Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
DNS Potraviny pre FN Nitra
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov: Potraviny
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do kuchyne - Mestský úrad
Mliečne výrobky II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre potreby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline.
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Mlieko a mliečne výrobky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať ...
Mlieko a mliečne výrobky
Mlieko a mliečne výrobky
Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Predmetom zákazky je dodávanie potravín na obdobie 01.07. do 31.12.2023
Základné potraviny
Predmetom zákazky je opakované dodávanie potravín do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Mliečne výrobky
Mliečne výrobky
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do školskej jedálne aj s dovozom na obdobie 12 mesiacov.
Miešaný tovar
Predmetom zákazky je nákup potravín, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, pre zariadenia sociálnych služieb SÚCIT n.o., Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí Časť č. 1: Miešaný tovar Časť č. 2: Mlieko, mliečne výrobky Časť č. 3: Chlieb a pekárenské výrobky Časť č. 4: Ovocie a ...
Smotana
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mliečna ryža, ovsená kaša 2023
Obstarávanie potravín v rozsahu CPV.
Mliečne výrobky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky potravín v týchto častiach: Mliečne výrobky Mrazené výrobky Trvanlivé potraviny Konzervované ovocie a zelenina, džemy, šťavy a džúsy
Hrubý tovar
Dodávka potravín pre verejného obstarávateľa.
Čerstvá zelenina, ovocie a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávok potravín v rozsahu CPV: 031-Poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033-Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 151-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 152- Spracované a konzervované ryby, 153-Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, ...
DNS Potraviny 2023
Predmetom konkrétnych zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") bude nákup a dodávka potravín, nápojov a príbuzných produktov v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi najmä so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako aj Potravinovým kódexom Slovenskej ...
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia, droždie
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia podľa podmienok uvedených v Prílohe č.3 - Rámcovej dohode na dodanie potravín. Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č.2 - Špecifikácia predmetu obstarávania s cenami položiek. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je doprava, vykládka v mieste plnenia, vrátane ...
Trvanlivé potraviny - mliečne
trvanlivé mlieko, trvanlivá smotana, tatarská omáčka