DNS pro dodávky potravin
Technická univerzita v Liberci (dále jen „zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém na dodávky potravin a dalších produktů (dále jen „DNS“) dle § 138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Potraviny
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok rôznych potravinových výrobkov podľa priloženého rozpisu, ktorý je ako príloha k súťažným podkladom.
Chlieb, pečivo
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého chleba a ostatných pekárskych výrobkov .
Dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia
Predmetom tejto zákazky je dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia podľa špecifikácii, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky (ďalej len Opis predmetu zákazky). Verejné obstarávanie je rozdelené na päť (5) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na akýkoľvek ...
Ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová s použitím dynamického nákupného systému postupom užšej súťaže v rozsahu skupín 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Dodávanie pekárenských výrobkov do ŠJ
Výzva na predloženie ponuky Predmetom obstarávania je dodávanie pekárskych výrobkov do školskej jedálen, na Račianskej ulici 105, v Bratislave. Dodávanie sa bude uskutočňovať na základe objednávky. /mailom, telefonicky/ Vybraný bude 1 uchádzač s najnižšou cenovou ponukou. Vybraný uchádzač pripraví návrh rámcovej dohody na 12 mesiacov.
Dodávanie pekárenských výrobkov do ŠJ
Predmetom obstarávania je dodávanie pekárenských výrobkov / dodanie, vyloženie/ podľa objednávok do školskej jedálne na Račianskej 105, v Bratislave.
Čerstvé pečivo, pekársky tovar
Čerstvé pečivo, pekársky tovar Požiadavky na chlieb, pečivo: - iba čerstvé a nedopekané výrobky, - bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel.
Chlieb, pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Predmetom zákazky je obstarávanie Chleba, pekárskych tovarov, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov.
Potraviny - chlieb a pečivo
Predmetom zákazky je dodanie chleba a pečiva pre potreby školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach.
Pekársky tovar a čerstvé pečivo
Dodávka komodity Pekársky tovar a čerstvé pečivo pre materskú školu.
Hrubý sortiment
Predmetom zákazky je dodávka základných potravín na 12 mesiacov pre stravovaciu prevádzku zariadenia DUNAJ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov v nasledovnom rozsahu: 1.Hrubý sortiment (balené výrobky, mlieko a mliečné výrobky, mrazené výrobky), 2.Mäso a mäsové výrobky, 3.Chlieb a pekárenské výrobky, 4.Ovocie a zelenina Predmet zákazky je ...
Základné potraviny
Predmetom zákazky je obstaranie základných potravín uvedených v prílohe č. 1 v súťažných podkladoch vrátane dopravy do miesta realizácie zákazky.
Dodávanie pekárenských výrobkov do ŠJ
Dodávanie chlieb a pekárenské výrobky do ŠJ
Pekársky tovar
chlieb, čerstvé pečivo, balené výrobky, sladké pečivo
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 6 častí. Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky Časť 2 Mäso a mäsové výrobky Časť 3 Základné potraviny Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky Časť 5 Mrazené mäso a mrazené výrobky Časť 6 Bezlepkové potraviny
Zemiakové výrobky
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do stravovacích zariadení Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Pekárske a cukrárske výrobky pre DD Spišská Nová Ves na rok 2023
Predmetom zákazky je nákup pekárenského tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: chlieb rôzneho druhu, pečivo rôzneho druhu, raňajkové pečivo a zákusky .
Základné potraviny
Dodanie vstupov do jedálne Potraviny pre Domov dôchodcov Šaľa. Zákazka je rozdelená na 4 časti : Základné potraviny, Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, Pekárenský tovar, Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
DNS - nákup potravin pro Koleje a menzy UK
Předmětem řízení je zavedení DNS na dodávky potravin pro zadavatele.
Zemiaky, ovocie, zelenina
Ovocie, zelenina a zemiaky,Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárenské výrobky
Nákup a dodávka ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec, pekárenských výrobkov a ovocia a zeleniny pre školské jedálne pri materských školách pod správou verejného obstarávateľa a pre Zariadenie pre seniorov, ul.Starinská v Humennom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené) 5. Mrazené ryby 6. Mrazené polotovary 7. ...
Logický celok č. 1  Mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre MAGNÓLIA Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Logický celok č. 1 Mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pekárenské výrobky Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Ovocie a zelenina Logický celok č. 5 Mrazená zelenina a mrazené výrobky Logický celok č. 6 Potraviny ...
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na desať samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina 2. Chlieb a pečivo 3. Mlieko a mliečne výrobky 4. Mrazené mäso 5. Mrazené ryby 6. Mrazené polotovary 7. Cestoviny 8. Trvanlivé ...