Vodovod Boškůvky
Předmětem projektu je výstavba vodovodu (vč. přípojek) v obci Prusy-Boškůvky, konkrétně místní části Boškůvky.
Lázně Libverda, lázeňská stezka - obnova vodovodu a povrchu
STAVBA, JEJÍMŽ INVESTOREM JE FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A.S.: obnova stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Lázně Libverda. Součástí stavby je také obnova veřejných částí přípojek. Navržená stavba je členěna na čtyři stavební objekty: páteřní řad o dimenzi D110 v délce 1 930 m; vedlejší řady o dimenzi D90 v délce 274 m a o ...
Pata - verejná kanalizácia - rozšírenie kanalizácie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebnych prác na projekte "Pata - verejná kanalizácia - rozšírenie verejnej kanalizácie". Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Cholina a vybudování nové ČOV o kapacitě 850 EO. Celková délka nově budované kanalizace je 6 412,5 m. Součástí realizace je vybudování čerpací stanice na ČOV, vybudování 242 ks kanalizačních přípojek o celkové délce 1850,0 m, vybudování komunikací v areálu ČOV, napojení ...
Mukařov - ČOV a splašková kanalizace
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obce Mukařov a Borovice.
Splašková kanalizace a ČOV Křepenice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV v obci Křepenice. Kanalizace bude oddílná, jejím základem je gravitační splašková kanalizace s napojenými kanalizačními přípojkami. Splaškové vody budou dále likvidovány na nové ČOV.
Kanalizace a ČOV Dřetovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod EO 650 (dále jen „ČOV“), kanalizační stoky „N“ a 188 ks kanalizačních přípojek ve veřejné části v obci Dřetovice ve Středočeském kraji.
Odkanalizování a ČOV Petřvald
Výstavba splaškové kanalizace v délce 12 km a ČOV o kapacitě 1900 EO
Vavřinec - vodovod a kanalizace s napojením na Uhlířské Janovice
Výstavba tlakové kanalizace v obci Vavřinec. Splaškové vody budou čerpány hlavní tlakovou stokou do stávající tlakové kanalizace v lokalitě Chmeliště (místní část obce Vavřinec), která je připojena do kanalizace a ČOV Uhlířské Janovice. Tlakové stoky průměru 63 - 90 mm v délce 6 687 m s DČS 131 ks. Výstavba veřejného vodovodu v obci Vavřinec, ...
D1 Stránecká Zhoř vlevo - úpravy a provozování odpočívky
Hygienické podmínky budou zajištěny instalací mobilních automatických toalet ve formě sanitárních kontejnerů umístěných na zemní základový pás. Budou vybudované potřebné inž. sítě. Součástí zakázky je vybudování zázemí pro odpadové hospodářství.
Obec Janovice - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Janovice. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV (pro 2.100 EO) v Janovicích. Stokové sítě budou tvořeny novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace a kanalizačními přípojkami. Stoková síť bude mít ...
Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky ke zhotovení stavby splaškové kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
Splašková kanalizace Dachov
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a napojení na kanalizační systém obce Miřetice.
Rekonštrukcia rozvodov ZDT v objekte BD Medveďová 21, Bratislava
Výsledkom verejnej súťaže je Zmluva na rekonštrukciu rozvodov ZDT v objekte BD Medveďovej 21, v Bratislave - Petržalke, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TÚV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie. Pre vylúčenie pochybností, ostatné stavebné riešenia, ktoré sú uvedené v v príslušnej Projektovej dokumentácii ...
Vodovod Osvětimany - Dolní Paseky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívají v realizaci vodovodu Osvětimany - Dolní Paseky dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo, a dle projektové dokumentace, jenž tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Účelem stavby je rozšíření a doplnění stávající vodovodní soustavy v Osvětimanech.
Obytný soubor VYHLÍDKA - Proseč - I. Etapa - technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je novostavba veřejné infrastruktury za účelem budoucí výstavby domů k bydlení ve městě Proseč. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Výstavba kanalizace Všedobrovice - Štiřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací za účelem výstavby kanalizace v obci Kamenice ve Středočeském kraji v příslušném rozsahu dle projektové dokumentace projektované společností JM Adito, s.r.o., IČ: 04669789, sídlem Jeremenkova 763/88, Podolí, 140 00 Praha 4, kteří se tímto ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ podíleli na ...
ČOV a kanalizace Dobrovítov
Předmětem je stavba stokové sítě v obci pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí a stavba ČOV. Součástí realizace díla je také vodovodní přípojka pro zajištění pitné vody v objektu ČOV, komunikace pro příjezd na ČOV a elektrická přípojka pro napojení ČOV na rozvod NN.
Přeložky IS
Předmětem veřejné zakázky je obnova vybraných částí inženýrských sítí včetně souvisejících činností v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Jedná se o výstavbu nové stanice O2 s dvěma nadzemními zásobníky kapalného kyslíku, novou stanice N2O (přízemní domek z ocelové konstrukce opláštěné sendvičovým plechem), výstavbu podzemního kanálu z železobetonu ...
Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je: (1) Dodávka, instalace a montáž Pilotní jednotky pro úpravu bioplynu ÚČOV, produkovaného z procesu úpravy odpadní vody, na zemní plyn (resp. biometan). (2) Výstavba potrubí těžebního plynovodu a napojení Pilotní jednotky do středotlaké plynovodní sítě, provozované společností Pražská plynárenská Distribuce, ...
Vodovod pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy - II. a III. etapa
II. a III. etapa výstavby vodovodu pro obec Horní Kněžeklady a místní části Dolní Kněžeklady a Štipoklasy - v rámci těchto dvou etap budou zrealizovány přívodní a rozvodné vodovodní řady pro obec Horní Kněžeklady a místní část Dolní Kněžeklady (vodovodní řady budou zhotoveny z PE 100 RC 63x3,8 mm, stávající měrná šachta Žimutice bude doplněna ...
Odkanalizování obce Želetice
Předmětem zakázky odkanalizování obce Želetice a výstavba ČOV.
Kanalizace a ČOV Potštát, Kovářov
Předmětem projektu je výstavba ČOV a kanalizace, včetně souvisejících objektů v Potštátě.
Vodovod Polipsy - Losiny
Veřejná zakázka představuje stavbu vodovodů v lokalitách Polipsy (m.č. obce Čestín) a Losiny (m.č. obce Petrovice II) na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora - Čáslav se zdrojem vody v nádrži Vrchlice a úpravnou vody Svatá Trojice. Napojení bude provedeno ze stávajícího vodovodu pro obec Kácov v lokalitě Račíněves. Náplň stavby zahrnuje výstavbu ...
Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče
Výstavba splaškové kanalizace v délce 3700 m, z toho gravitační potrubí DN 250 1932 m, výtlačné potrubí DN 80 v délce 1768 m a 3 přečerpávacích stanic včetně výstavby kanalizačních přípojek, skládajících se z veřejné a soukromé části.