Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
DNS Potraviny pre FN Nitra
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov: Potraviny
Pekárske výrobky 2023
Predmetom zákazky je dodávka pekárskych výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladov.
Pekárenský tovar a cukrárske výrobky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý bude dodávať pekárenský tovar a cukrárske výrobky pre stravovacie zariadenie DONsP Dolný Kubín od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Opakovaná výzva - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Predmetom zákazky je dodanie potravín - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky pre Školskú jedáleň pri Materskej škole, Jilemnického 748/36, 922 07 Veľké Kostoľany.
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Predmetom zákazky je dodávanie potravín na obdobie 01.07. do 31.12.2023
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Ide o "Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky"
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zabezpečenie dodávky potravín pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1. časť: chlieb a pečivo 2. časť: mrazené výrobky 3. časť: trvanlivé potraviny Uchádzač môže ...
Dodávanie pekárenských výrobkov do ŠJ
Dodávanie pekárenských výrobkov do ŠJ
Potraviny ZNH 01/223
Predmetom zákazky je nákup a dodanie pekárenských výrobkov ako je chlieb a pečivo, zdravých potravín a surovín vrátane dopravy a súvisiacich služieb pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Časť A Chlieb a pečivo Časť B Zdravá strava
Miešaný tovar
Predmetom zákazky je nákup potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, pre zariadenia sociálnych služieb SÚCIT n.o., Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí Časť č. 1: Miešaný tovar Časť č. 2: Mlieko, mliečne výrobky Časť č. 3: Chlieb a pekárenské výrobky Časť č. 4: Ovocie a ...
Šišky a donuty
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty podľa Prílohy č. 1
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Chlieb a pečivo
Dodávka chleba a pečiva do školskej jedálne na obdobie 12 mesiacov aj s dovozom.