Dodanie tovaru - dopravné značenie
Dodanie dopravného značenia
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú opravy, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe mesta Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na miestach a v termíne uvedených v súťažných podkladov k tejto výzve na predkladanie ponúk. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 súťažných podkladov k výzve na predkladanie ...
Dodávka zvislého a vodorovného dopravného značenia
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej zmluvy o dielo na dodávku zvislého a vodorovného dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Dúbravka v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorá tvorí súčasť Výzvy.
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty
Predmetom zákazky je realizácia a oprava dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len "RDG") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž. Opravou sa rozumie aplikácia RDG, t.j. pri čiastočnom poškodení ...
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia  a príslušenstvo dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodávka, zariadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Výroba smaltovaných vodomerných lát individuálnych rozmerov
Smaltované vodomerné laty sú súčasťou vodomernej stanice a slúžia na zistenie výšky vodného stavu toku v príslušnom vodomernom profile a zároveň na priebežnú kontrolu merania automatického meracieho prístroja inštalovaného v pozorovacom objekte.
Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych cestách v MČ Bratislava-Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž, oprava zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizácia nového, obnova, doplnenie, prípadne zrušenie vodorovného dopravného značenia a prenájom dočasného dopravného značenia na miestnych cestách (komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vyhradených parkovacích plochách a verejných ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov)  pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na linku ...
Značenie cykloturistických trás Tokaj a Medzibodrožia
Predmetom zákazky je realizácia značenia na cykloturistických trasách v Tokajskom regióne a Medzibodroží, a to v zmysle realizovaného pasportu cyklotrás Košického kraja v celkovom rozsahu 134,5 km.
Informačná hliníková tabuľka s farebným popisom na rodinný dom
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to informačných hliníkových tabuliek s farebným popisom alebo s farebnou grafikou na rodinné domy (ako popisné číslo domu).
Vodorovné a zvislé dopravné značenie
Predmetom je zabezpečenie dopravného značenia spojené s dodávkou, montážou, demontážou, opravou zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizáciou vodorovného dopravného značenia, prenájmom dočasného dopravného značenia na komunikáciách v Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice v lokalitách Medzi jarkami, Dolné hony, Pôvodná ...
Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na zvislom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Dopravné značky pre rok 2023
Predmetom zákazky je nákup dopravných značiek a zariadení podľa opisu predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane špecifikácií, je uvedené v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky.
Dodanie zastávkových označníkov
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia verejnej dopravy v rámci projektu Digitalizácia verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2021 2027. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom ...
Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta
Predmetom obstarávania sú práce na vodorovnom dopravnom značení miestnych komunikácií a ich súčastí podľa pokynov správcu. Pre účely tejto súťaže sa miestnymi komunikáciami rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Galanta ako vlastník a ...
Prvky informačného a navigačného systému
Predmetom zákazky je dodanie a montáž prvkov informačného a navigačného systému vysoko zaťaženého kontaktom s návštevníkmi a v exponovanom teréne podľa architektonického návrhu pre trvalé osadenie v rámci areálu NKP hrad Devín s minimálnou životnosťou 10 rokov.
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe Mesta Trnava. Podrobnejšie je uvedené v podkladoch zákazky.
Rámcová dohoda - výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb. 2023-2026
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spočívající v zajištění smaltovaných tabulí s potiskem za účelem označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na ...
Obnova a údržba označníků na autobusových zastávkách ve Středočeském kraji
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná dodávka, montáž a údržba zastávkových označníků na autobusových zastávkách na území Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o dodávky označníků, jejich kompletaci (osazení příslušenstvím) a montáž na místo určení. Dále pak o dodávky náhradních dílů ke stávajícím označníkům a o údržbové práce a další práce ...
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen SSZ) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací, a.s.
Dočasná predformovaná páska
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Dočasná preformovaná páska. Predmet zákazky bude realizovaný použitím dočasnej pásky so zoceľujúcou mriežkou žltej alebo bielej farby. Realizáciou predmetu zákazky sa rozumie aplikácia dočasnej pásky na povrch vozovky, tzn. nalepenie dočasného dopravného vodorovného značenia pred začatím prác pri opravách ...
Dodávka venkovního navigačního systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž venkovního navigačního systému areálu TechTower
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislému dopravnému značeniu (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmerovom formáte (veľkosť 1, 2 a 3). Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v ...