Rámcová dohoda - výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb. 2023-2026
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spočívající v zajištění smaltovaných tabulí s potiskem za účelem označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na ...
Obnova a údržba označníků na autobusových zastávkách ve Středočeském kraji
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná dodávka, montáž a údržba zastávkových označníků na autobusových zastávkách na území Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o dodávky označníků, jejich kompletaci (osazení příslušenstvím) a montáž na místo určení. Dále pak o dodávky náhradních dílů ke stávajícím označníkům a o údržbové práce a další práce ...
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen SSZ) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací, a.s.
Dočasná predformovaná páska
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Dočasná preformovaná páska. Predmet zákazky bude realizovaný použitím dočasnej pásky so zoceľujúcou mriežkou žltej alebo bielej farby. Realizáciou predmetu zákazky sa rozumie aplikácia dočasnej pásky na povrch vozovky, tzn. nalepenie dočasného dopravného vodorovného značenia pred začatím prác pri opravách ...
Dodávka venkovního navigačního systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž venkovního navigačního systému areálu TechTower
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislému dopravnému značeniu (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmerovom formáte (veľkosť 1, 2 a 3). Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v ...
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, Prešov
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia a značenia vo forme plastu v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na 2 častí: Časť č. 1 VDZ oblasť ...
Dodávky tabulek BOZP, PO a SJZ
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Tabulek smaltovaných, plastových a samolepících s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a přeznačování za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023- 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Poptáváme zapůjčení dopravního značení
Poptáváme zapůjčení dopravního značení dle přiloženého souboru, v termínu od 8.8.-31.10.(konec termínu může být o něco dříve). Děkuji. Roubíková
Svatý Kopeček - parkování projekt IDS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování ...
Poptávám smaltované vodočetné latě
Poptávám smaltované vodočetné latě. Děkuji
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022 - Označení hranic
Předmětem plnění je trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu a výroba a instalace informačních panelů. Značení bude provedeno v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. a zahrnuje vyznačení pruhového značení na vzrostlých stromech, instalaci hraničních sloupků s pruhovým značením, instalaci tabulí se státním znakem a ...
I/2 Mukařov - Kozojedy oprava komunikace a odvodnění
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu a odvodnění komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy. Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze zpracované diagnostiky. Vzhledem ...
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva.
Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího ...
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení- oceľových zvodidiel v k.ú. Dolná Tižina
Predmet zákazky spočíva v osadenia záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III. triedy č. III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhované stavebné práce pri osádzaní oceľového zábradlia predstavujú taktiež vybudovanie resp. dobetonávku rímsy oporného múru. Stavebné úpravy bude realizované v staničení cca 0,842 až 1,271 km cesty III/2074.
Dodávka a servis záchytných systémov  zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu
Predmetom zákazky je dodávka a servis - (de)montáž, oprava záchytných systémov a ich súčastí - zvodidiel NH4, AM, EA koncoviek a tlmičov nárazov uvedených v špecifikácii podľa Prílohy č. 6 Kalkulácia ceny - Tabuľky č. 1 a č. 2 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v Prílohe č. 6 Kalkulácia ceny súťažných podkladov slúži iba pre ...
I/7 Hora Sv. Šebestiána, SMS
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/7 mezi obcemi Chomutov a Hora Sv. Šebestiána.
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného pruhu zastávok, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, vodorovné ...
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2022 až 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství Krajské ...
Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most -  Patočkova, Praha 5 a 6
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Městský okruh v úseku Barrandovský most -Patočkova. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování ...
Dopravné značky a príslušenstvo
Predmetom zákazky je nákup dopravných značiek a zariadení vrátane príslušenstva a súvisiacich služieb pre cesty II. a III. triedy v Košickom kraji v správe SC KSK z dôvodu operatívneho zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest ( napr. časté krádeže DZ, požiadavky na úpravu DZ v ...
Dodávka svislých dopravních značek včetně příslušenství 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek včetně příslušenství do jednotlivých skladů SÚS JMK, včetně dopravy. Jedná se o provedení svislých dopravních značek - FeZN plech - lisované svislé dopravní značky dodány včetně nosných „C“ profilů a kompletních objímek (provedení Al) pro uchycení na sloupek o průměru 60 ...