Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava Ružinov (ďalej len MU MČ BA-Ružinov) na ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami vyplývajúcimi z pracovného procesu. Technická špecifikácia jednotlivých OOPP vychádza z požiadaviek a ...
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - osobné ochranné pracovné prostriedky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Osobné ochranné pracovné pomôcky
nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Ochranné balistické pomôcky DNS
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je predovšetkým dodávka ochranných balistických pomôcok ako ochranné balistické vesty, prilby, štíty, chrániče, balistická ochrana hlavy, sedadla a iné.
Ochranný oblek jednorázový
Predmetom zákazky je dodávka OOPP a zdravotníckeho spotrebného materiálu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné_DNS
Predmetom zákazky je zabezpečiť z dôvodu doplnenia skladových zásob, požiadaviek útvarov a kontigenčného plánu osobné ochranné pracovné prostriedky, odevy, obuv a iné.
Rukavice modulární 2022
Nákup rukavic modulárních 2022 dle Zadávací dokumentace SpMo 6596/2023-551200 a jejich příloh.
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody, ktorej predmetom bude určenie podmienok zadávania zákaziek na dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa určených k ochrane celého tela, zraku, tváre, sluchu, dýchacích ciest, dolných končatín, rúk, kože, proti úrazu elektrickým prúdom, k ...
Protichemický ochranný oblek typ 1a ET
Ochranný oblek je určený pre ochranu povrchu tela užívateľa, ako jeho osobný ochranný prostriedok, pri vstupe do prostredia kontaminovaného nebezpečnou látkou neznámeho pôvodu, vyhovujúcim podmienkam EN 943-2:2019 a tiež nižšie uvedených technických noriem. Spoločne s autonómnym dýchacím prístrojom musí zabezpečiť úplnú izoláciu užívateľa od ...
Nákup setov spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je nákup setov spotrebného materiálu a materiálu pre zabezpečenie BOZP. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Časť 1. Nákup setov spotrebného materiálu Časť 2. Nákup materiálu pre zabezpečenie BOZP Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí ...
OOPP pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí
Predmetom zákazky je nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre príslušníkov modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel.
Rámcová dohoda na dodávky pláštěnek reflexních PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 3 000 ks pláštěnek reflexních PČR.
Nákup osobních ochranných a pracovních prostředků pro zaměstnance ZZMV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv s vybranými Dodavateli na dobu čtyřiceti osmi měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva upravuje způsob průběžného objednávání ochranných a bezpečnostních oděvů podle potřeb Zadavatele.
Zásahový oděv I. pro hasiče
výsledkem výběrového řízení bude podpis rámcové smlouvy na pořízení zásahových oděvů I. pro hasiče v období let 2023-2024.
FN Motol - Nákup prádla pro zaměstnance - zdravotníci a nezdravotníci
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prádla - osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro zaměstnance zadavatele.
OOPP Ochrana těla
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých Dílčích smluv, jejichž předmětem je zajištění průběžných dodávek osobních ochranných pracovních prostředků, ochrana těla (dále také „OOPP“).
Rámcová dohoda - Přilba balistická NIJ III A 2023 - 2025
700 ks přileb balistických NIJ III A (ZJ)
OOPP - Odevy
Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných ochranných pracovných odevov.
Respirátory FFP2, FFP3
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky respirátorů FFP2 a FFP3 bez výdechového ventilu pro dospělé, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace dle potřeb zadavatele, a to včetně zajištění dopravy do místa plnění a poskytnutí záruky za jakost.
Detekčná technika
Časť 1: Detekčná technika 38945000-7 detekčné a identifikačné zariadenia gama a neutrónové žiarenie 38433000-9 detekčné a identifikačné zariadenia chemické látky 33110000-4 čítačka mikročipov zvierat 50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov v rozsahu záručných podmienok Časť 2: Prostriedky osobnej ochrany 35113400-3, 35113200-1, ...
Rukavice kožené pro HS, ČS, praporečníky 2022
Nákup rukavic kožených dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci SpMO 49222/2022-551200 včetně jejich příloh.
Jednorázové oblečení pro operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového oblečení pro operační sály - haleny a kalhoty pro Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 72 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy. Součástí plnění VZ je bezplatné zapůjčení 8 ...
Osobní ochranné pracovní oděvy - kalhoty pro ZZSPK
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka OOPP kalhot pro výjezdové skupiny na denní nošení po celý rok.