Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
Výstavba materskej školy
Predmetom zákazky je výstaba materskej školy v Obci Radnovce podľa projektovej dokumentácie Ing. Peter Csank, Adresa : Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO : 41306465. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby spočíva v piatich stavebných objektoch: SO-01 Vlastný objekt SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna ...
České Budějovice, Zeyerova ulice stavební úpravy 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa stavebních úprav komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3, SO 06.3, SO 10 a SO 11. Součástí plnění zakázky jsou i sadové úpravy a následná péče o ...
ČOV a kanalizace Plumlov, Žárovice, Soběsuky a Hamry - III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek v místní části Hamry ve městě Plumlov. Gravitační splašková kanalizace bude zhotovena z trub PVC-U SN12 DN 250 mm a z vícevrstvého PE 100RC SDR11 DN 280 mm (stoka B8-1 a část stoky B8-4) o celkové délce 1996,0 m. Tlaková kanalizace bude zhotovena z ...
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina
Predmetom obstarávania je Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina. Projekt stavby navrhuje stavebné úpravy objektu súp. č. 2845 v minulosti slúžiaceho ako centrum voľného času, na Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a denný stacionár (DS). Súčasťou stavby sú navrhované opatrenia pre zvýšenie energetickej ...
Kanalizace a ČOV Myslív
Jedná se o novou stavbu. Účelem stavby je vybudování splaškového kanalizačního systému pro obec Myslív včetně centrální čistírny odpadních vod. Systém odkanalizovaní je navržen oddílnou kanalizací, kdy splaškové vody budou likvidovány na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod (ČOV) pro 440 EO (stavební objekty a provozní soubory: splašková ...
Nekmíř - kanalizace a ČOV
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ČOV. Celková délka kanalizace je 3 874,5 m. ČOV pro 800 EO, včetně sounáležitých objektů. Jedná se o stavbu novou, trvalou, vodohospodářské dílo. Předmět plnění veřejné zakázky přesně specifikuje Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a ...
Posílení vodního zdroje Novosedly - výtlačný řad k vodojemu
Předmětem je posílení vodního zdroje výtlačným řadem k vodojemu. Při realizaci bude nutné provést podvrty komunikací a vodního toku.
Výměna ocelových podchodů na výtlaku DN500 Štěpánov - Černovír
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících vodovodních řadů. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování surovou vodou do úpravny vody Černovír.
Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT
Cieľom revitalizácie časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT je prestavba a modernizácia spevnených plôch, inžinierskych sietí, sadových úprav pre celoročné pôsobenie. Urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie patrí polohou v rámci organizmu mesta dotykovej k centru (tangenciálna poloha). V tesnej blízkosti sa nachádza ...
Hasičská zbrojnice a technické služby Novosedly
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících ve výstavbě nové budovy hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb v obci Novosedly vč. napojení na komunikaci a vybudování přípojek technických sítí (plynovod, vodovod, kanalizace splašková a dešťová, rozvod NN a optické sítě).
Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic
Technická infrastruktura, Obec Křoví
Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů
Velký Valtinov - tlaková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování stokové sítě v obci Velký Valtinov. Předpokládá se 7701,50m tlakového kanalizačního potrubí, které bude zakončeno na ČOV Jablonné v Podještědí. Blíže PD.
Revitalizácia autobusového otočiska
Stavebné práce na projekte Revitalizácia autobusového otočiska, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48. V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch: SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko SO 02 Autobusové otočisko, ...
Plochy pro rozvoj Habartova, Sluneční čtvrť
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Obytná zóna „U Tesca“, p.p.č.584/1, 584/4, k.ú. Habartov“, zpracované v roce 2020, projektant Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry, IČO: 15725138, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je zasíťování lokality (vodovod, kanalizace, plyn, VO) ...
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
Predmetom tejto zákazky je Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Rozšírenie plynofikácie a zriadenie objektových kotolní v areáli VTSÚ Záhorie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zvýšenie efektívnosti vykurovacieho systému v objektoch vzdialených od centrálnej plynovej kotolne, regulácia vykurovania v jednotlivých objektoch podľa potreby nezávisle od centrálnej kotolne a zefektívnenie výroby teplej úžitkovej vody počas letných mesiacov.
Dodavatel stavebních prací a služeb na vysokotlakém plynovodu DN1000
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele pro stavební práce a služby týkající se vysokotlakého (VT) plynovodu DN1000 o délce přibližně 85 km od stávající traťové ventilové stanice v Tvrdonicích v Jihomoravském kraji ke stávající traťové ventilové stanici na Bezměrově II ve Zlínském kraji, včetně rozšíření stávajících traťových ventilových ...
Stříbro, Těchlovice - tlaková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba tlakové kanalizace v obci Těchlovice o celkové délce 3 880,0 m.
Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zasíťováním pozemků určených pro výstavbu RD v obci Zdounky. Blíže viz ZD.
Odkanalizování obce Doubrava
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Odkanalizování obce Doubrava“, rozdělené na dvě části lokalita Doubrava, Nová a lokalita Doubrava, Hranice, zpracované v červenci 2020 společností AGPOL. s.r.o. se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Hodolany, IČO: 285 97 044, které jsou přílohou č. 3 ...
Kanalizace a vodovod, Tůně, Pomezí nad Ohří
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem "Kanalizace a vodovod, Tůně (Pomezí nad Ohří)“ dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Cheznovice - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci-Cheznovice-kanalizace v rozsahu investičních nákladů stavby: A) VÝSTAVBY ODDÍLNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV-123 645 855,40 Kč bez DPH. B) Cheznovice-kanalizace IO 102 neuznatelné náklady-1 383 701,48 Kč bez DPH. C) Cheznovice-kanalizační přípojky-14 ...