Holasovice - odkanalizování a čištění OV čátí Štemplovec a Kamenec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy a nové mechanicko - biologické ČOV na území obce Holasovice v její části Štemplovec a Kamenec.
Obec Višňov – kanalizácia, dostavba
Projekt rieši dostavbu splaškovej kanalizácie v obci Višňov s prečerpaním odpadových vôd do jestvujúcej kanalizácie - stavba Sečovce - Albínov - Kanalizácia a následne odvedenie do ČOV Sečovce.
Vodovod Nelešovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby vybudování vodovodu. Vodovod je na PE100 RC2 DN 80 a 50 v celkové délce 2541,5 metrů. Kapacitně je vodovod navržen dostatečně pro zásobení celé Obce. Trasa vede, je umístěna na pomezí zelených prostranstvích. Případný odtah nad kapacitních vod je vedeno po površích, které budou po položení ...
Zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodů pro městys Bílé Podolí (vč. místních částí Lovčice a Zaříčany), dále obcí Semtěš a Starkoč a místní část obce Žehušice - Bojmany. Navržený vodovodní systém bude napojen v obci Brambory na Skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav. Stavba zahrnuje přívodní řady mezi obcemi a rozvodné řady v jednotlivých ...
Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ pro místní části Nová Seninka a Chrastice města Staré Město
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním vrtu v k.ú. Nová Seninka, a následnou výstavbou vodovodů, přivaděčů a vodojemů v místních částech města Staré Město okres Šumperk (k.ú. Chrastice a k.ú. Nová Seninka) dle projektové dokumentace pro realizaci stavby vodovodu a přivaděčů a VDJ (včetně dodávky a instalace systému ...
Velké Meziříčí - sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě - etapa I
Předmětem veřejné zakázky je dopravní a technická infrastruktura pro plánovanou lokalitu rodinných domků s názvem sídliště Hliniště III. V I. etapě je navržena zástavba 21 RD. Předmět veřejné zakázky: vodovodní řady, splašková kanalizace, komunikace a zpevněné plochy (komunikace, parkovací stání, pojízdný chodník, chodníky), dešťová kanalizace a ...
Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ pro místní části Stříbrnice a Kunčice města Staré Město
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou vodovodů, přivaděčů a vodojemů v místních částech města Staré Město okres Šumperk (k.ú. Stříbrnice a k.ú. Kunčice pod Kralickým Sněžníkem) dle projektové dokumentace pro realizaci stavby vodovodu a přivaděčů a VDJ (včetně dodávky a instalace systému řízení jejich provozu) pro místní ...
Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže
Predmetom a hlavný cieľom projektu pod názvom Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže je zvýšenie počtu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v obci Dlhé Stráže napojených na verejnú kanalizáciu a zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd za účelom zlepšenia podmienok a kvality bývania obyvateľov obce Dlhé Stráže s dôrazom ...
Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa
Realizácia stavebných prác zrealizovanie nového cyklochodníka vrátane sadových úprav, verejného osvetlenia a mobiliáru, preložky distribučného rozvodu, preložky prípojok k rodinným domom, ochrany inžinierskych sietí, vytvorenie polopodzemného kontajneroviska. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
ZTV - lokalita U hřiště k.ú. Nový Rychnov
Účelem stavby je příprava území pro výstavbu 12 rodinných domů včetně základní technické infrastruktury ; dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a pozemní komunikace. Přípojky elektro budou řešeny v samostatné dokumentaci správcem sítě v řešené lokalitě (E.ON Distribuce). Přeložky inženýrských sítí (CETIN, E.ON) budou ...
Hejná, zásobování obce pitnou vodou, ČOV a kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vrtu, výtlačného řadu, úpravny vody, nového vodojemu a vodovodních řadů v obci v délce cca 3 km. Dále je předmětem plnění Vybudování gravitační kanalizace v obci v délce cca 2,8 km a výstavby nové ČOV pro 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních a vodovodních přípojek. ...
