Odkanalizování obce Babí
Předmětem VZ je stavba řešící odkanalizování nemovitostí obce Babí a části nemovitostí v k. ú. Horní Staré Město. Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Odkanalizování obce Babí (místní část města Trutnov)“.
Abrahám - Splašková kanalizácia a ČS
Predmetom predkladaného riešenia je dobudovanie kanalizácie v obci Abrahám. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Poptáváme projekci a realizaci kanalizačního potrubí
Chtěli bychom naprojektovat a zrealizovat kanalizační potrubí DN 50 od šachtice kde vtéká voda z úpravny vody (filtrace). Toto potrubí potřebujeme napojit na splaškovou kanalizaci (zřejmě protlakem). Zároveň potřebujeme mít možnost tuto vodu laboratorně monitorovat a měřit její množství. Délka úseku je vzdušnou čarou cca 100m a jde přez železniční ...
Odkanalizování obce Olšany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 4322,6 m dlouhé nové splaškové kanalizace spolu s výstavbou odbočných kusů pro napojení objektů na kanalizace v obci Olšany a Olšany U Nádraží, nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO a čerpací stanice. Dále vodovodní přípojka pro ČOV a obslužná komunikace se sjezdem ze stávající komunikace a čerpací ...
Stavebné práce pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany.
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce
Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
Riegrovy sady - revitalizace parku nad ul. Vozová
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavby s názvem: „Riegrovy sady - revitalizace parku nad ul. Vozová“. Součástí realizovaných prací je zejména: odstranění zázemí zahradníků, rekonstrukce cest, provedení odvodnění cestního systému, vybudování neformálního amfiteátru, provedení přípojek vody a elektro a provedení ...
Technická infrastruktura náměstí Vracov, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového náměstí včetně technické infrastruktury a přípojek inženýrských sítí a dopravního napojení, a to v rozsahu I. Etapy dle soupisu prací. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 ZD _ projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 2.6 KD.
Křivoklát - kanalizace
Celá stavba zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace v městysu Křivoklát v celkové délce 7 742,5 m včetně objektů a úprav na stávající síti.
Křivoklát - kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace v městysu Křivoklát v celkové délce 7 742,5 m včetně objektů a úprav na stávající síti.
Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine"(Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo ...
Kanalizácia a ČOV Víťaz
Predmetom zákazky bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2, ktorá zahrňuje: ...
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Richnava
Predmetom zákazky je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry za účelom zlepšenia dostupnosti služieb obyvateľov MRK v obci Richnava.
Prameniště Pňovice I-III a Březové - obnova stavební, strojní a elektro části objektů
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů v prameništích. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je jímání a čerpání surové vody do úpravny vody Příkazy.
Vodovod v obcích Radvanice, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov
Výstavba vodovodu, kterým bude napojena obec Úžice vč. všech místních částí Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora - Sázava nad Sázavou. Lokality Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov budou napojeny přímo na přivaděč DN 250 Kutná Hora - Sázava n. S. Vlastní obec Úžice bude připojena na ...
Zaječice - dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice a Zaječice - dostavba splaškové kanalizace
Stavba "dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice": tlaková kanalizace v délce cca 1131 m, opevnění koryta Ležáku, gravitační kanalizační přípojky, vedlejší řady tlakové kanalizace. Stavba "dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci": gravitační stoky splaškové kanalizace v délce cca 301 m, stavební část čerpací stanice DN2000, ...
Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši
Predmetom zákazky je vytvorenie funkčných priestorov v areáloch vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš. Účelom stavby je kvalitatívne zhodnotenie existujúceho areálu: -výstavba šatní a hygienických zariadení pre účinkujúcich a hygienických zariadení pre návštevníkov -rekonštrukcia pôvodného altánku na existujúcej kruhovej betónovej platni ...
Klášterec nad Orlicí - intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající kanalizační sítě v obci Klášterec nad Orlicí v lokalitách, ve kterých nyní ucelená soustava veřejné kanalizace chybí. Jedná se o vybrané části lokalit Lhotka, Zbudov, Čertovka, Hádka a části i samotné obce Klášterec nad Orlicí. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je součástí ZD.
Odkanalizování a ČOV Petřvald
Viz zadávací dokumentace
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice
navýšení kapacity ČOV (navrhovaná kapacita 600 EO) včetně zlepšení vlastností stávající kanalizace a dostavby kanalizace v obci Volenice
Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství pro plánovanou výstavbu rodinných, bytových domů a občanské vybavenosti. Jičín, kraj Královéhradecký
Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Rozsah stavebných prác : Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom: -búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov) -sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod. -oprava dažďových ...
Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie
Predmetom zákazky je výstavba časti splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do jestvujúcej tlakovej kanalizácie. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou. SO 01 Čerpacia stanica SO 02 Tlaková kanalizácia SO 03 Gravitačná kanalizácia SO 04 Kanalizačné prípojky SO 05 NN prípojky k čerpacím staniciam SO 06 Pretláčanie pod ...
Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce.