Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou
Predmetom zákazky je dodanie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne, vytvorenie jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia IKT učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne, zakúpenie didaktických pomôcok pre biologickú/chemickú učebňu, zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice ...
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie. Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú ...
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne a zlepšenie vybavenia knižnice vrátane nákupu knižničného fondu v objekte ZŠ v Kuzmiciach. Zákazka je rozdelená do štyroch samostatných častí: Časť 1: IKT a softvér Časť 2: Nábytok Časť 3: Didaktické pomôcky Časť 4: Knižničný ...
Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bajkalská Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská ČasťA2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská Časť A3: ...
Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na desať častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ 8. mája 640/39 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ 8. mája 640/39 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ 8. mája ...
Didaktické pomôcky
Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - didaktických pomôcok, pre potreby vzdelávacieho procesu na základných školách. Jedná sa o dodávku tovarov pre štyri základné školy: 1.Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou 2.Základná škola J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou 3.Základná škola, Partizánska 6, ...
Modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Višňové - Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok do fyzikálnej, biologicko-chemickej a polytechnickej učebne pre Základnú školu s materskou školou Višňové 446. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Didaktické vybavenie učební ZŠ
Predmetom zákazky je didaktické vybavenie učební ZŠ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedem častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2: Technické a technologické ...
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a knihárskych služieb.
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach
Predmetom zákazky je Interiérové a technické vybavenie učební fyziky, biológie a chémie, učebne IKT, jazykovej učebne a knižnice na základnej škole v obci Smolenice.
Ruční vazba novin, časopisů a brožur
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na ruční vazbu časopisů, novin a brožur. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 této ZD – návrhu Rámcové dohody na ruční vazbu časopisů, novin a brožur.
IKT a softvér
Dodanie tovarov(IKT a softvér, nábytok, učebné pomôcky, knihy) do odborných učební ZŠ.
Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie odborných učební rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061 Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica ...
Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - tovary
Hlavné aktivity: 1. 302J96700005 - Vybavenie školskej knižnice 2. 302J96700001 - Vybavenie učebne Biológia/Chémia 3. 302J96700004 - Vybavenie učebne Polytechniky 4. 302J96700003 - Vytvorenie učebne IKT (variant notebook) 5. 302J96700002 - Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Očová
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Dobrá Niva
Vybavenie učební Základnej školy v Dobrej Nive didaktickými pomôckami a zariadeniami.
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika. Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku didaktických pomôcok.
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov
2.1Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č. 1 - Obstaranie jazykovej učebne 1 Jazyková učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov), pre 16žiakov. Učebňa sa bude nachádzať v ...
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Technické a technologické vybavenie - IKT
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne: Časť 1: Technické a technologické vybavenie - IKT a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, ...