Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Mrazené ryby II. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mrazená hydina a ryby, mrazené výrobky a vajcia
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša č. 139, 044 21 Šemša. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Mrazená hydina a ryby, mrazené výrobky a vajcia Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Časť č. 4: Mäso bravčové a ...
Mrazená zelenina
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Obstaranie ľadových blokov za účelom vytvorenia ľadovej atrakcie Tatranský ľadový dóm
Verejný obstarávateľ má záujem o nákup ľadových blokov za účelom vytvorenia ľadovej atrakcie Tatranský ľadový dóm s cieľom rozšírenia ponuky zimných atraktivít regiónu počas zimnej sezóny 2023/2024.
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Mrazená zelenina a mrazené polotovary
Predmetom zákazky je nákup a dodanie potravín pre stravovacie prevádzky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a to mrazenej zeleniny a mrazených polotovarov, hlbokozmrazených/mrazených rýb a čerstvej tresky, hlbokozmrazenej/mrazenej hydiny a čerstvých slepačích vajec, ktorých druh a množstvá sú stanovené ako predpokladané počas 12 mesiacov. ...
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy, ktorá je dostupná v súťažných podkladoch
Mrazené výrobky
Mrazené výrobky
Mrazená a chladená hydina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie chladených a mrazených výrobkov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Zabezpečenie dodávky potravín pre Špecializované zariadenie Tereza
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto - Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 976 45 Hronec. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1. časť: chlieb a pečivo 2. časť: mrazené výrobky 3. časť: trvanlivé potraviny Uchádzač môže ...
Koreniny
Nákup potravín pre SZSS v Nitre .Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti: 1. Koreniny 2.Ryby a rybie výrobky 3.Hydina a hydinové výrobky 4.Mrazené výrobky a chladné zemiaky
Mrazené výrobky a šaláty
Dodávky mrazených rýb, šalátov, mrazenej zeleniny a polotovarov.
Mrazené ryby
Ide o mrazené ryby. Suma spolu nesmie presiahnuť 416,67 EUR bez DPH.
Hlbokomrazené výrobky
Ide o hlbokomrazené výrobky
Potraviny - mrazené potraviny
Predmetom zákazky je dodávka mrazených potravín podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste plnenia, vrátane ...
DNS – Potraviny
Dodanie potravín v súlade s jednotlivými kategóriami, ktoré sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Mrazená zelenina, mrazená hydina a mrazené ryby
Podrobný opis zákazky sa nachádza v dokumentoch k zákazke: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Mrazená zelenina
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky mrazenej zeleniny pre CSS Park, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Dodávanie pekárenských výrobkov a potravín do ŠJ
Dodávanie pekárskych výrobkov a potravín do školskej jedálne na Račianskej ulici, v Bratislave.
Mrazené výrobky
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mrazených výrobkov.