Vodovod a kanalizace Brčekoly
Předmětem je výstavba vodovodu a kanalizace (části kanalizace v rozsahu přiloženého výkazu výměr) v obci Rosice, místní části Brčekoly.
ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
vybudování nové splaškové kanalizace v obci Šebrov-Kateřina zaústěné do nové čistírny odpadních vod - kanalizační stoky dl. 4 791,0 m, odbočení pro kanalizační přípojky 272 ks, čerpací stanice vč. kabelové přípojky NN, čistírna odpadních vod pro 970 EO
Kanalizace Stříbrná Skalice – III. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kanalizačního systému v obci Stříbrná Skalice Stavba kanalizace je umístěna převážně do prostoru místních komunikací, zeleného pásu, okolí sportoviště (přilehlé plochy u fotbalového hřiště), louka, orná půda, vodoteč případně i chodník. Realizace bude provedena z velké části výkopově a částečně ...
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy
Předmětem je zajistit potřebné množství pitné vody pro obec Vohančice a Pejškov u Tišnova. Stávající zdroj vody je nedostačující a již v současnosti nepokryje potřebu vody v obci. Vodárenská soustava bude posílena ze Svazkového vodovodu Tišnov s nápojným místem u vodojemu Heroltice-Dřínová v obci Heroltice. Voda bude dopravena zesilovací čerpací ...
Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt: SO - 01 Prístavba Materskej školy: Architotechnické stavebné riešenie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt: SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt: SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt: SO - 04 ...
Kanalizace Dubné – jihovýchod
výstavba kanalizace v místní komunikaci v jihovýchodní části obce Dubné (betonové kanalizační šachty, osazení odboček pro domovní kanalizační přípojky a pro přípojky k UV - jedná se pouze o odvodnění stávající komunikace a o napojení (přepojení) stávajících domovních kanalizačních přípojek), dále obnova výkopem narušeného asfaltového krytu ...
Kratochvilka - splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Kratochvilka v délce cca 4 172 m, z toho cca 2942 m kanalizačních stok, cca 212 m výtlaků a cca 1 018 m odboček pro domovní přípojky, 2 ks ČS. Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Technická dopravní infrastruktura v lokalitě Záhumenice - Suchá Loz
Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí v nové zástavbové zóně v k.ú. Suchá Loz (bližší specifikace viz. PD). Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: SO 01 – Příprava území SO 02 – Komunikace, chodníky SO 03 – Vodovod SO 04 – Kanalizace jednotná SO 05 – Zásobování plynem SO 06 – Veřejné osvětlení
Vodovod Svésedlice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Svésedlice.
Kanalizace a ČOV Obce Ohrozim
Předmětem je výstavba kanalizace a ČOV v obci Ohrozim.
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota
Předmětem je výstavba kanalizace a ČOV v obci Podhradní Lhota.
Vybudovanie kanalizácie v obci Mužla
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obci Mužla. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II. Kanalizace a ČOV - Královice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Královice, pro odvádění splaškových odpadních vod. Vyčištěná voda bude vypouštěna do Bakovského potoka.
Kanalizace a ČOV Královice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Královice, pro odvádění splaškových odpadních vod.
Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu z Hroznětína do Merklína a kanalizačního výtlaku z Merklína do Hroznětína včetně objektů a úprav na obou sítích.
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
Předmětem veřejné zakázky je obnova národní kulturní památky (budova Winternitzových automatických mlýnů byla nařízením vlády ČR ze dne 28. května 2014 prohlášena za národní kulturní památku) včetně realizace inženýrských sítí. Jedná se o budování nových výstavních prostor, depozitářů a prostor pro práci s veřejností, sociálního a technického ...
Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. etapa, 1. část
Předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravní a technické infrastruktury městské průmyslové oblasti, novostavba souboru staveb technické infrastruktury. Páteří celé průmyslové zóny bude středová obslužná komunikace, propojující komunikace I/19H „Novoměstská“ a III/354 21 „Jamská“ na kterou budou dopravně napojeny jednotlivé nově vznikající ...
Vodovod Količín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v Holešové - místní část Količín. Bližší popisy stavebního řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která tvoří součást zadávacích podmínek.
Vodovod Zbudovice - Schořov
Vodovod Zbudovice - Schořov bude napojen na stávající vodovodní systém Březí - Štrampouch - Žáky v obci Březí. Stavba zahrnuje realizaci přívodních a výtlačných vodovodů v extravilánu ø 90 v délce 1 741 m, rozvodné řady v lokalitách Zbudovice a Schořov ø 90 v délce 3 366,5 m a automatickou tlakovou stanici pro Q = 4 l/s.
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Demolice stávajících budov I. oddělení a budovy kanceláří. Výstavba trvalého nového, částečně třípodlažního objektu stavba občanské vybavenosti obdélníkového charakteru o rozměrech 80,8x20,2 m, umístěný v místě demolovaných objektů. Přívody inženýrských sítí. Výstavba zpevněných ploch. Nachází ...
Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu „A“ s názvem „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ a na projektu „B“ s názvem „Předslav – odkanalizování“. Rozsah stavebních prací včetně podrobnějších a bližších informací o předmětu ...
Vodovod Zbudovice - Schořov
Vodovod Zbudovice - Schořov bude napojen na stávající vodovodní systém Březí - Štrampouch - Žáky, v obci Březí. Stavba zahrnuje realizaci přívodních a výtlačných vodovodů v exravilánu ø 90 v délce 1 741 m, rozvodné řady v lokalitách Zbudovice a Schořov ø 90 v délce 3 366,5 m a automatickou tlakovou stanici pro Q = 4 l/s.
Kanalizácia Ižop
Navrhovaná stavba rieši výstavbu verejnej kanalizácie v meste Veľký Meder v mestskej časti Ižop.. Jedná sa o vybudovanie kanalizačných stôk, kanalizačných prečerpávacích staníc s výtlakmi a kanalizačných prípojok pre jednotlivé nehnuteľnosti. Gravitačné stoky budú vybudované z korugovaného PVC DN 315, 250 mm v celkovej dĺžke 3311,8 m. Výtlačné ...
Modlíkov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Modlíkov v délce cca 2461 m, z toho cca 2023 m kanalizačních stok, cca 438 m odboček pro domovní přípojky a výstavba nové ČOV pro 176 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové části ZD na profilu zadavatele.
Kanalizace Tišice, III. etapa, 1. část a 2.část
Předmětem plnění veřejné zakázky „KANALIZACE TIŠICE, III. ETAPA, 1.ČÁST a 2.ČÁST“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je realizace podtlakové a gravitační splaškové kanalizace, vč. veřejných částí kanalizačních přípojek v obci Tišice. Kanalizace rozšiřuje stávající kanalizační síť, která již obsahuje jak podtlakovou stanici, tak i čistírnu ...