Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany
Rôzne učebné, laboratórne pomôcky, zariadenia a modely presná špecifikácia v prílohe č.1 až 2 súťažných podkladov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavská Lúčka
Predmetom zákazky je dodanie požadovaných tovarov, vrátane dovozu na miesto určenia, jeho montáže a inštalácie. Predmet zákazky budú slúžiť žiakom Základnej školy v obci Lietavská Lúčka na zlepšenie kľúčových kompetencií v nasledovných učebniach - jazykovej, biologickej, fyzikálnej, chemickej, polytechnickej a učebni IKT. Predmet zákazky ...
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - školní pomůcky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky balíčků školních pomůcek včetně jejich vyložení na určená místa plnění.
E-učebnice a roboty
Predmetom zákazky je dodanie E-učebníc a robotov v súlade so súťažnými podkladmi.
Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov – didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodanie didaktických pomôcok pre učebne v ZŠ Konštantínova, Stropkov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami.
Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - učební pomůcky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace učebních pomůcek pro základní školu Ostrčilova 10.
Materiálno technického vybavenia učební Základnej školy v Turni nad Bodvou
Predmetom zákazky je obstaranie ,,Materiálno technického vybavenia učební Základnej školy v Turni nad Bodvou" v rámci projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na Základnej škole v Turni nad Bodvou. Predmet zákazky je kategorizovaný podľa štyroch (4) hlavných aktivít projektu a je rozdelený na štyri časti predmetu zákazky nasledovne: ...
Odborné učebny v ZŠ Počátky - učební pomůcky
Dodávka učebních pomůcek do ZŠ Počátky
Didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku didaktických pomôcok, informačno- komunikačných technológií, nábytku, knižničného fondu a nástrojov a príslušenstva do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie ...
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný ...
Poptávám knihy
Poptávám knihy 1) Myslivost od Josefa Hromase Nakladatel Matice lesnická Rok vydání 2000 ISBN 80-86271-04-8 2) Černá Sulamit a studnice zdraví a bohatství Nakladatel Trigon rok vydání 2001 ISBN 80-86159-32-9 3) ...
Dodávka pomůcek pro učebnu fyziky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybraných školních pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů, zejména fyziky. Bližší specifikace pomůcek je uvedena v příloze č. 3B zadávací dokumentace
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební
Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru didaktických pomôcok do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa: Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, Základná škola, Nám. L. Novomeského ...
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou
Predmetom zákazky je dodanie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne, vytvorenie jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia IKT učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne, zakúpenie didaktických pomôcok pre biologickú/chemickú učebňu, zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice ...
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne a zlepšenie vybavenia knižnice vrátane nákupu knižničného fondu v objekte ZŠ v Kuzmiciach. Zákazka je rozdelená do štyroch samostatných častí: Časť 1: IKT a softvér Časť 2: Nábytok Časť 3: Didaktické pomôcky Časť 4: Knižničný ...
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
Didaktické pomôcky
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktických pomôcok, pre potreby vzdelávacieho procesu na základných školách. Jedná sa o dodávku tovarov pre štyri základné školy: 1.Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou 2.Základná škola J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou 3.Základná škola, Partizánska 6, ...
Modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Višňové - Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok do fyzikálnej, biologicko-chemickej a polytechnickej učebne pre Základnú školu s materskou školou Višňové 446. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedem častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2: Technické a technologické ...
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb.