Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci obou kategorií DNS jsou dodávky kancelářského papíru. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín, místo plnění, obchodní a platební podmínky konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy specifikovány ve výzvě k podání nabídky podle ust. § 141 ZZVZ. Místem plnění ...
Dodávky kancelářského papíru 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru velikosti A4 a A3 (dále jen „zboží“) pro resortní organizace centrálního zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD na období 12 měsíců.
Kancelársky papier
Kancelársky papier
Hygienické potřeby III
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let.
Nálepky bianco - kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bianco nálepek (nepotištěných) na kotouči.
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023 II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace, která je uvedena v čl. 3.1 Zadávací dokumentace. Poptávané počty jednotlivých položek předmětu Veřejné zakázky jsou ve struktuře podle požadavků Pověřujících zadavatelů uvedeny v tabulce dle čl. 3.2 Zadávací dokumentace.
Nálepky pro poštovní provoz - archy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepotištěných i potištěných nálepek na archu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění.
Toaletní papír a papírové ručníky Z-Z 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky toaletního papíru a papírových ručníků dle dílčích objednávek v průběhu jednoho roku (dílčí dodávky budou realizovány cca 2x měsíčně).
Servis tiskových linek Canon CS 3500Z
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k tiskovým linkám Canon ColorStream 3500Z.
Servis obálkovacích linek Pitney Bowes
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k obálkovacím linkám Pitney Bowes.
Nákup hygienických potřeb a drogistického zboží
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých hygienických potřeb a drogistického zboží dle aktuálních požadavků jednotlivých středisek zadavatele.
Papierové utierky, toaletný papier
Predmetom zákazky je dodávka papierových utierok, toaletného papiera. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Obálky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách), a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 12 měsíců.
Dodávky hygienického materiálu
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových papírových ručníků, toaletního papíru, papírových utěrek a hygienických sáčků pro zadavatele, za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, dle Specifikace zboží a ceny, která je Přílohou č. 1 Závazného návrhu rámcové dohody. Součástí dodávky je i dodání ...
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 dle specifikace, která je uvedena v čl. 3.1 Zadávací dokumentace. Poptávané počty jednotlivých položek předmětu Veřejné zakázky jsou ve struktuře podle požadavků Pověřujících zadavatelů uvedeny v tabulce dle čl. 3.2 Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny 2023
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny. Účelem je zajistit každodenní provoz kraje a jeho příspěvkových organizací dodávkami vybraných položek papírové hygieny.
Výroba a dodávky samolepicího papíru pro víza EU
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávka samolepicího papíru pro víza EU, který musí: i. splňovat požadavky dané technickou specifikací vyplývající z požadavků EU, konkrétně z Prováděcího rozhodnutí komise C (2018) 674 ze dne 12. 2. 2018 a Nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady 2017/1370 (dále jen souhrnně „Evropská ...
Hygienické potřeby 2023-2025 - rámcová dohoda
Předmětem je uzavření rámcové dohody na nákup hygienických prostředků.
Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2022
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků s cílem zásobování FN Plzeň v požadované struktuře po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Xerografický papír 2023
jsou dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje možnost změny závazku z Rámcové dohody na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ...
FN Motol - Toaletní papír, papírové ručníky a zásobníky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky toaletního papíru, papírových ručníků a zásobníků pro potřeby FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace.
FN Motol - Hygienický papírový program
Dodávky hygienického papírového programu k jednorázovému použití k obsluze pacientů při akutní indispozici.
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF 2023+
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro resort MF: a) veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci, b) rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru nebo lepenky, c) různého papírového materiálu, d) různého kancelářského zařízení a ...
Hygienické potřeby II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky papírových ručníků, včetně zásobníků, ubrousků na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle Přílohy ZD, specifikace + cenová tabulka.