Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. časť: Mlieko a mliečne výrobky 4. časť: Mäso a mäsové výrobky 5. časť: Mrazené výrobky 6. časť: ...
Mäso a Mäsové výrobky
Predmetom zákazky je dodávanie potravín ( Mäso + Mäsové výrobky) na obdobie 01.08. - 31.12.2023
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin a nápojů
Diskontní prodejce poptává dodavatele potravin, nápojů, mražených a chlazených potravin z ČR.
Salámy III. /2023
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Logický celok č. 1   Mäso a mäsové výrobky
Názov predmetu zákazky: Základné potraviny pre VINIČKY, ZSS Nitra Logický celok č. 1 Mäso a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pekárenské výrobky Logický celok č. 3 Hrubý tovar Logický celok č. 4 Mlieko a mliekarenské výrobky Logický celok č. 5 Mrazené výrobky Logický celok č. 6 Ovocie a zelenina Logický celok č. 7 Dodávka ...
Potraviny do školskej kuchyne
Potraviny do školskej kuchyne rozdelené do 7 nasledujúcich častí a) časť A chlieb a pečivo b) časť B - Mäso a mäsové výrobky c) časť C - Mlieko, mliečne výrobky a tuk d) časť D - Chladené, mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny e) časť E - Ostatné potraviny (koreniny, cestoviny, múka, cukor, olej a pod.) f) časť F - Vajíčka g) časť G - ...
Mäsové výrobky
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Predmetom zákazky je nákup potravín pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov rozdelený do siedmich častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Mlieko a mliečne výrobky Časť 3.Mrazené výrobky, mrazené ryby a hydina Časť 4.Pekárske výrobky Časť 5.Ovocie a zelenina Časť 6.Rôzne potravinárske výrobky Časť 7. ...
Mrazená zelenina a mrazené polotovary
Predmetom zákazky je nákup a dodanie potravín pre stravovacie prevádzky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a to mrazenej zeleniny a mrazených polotovarov, hlbokozmrazených/mrazených rýb a čerstvej tresky, hlbokozmrazenej/mrazenej hydiny a čerstvých slepačích vajec, ktorých druh a množstvá sú stanovené ako predpokladané počas 12 mesiacov. ...
Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky
Základné potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, a zariadenie pre seniorov Logický celok č. 1 Hovädzie mäso čerstvé, bravčové mäso čerstvé a mäsové výrobky Logický celok č. 2 Chlieb a pečivo Logický celok č. 3 Konzervované potraviny Logický celok č. 4 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 5 Mrazené a chladené potraviny ...
Hydinové mäso
Dodávky hydinového mäsa - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
Dodania mäsa a mäsových výrobkov pre DD Šaľa
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre DD Šaľa počas 12 mesiacov
Čerstvé mäso a výrobky z mäsa
Hovädzie mäso, Bravčové mäso, Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso.
Vajcia
Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v ...
Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Predmetom zákazky je dodávanie potravín na obdobie 01.07. do 31.12.2023
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky ...
Bravčové mäso II
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäs. výrobky a údeniny
Dodávky čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa (k . ú.), mäsových výrobkov a údenín - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
Mäso a mäsové výrobky
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov - podrobná špecifikácia v prílohe
Hydina
Obstaranie potravín v rozsahu CPV.
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Ide o živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Mrazená a chladená hydina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie chladených a mrazených výrobkov do prevádzok Technickej univerzity v Košiciach, Študentských domovov a jedálni v Košiciach a v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Chladené hydinové mäso
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie pravidelnej dodávky chladenej hydiny pre CSS Park a prevádzku Vysoká nad Kysucou.
Potraviny
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný. Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV: 15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 03142500-3 Vajcia 33692300-0-Enterálna ...
Mäso a mäsové výrobky
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy, ktorá je dostupná v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením ...