Milíkovice - vodovod včetně vodovodních přípojek
výstavba vodovodního řadu včetně veřejných částí vodovodních přípojek pro zásobování obyvatel m.č. Milíkovice pitnou vodou, přívodní vodovodní řad bude napojen na zdroj ve vlastnictví a správě Jihočeského vodárenského svazu, kterým je vodovodní výtlak Bukovec - Domoradice (OC DN 400), vodovodní řad PE 90/8,2 mm délka 702 m, PE 63/5,8 mm délka 537 ...
Novostavba tělocvičny, Velké Přílepy
Předmětem veřejné zakázky je novostavba tělocvičny pro potřeby základní školy a občanů obce. V 1PP jsou umístěna parkovací stání pro potřeby tělocvičny i stávající základní školy umístěné na sousedním pozemku. V 1NP je umístěna velká a malá tělocvična, hlediště, nářaďovna, šatny a foyer. Z 1NP je také tělocvična spojena spojovacím krčkem se ...
Neveklov - Sýkorec II. etapa
Záměrem investora je realizovat stavební práce spočívající ve vybudování inženýrských sítí a komunikací, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, sedimentační nádrže dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, vodovodních přípojek, splaškových kanalizačních přípojek, dešťových kanalizačních přípojek a sadových úprav v obci Neveklov - ...
Žandov - kanalizace
Předmětem plnění je odvádění odpadních splaškových vod z lokality Žandov, čerpání odpadních vod do kanalizačního systému Chlumec.
Kanalizace a ČOV Borušov
Předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně doprovodných staveb.
Moravský Krumlov_ vybudování chodníků a IS v lokalitě Na Kačence
Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci
Klení - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace
Stavba bude sloužit pro odvedení splaškových odpadních vod z objektů obce a čištění těchto odpadních vod. Navržená kanalizační síť bude odvádět splaškové odpadní vody z přilehlých nemovitostí do čistírny odpadních vod. V ČOV budou odpadní vody vyčištěny a vyčištěné vody budou vypouštěny do místní drobné vodoteče. Připojení jednotlivých ...
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rozšírení vodovodu v obci Medzany v členení: Stavebne objekty SO 01 Prelozka potrubia DN/ID 250 SO 02 Cerpacia stanica - ATS SO 03 Odberne zariadenie el. - NN pripojka k CS-ATS a VDJ SO 04 Vytlacne potrubie SO 05 Vodojem 2x100 m3 SO 06 Odberne zariadenie el. NN pripojka k vodojemu SO 07 Oplotenie ...
Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši
Stavební úpravy stávajícího objektu ubytovny a veřejné jídelny na objekt bytového domu. V objektu bude vybudováno 27 bytů. Součástí stavby jsou rovněž přípojky inženýrských sítí a související zpevněné plochy.
I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka
Předmětem plnění je realizace stavby dle schválené PDPS a Zadávací dokumentace. Jedná se o provedení dvou okružních křižovatek včetně odvodnění, nového VO, přeložka vody, el. kabelů, plynu, chodníků, svislého a VDZ, zaměření stavby, hlavní prohlídky, revizí a zkoušek potřebných pro provoz a předání stavby
E177 - Modernizace uzlu armatur 1(2)VB81,82S101 a 1(2)VB82S104 oddělujících systém TVN
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce uzlu armatur 1(2)VB81S101, 1(2)V82S101 a 1(2)VB82S104 v kanálech č. 0006 na obou hlavních výrobních blocích Jaderné elektrárny Temelín tak, aby plnil svojí projektovou funkci. Dodavatel provede výměnu všech stávajících klapek za klapky vhodnější do prostředí znečištěných chladicích vod a dále pak ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově, ulice Tovární
- Dílo zahrnuje zejména tyto činnosti a dodávky - Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase a to v podrobnostech Přílohy č.1 Smlouvy - Technická specifikace předmětu Díla. - Výstavbu nového ...
