Rôzne potravinárske výroky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky rôznych potravinárskych výrobkov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Rôzne potravinárske výroky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na rôzne potravinárske výrobky pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Dodávanie pekárenských výrobkov a potravín do ŠJ
Dodávanie pekárskych výrobkov a potravín do školskej jedálne na Račianskej ulici, v Bratislave.
Koreniny a špeciálne potraviny
Predmetom zákazky je nákup a dodávanie korenín a špeciálnych potravín, konzervovaného ovocia a zeleniny, rýb a strukovín, mrazených potravín, rýb a strukovín, čerstvého ovocia a zeleniny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Potraviny
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok rôznych potravinových výrobkov podľa priloženého rozpisu, ktorý je ako príloha k súťažným podkladom.
Dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia
Predmetom tejto zákazky je dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia podľa špecifikácii, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky (ďalej len Opis predmetu zákazky). Verejné obstarávanie je rozdelené na päť (5) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na akýkoľvek ...
Ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová s použitím dynamického nákupného systému postupom užšej súťaže v rozsahu skupín 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Dynamický nákupný systém na dodávky potravín, nápojov a príbuzných produktov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov vrátane ich doručenia na určené miesta dodania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného dynamického nákupného ...
Potraviny- cestoviny
Predmetom zákazky do dodanie potravín - cestovín pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Balené potravinové dávky individuální 2023 - 2. etapa
Nákup balených potravinových dávek individuálních dle Zadávací dokumentace SpMO 8231/2023-551200 a jejich příloh.
Trvanlivé potraviny ostatné
Trvanlivé potraviny ostatné
Potraviny- suchý tovar
Predmetom zákazky je dodanie potravín - suchý tovar pre potreby školskej jedálne pri Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.
Základné potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Základné potraviny
Predmetom zákazky je obstaranie základných potravín uvedených v prílohe č. 1 v súťažných podkladoch vrátane dopravy do miesta realizácie zákazky.
Luštěniny - čočka velkozrnná - pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je: a) pořízení 1 000 tun čočky velkozrnné (dále také „čočka“), b) ochraňování 1 000 tun čočky. Čočka bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje prostřednictvím hmotných rezerv ...
Trvanlivé potraviny
Dodávka potravín do školskej jedálne.
Nákup potravín pre SZSS v Nitre - Hrubý tovar
Nákup hrubého tovaru pre SZSS v Nitre.
Zemiakové výrobky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potravinársky tovar
Predmetom zákazky je dodávka potravín, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Balené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka potravín na rok 2023, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Balené potravinové dávky individuální
Předmětem VZ je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pořizování Balených potravinových dávek individuálních (dále jen „HR BPDI“). HR BPDI bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
DNS - nákup potravin pro Koleje a menzy UK
Předmětem řízení je zavedení DNS na dodávky potravin pro zadavatele.
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené) 5. Mrazené ryby 6. Mrazené polotovary 7. ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na desať samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Mrazené mäso 5. Mrazené ryby 6. Mrazené polotovary 7. Cestoviny 8. Trvanlivé ...
Naskladnenie ryže lúpanej guľatozrnnej - stredisko Čachtice
Nákup ryže lúpanej guľatozrnnej na dlhodobé uskladnenie, úroda 2021 alebo 2022- stredisko Čachtice a Vígľaš, predaj ryže lúpanej guľatozrnnej úroda 2018- stredisko Vígľaš Pri príprave zákazky nebol využitý §25 -trhové konzultácie Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0