Vodovod Drženice
Realizácia stavených prác na stavbe vodovodu Drženice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Modřice - Oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovod - Lokalita Za Humny
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stručný popis: Předmět plnění je oprava splaškové kanalizace v ulicích Mayerova a Střední. Dále je výměna vodovodu, která je vyvolanou investicí z důvodu opravy dešťové a splaškové kanalizace.
Doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka - jímání, úpravna vody a přívodní potrubí
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka - jímání, úpravna vody a přívodní potrubí“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Výstavba objektu úpravny vody 2. Dodávka technologie úpravny ...
Křešice Psinice, kanalizace a ČOV, kanalizační přípojky Křešice, kanalizační přípojky Psinice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování mechanicko biologické ČOV a splaškové kanalizace včetně výstavby veřejné části kanalizačních přípojek v místních částech Křešice a Psinice.
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince
Predmetom zákazky je DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Klení, čistírna odpadních vod a splašková kanalizace II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v části území zadavatele s názvem Klení v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (příloha dokumentace zadávacího řízení). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace ...
Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka A km 0,9775 - 1,301
Predmetom zákazky je dobudovanie časti splaškovej kanalizácie - Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301, ktorá bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd obce Pernek. Na stoke budú vybudované kanalizačné prípojky.
Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném  I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Dobrá mysl v Hostinném I. etapa, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Predmetná stavba rieši zásobovanie pitnou vodou všetkých obývaných objektov miestnej časti Ploské - Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií. Stavba vodovodu je líniová podzemná stavba, objekt čerpacej stanice a vodojemu sú nadzemné objekty. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obec Uzovce - Rekonštrukcia  vodovodu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ždiar - zberný dvor
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zbernom dvore v obci Ždiar v rozsahu: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku SO 03 Kanalizačná prípojka splašková SO 03 Kanalizačná prípojka dažďová SO 04 Schodisko so schodišťovou plošinou Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Velká Polom dostavba kanalizace
stavební práce vybudování splaškových řadů pro zbývající část obce a jejich napojení na nově zrealizovaný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod
Bavory - kanalizace vč. připojení na ČOV D. Dunajovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce 7 328,8 m, z toho 4 821,84 m gravitační kanalizace a 2 506,96 m výtlaků; cca 825 m odboček a 1 ks ČS. Součástí stavby budou opravy komunikací po překopech. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin - Rozšírenie splaškovej kanalizácie
Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie pre nové a existujúce rodinné domy v obci Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Splaškové vody z riešenej lokality budú odvádzané gravitačne stokami A, B, B1 a C do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN300 v obci. Na potrubí sa budú osadzované odbočky DN300/160-45° pre domové kanalizačné ...
Dům služeb Rudná
Novostavba třípodlažního objektu. Jedná se o několik stavebních objektů, které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří jeden funkční celek. Hlavní stavbou je SO 01 - Dům služeb. V přízemí jsou umístěny nájemní prostory kavárny a cukrárny. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ordinace lékařů a ve třetím nadzemním podlaží jsou pronajímatelné ...
Kamenička - splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a souvisejících objektů v městysi Kamenice, místní části Kamenička, okres Jihlava, kraj Vysočina, nová splašková kanalizace bude napojená na stávající stokovou síť v městysi. Stavební objekty: SO 100 Stoková síť (DSO 100.1 Kanalizační potrubí, DSO 100.2. Čerpací stanice na síti, DSO 100.3 ...
Dostavba vodovodní sítě obce Bouzov - Hvozdečko, Kovářov
Předmětem projektu je dostavba vodovodní sítě v obecních částech Hvozdečko a Kovářov v obci Bouzov.
Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice
Výstavba komunikací, chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v lokalitě bývalých kasáren, které jsou určeny k budoucí výstavbě rodinných a bytových domů. CPV:45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, 45316100-6 Instalace a montáž ...
Obytná zóna Sever
Predmetom je výber zhotoviteľa/ov Inžinierskych stavieb projektu : Obytná zóna Sever. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer. Zákazka je delená na tri časti: ČASŤ 1. SO 02 Komunikácie, vjazdy, spevnené plochy, chodníky (verejné) SO 08 Dažďová kanalizácia ...
Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité
Predmetom zákazky je stavba bytového domu v obci Skalité. Objekt bude využívaný na bývanie. Riešený objekt sa nachádza na parcelách číslo 1840/1, 1840/26, 5890/49. Stavba pozostáva z jedného bytového domu, prípojok inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie a spevnených plôch. Objekt bytového domu je 4 podlažná stavba, nepodpivničená, ...
Kanalizace a ČOV Rohozec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 250 EO. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace a tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 2 335,2 m.
Víťaz - obecný vodovod
1.Predmetom zákazky je: a)Vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP PS 01 Technologické zariadenia vodojemu - 6 vyhotovení, b)Zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: b.1) Dodávku technologického zariadenia pre súčasný Vodojem b.2) Realizácia stavby Víťaz obecný vodojem b.3) Vypracovanie Projektovej ...
Zakřany - prodloužení místní komunikace p.č. 713/5, 1558, 1559 a inženýrských sítí
Předmětem stavby je výstavba inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovod a rekonstrukce místní komunikace v části obce Zakřany. Délka komunikace je 362 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami a celý úsek bude dopravně zahrnut do obytné zóny. Součástí stavby komunikace je i rekultivace okolních ploch, vybudování ...
Obytná zóna Sever
Predmetom je výber zhotoviteľa/ov Inžinierskych stavieb projektu : Obytná zóna Sever. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer. Zákazka je delená na tri časti: ČASŤ 1. SO 02 Komunikácie, vjazdy, spevnené plochy, chodníky (verejné) SO 08 Dažďová kanalizácia ...
Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce 2
- Rozšírenie vodovodu ul. Železničná, sv. Jána Nepomuckého (Štofan) Markušovce: je nevýrobného charakteru. Na danom území v obci je jestvujúca zástavba IBV, kde nie je riešené zásobenie pitnou vodou, ktoré je predmetom tohto projektu. Zásobenie pitnou vodou ul. Železničnej a sv. Jána Nepomuckého (Štofan) sa plánuje rozšírením vodovodu s napojením ...