Poptávám realizaci vodovodní přípojky
Poptávám realizaci vodovodní přípojky v obci Starý Jičín, místní část Heřmanice dle přiloženého výkresu situace. Kompletní PD samozřejmě dodám vč. vyjádření správců sítí. Projektovaná trasa je 42,2 m, já bych chtěl realizovat 41,2 m tedy o 1 m méně. Přípojka bude ukončena volným koncem vyvedeným nad terén. Trasa by měla vést z větší části ...
Zberný dvor Obec Paňovce - stavebné práce
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb spojených s realizáciou stavby s názvom: Zberný dvor Obec Paňovce v rozsahu: - Elektrická prípojka - Kamerový systém - Kanalizačná prípojka, žumpa - Kancelária - kontajner - Oplotenie - Osvetlenie zberného dvora - Prístrešok A - Prístrešok B - ...
Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul Šidunky v obci Jaslovské Bohunice
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul Šidunky v obci Jaslovské Bohunice.
Dokončenie vodovodu v obci Gemerská Panica
Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Gemerská Panica. Obec Gemerská Panica je situovaná na štátnej ceste III. triedy č. III/050143 medzi mestom Tornaľa a Plešivcom. Nachádza sa cca 15 km juhozápadne od okresného mesta Rožňava. Charakter ani spôsob užívania územia ktorým stavba povedie sa nezmení. Výstavba rozvodného potrubia v obci ...
Inžinierske siete a dopravné stavby ul. Záhumenská, Veľké Kostoľany – 2. etapa
Predmetom zákazky sú Inžinierske siete a dopravné stavby ul. Záhumenská, Veľké Kostoľany 2. etapa. Všetky potrebné informácie sú sučasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Ekokemp Šášovské Podhradie
Predmetom je realizácia diela s názvom: Ekokemp Šášovské Podhradie. Projekt rieši výstavbu areálu vodáckeho ekokempu na rieke Hron. Kemping bude prevádzkovaný len v letnom období resp. v sezóne splavu Hrona. V areáli kempingu sa budú nachádzať kempingové miesta pre karavany, stany a kemp bude poskytovať v budúcnosti aj ubytovanie v prerobených ...
Čistiareň odpadových vod v obci Keť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD V OBCI KEŤ STAVBA SA ČLENÍ NA NASLEDOVNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY: SO 01_1 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-STAVEBNÁ PRÍPRAVA SO 01_2 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-TECHNOLÓGIA SO 01_3 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-ROZVODY NN SO 02 CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 STUDŇA SO 04 ...
Rekonštrukcia kanalizačného potrubia vodorovných kanalizačných vetiev
Rekonštrukcia vodorovných vetiev kanalizačného potrubia + 2. etapa statického zabezpečenia-podchytenie priečok
Teplovodná prípojka pre VÚB Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie teplovodnej prípojky ÚK a TV pre objekt VÚB v Spišskej Novej Vsi v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe súťažných podkladov (projektová dokumentácia, výkaz výmer).
Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2
Predmetom zákazky je vybudovanie miestnych komunikácií, chodníkov a požadovaných inžinierskych sieti, ktoré zabezpečia dopravné napojenie a prístup pre jestvujúcu resp. plánovanú výstavbu rodinných domov IBV Panský kruh Vetva J, C2.
ČOV a kanalizácia obce Nová Ves nad Žitavou
Predmetom tejto zákazky je ČOV a kanalizácia obce Nová Ves nad Žitavou. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Lúka, Modrovka, Modrová – kanalizácia a ČOV
Predmetom tejto zákazky je Lúka, Modrovka, Modrová kanalizácia a ČOV. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce II
Predmetom zákazky sú potrubné gravitačné stoky s kanalizačnými šachtami, tlakový rozvod s náležitými tvarovkami a armatúrami, technologické zariadenie navrhovanej čerpacej stanice a čistiareň odpadových vôd ako stavebný objekt spolu s potrubnými rozvodmi a technologickým zariadením pre čistenie splaškových vôd s následným odvádzaním do Tekovského ...