Okrouhlice - přečerpávání odpadních vod a kanalizace SO05 a SO06
Předmětem této části veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Horní a Dolní Chlístov, místní části obce Okrouhlice a odvedení odpadních vod na ČOV Havlíčkův Brod. Předpokládaná délka kanalizace je cca 1,2 km a dvě čerpací stanice odpadních vod ČS9 a ČS10. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejných částí kanalizačních přípojek a ...
Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia
Predmetom obstarávania je výstavba splaškového kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter. Stavba je realizovaná v rámci projektu Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter kanalizácia v rozsahu aktivity č. 2 Trebostovo.
Rámcová dohoda na stavební práce při obnově vodohospodářské infrastruktury
Předmětem celkem 3 rámcových dohod je zajištění provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace a objekty na nich) na území níže uvedených okresů, ve kterých zadavatel působí. Předmět ve vztahu ke všem částem je blíže specifikován v Příloze č. 1 závazného vzoru rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. ...
E912 - Optimalizace rozvodů TUV na mostech
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v: -provedení postupné výměny potrubních tras TUV 0GKB91BR01 a trasy recirkulace TUV 0GKB92BR01 -včetně tras odboček k jednotlivým SO, -provedení výměny tras a armatur pro odvzdušnění a vypouštění TUV -instalaci nových uzavíracích armatur na odbočkách ...
Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Tichého s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1933 bude rekonstruována v profilu DN 300 délky 336,0 m a v profilu DN 400 délky 35,2 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 27 ks a v ...
Brno, Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Kalvodova s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1937 bude rekonstruována v profilu DN 400 délky 33,5 m a v profilu DN 500/750 délky 289,0 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 22 ks a ...
Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa
Předmětem díla je provedení výstavby splaškové kanalizace profilu DN 300 v celkové délce 699,67 m. Konkrétně se jedná o vybudování nových splaškových stok „A“ a „B“ v délkách 583,72 m a dl. 115,95 m. Obě stoky budou profilu DN 300. Stoka „A“ se napojí na již vybudovanou kanalizační šachtu Š5 a dále bude vedena nezpevněným terénem v oblasti ...
Rouchovany obytná lokalita Za Plachovýma
Stavba řeší přípravu území pro budoucí umísťování objektů rodinných domků. Součástí technického řešení je: dopravní infrastruktura, technická infrastruktura: dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod, VO
I. etapa výstavby Komunitního a volnočasového centra Malé Březno
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby jednopodlažního nepodsklepeného bytového domu pro seniory (v PD označeného jako SO 02) a dvoupodlažního nepodsklepeného bytového domu (v PD označeného jako SO 03) v centru obce Malé Březno včetně souvisejících stavebních objektů inženýrských sítí, zpevněných ploch, parkoviště apod., které budou ...
Odkanalizování a zásobování pitnou vodou lokality Zahrádky a Vysoký Svah v Peci pod Sněžkou
Předmětem veřejné zakázky je stavba řešící odkanalizování a zásobování pitnou vodou nemovitostí v lokalitách Zahrádky, Vysoký Svah a Lučiny v obci Pec pod Sněžkou v k. ú. Pec pod Sněžkou (718637), Černý Důl (620670) a Velká Úpa I (718645). Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Odkanalizování a ...
ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
Predmetom stavby sú potrubné gravitačné stoky s kanalizačnými šachtami, tlakový rozvod s náležitými tvarovkami a armatúrami, technologické zariadenie navrhovanej čerpacej stanice ČS1 a čistiareň odpadových vôd ako stavebný objekt spolu s potrubnými rozvodmi a technologickým zariadením pre čistenie splaškových vôd s následným odvádzaním do ...
Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na projekte Centrum sociálnych služieb Šenkvice, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO2-SC211-2018-27 V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch: -SO 01 Centrum sociálnych služieb na pozemku p.č. 151/5, k.ú. Veľké ...