Dostavba kanalizace Držovice – ulice Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP
Předmětem zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Držovice v ulicích Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP. Výstavba nové splaškové kanalizace bude probíhat převážně v místních komunikacích. Stavba je rozdělena na 9 kanalizační větví a dva výtlačné řady. Součástí stavby je výstavba dvou čerpacích stanic. Splašková kanalizace bude ...
Kanalizace a vodovod ul. Kuchařovická Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU stanovených SOUPISEM PRACÍ a podmínkami POVOLENÍ.
Doubravčice - intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 4. linky na 1600 EO a Rozšíření zásobování vodou
Předmětem zakázky je intenzifikace ČOV přístavbou 3. a 3. linky na 1600 EO a rozšíření zásobování pitnou vodou obce Doubravčice.
Rekonstrukce kanalizace obce Česká Kubice
Předmětem je rekonstrukce stávající kanalizační sítě, gravitační kanalizace, z kameniny, která je dle provedených průzkumů mezi dílčími šachtami v havarijním stavu. Předmětem stavebních prací bude realizace odstranění stávajícího kanalizačního potrubí a jeho výměny za nové potrubí z kameniny.
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Hradištko, lokalita Nade Vsí: tlaková kanalizace - napojení na ČOV Pikovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace v obci Hradištko ve Středočeském kraji a její napojení na čistírnu odpadních vod Pikovice. Účelem stavby je odkanalizování vrcholové lokality obce Hradištko s místním názvem „Nade Vsí“. Splašky budou tlakovou kanalizací – páteřní stokou „C“ přepouštěny do ...
ČOV a kanalizace Čakov
výstavba nové gravitační kanalizace a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro výhledových 300 EO pro odkanalizovaní a čištění odpadních vod z obce Čakov
Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava
Realizace staveb „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, uličních vpustí a dešťových svodů, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné ...
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška
Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a vodojemu na území obce Huntířov - Stará Oleška. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška“, zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1, IČ: 27290964.
Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Grmelova. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 400 a v délce 193,29 m. Vodovod bude rekonstruován v profilu DN 80 a v délce 196,00 m a v profilu DN 100 a v délce 3,00 m. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 11 ks a v délce 93,60 m. Vodovodní ...
Kanalizácia - Kálnica
Predmetom zákazky je vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování opevnění koryta vodního toku v intravilánu obce v délce 1,3107km – dlažeb a zdí z lomového kamene, odstranění a vybudování 12 mostků a 2 lávek, přeložka vodovodu v délce 48 m, přeložka 3 sloupů NN, odstranění a obnova 550 m plotů, osazení svodidla 110 m, odstranění a náhradní výsadba 26 stromů.
Obec Podolanka – výstavba nového vodovodu a vodojemu v Podolance a výstavba nové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového vodovodu a vodojemu v obci Podolanka a výstavbě nové kanalizace a vodovodu ve Cvrčovicích - části obce Podolanka ve Středočeském kraji.
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Účelem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výstavbě nové splaškové kanalizace v obcích v okolí města Mladá Boleslav. Součástí je výstavba gravitačních stok z kanalizační kameniny, veřejných částí kanalizačních přípojek, 24 ks podzemních čerpacích stanic odpadních vod, výtlačných řadů a intenzifikace ČOV Semčice. ...
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
Dom Horskej záchrannej služby Nízke Tatry - Juh
Stavba Dom HZS NT Juh je základňová stanica pre horskú záchrannú službu. Je to trojpodlažný objekt napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod, žumpu a dažďovú kanalizáciu všetky verejné prípojky sa nachádzajú v cestnom telese I/72 alebo blízko neho. Umiestnenie stavby kopíruje hranicu pozemku. Jedná sa o budovu skôr nepravidelného ...
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího kanalizačního potrubí (úprava vnitřní kanalizace) - venkovní splaškové kanalizace a stávajícího dešťového potrubí, které je v havarijním stavu a vybudování nové kanalizační přípojky napojené do stávající veřejné kanalizační stoky.
II/272 Litol, rekonstrukce
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/272 v části Lysé nad Labem – Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění ...
II/418 Újezd u Brna – Otnice, 1. stavba
Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice v městě Újezd u Brna. Stavba navazuje na již zrealizovaný projekt II/418 Újezd u Brna průtah, ul.Komenského. Stavba v intravilánu zahrnuje výměnu krytových vrstev v tl. 90 mm a sanace v místech lokálních konstrukčních poruch ve vozovce a doplnění celé nové kce v místech rozšíření. Součástí stavby ...
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací
Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového ...
Dřínov, Drchkov kanalizace a ČOV, Drchkov - vodovod
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Dřínov a v místní části Drchov. Odpadní vody budou svedeny pomocí smíšené splaškové kanalizace - gravitační a tlakové, včetně výtlaků a ČS na ČOV, která bude umístěna v MČ Drchov. Účelem objektu SO 01 - ČOV je čištění splaškových odpadních vod z obcí Dřínov a Drchkov, ...
Bzenec – zkapacitnění řadu II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zkapacitnění výtlačného řadu „P1“, který navazuje na stavbu „Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“. V této druhé etapě se bude zvyšovat kapacita další části výtlačného vodovodního řadu „P1“, a to části, ve které dochází k největším ztrátám v potrubí přivádějící pitnou vodu z ÚV Bzenec do VDJ Vracov II. Jedná se o část ...
Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov - Předhradí
Předmětem zakázky jsou vodovodní přípojky v návaznosti na záměr výstavby veřejného vodovodu v obci Pňov – Předhradí a jejích částech.
Vrbičany – kanalizace 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Vrbičany, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Telce na ČOV v obci Telce. Délka kanalizace 3,6 km (z toho 1,59 km výtlak) a délka veřejných částí kanalizačních přípojek 1,24 km.