Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Záblatská
Předmětem plnění je odkanalizování zájmového území v městské části Heřmanice, oblasti ul. Vrbické a Záblatské. Je řešeno gravitačním systémem jednotné kanalizace, kdy se dešťové vody odlehčí při poměru se splaškovými 1:7 a více do Heřmanického potoka a naředěné splaškové vody do poměru 1:7 se svedou do stávající kanalizace v ul. Vrbická. V oblasti ...
Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Nové Sedlo, Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická kolonie“, zpracované v dubnu 2019 Ing. Jiřím Soukupem (Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČ 737 11 870), která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba místních obslužných ...
Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu
Predmetom zákazky je vybudovanie nasledovných stavebných objektov : S001 Rekonštrukcia prívodného potrubia, S002 Rekonštrukcia rozvodného potrubia. Súčasťou stavebného objektu S001 je rekonštrukcia existujúceho prívodného potrubia PVC DN 150 od prerušovacej komory po vodojem nad školou. Súčasťou stavebného objektu S002 je vybudovanie nového ...
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Lovča. V rámci stavby bude vybudovaný vodojem, prívodné potrubie do vodojemu, zásobné a rozvodné potrubia v celej obci, vrátane odbočení po hranicu pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Dolná Ždaňa. Obec bude napojená zo spoločného existujúceho vodojemu 2x150 m3 pre obce Horná a Dolná Ždaňa v k.ú. Horná Ždaňa.
Gregorova Vieska - verejný vodovod
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Gregorova Vieska. Verejný vodovod bude napojený na skupinový vodovod H-L-F vetvu MUB v km 4,575 vedľa komunikácie medzi Tomášovcami a Gregorovou Vieskou. V mieste napojenia bude vybudovaná šachta s redukčným ventilom.
Veľké Dravce - verejný vodovod
Premetom zákazky je realizácia vodovodu obce Veľké Dravce. Vodovod sa napojí na existujúce prívodné potrubie z obce Buzitka, ktoré je ukončené na okraji obce Veľké Dravce.
Tuhár - vodovod
Predmetom zákazke je realizácia vodovodu obce Tuhár.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dobudovanie kanalizácie obce Golianovo
Navrhovaná stavba kanalizácie sa nachádza v katastrálnom území obce Golianovo. Jedná sa o líniovú stavbu rozsiahle stavenisko. Výber lokality pre umiestnenie stavby je podmienený majetkovým právom stavebníka (alebo iným právom v zmysle Stavebného zákona) k pozemno-knižným parceliam miestnych komunikácií a štátnych ciest v katastri obce. Areál ČOV ...
Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnici
Předmětem veřejné zakázky je výstavba multifunkční budovy, jejímž cílem je rozšíření skladovacích ploch určených pro skladování humanitárního materiálu a vybudování nové střelnice pro potřeby městské policie, popř. dalších subjektů. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i komunikace a zpevněné plochy, kanalizace, vodovod a přípojka NTL plynu. ...
Kanalizácia obce Mužla
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obci Mužla. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Vodojem Březnice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového zemního vodojemu 2x60m3, přípojky NN, příjezdové polní cesty k VDJ, propojovacích potrubí, odpadu, oplocení. Stavba vodojemu zvýší zabezpečenost v dodávce pitné vody, zlepší tlakové poměry v síti a zajistí dostatečné množství vody při požáru.
Verejný vodovod Fričovce
Predmetom zákazky je prvá etapa výstavby verejného vodovodu v obci Fričovce zahŕňajúca výstavbu pramennej záchytky prameňa č. 2, vybudovanie prívodného potrubia k vodojemu, osadenie vodojemu v objeme 2x 25 m3, odkalenie a vybudovanie prívodného a zásobného potrubia pre distribúciu vody do siete k odberateľom. Predmet zákazky je vymedzený ...
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Predmetom obstarávania je Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné ...
Kanalizace, ČOV a vodovod Košátky
Předmětem zakázky je výstavba nové kanalizační sítě a centrální ČOV a dále o novostavbu vodovodu v obci Košátky.
Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby - predmetu zákazky Región Dunajská Streda Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 Obec Kráľovičové Kračany - kanalizácia vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického ...
ČOV Nové Hamry, splašková kanalizace Nové Hamry - I. etapa, část kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Nové Hamry.
Splašková kanalizace Čánka
Novostavba splaškové gravitační kanalizace, čerpací stanice a kanalizačního výtlaku.
Kurdějov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Kurdějov v celkové délce cca 4 936,9 m, z toho cca 3 327,5 m kanalizačních stok, cca 274,5 m výtlaku, cca 774,6 m odboček pro domovní přípojky, 312,9 tlakových stok s 247,4 m tlakových přípojek, 3 ks ČS, 23 ks domovních čerpacích jímek a výstavba nové ČOV pro 460 EO. Bližší ...
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících služeb, a to výstavba splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek. Konkrétně se jedná o: a) kanalizaci místní část Skalice, kde je navržena gravitační kanalizace v délce 16 703 m, 5 ks čerpacích stanic odpadních vod (ČS), 1 763 m výtlaků a 1441,5 m odboček pro ...
Vodovod Příčovy
Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Příčovy, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Příčovy bude vodojem Dublovice, který je napojený na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany v blízkosti vodojemu Sedlčany II. Vodojem Dublovice o objemu 2 x 150 m3 je umístěn u lesní cesty na severní straně vrchu ...
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova
Předmětem plnění veřejné zakázky „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“ je zejména obnova vodovodu a kanalizace v zastavených částech města Čelákovice.