Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne a zlepšenie vybavenia knižnice vrátane nákupu knižničného fondu v objekte ZŠ v Kuzmiciach. Zákazka je rozdelená do štyroch samostatných častí: Časť 1: IKT a softvér Časť 2: Nábytok Časť 3: Didaktické pomôcky Časť 4: Knižničný ...
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
Didaktické pomôcky
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktických pomôcok, pre potreby vzdelávacieho procesu na základných školách. Jedná sa o dodávku tovarov pre štyri základné školy: 1.Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou 2.Základná škola J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou 3.Základná škola, Partizánska 6, ...
Modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Višňové - Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok do fyzikálnej, biologicko-chemickej a polytechnickej učebne pre Základnú školu s materskou školou Višňové 446. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedem častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2: Technické a technologické ...
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb.
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach
Predmetom zákazky je Interiérové a technické vybavenie učební fyziky, biológie a chémie, učebne IKT, jazykovej učebne a knižnice na základnej škole v obci Smolenice.
Ruční vazba novin, časopisů a brožur
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na ruční vazbu časopisů, novin a brožur. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 této ZD – návrhu Rámcové dohody na ruční vazbu časopisů, novin a brožur.
IKT a softvér
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica ...
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary
Hlavné aktivity: 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Očová
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku didaktických pomôcok.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Technické a technologické vybavenie - IKT
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne: Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do učební - prírodné vedy a polytechnických učební. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.