Prvouka pre 2. ročník základných škôl
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Prvouka pre 2.ročník základných škôl v tlačenej podobe a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Vybavenie učební - pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie pracovných pomôcok do odborných učební dvoch Základných škôl v meste Dolný Kubín.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie špecifikovaných učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II
Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 - 5.6 - Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na ...
Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči
Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky: - obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební - obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne - obstaranie vybavenia dvoch IKT učební. Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc ...
ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Vybavenie pre Základnú školu v Liesku – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok na vybavenie odbornej jazykovej a polytechnickej učebne pre Základnú školu v Liesku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové ...
Didaktické vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a inými učebnými ...
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy: 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity škol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem ...
Zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO ver. 18.0
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...
Vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia základnej školy, posilnenie významu primárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Dodávka učebních pomůcek 3. ZŠ Rakovník
Dodávka učebních pomůcek 3. ZŠ Rakovník - pro výuku fyziky: demonstrační pomůcky, žákovské soupravy, žákovské měřící přístroje - senzory, přístrojové vybavení; pomůcky pro výuku: mikrobiologie, biologie člověka, zoologie, botanika, geologie, ekologie
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...
Vnútorné vybavenie ZŠ Nitrianske Rudno
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.