Ochranný odev pre hasičov zásahový typ: ťažký
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných odevov pre hasičov - zásahový typ: ŤAŽKÝ. Ochranný odev pre hasičov zásahový typ ťažký, poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nôh pred účinkami plameňa, sálavého tepla, vody, kvapalných chemikálií a pred mechanickými vplyvmi. Odev neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výšky zápästia a ...
FN Motol - Jednorázové ochranné prostředky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových ochranných prostředků. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců.
Nákup zásahových rukavíc pre HaZZ
Predmetom zákazky je nákup zásahových rukavíc pre príslušníkov Hasičského a Záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na ochranu rúk voči plameňu a sálavému teplu pri priamom hasení požiaru, pri záchranných a technických zásahoch. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky ...
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek OOPP pro Zadavatele formou Rámcové kupní dohody v sortimentu dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která bude tvořit přílohu č. 1 návrhu Rámcové kupní dohody.
Nová rovnošata Železníc Slovenskej republiky
Predmetom zákazky s názvom "Nová rovnošata Železníc Slovenskej republiky" je dodávka tovaru - rovnošatových súčastí novej rovnošaty Železníc Slovenskej republiky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v súvislosti s plnením povinnosti obstarávateľa ako prevádzkovateľa dráhy v zmysle ust. zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení ...
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek osobních ochranných pracovních prostředků uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků, zadávaných na základě ...
Rámcová dohoda na dodávky panelů  balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2020-2023
Jedná se o 5.899 sad balistických panelů TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2020 - 2023.
Nosné vesty
Časť 1: Vesty nosné Časť 2: Výstroj moto
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků – náhradní plnění
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování zboží - osobních ochranných pracovních pomůcek zadavatelem, a to v režimu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Blíže viz ZD.
CRH – laboratoř pro prototypování - nářadí, ochranné pomůcky a ostatní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře pro prototypování: nářadí, ochranné pomůcky a ostatní vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a ...
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic 2019
Veřejná zakázka spočívá v dodávce jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS
Opis predmetu zákazky je príkladmo uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Ochranné obličejové masky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých jednorázových ochranných obličejových masek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Speciální rukavice
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku speciálních rukavic (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Odevy pre pilotov
Odevy, bundy, rukavice a spodná bielizeň určená pre výkonných letcov a lietajúci personál vzdušných síl ozbrojených síl SR.
Dodávky zdravotnické obuvi, operační obuvi a jednorázových pokrývek hlavy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek zdravotnické obuvi, operační obuvi a osobních ochranných prostředků – jednorázových pokrývek hlavy
Dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oděvních ochranných a pracovních prostředků 2020-2022, včetně dopravy do místa určení.
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
Speciální reflexní vesta DP
1 023 kusů speciálních vest reflexních DP.
Rámcová dohoda na nákup vest balistických TBO 2CZTON II na období 2019-2021
Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 10 000 ks
Rukavice vyšetřovací latexové
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích latexových rukavic bez pudru a s pudrem dle aktuálních potřeb zadavatele - cca 1.603 tis. kusů/1 rok. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Osobné ochranné prostriedky
Osobné ochranné prostriedky vrátane dopravy do miest určenia, t.j. sídiel oblastí verejného obstarávateľa v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou. Rozsah predmetu obstarávania: Ochranné odevy (označenie A), Bezpečnostná obuv (označenie B) a Ostatné pomôcky (označenie C) podľa jednotlivých typov a ...