Dodávky tabulek BOZP, PO a SJZ
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Tabulek smaltovaných, plastových a samolepících s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a přeznačování za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023- 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Výroba obchodních zlatých mincí - české dukáty
Předmětem veřejné zakázky je výroba obchodních zlatých mincí české dukáty (dále jen "dukáty"), konkrétně jednodukátu, dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu a souvisejících ražeb v běžné a špičkové kvalitě. Výrobou dukátů se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba dukátů a jejich kompletace do obalů dodavatelem. Počet dodaných dukátů ...
Poptáváme zapůjčení dopravního značení
Poptáváme zapůjčení dopravního značení dle přiloženého souboru, v termínu od 8.8.-31.10.(konec termínu může být o něco dříve). Děkuji. Roubíková
Dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu pro podzim 2022 II. zadání
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv lesnických uzlových a ...
Svatý Kopeček - parkování projekt IDS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování ...
Poptávám smaltované vodočetné latě
Poptávám smaltované vodočetné latě. Děkuji
Poptávám odhad bankovky
Poptávám odhad bankovky. Dobrý den chtěla bych se zeptat jakou cenu má tato bankovka z roku 1993. Děkuji
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022 - Označení hranic
Předmětem plnění je trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu a výroba a instalace informačních panelů. Značení bude provedeno v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. a zahrnuje vyznačení pruhového značení na vzrostlých stromech, instalaci hraničních sloupků s pruhovým značením, instalaci tabulí se státním znakem a ...
I/2 Mukařov - Kozojedy oprava komunikace a odvodnění
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu a odvodnění komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy. Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze zpracované diagnostiky. Vzhledem ...
Uzamykací systém pro rozvaděče VO
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky cylindrických vložek, zámků, klíčů včetně příslušenství pro zabezpečení rozvaděčů veřejného osvětlení, a to včetně zajištění softwarových služeb záručního plnění a zajištění školení a servisu. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku cylindrických vložek, zámků, klíčů pro zvýšení ...
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva.
Poptávám zlaté mince s vyobrazením královny Alžběty II
Poptávám informace v jaké ceně se pohybují zlaté mince s vyobrazením královny Alžběty II, když teď měla výročí svého panovnictví. Děkuji za odpověď.
Spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek 2022
Dodávky spojovacího a upevňovacího materiálu pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Dodávky svislých dopravních značek, DNS
Dodávky svislých dopravních značek - zavedení DNS
III/3629 Křtěnov - Loucký Dvůr - Hodonín
Předmětem zakázky je oprava vozovkového souvrství zesílením, na úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718, tj. v úseku od hranice kraje Vysočina po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m. Úprava vozovky bude provedena následující technologií: - Vyrovnání stávajícího ...
Dodávka pevných a suvných úchytů pro montáž potrubí DN 150 v jámě Darkov 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pevných a suvných ocelových úchytů pro montáž potrubí DN 150 v jámě Darkov 1, a to dle specifikace zadavatele.
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy dodávka nábytku a ostatního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace typového, atypického nábytku (volně stojícího a vestavěného) a dalšího interiérového vybavení do nového objektu Dětské léčebny v Ostrově u Macochy včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení- oceľových zvodidiel v k.ú. Dolná Tižina
Predmet zákazky spočíva v osadenia záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III. triedy č. III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhované stavebné práce pri osádzaní oceľového zábradlia predstavujú taktiež vybudovanie resp. dobetonávku rímsy oporného múru. Stavebné úpravy bude realizované v staničení cca 0,842 až 1,271 km cesty III/2074.
Rámcová dohoda na dodávku náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření jedné rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky náhradních krytů svítidel veřejného osvětlení včetně příslušenství (těsnění a bajonetů), opředení koulí svítidel měděným drátkem a dodání doprovodných dokumentů (prohlášení o shodě, prohlášení či osvědčení o stálosti vlastností, projektový list, ...
Dodávka a servis záchytných systémov  zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu
Predmetom zákazky je dodávka a servis - (de)montáž, oprava záchytných systémov a ich súčastí - zvodidiel NH4, AM, EA koncoviek a tlmičov nárazov uvedených v špecifikácii podľa Prílohy č. 6 Kalkulácia ceny - Tabuľky č. 1 a č. 2 súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v Prílohe č. 6 Kalkulácia ceny súťažných podkladov slúži iba pre ...
I/7 Hora Sv. Šebestiána, SMS
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající komunikaci I/7 mezi obcemi Chomutov a Hora Sv. Šebestiána.
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného pruhu zastávok, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, vodorovné ...
Výroba pamětních stříbrných mincí s motivem Osobní automobil Tatra 603 s vloženým prvkem
Předmětem veřejné zakázky je výroba pamětních stříbrných mincí s vloženým prvkem (dále jen "PSM"). Výrobou PSM se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba PSM a jejich kompletace do obalů dodavatelem. Počet dodaných PSM bude činit nejvýše 30 000 kusů PSM celkem za obě kvality. Skutečně požadované množství PSM běžné kvality a skutečně ...
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2022 až 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky svislého dopravního značení včetně upínacích materiálů, sloupků, hliníkových patek určených k osazení nového a výměně stávajícího dopravního značení. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství Krajské ...
Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most -  Patočkova, Praha 5 a 6
Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Městský okruh v úseku Barrandovský most -Patočkova. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování ...