Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - učebných pomôcok a poskytnutie súvisiacich služieb v zmysle Prílohy č. 1 Podrobný Opis predmetu zákazky.
Výukový systém ľudské telo
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
Predmetom zákazky je Nákup a modernizácia materiálno technického vybavenia pracovísk na Spojenej škole Nitra, ktorý je schválený na financovanie na základe výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47.
Poptávám odbornou knihu
Dobrý den, poptávám knihu - Metodika nebo zkušební řád pro zkoušky loveckých psů (ohařů).
Didaktické pomôcky pre implementáciu projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Predmetom zákazky je nákup didaktických pomôcok na zlepšenie výučbového procesu v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji zameraného na kvalitnejšie odborné vyučovanie.
Didaktické pomôcky pre implementáciu projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Predmetom zákazky je nákup didaktických pomôcok na zlepšenie výučbového procesu v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji zameraného na kvalitnejšie odborné vyučovanie.
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky pomůcek - 2.etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek související s realizací akce „Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky pomůcek - 2.etapa“. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) část 1 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky pomůcek - ZŠ Hamr 2) část 2 - Modernizace infrastruktury ...
Obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Přístavba odborných učeben včetně vybavení a stavební úpravy ZŠ Dolní Benešov - pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro Základní školu v Dolním Benešově
Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov - ZŠ Raslavice 2022
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru vrátane jeho dopravy pre Základnú školu, Holubyho 1053/15, 921 01 Piešťany, vrátane jeho konečného umiestnenia v školskej knižnici, chemickej učebni, biologickej učebni, polytechnickej učebni, IKT učebni a vrátane zaškolenia osôb určených k používaniu tovaru v rámci schváleného projektu s názvom ...
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany
Rôzne učebné, laboratórne pomôcky, zariadenia a modely presná špecifikácia v prílohe č.1 až 2 súťažných podkladov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavská Lúčka
Predmetom zákazky je dodanie požadovaných tovarov, vrátane dovozu na miesto určenia, jeho montáže a inštalácie. Predmet zákazky budú slúžiť žiakom Základnej školy v obci Lietavská Lúčka na zlepšenie kľúčových kompetencií v nasledovných učebniach - jazykovej, biologickej, fyzikálnej, chemickej, polytechnickej a učebni IKT. Predmet zákazky ...
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - školní pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky balíčků školních pomůcek včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
E-učebnice a roboty
Predmetom zákazky je dodanie E-učebníc a robotov v súlade so súťažnými podkladmi.
Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov – didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodanie didaktických pomôcok pre učebne v ZŠ Konštantínova, Stropkov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami.
Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - učební pomůcky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace učebních pomůcek pro základní školu Ostrčilova 10.
Materiálno technického vybavenia učební Základnej školy v Turni nad Bodvou
Predmetom zákazky je obstaranie ,,Materiálno technického vybavenia učební Základnej školy v Turni nad Bodvou" v rámci projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základnej škole v Turni nad Bodvou. Predmet zákazky je kategorizovaný podľa štyroch (4) hlavných aktivít projektu a je rozdelený na štyri časti predmetu zákazky nasledovne: ...
Odborné učebny v ZŠ Počátky - učební pomůcky
Dodávka učebních pomůcek do ZŠ Počátky
Didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku didaktických pomôcok, informačno- komunikačných technológií, nábytku, knižničného fondu a nástrojov a príslušenstva do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie ...
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný ...
Poptávám knihy
Poptávám knihy 1) Myslivost od Josefa Hromase Nakladatel Matice lesnická Rok vydání 2000 ISBN 80-86271-04-8 2) Černá Sulamit a studnice zdraví a bohatství Nakladatel Trigon rok vydání 2001 ISBN 80-86159-32-9 3) ...
Dodávka pomůcek pro učebnu fyziky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybraných školních pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů, zejména fyziky. Bližší specifikace pomůcek je uvedena v příloze č. 3B zadávací dokumentace
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební
Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru didaktických pomôcok do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa: Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola, Nám. L. Novomeského ...