II/193 Pernarec - průtah
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce úseků silnic II/193, III/193 18 a III/193 21 procházející průtahem obce Pernarec, vč. výstavby nové okružní křižovatky, chodníků, parkovacích stání apod. Součástí stavby je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace.
Lokalita rodinných domů Na Sádkách v Borech
Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů „Na Sádkách“ v obci Bory. Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 1) SO 02 VODOVOD 2) SO 04 Veřejné osvětlení 3) SO 05 STL PLYNOVOD 4) SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 5) SO 07 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Považská Bystrica Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. časť
Predmetom je realizácia Diela - stavebných prác na stavbe Považská Bystrica Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. časť, v mestskej časti Považská Teplá, financovaného z vlastných prostriedkov Objednávateľa v rozsahu: Objekt : SO 01.2 Kanalizácia 2. časť: - Časť : Dočasné dopravné značenie. - Časť : Vetva FB - PT (trasa ČS, Š13 - Š ...
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž
výstavba nové oddílné kanalizační sítě v zastavěné části obce Věž a výstavba nové čistírny odpadních vod (kanalizace gravitační, ČOV pro 865 EO), opravy stávajících řadů vodovodu a dešťové kanalizace, které budou dotčeny během hlavní stavby výstavba kanalizace a ČOV včetně případných vodovodních přípojek
Splašková kanalizace a ČOV, obec Svojšice, Bošice, Nová Ves III
Předmětem plnění je splašková kanalizace a ČOV v obci Svojšice, Bošice, Nová Ves.
Logistický park Horná Streda - predĺženie VTL plynovodu a RS plynu
Predmetom zákazky je rozšírenie VTL plynovodu DN 80, PN 40 k navrhovanej regulačnej stanici RS 2500 2/1 440, ktorá bude vybudovaná v rámci plynofikácie logistického parku pri obci Horná Streda. Jedná sa o vybudovanie VTL prípojky plynu v dĺžke 500,7 m s napojením na pôvodnú trasu DN 300 Wiliamsonovým prepojom. Trasa je vedená popod železnicu a ...
Splašková kanalizace a ČOV Raná
Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Raná. Délka gravitační splaškové kanalizace navržená je 2 443 m, délka výtlaku je 196 m. Výstavba čistírny odpadních vod o kapacitě 900 EO. Výstavba splaškových kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí v Rané v počtu 102 nemovitostí o celk. délce 2 832,00 m.
Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota – kanalizácia
Predmetom zákazky je vybudovanie gravitačnej splaškovej kanalizácie DN300 v dĺžke 1 651,06m, ktorá bude odvádzať splaškové vody z obce Mníchova Lehota do existujúcej splaškovej kanalizácie v obci Trenčianska Turná časť Hámre. Podrobné vymedzenie opisu predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Kanalizace a ČOV Klapý
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod pro 500 EO v obci Klapý. Podrobně je předmět stavebních prací popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín, projektant Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT: 0401524, a projektové ...
Splašková kanalizace Vojtěchov
výstavba nové splaškové kanalizace v obci Vojtěchov v celkové délce 4205,02 m a výstavba nových splaškových kanalizačních přípojek v obci Vojtěchov v počtu 167 ks nových kanalizačních přípojek
Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická
Realizace kanalizačního sběrače, který bude odvádět splaškové odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod z Městské části Běchovice včetně přepojení a následného odstranění stávající ČOV Běchovice
Svinaře veřejný vodovod  4.etapa
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodovodu v obci Svinaře, místní část Lhotka. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Svinaře veřejný vodovod 4.etapa“, zpracovanou Ing. Pavlem Valusjakem, projektant vodohospodářských staveb, se sídlem Černomořská 371/16, 101 00 Praha 10, IČ: ...
Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská II
Jedná se o novou trvalou stavbu. Účelem stavby je propojit stávající dešťovou kanalizaci v ulici V Loučkách (stávající šachta S1) do stávající kanalizace vedoucí ulicí Kralupská (stávající šachta SP3 u areálu školy). V současné době je v ulici V Loučkách uloženo potrubí dešťové kanalizace, které je ukončeno šachtou S1, která je na odtoku zaslepena ...
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na ...
IS lokalita Na Horkách
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zásobování lokality 44 rodinných domů v oblasti nad ulicí Horky, v k.ú. Kralice nad Oslavou - místní komunikace, chodníky, sjezdy, kanalizace, vodovod, plynovodní řad, veřejné osvětlení a místní rozhlas
Kľúčové - IBV Pod Horou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Kľúčové - IBV Pod Horou, podľa projektu stavby Kľúčové IBV pod Horou od HIP: Ing. Nováka Ivana, autorizovaný stavebný inžinier 0878*A5-1,5, 0878*A*2-2 vodohospodárske stavby - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Opatovská 49/14, 911 01 Trenčín a podľa PD pre SP pod názvom: ...
Traplice - doplnění kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je je doplnění kanalizační stokové sítě o plastové potrubí DN 300-400 v celkové délce 1009,5 m. Jedná se o jednotný kanalizační systém. Současně budou přepojeny všechny stávající splaškové kanalizační přípojky. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby.Podrobná ...
ČOV a kanalizace Rataje
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.
Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů v celkové délce 18 522,73m a úpravny vody s výrobní kapacitou 2 l/s pitné vody. Vyrobená voda bude akumulována v novém dvoukomorovém vodojemu. Předmětem plnění jsou i navrtávací pasy a související armatury pro vodovodní přípojky.Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit ...
Okrouhlice - přečerpávání odpadních vod a kanalizace - 2. zveřejnění
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Okrouhlice a v jejích místních částech Vadín, Olešnice, Babice a dále pak v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu a v k.ú. Perknov a odvedení odpadních vod na ČOV Havlíčkův Brod. Předpokládaná délka kanalizace je cca 25 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejných částí kanalizačních ...
Dopravní a tech. infrastr. pro výstavbu RD, k.ú. Spálov II.etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., se sídlem Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČO:03692485. Blíže viz zadávací dokumentace.
8 TI Třebenice
Předmětem zakázky je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro novou výstavbu 8 rodinných domů. V rámci stavby bude nově budována místní komunikace (2 400m2) napojena na stávající místní komunikaci. Do této lokality budou prodlouženy rozvody elektrické energie a to veřejné osvětlení (světelné stožáry 6 kusů) a montáž 8 kusů rozvaděčů, ...
Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - areál letiště České Budějovice k.ú. Planá
Předmětem jsou stavební práce na rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách v areálu letiště České Budějovice v k.ú. Planá u Českých Budějovic, vč. vybudování navazující a související technické infrastruktury, přeložek inženýrských sítí a souvisejících stavebních prací a činností. Stavba se skládá z těchto stavebních objektů: SO.01 - ...
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodovodního potrubí v úseku od šachty Š5, umístěné v parku mezi ulicemi Hybešova a Vodní, stávajícím podchodem pod ulicí Nové sady do šachty v ulici Nové sady, kde bude propojeno na stávající vodovodní potrubí DN 500. Potrubí DN 250 bude v prostoru šachta Š5 otevřeným výkopem propojeno na ...
IBV Sad, Švábovce
Predmetom zákazky je výstavba IBV v obci Švábovce, v lokalite Sad, ktorá plynule nadväzuje na existujúcu zástavbu v obci. Na riešenom území je navrhnutých 39 nových pozemkov určených na výstavbu individuálnych rodinných domov. Súčasťou návrhu sú obslužné komunikácie a všetky potrebné inžinierske siete. Celková plocha riešeného územia je 28 742 m2. ...