Pásky a spony upínací nerezové
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek upínacích nerezových pásků a spon s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu upínacích nerezových pásků a spon pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 4 let. Veřejná zakázka není ...
Rámcová dohoda - výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb. 2023-2026
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spočívající v zajištění smaltovaných tabulí s potiskem za účelem označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let ...
Rôzny spojovací materiál
Predmetom zákazky je dodanie rôzneho spojovacieho materiálu, podrobný popis je v prílohe č. 1, Opis predmetu zákazky
Maliarsky materiál, drevo, zámky a kovania, záhradný materiál, bezpečnostné inštalácie a piktogramy
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým maliarskeho materiálu, zámkov a kovania,záhradného materiálu, bezpečnostných inštalácií a piktogramov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej ...
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ
Čiastkové nákupy z rámcovej zmluvy stolárskeho materiálu na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ počas obdobia 24 mesiacov
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na ...
OVZ/056/3/2022 Svařovací dráty
Dodávky svařovacích drátů pro ruční svařování a svařování robotem.
Obnova a údržba označníků na autobusových zastávkách ve Středočeském kraji
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná dodávka, montáž a údržba zastávkových označníků na autobusových zastávkách na území Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o dodávky označníků, jejich kompletaci (osazení příslušenstvím) a montáž na místo určení. Dále pak o dodávky náhradních dílů ke stávajícím označníkům a o údržbové práce a další práce ...
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen SSZ) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací, a.s.
Poptávám šrouby
Poptávám šrouby M10x1.25x130 10.9 v zinku částečný závit. Hlava buď šestihran límec, popřípadě šestihran klasika, eventuálně torx. Lze zajistit tento produkt, nebo je možnost zadat výrobu? V případě výroby kolik ks je minimálně nutné odebrat. Děkuji.
Poptávám kotvící materiál
Dobrý den, poptávám kotvící patky do země čtvercového tvaru - 12x12 mm dl. 70--90 cm, cca 20 ks. Prosím o cenu. Děkuji Marek
Dočasná predformovaná páska
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Dočasná preformovaná páska. Predmet zákazky bude realizovaný použitím dočasnej pásky so zoceľujúcou mriežkou žltej alebo bielej farby. Realizáciou predmetu zákazky sa rozumie aplikácia dočasnej pásky na povrch vozovky, tzn. nalepenie dočasného dopravného vodorovného značenia pred začatím prác pri opravách ...
Dodávka venkovního navigačního systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž venkovního navigačního systému areálu TechTower
Zvislé dopravné značenie
Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to zvislých dopravných značiek, dopravného zariadenia a príslušenstva k zvislému dopravnému značeniu (ďalej len ZDZ), ktoré sú vyrobené z FeZn materiálu v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmerovom formáte (veľkosť 1, 2 a 3). Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v ...
Dodávka pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa v roce 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa, které zamezí škodám především zvěří na obnovovaných lesních porostech a zajistí řádné zajištění lesních kultur a ochranu produkovaných lesních sazenic pro umělou obnovu lesa.
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, Prešov
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia a značenia vo forme plastu v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Zákazka je členená na 2 častí: Časť č. 1 VDZ oblasť ...
Dodávky tabulek BOZP, PO a SJZ
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Tabulek smaltovaných, plastových a samolepících s vybraným uchazečem/uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a přeznačování za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2023- 10/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Výroba obchodních zlatých mincí - české dukáty
Předmětem veřejné zakázky je výroba obchodních zlatých mincí české dukáty (dále jen "dukáty"), konkrétně jednodukátu, dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu a souvisejících ražeb v běžné a špičkové kvalitě. Výrobou dukátů se rozumí kompletní technická příprava výroby a výroba dukátů a jejich kompletace do obalů dodavatelem. Počet dodaných dukátů ...
Poptáváme zapůjčení dopravního značení
Poptáváme zapůjčení dopravního značení dle přiloženého souboru, v termínu od 8.8.-31.10.(konec termínu může být o něco dříve). Děkuji. Roubíková
Dodávky pletiv a souvisejícího sortimentu pro podzim 2022 II. zadání
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv lesnických uzlových a ...
Svatý Kopeček - parkování projekt IDS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace navigačního a závorového parkovacího systému, který se skládá ze směrových tabulí, svislého dopravního značení a závorového systému obsahující příjezdové a výjezdové terminály, závory a platební terminály a technologie pracující na základ obsazenosti. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování ...
Poptávám smaltované vodočetné latě
Poptávám smaltované vodočetné latě. Děkuji
Poptávám odhad bankovky
Poptávám odhad bankovky. Dobrý den chtěla bych se zeptat jakou cenu má tato bankovka z roku 1993. Děkuji
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019-2022 - Označení hranic
Předmětem plnění je trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu a výroba a instalace informačních panelů. Značení bude provedeno v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. a zahrnuje vyznačení pruhového značení na vzrostlých stromech, instalaci hraničních sloupků s pruhovým značením, instalaci tabulí se státním znakem a ...
I/2 Mukařov - Kozojedy oprava komunikace a odvodnění
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu a odvodnění komunikace dle zpracované projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy. Nový návrh skladby konstrukce vozovky vychází ze zpracované diagnostiky. Vzhledem ...