Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku didaktických pomôcok.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Technické a technologické vybavenie - IKT
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne: Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do učební - prírodné vedy a polytechnických učební. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica: 1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ ...
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky- knižničný fond Časť 2: Didaktické pomôcky Časť 3: Technické a technologické vybavenie- IKT Časť 4: Interiérové ...
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála ...
Geografia pre 5. ročník základných škôl
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Geografie pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom v tlačenej podobe a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov
Opis: -Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební: - Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - IKT učebňa ZŠ Jeséniova - Biologicko- chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenom rozpočte. Predmet zákazky je rozdelený na štyri logické celky. Uchádzač môže dať ponuku ...
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Vybavenie učební - Pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie pracovných pomôcok do odborných učební dvoch Základných škôl v meste Dolný Kubín.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učební základných škôl didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Prvouka pre 2. ročník základných škôl
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Prvouka pre 2.ročník základných škôl v tlačenej podobe a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Vybavenie učební - pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie pracovných pomôcok do odborných učební dvoch Základných škôl v meste Dolný Kubín.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie špecifikovaných učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II
Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 - 5.6 - Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na ...