Bravčové mäso, Hovädzie mäso, Mäsové výrobky
Bravčové mäso, Hovädzie mäso, Mäsové výrobky
Hydina
kuracie stehná bez kosti, kuracie prsia chladené, kuracie krídelká chladené, kuracie stehná chladené, kurča chladené, kuracia pečeň chladená, morčacie prsia chladené
Koreniny a špeciálne potraviny
Predmetom zákazky je nákup a dodávanie korenín a špeciálnych potravín, konzervovaného ovocia a zeleniny, rýb a strukovín, mrazených potravín, rýb a strukovín, čerstvého ovocia a zeleniny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Potraviny
Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok rôznych potravinových výrobkov podľa priloženého rozpisu, ktorý je ako príloha k súťažným podkladom.
Mäsové výrobky
Mäsové výrobky
Čerstvé a mrazené mäso
čerstvé a mrazené mäso
Dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia
Predmetom tejto zákazky je dodávka potravín pre zariadenia školského stravovania vrátane dopravy a doručenia na miesto určenia podľa špecifikácii, ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky (ďalej len Opis predmetu zákazky). Verejné obstarávanie je rozdelené na päť (5) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na akýkoľvek ...
Ovocie, zelenina a zemiaky
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová s použitím dynamického nákupného systému postupom užšej súťaže v rozsahu skupín 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Čerstvé mäso
Predmetom zákazky je obstaranie potravín v rozsahu CPV- 032-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, 033- Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty, 15 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice s ...
Čerstvé mäso
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na časti: 1. Čerstvé mäso 2. Mrazené výrobky 3. Ovocie a zelenina 4. Zákusky Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.
Trvanlivé potraviny - dodávka rýb
Dodávka rýb pre potreby školského stravovania. Podrobný rozpis požadovaných potravín podľa druhu a množstva tvorí príloha č.1 v súťažných podkladoch.
Čerstvé potraviny - dodávka mäsa a mäsových výrobkov
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre potreby školského stravovania. Podrobný rozpis požadovaných potravín podľa druhu a množstva tvorí príloha č.1 v súťažných podkladoch.
Potraviny - chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny
Predmetom zákazky je dodanie potravín - chladené a mrazené ryby a ostatný mrazený tovar pre potreby školskej jedálne pri Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach.
Hydina chladená, vajcia
Predmetom zákazky je dodávanie chladenej hydiny a vajec.
Zabezpečenie dodávky potravín pre DOMOV MÁRIE - komodita bravčové mäso
Predmetom verejného obstarávania je Zabezpečenie dodávky potravín - komodita bravčové mäso pre DOMOV MÁRIE podľa priloženej špecifikácie.
Hrubý sortiment
Predmetom zákazky je dodávka základných potravín na 12 mesiacov pre stravovaciu prevádzku zariadenia DUNAJ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov v nasledovnom rozsahu: 1.Hrubý sortiment (balené výrobky, mlieko a mliečné výrobky, mrazené výrobky), 2.Mäso a mäsové výrobky, 3.Chlieb a pekárenské výrobky, 4.Ovocie a zelenina Predmet zákazky je ...
Bravčové mäso
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Základné potraviny
Predmetom zákazky je obstaranie základných potravín uvedených v prílohe č. 1 v súťažných podkladoch vrátane dopravy do miesta realizácie zákazky.
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
Dodávateľ mäsa, mäsových výrobkov
Potraviny a potravinové výrobky I
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov v nasledovných kategóriách: 1.Kategória č. 1 Mrazené potraviny 2.Kategória č. 2Mäso a mäsové výrobky 3.Kategória č. 3Mlieko a mliečne výrobky 4.Kategória č. 4Čerstvé ovocie a ...
Čerstvé mäso a jeho vnútornosti
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom. Ostatné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Mäso a mäsové výrobky
Mäso a mäsové výrobky
Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava
Predmetom zákazky je dodávanie ovocia a zeleniny, mäsa a mäsových výrobkov a ostatných potravín pre UVZ UK Richňava. Zákazka je rozdelená na tri časti: 1.Časť Zelenina a ovocie 2.Časť - Mäso a mäsové výrobky 3.Časť - Ostatné potraviny Bližšia špecifikácia opisu predmetu zákazky a jej častí je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, a v jej ...
Mäso a mäsové výrobky
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: Mäso a mäsové výrobky, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.