Poptáváme zapůjčení dočasných svodidel
Poptáváme zapůjčení dočasných svodidel MiniGuard: Množství: 120 m (80ks) Termín: 18.9. až 20.10.2023 Místo: Město Albrechtice
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (5)
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na miestach a v termíne uvedených v súťažných podkladov k tejto výzve na predkladanie ponúk. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 súťažných podkladov k výzve na predkladanie ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Obnova a značenie cyklotrás v NSK v roku 2023
1. Rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia a povoľovacie konanie. 2. Výroba prvkov cykloznačenia. 3. Realizácia obnovy existujúcich, preznačenie a vyznačenie nových cykloturistických trás, údržba. 4. Prevádzka sčítacích zariadení. 5. Administratíva cykloturistického portálu NSK.
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Autobusová zástavka pri bytových domoch
Verejný obstarávateľ požaduje stavebné práce pre projekt: Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 Autobusová zastávka pri bytových domoch v rozsahu uvedenom v prílohách tejto Výzvy a podľa inštrukcii a špecifikácii verejného obstarávateľa a v zmysle vyhotovenej projektovej dokumentácie pozostávajúcej z nasledovných ...
Dodanie tovaru - dopravné značenie
Dodanie dopravného značenia
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú opravy, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe mesta Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na miestach a v termíne uvedených v súťažných podkladov k tejto výzve na predkladanie ponúk. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 súťažných podkladov k výzve na predkladanie ...
Dodávka zvislého a vodorovného dopravného značenia
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej zmluvy o dielo na dodávku zvislého a vodorovného dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Dúbravka v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorá tvorí súčasť Výzvy.
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty
Predmetom zákazky je realizácia a oprava dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len "RDG") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž. Opravou sa rozumie aplikácia RDG, t.j. pri čiastočnom poškodení ...
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia  a príslušenstvo dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodávka, zariadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Výroba smaltovaných vodomerných lát individuálnych rozmerov
Smaltované vodomerné laty sú súčasťou vodomernej stanice a slúžia na zistenie výšky vodného stavu toku v príslušnom vodomernom profile a zároveň na priebežnú kontrolu merania automatického meracieho prístroja inštalovaného v pozorovacom objekte.
Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych cestách v MČ Bratislava-Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž, oprava zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizácia nového, obnova, doplnenie, prípadne zrušenie vodorovného dopravného značenia a prenájom dočasného dopravného značenia na miestnych cestách (komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vyhradených parkovacích plochách a verejných ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov)  pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na linku ...
Značenie cykloturistických trás Tokaj a Medzibodrožia
Predmetom zákazky je realizácia značenia na cykloturistických trasách v Tokajskom regióne a Medzibodroží, a to v zmysle realizovaného pasportu cyklotrás Košického kraja v celkovom rozsahu 134,5 km.
Informačná hliníková tabuľka s farebným popisom na rodinný dom
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to informačných hliníkových tabuliek s farebným popisom alebo s farebnou grafikou na rodinné domy (ako popisné číslo domu).
Vodorovné a zvislé dopravné značenie
Predmetom je zabezpečenie dopravného značenia spojené s dodávkou, montážou, demontážou, opravou zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizáciou vodorovného dopravného značenia, prenájmom dočasného dopravného značenia na komunikáciách v Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v lokalitách Medzi jarkami, Dolné hony, Pôvodná ...
Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na zvislom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Dopravné značky pre rok 2023
Predmetom zákazky je nákup dopravných značiek a zariadení podľa opisu predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane špecifikácií, je uvedené v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky.
Dodanie zastávkových označníkov
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia verejnej dopravy v rámci projektu Digitalizácia verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2021 2027. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom ...
Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Prvky informačného a navigačného systému
Predmetom zákazky je dodanie a montáž prvkov informačného a navigačného systému vysoko zaťaženého kontaktom s návštevníkmi a v exponovanom teréne podľa architektonického návrhu pre trvalé osadenie v rámci areálu NKP hrad Devín s minimálnou životnosťou 10 rokov.
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe Mesta Trnava. Podrobnejšie je uvedené v podkladoch zákazky.
Rámcová dohoda - výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb. 2023-2026
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spočívající v zajištění smaltovaných tabulí s potiskem za účelem označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let ...