Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
Zastávkové niky na Sídlisku III- 4x ul. Volgogradská a Námestie kráľovnej pokoja
Mesto Prešov pre zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich v mestskej hromadnej doprave ako aj zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy plánuje rekonšktrukciu existujúcich autobusových zastávok MHD, zastávky Volgogradská a Námestie kráľovnej pokoja, v oboch smeroch. Tieto zastávky sa nachádzajú na Volgogradskej ulici na ...
Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 2
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž ...
Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 4
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž ...
Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 3
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž ...
Rámcová smlouva o zhotovení stavby - Region 1
Činnost související se zajištěním Předmětu plnění, zejména vytýčení sítí technické infrastruktury, zajištění výkopového povolení, záboru, zajištění koordinace se stavbou probíhá-li na shodném území jako je Místo plnění a časově souvisí s poskytnutím Předmětu plnění. Montáž (zafukování) a demontáž optického kabelu včetně podpěr, montáž a demontáž ...
Rekonstrukce přívodního řadu surové vody z přehrady Slušovice do ÚV Klečůvka
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce přívodního řadu surové vody z přehrady Slušovice do ÚV Klečůvka. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy a projektové dokumentaci, která je přílohou závazného návrhu smlouvy.
Oprava vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Portmanka v Litomyšli
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Portmanka. Navržena je nová jednotná kanalizace DN 400 v celkové délce 312 bm z plnostěnného PVC SN 12 a nový vodovodní řad PE SDR 11 dn 90 v celkové délce 305 bm. Současně dojde k opravě veřejného osvětlení - stávající světelná místa SM1-SM8 budou demontována včetně ...
Kanalizace a ČOV v obci Beřovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Beřovice pro 460 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Beřovice“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rpety pro 600 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Rpety“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Malšovice - splašková kanalizace - stoka A
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na výstavbu splaškové kanalizace v obci Malšovice, a to nedokončené části STOKY A (od staničení 307,3 m po staničení 512,3 m) a přípojek (K10 až K15)
Vodozádržné opatrenia v meste Gbely
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli základnej školy na ul. Pionierskej č. 697 v Gbeloch na základe projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v meste Gbely". Zákazka je rozdelená na časti. Jedná sa o: 1. časť SO 01 Dažďová kanalizácia, SO 02 Pochôdzne plochy 2. časť SO 05 Vegetačné úpravy
Oprava kanalizácie pri budove A
Predmetom zákazky bude oprava splaškovej kanalizácie (prípojky) z objektu hlavnej budovy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne na ulici 1.mája č.2, ktorá je prístupná z Námestia študentov z parcely č. 170/5 vlastníkom, ktorej je Mesto TN. Realizáciou danej zákazky sa odstráni nefunkčnosť resp. prevalený úsek kanalizácie, ktorý spôsobuje značné ...
Vybudovanie kanalizácie pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v dĺžke 460 m pre obyvateľov v prostredí MRK v obci Hronské Kosihy s kanalizačnými odbočkami v počte 24 ks v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazov výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Šternberk - odkanalizování místní části Dalov
Účelm stavby je plynulý a trvalý odvod splaškových vod z jednotlivých nemovitostí a jejich následné vyšištění před zaústěním do recipietntu. Pro tento účel bude v místní části vybudována splačková stoková síť, včeně ČOV. Bližší informace - viz PD.
Demolice objetu č.p. 309 a novostavba služebny obecní policie Lužice
Předmětem jsou stavební práce spočívající v demolici objektu s číslem popisným 309, na parcelním čísle 1374/1 v k.ú. Lužice a dále novostavba služebny obecní policie Lužice, vč. venkovních ploch a připojení objektu na inženýrské sítě.
Komunitní centrum Aš
Stavební úpravy a změnu využití objektu z kulturního centra na komunitní centrum. Celý objekt bude nově dispozičně upraven, z jižní strany bude odstraněn stávající kinosál, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet 2. NP a ve 3. NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová ...
Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající technické a dopravní infrastruktury na ulici Dvorského v Třebíči (vodovod, kanalizace, přeložka plynovodu, veřejné osvětlení, místní komunikace, chodníky a zpevněné plochy) včetně sadových úprav.
Rekonstrukce ul. Královská cesta, Kolín IV
Předmětem zakázky je provedení celkové rekonstrukce ul. Královská cesta tj. obnova kanalizace, výměna vodovodních řádů, následné stavební úpravy komunikace včetně distribuční soustavy NN a přeložení kabelu VN a kabelových slaboproudých tras a revitalizace zeleně.
Veřejná infrastruktura - obytná zóna Nová Dukla
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nových úseků vodovodních řadů a nových úseků splaškové, jednotné a výtlačné kanalizace. Dále je předmětem prací výstavba STL plynovodů a dešťové kanalizace. Na tyto práce budou navazovat stavební práce výstavby nových komunikací a chodníků - dokončení zásypů, hutnění a příprava ...
Přístavba Mateřské školy Letohrad, Taušlova 192
Předmětem veřejné zakázky je SO 02 přístavba mateřské školy, SO 03 přemístění stávajícího skladu hraček, SO 04 přeložka plynového potrubí, nová el. přípojka, SO 05 vybudování dešťové kanalizace a vsakovacího prvku, SO 06 nová kanalizační přípojka, SO 07 tuková kanalizace, SO 08 venkovní vodovod a SO 09 vybudování zpevněných ploch.
Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice
Odkanalizování celé obce Úhřetice a částečně také okrajové části obce Tuněchody v okrese Chrudim. Předmětem plnění je provedení gravitační splaškové kanalizace, stavební části čerpacích stanic, provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV, provedení stavební a technologické části ČOV, vodovodní přípojky k ČOV, příjezdové komunikace k ...
Revitalizácia verejného priestoru na ulici Dunajská, k.ú. Staré Mesto - Park Dunajská
Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva park Dunajská, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, sadové úpravy, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, búracie práce a napojenie závlah na ...
Brehov - Intenzifikácia vodovodu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na intenzifikáciu existujúceho vodovodu v obci Brehov v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Lipovec - Turčianske Kľačany kanalizácia - časť Lipovec
Výstavba časti kanalizačnej siete a kanalizačných prípojok v obci Lipovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.