Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice I. a II. etapa
Realizace staveb „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice I. etapa“ a „Kanalizace a ČOV Koblov – Antošovice, II. etapa“ v k. ú. Koblov, obec Ostrava. Jedná se o vybudování oddílné stokové soustavy, čerpací stanice splaškových vod ČS Antošovická s výtlakem vod 1526,36m a navýšení kapacity čistírny odpadních vod (dále jen “ČOV“) Koblov z 425EO na ...
II/444 Uničov – křižovatka u autobusového nádraží
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba okružní křižovatky s pěti paprsky v místě stávající úrovňové, průsečné křižovatky ul. Mohelnická-silnice II/444, ul. Hrdinů-silnice II/446 a ul. J.z Poděbrad -MK. Součástí předmětu zakázky je také stavební úprava místní komunikace, chodníků, přeložky vodovodu, rekonstrukce jednotné kanalizace, ...
Změny budov areálu ZŠ Čimelice
Předmětem veřejné zakázky je změna budov areálu ZŠ Čimelice včetně přístavby a úpravy zpevněných ploch členěných do následujících stavebních a inženýrských objektů: SO 01 – přístavba pavilonu ZŠ SO 02 – stavební úpravy stávajícího stravovacího pavilonu a spojovacího krčku SO 03 – HTÚ, zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy SO 04 – dešťová ...
Dolní Újezd, Bořkov - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba jednotné kanalizace v místní části Bořkov a Kabátoves. Jsou navrženy nové i rekonstruované gravitační stoky i odbočky pro přípojky. Celkem je navrženo cca 2 656 m kanalizace, z toho cca 415 m odboček pro domovní přípojky, ostatní stoky. Předmětem plnění je i výstavba souvisejících uličních vpustí včetně ...
Bohuňovice – dostavba kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod z předmětných lokalit na území obce Bohuňovice, tj. vybudování splaškové kanalizace. V jedné z lokalit se navíc jedná také o zajištění zásobování pitnou vodou. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu ...
Považský Chlmec – stoková sieť – II. Etapa
Predmetom zákazky Považský Chlmec stoková sieť II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie pre obyvateľstvo a občiansku vybavenosť, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií a súvisiace práce spočívajúce v nevyhnutných preložkách vodovodu a plynovodu vrátane dotknutých prípojok, uvedenie všetkých dotknutých ...
Dostavba kanalizace Novostavba ČOV - Obec Chlumětín
Předmětem této zakázky je výstavba komunální čistírny odpadních vod pro obec Chlumětín pro 250 EO, a dostavba jednotné kanalizace v zastavěném území obce Chlumětín v trase: Stoka Š1 - Odlehčovací šachta Š 10, DN 300, délka 232 m; Trasa Vt – V05, DN250,. délka 110, 11 m s Trasou ŠV1-ŠV13, DN 250, délka 10,75m ; Trasa Š43-V01,1 DN 250, délka 142m ; ...
Biel – Rozšírenie tlakovej kanalizácie na ul. Hlavná – Železničná
Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do jestvujúcej tlakovej kanalizácie zriadenej v rámci stavby Biel tlaková kanalizácia Presskan a ČOV VVS a. s. a do navrhovanej parciálnej časti uvedenej v stavebných objektoch. Primárnym recipientom bude postavená tlaková kanalizácia v rámci uvedenej stavby. Čerpadlá ...
Vodovod Količín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v Holešové - místní část Količín. Bližší popisy stavebního řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která tvoří součást zadávacích podmínek.
ZTV pro RD Pelhřimov - Skrýšov
Jedná se o vybudování ZTV pro 40 parcel pro rodinné domy v lokalitě místní části Pelhřimova – Skrýšov. ZTV bude realizováno dle zpracované PD od projekční kanceláře Studio A s.r.o. a rozvody optiky od Electrosun s.r.o.. Bude vybudována kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod, komunikace, VO, rozvody optického kabelu.
Splašková kanalizace Netolice
Pro odvádění odpadních vod z nemovitostí z místní části Netolice je navržena gravitační splašková kanalizace ukončená v centrální veřejné čerpací stanici pro lokalitu Domov na západním okraji Lochovic. Z ní jsou odpadní vody systémem tlakové kanalizace dopravovány na ČOV Lochovice.
Křivoklát - vodovod
Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu v městysu Křivoklát včetně objektů a úprav na stávající síti.
Splašková kanalizace Leština
Předmětem veřejné zakázky je odvedení splaškových vod ze stávající zástavby v obci Leština do stávající kanalizace v obci a dále na stávající čistírnu odpadních vod v Leštině. Navržená kanalizace bude napojena na gravitační kanalizaci obce na stávající šachty splaškové kanalizace.
Vodovod v obci Demandice
Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Demandice. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú ...
Splašková kanalizace Netolice
Pro odvádění odpadních vod z nemovitostí z místní části Netolice je navržena gravitační splašková kanalizace ukončená v centrální veřejné čerpací stanici pro lokalitu Domov na západním okraji Lochovic. Z ní jsou odpadní vody systémem tlakové kanalizace dopravovány na ČOV Lochovice.
Kanalizace Němčice
výstavba nové tlakové kanalizace v Němčicích - provedení 89 ks domovních čerpacích jímek tlakové kanalizace, 1826 m hlavních řadů tlakové kanalizace PE d50 až d75 a 998 m vedlejších řadů tlakové kanalizace PE d40
Splašková kanalizácia Dolné Srnie II.etapa
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom: Splašková kanalizácia Dolné Srnie II.etapa. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského Malacky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklotrasy Družstevná Radlinského v k.ú. Malacky. Stavba cyklotrasy je navrhnutá cez mesto, ako spojnica jestvujúcej trasy z Kostolišťa a priemyselného areálu. Navrhovaná cyklotrasa prechádza zastavaným územím mesta Malacky a je určená na užívanie obyvateľom aj návštevníkom obcí s cieľom ...
Kanalizácia a ČOV Širkovce
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom: Kanalizácia a ČOV Širkovce. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním ...
Jánovce - Čenčice vodovod
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rozšírením vodovodu pre časť obce Jánovce Čenčice.
Výstavba splaškové kanalizace v obci Dnešice, místní část Černotín
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, služby a dodávky ke zhotovení díla „Výstavba splaškové kanalizace v obci Dnešice, místní část Černotín“. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5 VII. etapa
V obci Sklabiná sa v rokoch 2001 - 2010 uskutočnila výstavba kanalizácie, ktorá v roku 2012 bola daná do trvalej prevádzky. V rámci výstavby pre nedostatok finančných prostriedkov nebola vybudovaná vetva AA-5 v dĺžke 413 m. Výstavba kanalizačného zberača AA-5 bude realizovaná na obecných pozemkoch. Splašková kanalizácia sa bude budovať z PVC rúr ...