Stavební práce - Teplicko, výstavba optické sítě - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Teplicko - Solany, • Bílá místa Teplicko - Šepetely, • Bílá místa Teplicko - Semeč, • Bílá místa Teplicko - Lukohořany, • Bílá místa Teplicko - Lbín-Pytlíkov a • Bílá místa Teplicko - Děčany, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, ...
Nesuchyně - tlaková kanalizace a ČOV
Podrobně je předmět plnění (zakázky) vymezen v přiložené projektové dokumentaci a výkazu výměr, který byl zpracován firmou viz projektová dokumentace. Realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu.
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 1. etapa - opakování
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Děčín-Boletice (Křešice), • Bílá místa Děčínsko - Děčín-Boletice (Lesní mlýn), • Bílá místa Děčínsko - Malá Bukovina, • Bílá místa Děčínsko - Malá Veleň, • Bílá místa Děčínsko - Ovesná (Ovesná), • Bílá místa Děčínsko - Ovesná (U Nové školy) a • Bílá místa ...
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Blankartice, • Bílá místa Děčínsko - Děčín-Boletice (Lesná), • Bílá místa Děčínsko - Brložec a • Bílá místa Děčínsko - Maxičky, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických ...
Splašková kanalizace a ČOV Libuň
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Libuň.
Splašková kanalizace a ČOV Lučice
Účelem stavby jako celku je odvádění odpadních vod z obce Lučice na nově navrženou centrální ČOV, kde budou odpadni vody likvidovány. Celková délka kanalizačních stok je 5 291,7 m. Provedení dvou prefabrikovaných čerpacích stanic. Provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV. Výstavba ČOV pro 800 EO. Provedení vodovodní přípojky k ČOV. ...
Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka - opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování splaškové kanalizace skládající se z těchto částí: Část A - SO 01 Přivaděč Bzenec a SO 02 Kanalizace obec Těmice; Část B - SO 03 Kanalizace obec Domanín, Část C - SO 04 Kanalizace obec Syrovín, blíže viz PD.
Zasíťování lokality Z4 v Nasavrkách  K Hodonínu, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je řešení lokality pro budoucí zástavbu rodinných domů v západní části obce v blízkosti centra města. Parcely určené pro výstavbu rodinných domů jsou v této etapě v majetku města a jsou dobře napojitelné ze stávající dopravní sítě a na technickou infrastrukturu.
Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace a Maleč - rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí
výstavba nové obecní ČOV včetně příjezdové komunikace k ČOV a napojení ČOV na vodovodní řad a el. energii, výstavba oddílné splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí včetně opravy dotčených povrchů
Rozsíčka - rekonstrukce vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího vodojemu a snížení objemu na 200 m3. Do objektu bude umístěna úpravna vody. Celková délka vodovodních řadů je 1 208,5 m z materiálu PE 100 SDR 11, z toho pro napojení vrtu je výtlačný řad v délce 372,1 m, prodloužení výtlačného řadu v délce 253,9 m a zásobovacího řadu v délce 253,2 m, rekonstrukce ...
Kanalizace Rejta
Předmětem plnění této veřejné zakázky Stavba je výstavba kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro obec Rejta, která je částí města Trhové Sviny. Kontejnerová ČOV s výhledovou kapacitou 400 EO je navržena jako mechanicko-biologická v sestavě dvou kontejnerových čistíren odpadních vod 200 EO, na které bude přítok odpadních vod rozdělen v ...
Rozvoj, prevádzka a údržba Metropolitnej optickej siete v Bratislave
Predmetom zákazky je riešenie Metropolitnej optickej siete v hlavnom meste SR Bratislava (MOS-HMBA) z pohľadu jej rozvoja, prevádzky a údržby. Cieľom rozvoja MOS-HMBA je rozširovanie pokrytia MOS-HMBA na území Hlavného mesta SR Bratislava za účelom pripájania ďalších mestských organizácii, mestských budov, mestského kamerového systému o ďalšie ...
Novostavba materskej školy v obci Volkovce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VOLKOVCE OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO 101 BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY SO 201 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY SO 301 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY SO 401 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE SO 501 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD A AREÁLOVÉ ...
Obnova vodovodní sítě pitné vody v areálu Petrochemie
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodní sítě v areálu petrochemie v celkové délce přibližně 3 485 m.
Výstavba retenční nádrže a dešťové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba retenční nádrže a dešťové kanalizace. Jediným účelem navržené stavby je zvětšení kapacity akumulace dešťových odpadních vod, odváděných ze střech objektů areálu. Navržená stavba je podzemní. Jediným účelem navržené stavby je zvětšení kapacity akumulace dešťových odpadních vod, odváděných ze střech objektů ...
Poptávám realizaci potrubí v Praze
Poptávám zhotovení kanalizačního/odpadního potrubí na objektu v Praze - Horních Počernicích, napojeni WC, umyvadla a proložení asi 15-20m PP-R potrubí DN-40. Výkres přikládám v příloze, přesně zaměření je možné na místě. Pro bližší informace mně prosím kontaktujte na telefonu nebo emailu. Děkuji
Splašková kanalizace a ČOV Dřeveš
Předmětem dokumentace je splašková gravitační kanalizace a centrální čistírna odpadních vod v Dřeveši - místní části obce Tisovec. Do kanalizace budou vyústěny splašky z jednotlivých nemovitostí. Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odváděny pomocí odtoku z ČOV a výústního objektu do Dřevešského potoka. Stavba je členěna na následující stavební ...
Odkanalizování obce Jankovice
Jedná se o stavební práce, výstavba liniové kanalizace a výstavba nové čistírny odpadních vod..ČOV je koncipována pro 600 EO. Objekt ČOV je je tvořen jedním stavebním ce, který zahrnuje v podzemní části čerpací stanici, svozovou jímku, nitrifikační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží, kalojem a dešťovou zdrž.V nadzemní části se nachází česlovna, ...
Těžební plynovod - BPS Vojtěchov
Předmětem zakázky je výstavba liniové stavby - VTL těžebního plynovodu DN 80 PN 40, který bude sloužit ke vtláčení biometanu do distribuční sítě ZP společnosti GasNet, s.r.o. Přípojka bude vedena v zemi v ocelovém potrubí v délce přibližně 934 m.
Horňa - kanalizácia 1. etapa
Predmetom obstarávania je odkanalizovanie obce Horňa 1. etapa. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Súťažných podkladov.
Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín
Předmět veřejné zakázky zahrnuje 3 samostatné projekční řešení (2x kanalizace a 1x vodovod), přičemž dvě musí probíhat souběžně a jsou tedy 2 samostatné části:Část 1 - Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín a Zásobování místní části Savín pitnou vodou; Část 2 - Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves.
Olší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí
Předmětem zakázky je výstavba gravitačních stok splaškové kanalizace v intravilánu místní části Olší nad Oslavou a výtlačného potrubí do místní části Mostiště. Stavba stok splaškové kanalizace bude sloužit k odvádění odpadních vod a jejich následná likvidace bude prováděna na stávající centrální městské ČOV Velké Meziříčí. Celková délka ...
Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov. Součástí předmětu plnění a nabídkové ...
Hrubý Šúr - kanalizácia a ČOV
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Hrubý Šúr, okres Senec podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují výstavbu nového chodníku podél komunikace 237b v k.ú. Konská v délce cca 777 m. Součástí je i rekonstrukce dvou zálivových zastávek a výstavba dvou nových zálivových zastávek. Nová dešťová kanalizace je navržena v celkové délce cca 553 m, která se skládá ze dvou úseků. V rámci stavby ...