ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Lipany lokalita IBV Pod Hájom
Stavba bude umiestnená na pozemku mesta Lipany, ktoré má záujem o realizáciu predmetnej stavby. Jedná sa o výstavbu komunikácií a technickej infraštruktúry pre nasledovnú výstavbu rodinných domov v danej lokalite. Plánovaný počet rodinných domov je 37. Lokalita je zo severnej strany ohraničená pohrebiskom, z východnej strany ornou pôdou, z južnej ...
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky, od č.o. 3 a po č.o. 15. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 500 a v délce 92,8 m, vodovodní řad v profilu DN 100 a v délce 109,4 m. Současně budou rekonstruovány přípojky dešťové kanalizace v počtu 11 ks v celkové délce 61 m, ...
Kanalizace a vodovod Větrov
Předmětem veřejné zakázky (budoucího plnění) je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic a vodovodu včetně vodovodních přípojek.
Karlická X Pod Klapicí, Praha
Předmětem plnění je zkapacitnění křižovatky Karlická x Pod Klapicí a rekonstrukce k ní přilehlých komunikací. Komunikace budou s asfaltovým povrchem. Další částí stavby je zatrubnění Radotínského potoka, jehož součástí bude úprava říčního koryta. Součástí stavby je i odstranění původního mostu. Stavba obsahuje i přeložky sítí (VN, NN, veřejného ...
Rodinné domy lokalita Za nádražím, Bílý Kostel nad Nisou - technická infrastruktura
Stavební práce spočívající ve výstavbě nové technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO.1 Komunikace SO.1.1 Odvodnění komunikace S0.2 Kanalizace SO.2.1 Kanalizační přípojky SO.3 Vodovod SO.3.1 Vodovodní přípojky \newline SO.4 Plynovod SO.5 Veřejné osvětlení SO.7 ...
Šport park Pltníky - II.etapa
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, ...
Poptávám zemní práce
Poptávám na realizaci HTÚ, zemních prací, komunikací a inženýrských sítí - v Tachově (kraj Plzeňský)
Oprava cesty I/66 v meste Podbrezová v úseku s dotykom s areálom Železiarní v Podbrezovej
Predmetom zákazky je oprava cestnej kanalizácie na vybranom (kritickom) úseku cesty I/66 v súbehu s areálom Železiarni Podbrezová, a.s. v dotyku s oporným múrom vpravo umiestnenom v samotnom areáli železiarní. Celková dĺžka vychádza z dĺžky opravy cestnej kanalizácie v rozsahu 552,30m. V nadväznosti na súvisiace práce predstavuje celkový rozsah ...
Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 0050 TV Slivenec, etapy 0005 Komunikace Slivenec, jejímž předmětem je provedení kompletní rekonstrukce uličního profilu částí ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a Do Chuchle, a to s cílem zkvalitnění povrchu a zklidnění dopravy. Dále dojde k výstavbě nové dešťové kanalizace včetně ...
Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přepojení přípojek a zapravení komunikací v ul. Nová čtvrť ve městě Velká Bíteš. Celkem se jedná asi o 480m vodovodu, 596 m kanalizace a 866,7 m2 komunikací. Dále budou realizovány pro město zpevněné plochy 1065,3m2 včetně odvodnění komunikací, metropolitní optická síť o délce ...
Komunikace a inženýrské sítě včetně přípojek cDrachtiny 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním 3. etapy infrastruktury pro 34 parcel určených k výstavbě rodinných domů. Každá parcela bude mít svůj sjezd, vodovodní, kanalizační, plynovodní a sdělovací přípojku. Pro napojení na stávající komunikační systém města je navržena nová komunikace.
Hlavná prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení
Predmetom zákazky je výkon hlavných prehliadok na inžinierskych objektoch, ktoré sa konajú periodicky každé 4 roky, návrh prepočtu zaťažiteľnosti, návrh riešení a opatrení vyplývajúcich zo zistených porúch a výkon mimoriadnej, odbornej prehliadky, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe mesta ...
Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Predmetná stavba rieši zásobovanie pitnou vodou všetkých obývaných objektov miestnej časti Ploské - Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií. Stavba vodovodu je líniová podzemná stavba, objekt čerpacej stanice a vodojemu sú nadzemné objekty. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Klobouky u Brna, úprava Klobouckého potoka a Klobouky u Brna, kanalizace v ulici Masarykova
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Klobouky u Brna, úprava Klobouckého potoka SO 01.1.4 Úprava toku. Stavba je členěna na stavební objekty. Dílem se rozumí zhotovení stavebního objektu SO 01.1.4 Úprava toku spočívající zejména v zatrubnění toku v úseku pod vyústěním stávající zatrubněné části toku až po most ulice Příční. Pro nový ...
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel
Predmetom zákazky je rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO1 Prevádzková budova SO2 Prednáškový altánok SO3 OplotenieSO4 Spevnená plocha SO5 Chodníky SO6 Vŕtaná studňa SO7 Prívodné potrubie SO8 Terénne úpravy SO9 Fotovoltaicky zdroj s príslušenstvom SO10 - Záhradná ...
Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnej komunikácie ul. J. Palárika častí A,B,C (ďalej MK) v meste Banská Štiavnica. Jedná sa o úpravu verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako lokality svetového dedičstva UNESCO. Komplexné úpravy ulice J. Palárika pozostávajú z ...
Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům
Plnění zahrnuje rekonstrukci celé šíře komunikace K Hrnčířům v úseku vyznačeném koordinační situací a vybudování odbočovacích pruhů na plánovanou výstavbu komunikace Příjezdová, úpravu přechodů pro chodce pro bezpečnější přecházení, vybudování nových 2 BUS zastávek, přeložku části cyklostezky, vybudování trubních propustků, vybudování nové opěrné ...
Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
Předmětem zakázky je výstavba nového parkovacího domu, rekonstrukce a prodloužení ul. Skladištní a výstavbu nového parkoviště. Součástí díla je nové veřejné osvětlení, nová jednotná kanalizace, odvodnění ploch novými uličními vpustěmi, přeložky stávajících inženýrských sítí a oplocení.
Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie - III. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie v areáli AOS.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice
Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro zajištění dopravního a technického napojení nových rodinných domů. Jedná se o novostavbu komunikací pro vozidla a pěší, dále zajištění technického napojení veřejného osvětlení, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci.
II/193 Pernarec - průtah
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce úseků silnic II/193, III/193 18 a III/193 21 procházející průtahem obce Pernarec, vč. výstavby nové okružní křižovatky, chodníků, parkovacích stání apod. Součástí stavby je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace.
Lokalita rodinných domů Na Sádkách v Borech
Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů „Na Sádkách“ v obci Bory. Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 1) SO 02 VODOVOD 2) SO 04 Veřejné osvětlení 3) SO 05 STL PLYNOVOD 4) SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 5) SO 07 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Považská Bystrica Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. časť
Predmetom je realizácia Diela - stavebných prác na stavbe Považská Bystrica Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. časť, v mestskej časti Považská Teplá, financovaného z vlastných prostriedkov Objednávateľa v rozsahu: Objekt : SO 01.2 Kanalizácia 2. časť: - Časť : Dočasné dopravné značenie. - Časť : Vetva FB - PT (trasa ČS, Š13 - Š ...
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž
výstavba nové oddílné kanalizační sítě v zastavěné části obce Věž a výstavba nové čistírny odpadních vod (kanalizace gravitační, ČOV pro 865 EO), opravy stávajících řadů vodovodu a dešťové kanalizace, které budou dotčeny během hlavní stavby výstavba kanalizace a ČOV včetně případných vodovodních přípojek