Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov  zimného štadióna
Predmetom zákazky rekonštrukcia toaliet pre návštevníkov zimného štadióna pod tribúnou A a pod tribúnou B. Jedná sa o vybúranie jestvujúcich sociálnych zariadení pre mužov a ženy. Toalety nahradiť v súlade s novým dispozičným riešením, s novými vyspelejšími zariaďovacími predmetmi, s novými kanalizačnými rozvodmi. V ďalšom je potrebné ...
Příprava území pro individuální výstavbu Strupčice, obytná zóna K rybníku, II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem STRUPČICE, LOKALITA IV. K RYBNÍKU, zpracované v dubnu 2020 společností Michal Koblížek PROKA s.r.o., Okořín 81, Strupčice 431 14, IČ 29269806, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je zasíťování lokality (vodovod, kanalizace, plyn, VO) pro budoucí ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Kanalizácia splaškových vôd Obec Chtelnica – 5. a 6. etapa
1. vybudovanie celoobecnej kanalizácie časť gravitačného kanalizačného potrubia odpadových vôd v obci Chtelnica na Partizánskej ul. do jestvujúcej kanalizácie a gravitačné kanalizačné potrubie v ul. Nad Humnami s nasledovným čistením na ČOV Chtelnica. V rámci stavby č. 2 5. etapa bude vybudovaná časť gravitačnej kanalizácie v intraviláne obce ...
Litohlavy - splašková kanalizace
Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Litohlavy. Kanalizační přípojky budou napojeny do hlavních kanalizačních stok, které budou odvádět splaškové vody do čerpacích stanic SO 03.1 a SO 03.2 a odtud výtlačnými řady do čistírny odpadních vod v Rokycanech. Stavba kanalizace v obci bude umístěná především v místních komunikacích. Jedná se o ...
Sportovní hala v Dobrušce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem Sportovní hala v Dobrušce. Jedná se o stavbu nové sportovní haly v Dobrušce, ulice Pulická, a to v následujícícm rozsahu, SO 01 Sportovní hala; SO 011 Prodloužení splaškové kanalizace; SO 012 Přeložka vodovodu; SO 013 Dešťová kanalizace; SO 014 Přípojka splaškové kanalizace; SO 015 ...
Prílepy - kanalizácia
Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej gravitačnej a tlakovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odkanalizovanie vyčistenej splaškovej vody z ČOV do recipientu v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: SO 01 : Gravitačná kanalizácia splašková SO 01.1 : Kanalizačné odbočenia SO 02 : Tlaková kanalizácia SO 03 : Čerpacia stanica ČS1 ...
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
Investiční akce řeší komplexní revitalizaci stávajících osmi bytových domů v lokalitě ulice Okružní, vybudování nových půdních vestaveb bytových domů, nové přípojky inženýrských sítí a vybudování dvou nových výměníkových stanic pro centrální zásobování řešené lokality teplem. Užívání bytových domů se rekonstrukcí nezmění, dále budu domy sloužit ...
9 TI Křoví
Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů.
Vysoká u Příbramě - vodovod, kanalizace a ČOV
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektech „Vysoká u Příbramě - Zásobovaní pitnou vodou“ a „Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě, okres Příbram“. Účelem stavebních prací je zajištění trvalého zásobení obce Vysoká u Příbramě pitnou ...
Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica- rozvod vody
Predmetom zákazky je realizácia projektu je ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY
Obec Hukvaldy - Splašková kanalizace, II. etapa
Výstavba II. etapy splaškové kanalizace v obci Hukvaldy v délce cca 6,65 km.
Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky
Předmětem této veřejné zakázky je odkanalizování celé obce Darkovičky s napojením do stávající jednotné kanalizace, která ústí na ČOV Hlučín. Čistění odpadních vod bude zajištěno na městské ČOV Hlučín, která má dostatečnou kapacitu na likvidaci odpadních vod z celé řešené oblasti. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí ...
Technická vybavenosť IBV - Hrachovo
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Technická vybavenosť IBV - Hrachovo ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané m.č. Cakov
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou kanalizace a ČOV Senice na Hané m.č. Cakov.
Dostavba kanalizácie Trakovice - 4. a 5. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kanalizácia Trakovice dostavba 4. a 5. etapa, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizácia - Kálnica
Predmetom zákazky je vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hasičská zbrojnice v Bělé
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu hasičské zbrojnice vč. opravy a zvětšení manipulační plochy, napojení na rozvod vody, napojení na dešťovou kanalizaci, přeložky plynové přípojky, vybudování elektroinstalací, přeložky obecní dešťové kanalizace a další. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a ...
Vodovod Polnička
Předmětem projektu je výstavba vodovodu v obci Polnička. Celkem se jedná o výstavbu 20 řadů pro zásobení obce pitnou vodou. Celková délka vodovodních řadů je 6 288,0 m. Součástí díla je výstavba vodojemu a stavební úpravy na stávajících prameništích.
ZTI Moravany - lokalita Z21
Výstavba technické a dopravní infrastruktury umožní výstavbu 24 nových rodinných domů a dvou obytných domů v obci Moravany a jejich bezproblémové napojení na místní plynovod, kanalizaci, vodovod a také místní komunikace. Pro všechny stavební parcely navržené v rámci této akce budou připraveny přípojky elektro, plynovodní přípojky a také vodovodní ...
Brno, Šumavská, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Šumavská (v úseku mezi ulicemi Kounicova a Pod Kaštany) a v ulici Pod Kaštany (v úseku mezi ulicemi Šumavská a Šelepova). Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 300 a v délce 12,7 m, DN 400 a v délce 192,80 m a v profilu DN 600/900 a v délce 245,2 m. Současně ...
Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů, kanalizace v ulici Válečných hrdinů, Na Flíčku a
Předmětem stavby je kompletní přestavba místní komunikace ul. Kopanina a ul. Válečných hrdinů ve východní části městyse Velký Újezd včetně přidruženého prostoru. Jedná se o přestavbu místní komunikace stávající funkční skupiny C do dopravního režimu obytné zóny funkční skupiny D1 (obytná zóna). Podél komunikace jsou navržena podélná stání. Vjezdy ...
Brno, Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizační stoky jednotné kanalizace DN 800 délky 185,60 m v ulici Bratří Mrštíků včetně rozdělovací komory a propojení potrubí DN 1000 délky 10,00 m v ulici Dukelská třída. Dále bude v délce 47,50 m rekonstruovaná stoka dešťové kanalizace DN 300 v ulici Bratří Mrštíků. Součástí stavby bude ...
Kompostáreň Dulovce
Predmetom obstaranie sú stavebné práce na výstavbu kompostárne v obci Dulovce, podla projektovej dokumentácie a výkazu výmer,ktorý je súčasťou súťažných podkladov. STAVBA POZOSTÁVA -Zo stavebných objektov:SO 01 - HROBLES O 02 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SO 03 - GARÁŽE PRE STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA SO 04 - PRÍSTREŠOK PRE INÝ VYSEPAROVANÝ ODPAD SO ...