Splašková kanalizácia a ČOV Jamník
1.Časť Predmetom zákazky v tejto časti je realizácia stavebných prác na dobudovaní splaškovej kanalizácie v rozsahu: SO 01 Splašková kanalizácia Vetva A-F Vetva A- G1-1 Vetva A- G4 E1 E Vetva A-G7 Vetva A- G12 G13 Vetva A-G14 Vetva A-G14a SO 04 Cesta k ČOV + spevnená plocha SO 06 Úprava potoka SO 07 NN prípojka v rozsahu výkazu ...
RTH na kopci Šanec – oprava vodojemu a prípojných rozvodov, vŕtaná studňa - RŠU
Predmetom zákazky je oprava vodojemu, prípojných rozvodov a vybudovanie vŕtanej studne v objekte VÚ 3030 Zvolen, RTH na kopci Šanec. Objekt sa nachádza v extraviláne medzi obcami Hlohovec a Bojničky, ako samostatný celok, mimo zastavaného územia obce, je zásobovaný pitnou vodou z mestského vodovodu cez prečerpávaciu stanicu do vodojemu, odkiaľ je ...
Materská škola Okružná - novostavba
Predmetom zákazky je realizácia stavby Materská škola Okružná Stavba je v členení SO 01 Materská škola Okružná SO 02 NN prípojka, Elektrické odberné zariadenie a elektroinštalačný vývod SO - 04 Vodovodná prípojka SO - 05 Napojenie na žumpu SO 06 Chodník
Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt SO-02. Jedná sa o budovu určenú pre školstvo. Po obnove bude na prízemí umiestnená základná škola a kuchyňa s jedálňami, na poschodí materská škola. Objekt bude organizačne pričlenený k základnej škole na ulici A. Felcána v Hlohovci. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy a stropné podhľady, ...
Orechová Potôň verejná kanalizácia
Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Orechová Potôň. Splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové (splaškové) vody z domácnosti a občianskej vybavenosti. Splašková kanalizácia z juhovýchodnej časti obce Orechová Potôň bude zaústená do jestvujúcej splaškovej kanalizácie v obci ...
Marhaň – vodný zdroj, verejný vodovod a výdajné miesta na pitnú vodu
Predmetom zákazky je realizácia výstavby vodovodu v obci Marhaň, čím sa zabezpečí rozvod pitnej vody v lokalite rómskej osady a časti obce, kde voda v studniach nevyhovuje požiadavkám normy na pitnú vodu a v suchých obdobiach nepostačuje. Spôsob realizácie stavby: Vodný zdroj, Vodovod, Výdajné miesto na vodu Výstavba vodovodu pre rómsku osadu a ...
Ul. Generála Svobodu - rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie 3. etapa
Predmetom zákazky je prekládka kábla VN 22 kV na Ul. gen. Svobodu v Partizánskom. Prekládka jestvujúceho kábla VN 22kV bude prebiehať iba v nevyhnutnej dĺžke v súvislosti s vybudovaním novej okružnej križovatky na Ul. gen. Svobodu. V mieste spojky VN č. 1 na parcele č. KN-C 4569 a v mieste spojky VN č. 2 na parcele č. KN-C 4623 bude jestvujúci ...
Premiestnenie obchodného merania plynu v areáli RSLT Vranov nad Topľou, pracovisko Margecany
Predmetom zákazky je preloženie obchodného merania plynu z priestorov odpredanej budovy bývalej kotolne, do areálu RSLT a osadenie zostavy meradla zemného plynu podľa požiadaviek stavebníka a projektovej dokumentácie.
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR
Verejný obstarávateľ je držiteľom osvedčenia o významnej investícii pre významnú investíciu na investičný projekt Strategické územie Valaliky. Strategické územie Valaliky vytvorí predpoklad na prilákanie nových investícií na východnom Slovensku, čím vznikne potenciál vytvorenia stoviek priamych a nepriamych nových pracovných miest a ďalšieho ...
Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2
Predmetom zákazky je preloženie vodovodného, plynovodného potrubia, komplexná výmena zvršku mosta azosilnenie nosnej konštrukcie pridanými externými predpínacími káblami vzmysle projektovej dokumentácie.
Meander – výmena hlavnej trasy TUV/SV/UK
Predmetom zákazky je rekonštrukcia hlavnej trasy TUV/SV/UK v objekte Meander nachádzajúcom sa v Tatranskej Štrbe v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk (Zmluva o dielo).