Vodovod a kanalizace Skláře
Předmětem veřejné zakázky je výstavba infrastruktury pro zásobování obyvatel Sklářů a Vysoké Pece pitnou vodou - vodovodní řad o celkové délce 3,5 km Výstavba infrastruktury odpadní vody se skládá z výstavba tlakové kanalizace o celkové délce 2,26 km.
Vodovod pre obec Hodejov
Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Hodejov
Horní Slivno - splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování obce Horní Slivno ve Středočeském kraji. Bude vybudována oddílná gravitační splašková kanalizace v materiálu kamenina a dimenzi DN 150-500 o celkové délce 4891m s veřejnými kanalizačními přípojkami, doplněná tlakovými kanalizačními přípojkami v materiálu PE-HD a dimenzi d50. Součástí předmětu veřejné ...
Prodloužení kanalizace - Zubří, ul. Nádražní
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby - prodloužení kanalizace ulice Nádražní ve městě Zubří. Bližší popis je uveden v projektové dokumentaci.
ČOV a Kanalizácia - Vojčice
Predmetom tejto zákazky je ČOV a Kanalizácia -v obci Vojčice. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Upozornenie: Zverejnená projektová dokumentácia je celková projektová dokumentácia na dokončenie celej stavby v obci Vojčice. Uchádzači ocenia iba ...
Městys Nová Říše - dobudování kanalizace a ČOV
vybudování čistírny odpadních vod (kapacita ČOV 960 EO) pro městys Nová Říše a dobudování odkanalizování nenapojených částí městyse (gravitační kanalizace DN 400 dl. 559 m, kanalizační přípojky DN 150 dl. 20 m, kanalizační šachty 23 ks)
FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia
Predmetom verejného obstarávania FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia je novostavba šatní a sociálnych zariadení v Športovom areáli Záblatie. Navrhované šatne a sociálne zariadenia sú jednopodlažné s plochou strechou. Súčasťou je aj zariadenie staveniska. To bude slúžiť na premiestnenie technického vybavenia správcu areálu, ako aj na ...
Čechočovice - Kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve splaškové kanalizace v obci Čechočovice (kromě lokality nové zástavby) a nové čistírny odpadních vod.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Přemyslovců
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců v k.ú. Mariánského Hory, obec Ostrava. Součástí rekonstrukce je přepojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na rekonstruovanou kanalizaci a vodovodní řad a je žádoucí realizovat v ul. Přemyslovců rekonstrukci kanalizace v koordinaci s ...
Vodovod Kuřimská Nová Ves
Hlavním účelem navrhované stavby je zásobení obyvatel pitnou vodou. Na navrhovaný vodovodní řad budou napojeny vodovodní přípojky, které budou přivádět pitnou vodu do jednotlivých nemovitostí. - SO 01 Vodní zdroj a výtlačný řad V1 včetně čerpací stanice nad vrtem, výtlačná řád V1, Přípojka NN k vrtu HVK 1, Oplocení vrtu HVK 1 - SO 02 Věžový ...
Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
Predmetom zákazky je kompletná výmena ležatých a zvislých rozvodov studenej vody, rozvodov ohriatej pitnej vody a cirkulácie, od vstupu do objektu Domova pri kríži (ďalej len objekt). Predmetom zadávanej zákazky je aj realizácia výmeny vodovodnej prípojky pitnej vody od jestvujúcej vodomernej šachty po vstup do objektu, výmena zvislej splaškovej ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných ...
Poptáváme provedení výstavby kanalizační přípojky a přeložení vodovodní přípojky
Poptávám: Provedení výstavby kanalizační přípojky RD + rekonstrukci a přeložení vodovodní přípojky Popis: Poptáváme stavební firmu pro provedení výstavby kanalizační přípojky RD + rekonstrukci a přeložení vodovodní přípojky- venkovní rozvody. Kompletní realizace již schváleného projektu. Délka přípojek cca 60 m, stavba částečně na ...
Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby " Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko“ Jedná se o novou výstavbu vodovodu včetně kopané studny a úpravny vody, dále o vybudování kanalizační sítě včetně mechanicko-biologické čističky odpadních vod.