Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Mliečne výrobky
Mliečne výrobky
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do školskej jedálne aj s dovozom na obdobie 12 mesiacov.
Miešaný tovar
Predmetom zákazky je nákup potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, pre zariadenia sociálnych služieb SÚCIT n.o., Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí Časť č. 1: Miešaný tovar Časť č. 2: Mlieko, mliečne výrobky Časť č. 3: Chlieb a pekárenské výrobky Časť č. 4: Ovocie a ...
Smotana
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mliečna ryža, ovsená kaša 2023
Obstarávanie potravín v rozsahu CPV.
Mliečne výrobky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky potravín v týchto častiach: Mliečne výrobky Mrazené výrobky Trvanlivé potraviny Konzervované ovocie a zelenina, džemy, šťavy a džúsy
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok potravín v rozsahu CPV: 031-Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 151-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 152- Spracované a konzervované ryby, 153-Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, ...
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia, droždie
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 - Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste plnenia, vrátane ...
Trvanlivé potraviny - mliečne
trvanlivé mlieko, trvanlivá smotana, tatarská omáčka
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom obstarania je nákup a dodanie potravín pre stravovacie prevádzky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na každú časť predmetu obstarania, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Mlieko a mliečne výrobky
Podrobný opis zákazky sa nachádza v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk: Súťažné podklady, sumarizačná tabuľka
Mlieko a mliečne výrobky
Mlieko a mliečne výrobky
Mlieko, mliečne výrobky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre CVSS Park Čadca, prevádzka Vysoká nad Kysucou.
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky - opakovaný postup verejného obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie potravín - mlieko a mliečne výrobky pre školskú jedáleň pri Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.
Dodávky v rámci školního projektu Mléko do škol - doprovodná vzdělávací opatření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mléčných produktů do škol na území České republiky v rámci doprovodného vzdělávacího opatření v rámci projektu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) s názvem „Školní projekt Mléko do škol“, a to na základě aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel se nezavazuje odebrat určité minimální množství ...
Potraviny
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok rôznych potravinových výrobkov podľa priloženého rozpisu, ktorý je ako príloha k súťažným podkladom.
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov
Ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová s použitím dynamického nákupného systému postupom užšej súťaže v rozsahu skupín 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Mlieko a mliečne výrobky
Mlieko a mliečne výrobky