Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III

Stávající odvodnění komunikace je velmi mělce uložené 0,2-1m, různých profilů z betonu, po odkrytí vykazuje známky narušení a ztráty únosnosti a netěsnost. Toto se projevuje podmáčením podloží vozovky a snížením únosnosti. Výsledkem je porušení konstrukce vozovky a vznik trhlin a dalších poruch v krytu. V průběhu projekčních prací pro rekonstrukci ...

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava

Účelom stavebných prác je vytvoriť efektívne podmienky na zhromažďovanie dažďových vôd, jej riadené využitie a likvidácia vo vybraných siedmich lokalitách mesta Rožňava.

Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce na kanalizácii v objekte verejného obstarávateľa a zaizolovanie odkopaného suterénu proti prenikaniu podzemnej vody.

Splašková kanalizace a ČOV v obci Kounov

Splašková kanalizace a ČOV v obci Kounov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně veřejné čerpací stanice ČS 1 a biologicko-mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Kounov 650 EO. Stavba zahrnuje též odpad z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS 1, účelovou komunikaci k ČOV a vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV Kounov.

Lipany lokalita IBV Pod Hájom

Lipany lokalita IBV Pod Hájom

Výstavba komunikácií a technickej infraštruktúry - inžinierskych sieti pre IBV Pod Hájom v Lipanoch ( pre 35 - 37 RD) Objektová skladba: SO 01 Príprava územia SO 02 Komunikácie vozidlové SO 03 Komunikácie pešie SO 04 Oplotenie SO 05 Verejná zeleň SO06a Vodovodná a požiarna voda SO 06b Preložka vodovodu SO 07a Kanalizácia a záchytná ...

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu. Plyn je vzdálen cca.10m od domu. Jedná se i o vyřízení formalit, včetně povolení, projektu.

Parkoviště P5 Centrál – stavební část

Parkoviště P5 Centrál – stavební část

V rámci stavby dojde k vybudování parkoviště s celkovou kapacitou 458 stání (z toho 10 vyhrazených pro ZTP a 5 pro elektromobily) včetně dešťové kanalizace a vsakování. Kolmá stání mají rozměr (2,5 x 5,0) m. Krajní kolmá stání mají rozměr (2,75 x 5,0) m. Vyhrazená kolmá stání ZTP mají rozměr (3,5 resp. 3,75 x 5) m. Dále je navržena šířková úprava ...

Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní

Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní

Předmětem plnění veřejné zakázky je Realizace stavebního díla „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ v k.ú. Plánice včetně zajištění kolaudačního souhlasu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo

Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo

Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.

Patokryje - splašková kanalizace

Patokryje - splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající gravitační splaškové kanalizace, která je zakončená ČOV Patokryje s dostatečnou kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady v délce 2,2 km a tlakové kanalizační přípojky vč. domovních čerpacích jímek.

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...

Verejný vodovod Dvorníky - časť Posádka

Verejný vodovod Dvorníky - časť Posádka

Predmetom zákazky je realizácia stavebného projektu VEREJNÝ VODOVOD DVORNÍKY - ČASŤ POSÁDKA. Projekt rieši výstavbu verejného vodovodu vrátane čerpacej stanice, úpravovne vody a protipožiarnej nádrže. Podrobné vymedzenie stavebných prác je uvedené v projektovej dokumentácii.

Dobudovanie kanalizácie Obec Golianovo

Dobudovanie kanalizácie Obec Golianovo

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií a VV. VO upozorňuje na vyznačené zmeny stavby pred dokončením v projektovej ...

Kanalizácia obce Ratnovce

Kanalizácia obce Ratnovce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Ratnovce. Miesto stavby : ku obce Ratnovce. V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií a VV. ...

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a ...

Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu

Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu

PD rieši rekonštrukciu parameňa ako vodného zdroja pre obec, výstavbu prívodného potrubia (PVC DN/ID 100 mm dĺžky 2 088,50 m) a úpravovne vody, výstavbu zásobného potrubia vrátane rozvodov.

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov

Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov

Předmět zakázky: obecní centrální ČOV a oddílná splašková kanalizace s vyústěním vyčištěné odpadní vody do řeky Mže. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je též stavební povolení k ...

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek pro RD na hranici Brna.

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Výstavba vodovodu a kanalizace v místní části Březová obce Úmonín.

Novostavba materskej škôlky

Novostavba materskej škôlky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s novostavbou materskej škôlky v obci Turie podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebného povolenia. Novostavba budovy materskej škôlky bude dvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie. ...

Inženýrské sítě, lokalita: Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš

Inženýrské sítě, lokalita: Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš

Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí v lokalitě ulic Lípová, Strojní a Na Vyhlídce ve městě Velká Bíteš. Má být vybudován veřejný vodovod, kanalizace (splašková i dešťová) včetně přípojek. Předmětem plnění nejsou vyprojektované komunikace, veřejné osvětlení a metropolitní síť. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových ...

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

(záznamy 1/25 z 5628)  strana 1 / 226