Poptávám střešní krytinu a okap
Střešní krytina Tornero Roco, barva oříškově hnědá, velikost střech 9,20x4,20 m okap délka 9,25 m, svod 2,10
Poptávám okrasný šroub
Poptávám okrasný šroub M4/42.
Poptáváme zapůjčení dočasných svodidel
Poptáváme zapůjčení dočasných svodidel MiniGuard: Množství: 120 m (80ks) Termín: 18.9. až 20.10.2023 Místo: Město Albrechtice
Kľúčový systém II
Predmetom zákazky je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu cylindrické vložky, k nim prislúchajúce kľúče a odplatne previesť na kupujúceho vlastnícke právo k týmto hnuteľným veciam podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 zmluvy
Dodávka a montáž cyklostojanov k základným školám v meste Martin
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 3 ks nekrytého státia pre bicykle v rozsahu dodávky a montáže stojanov na bicykle, dopravy na miesto inštalácie a ich inštalácia, vrátane stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb Zariadenia budú neprenosné, statické, inštalované na vybraných základných školách nasledovne: a)Dodávka, montáž a inštalácia ...
Poptávám výrobu žebříku na míru
Dobrý den, poptávám výrobu žebříku na střechu na míru. Děkuji Sobek
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (5)
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na miestach a v termíne uvedených v súťažných podkladov k tejto výzve na predkladanie ponúk. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 súťažných podkladov k výzve na predkladanie ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Pamätné medaily
Predmetom zákazky je obstaranie pamätných medailí určených pre organizácie pristupujúce v 2. vlne do projektu Centrálny ekonomický systém, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania. Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby medailí, od samotného spracovania grafického návrhu, výroby razidiel (averz, reverz), povrchovej ...
Obnova a značenie cyklotrás v NSK v roku 2023
1. Rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia a povoľovacie konanie. 2. Výroba prvkov cykloznačenia. 3. Realizácia obnovy existujúcich, preznačenie a vyznačenie nových cykloturistických trás, údržba. 4. Prevádzka sčítacích zariadení. 5. Administratíva cykloturistického portálu NSK.
Železiarsky, vodoinštalačný, elektroinštalačný a maliarsky materiál
Zákazka je rozdelená na nasledovné časti: Časť č.1: Železiarsky materiál Časť č.2: Vodoinštalačný materiál Časť č.3: Elektroinštalačný materiál Časť č.4: Maliarsky materiál Kompletný opis predmetu sa nachádza v prílohe č. 1 položkový rozpočet.
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Autobusová zástavka pri bytových domoch
Verejný obstarávateľ požaduje stavebné práce pre projekt: Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 Autobusová zastávka pri bytových domoch v rozsahu uvedenom v prílohách tejto Výzvy a podľa inštrukcii a špecifikácii verejného obstarávateľa a v zmysle vyhotovenej projektovej dokumentácie pozostávajúcej z nasledovných ...
Dodanie tovaru - dopravné značenie
Dodanie dopravného značenia
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia
Predmetom zákazky sú opravy, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe mesta Nitra. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na miestach a v termíne uvedených v súťažných podkladov k tejto výzve na predkladanie ponúk. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 súťažných podkladov k výzve na predkladanie ...
Dodávka zvislého a vodorovného dopravného značenia
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej zmluvy o dielo na dodávku zvislého a vodorovného dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Dúbravka v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorá tvorí súčasť Výzvy.
Pojazdné plošinové rebríky a vertikálny stožiarový výťah do registratúrneho strediska
Predmetom je dodanie pojazdných plošinových rebríkov, rebríkov s plošinou a vertikálneho stožiarového výťahu s revíziou. Podrobný opis je uvedený v samostatnej prílohe výzvy.
Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty
Predmetom zákazky je realizácia a oprava dopravných retroreflexných gombíkov (ďalej len "RDG") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov, t. j. dodávka a montáž. Opravou sa rozumie aplikácia RDG, t.j. pri čiastočnom poškodení ...
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia  a príslušenstvo dopravných zariadení
Predmetom zákazky je dodávka, zariadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Výroba smaltovaných vodomerných lát individuálnych rozmerov
Smaltované vodomerné laty sú súčasťou vodomernej stanice a slúžia na zistenie výšky vodného stavu toku v príslušnom vodomernom profile a zároveň na priebežnú kontrolu merania automatického meracieho prístroja inštalovaného v pozorovacom objekte.
Dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych cestách v MČ Bratislava-Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, demontáž, oprava zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, realizácia nového, obnova, doplnenie, prípadne zrušenie vodorovného dopravného značenia a prenájom dočasného dopravného značenia na miestnych cestách (komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vyhradených parkovacích plochách a verejných ...
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov)  pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na linku ...
Nákup materiálu na vybavenie hasičských vozidiel
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie nákupu rôzneho náradia, železiarskeho materiálu a pod..
Poptávám ocenění bankovek
Dobrý den, potřebuji ocenit 3 staré bankovky: 2 běloruské z let - 92 a 97 a jednu rumunskou r.94. Děkuji