Čerstvá zelenina a ovocie
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v ...
Zelenina a ovocie II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zemiaky, ovocie, zelenina súvisiace produkty
Dodávky ovocia, zeleniny, zemiakov a súvisiacich produktov
Zelenina a ovocie
Dodávka zeleniny a ovocia do školskej jedálne s dovozom.
Miešaný tovar
Predmetom zákazky je nákup potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, pre zariadenia sociálnych služieb SÚCIT n.o., Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí Časť č. 1: Miešaný tovar Časť č. 2: Mlieko, mliečne výrobky Časť č. 3: Chlieb a pekárenské výrobky Časť č. 4: Ovocie a ...
Strukoviny a orechy
dodávka potravín podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch na základe rámcovej dohody.
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok potravín v rozsahu CPV: 031-Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 151-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 152- Spracované a konzervované ryby, 153-Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty podľa Prílohy č. 1
Mrazené mäso a čerstvé mäso
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 031- Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na ...
Mäso, vnútornosti a ryby
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu kódov CPV 031 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 032 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 033 - Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty; 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Nemocnicu pre ...
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina, kyslá kapusta
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a kyslej kapusty podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste ...
Čerstvé potraviny - Ovocie a zelenina
čerstvé ovocie a zelenina
Ovocie a zelenina
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky čestvého ovocia, zeleniny a zemiakov pre CSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Čerstvé ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je dodávka: - čerstvého ovocia a zeleniny - mrazených potravín vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej ...
Koreniny a špeciálne potraviny
Predmetom zákazky je nákup a dodávanie korenín a špeciálnych potravín, konzervovaného ovocia a zeleniny, rýb a strukovín, mrazených potravín, rýb a strukovín, čerstvého ovocia a zeleniny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia
Predmetom tejto zákazky je dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia podľa špecifikácii, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky (ďalej len Opis predmetu zákazky). Verejné obstarávanie je rozdelené na päť (5) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na akýkoľvek ...
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto podľa priloženej špecifikácie (príloha č. 1 Výzvy).
Ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová s použitím dynamického nákupného systému postupom užšej súťaže v rozsahu skupín 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Dodávanie zeleniny a ovocia do ŠJ
Predmetom obstarávania je dodávanie ovocia a zeleniny do školskej jedálne, Račianska 105, v Bratislave Dodávanie sa bude uskutočňovať na základe objednávok. Vybraný bude 1 uchádzač s najnižšou cenou. Úspešný uchádzač bezodkladne po oznámení výsledku verejného obstarávania predloží návrh rámcovej dohody.
Dynamický nákupný systém na dodávky potravín, nápojov a príbuzných produktov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov vrátane ich doručenia na určené miesta dodania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného dynamického nákupného ...