Dodávky tabulek BOZP, PO a SJZ
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Tabulek smaltovaných, plastových a samolepících s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a přeznačování za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023- 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Poptáváme zapůjčení dopravního značení
Poptáváme zapůjčení dopravního značení dle přiloženého souboru, v termínu od 8.8.-31.10.(konec termínu může být o něco dříve). Děkuji. Roubíková
Svatý Kopeček - parkování projekt IDS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování ...
Poptávám smaltované vodočetné latě
Poptávám smaltované vodočetné latě. Děkuji
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022 - Označení hranic
Předmětem plnění je trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu a výroba a instalace informačních panelů. Značení bude provedeno v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. a zahrnuje vyznačení pruhového značení na vzrostlých stromech, instalaci hraničních sloupků s pruhovým značením, instalaci tabulí se státním znakem a ...
I/2 Mukařov - Kozojedy oprava komunikace a odvodnění
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu a odvodnění komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy. Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze zpracované diagnostiky. Vzhledem ...
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva.
Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího ...
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení- oceľových zvodidiel v k.ú. Dolná Tižina
Predmet zákazky spočíva v osadenia záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III. triedy č. III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhované stavebné práce pri osádzaní oceľového zábradlia predstavujú taktiež vybudovanie resp. dobetonávku rímsy oporného múru. Stavebné úpravy bude realizované v staničení cca 0,842 až 1,271 km cesty III/2074.
Dodávka a servis záchytných systémov  zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu
Predmetom zákazky je dodávka a servis - (de)montáž, oprava záchytných systémov a ich súčastí - zvodidiel NH4, AM, EA koncoviek a tlmičov nárazov uvedených v špecifikácii podľa Prílohy č. 6 Kalkulácia ceny - Tabuľky č. 1 a č. 2 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v Prílohe č. 6 Kalkulácia ceny súťažných podkladov slúži iba pre ...
I/7 Hora Sv. Šebestiána, SMS
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/7 mezi obcemi Chomutov a Hora Sv. Šebestiána.
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného pruhu zastávok, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, vodorovné ...
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2022 až 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství Krajské ...
Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most -  Patočkova, Praha 5 a 6
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Městský okruh v úseku Barrandovský most -Patočkova. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování ...
Dopravné značky a príslušenstvo
Predmetom zákazky je nákup dopravných značiek a zariadení vrátane príslušenstva a súvisiacich služieb pre cesty II. a III. triedy v Košickom kraji v správe SC KSK z dôvodu operatívneho zabezpečenia plynulej premávky a odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest ( napr. časté krádeže DZ, požiadavky na úpravu DZ v ...
Dodávka svislých dopravních značek včetně příslušenství 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek včetně příslušenství do jednotlivých skladů SÚS JMK, včetně dopravy. Jedná se o provedení svislých dopravních značek - FeZN plech - lisované svislé dopravní značky dodány včetně nosných „C“ profilů a kompletních objímek (provedení Al) pro uchycení na sloupek o průměru 60 ...
Dodávka plastových směrových sloupků včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plastových směrových sloupků včetně příslušenství do jednotlivých skladů SÚS JMK, včetně dopravy dle potřeb zadavatele.
Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů, okr. PCE+CR
Zajištění oprav záchytných systémů na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji po dopravních nehodách, případně po živelných pohromách v okresech Pardubice a Chrudim.
Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy záchytných systémů, okr. SY+ÚO
Zajištění oprav záchytných systémů na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji po dopravních nehodách, případně po živelných pohromách v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch
Predmetom zákazky sú: 1. práce na oprave a údržbe miestnych ciest, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 30.04.2023, a 2. stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, ...
Dodávka silničních svodidel v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2022 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Dodávky svislých dopravních značek
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení dynamického nákupního systému
Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek vrátane dopravy na miestnych komunikáciách v meste Zvolen, ďalej vykonanie prác, uskutočnenie služieb a dodávka materiálu na umiestňovaní, osadzovaní, údržbe, oprave a riadenom odstraňovaní zvislého a na prvotnom zriadení, obnove a zmene ...
Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení naváděcího systému na parkovací plochy, kde součástí stavby je umístění proměnných dopravních značek na 46 místech (celkem umístěno 93 proměnných dopravních značek), svislých dopravních značek na 8 místech (celkem 12 SDZ), položení napájecích kabelů k proměnným dopravním značkám a dále rovněž ...