a jejich následné vyčištění na vlastní ČOV tak, aby byly splněny požadavky vypouštění odpadních vod (vypouštění odpadních vod do vodoteče). Koncentrace zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách se stanoví ...
Vodovod Pašinka
Předmětem zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Pašinka. Kompletní projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Zdounky – dostavba kanalizace - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kozárovce rozšírenie kanalizačnej siete, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ožďany - kanalizácia
V súčasnosti je v časti obce vybudovaná splašková kanalizácia . Vody z obce sú privádzané na obecnú ČOV. Nakoľko OV je kapacitne postačujúca pre celú obec, rozhodol sa investor dobudovať kanalizáciu do celej obce. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na existujúce zberače v obci. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej ...
Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Súčasťou zákazky okrem samotných stavebných prác sú aj súvisiace činnosti a to : vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prác, vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia, zabezpečenie ...
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě v délce cca 5 996 m, z toho cca 4 683 m kanalizačních stok, cca 224 m výtlaku a cca 1 089 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 700 EO. Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom – nové vyhlášení
Předmětem projektu je vybudování kanalizace (gravitační kanalizace a výtlak), vč. veřejných částí kanalizačních přípojek a ČOV v obci Velká Polom.
Rekonstrukce koupaliště Riviéra - etapa II.
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba, zahrnující soubor novostaveb, jež představují dva jednopodlažní objekty (SO.106 provozní objekt hřiště/SO.107 objekt nového bufetu) elipsovitého půdorysného tvaru, jež jsou situovány, a další doprovodné stavby, podrobněji rozepsáno v objektové skladbě viz průvodní a souhrnná technická zpráva, pro ...
Materská škola
Predmetom zákazky je výstavba budovy materskej školy v obci Radnovce. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Vlastný objekt SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž SO-03 Vonkajšia kanalizácia a žumpa SO-04 Elektrická prípojka SO-05 Vonkajšie priestory a oplotenie a ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou